Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 marca 2012 r.
 
IBPP2/443-624/11/ASz stawka podatku w odniesieniu do użytkowania wieczystego ustanowionego z dniem 27 listopada 2006r.
 
IBPP4/443-862/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy, natomiast jeżeli odpłatność za usługi wpływa do kasy Domu gotówką, należności te winny zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej
 
IBPP4/443-1143/11/AW nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizacji wyżej wymienionego zadania
 
IBPP4/443-1213/11/AW nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „...”.
 
IBPP3/443-401/11/BWo zwolnienie od podatku dla usług wsparcia świadczonych dla banku sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 67.13.10-00 w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r
 
IBPP2/443-621/11/WN stawka podatku VAT na kalendarze
 
IBPP3/443-525/11/AB Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym oraz budynkiem wagowym
 
IBPP3/443-544/11/PK zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej usług pomocy społecznej
 
IBPP3/443-603/11/PK opodatkowanie usług świadczonych przez Centrum Kultury i Sportu
 
IBPP3/443-528/11/PK zakwalifikowanie czynności wykonywanych na rzecz kontrahenta z kraju Wspólnoty, przy wykorzystaniu materiałów przez niego powierzonych oraz w zakresie określenia podstawy opodatkowania
 
IPTPP1/443-1018/11-2/IG Czy naliczona w decyzji wydawanej przez Starostę opłata z tytułu przekształcenia, którą uiścić ma osoba, na rzecz której dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej obiektami przemysłowymi i usługowymi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg stawki 23%?
 
IPTPP1/443-1011/11-4/MH Czy Parafia w odniesieniu do realizowanego projektu ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 
IPTPP1/443-974/11-4/MS Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP2/443-803/11-2/AW Ze względu na fakt, iż od daty pierwszego zasiedlenia, upłynął już okres dwóch lat, to planowana czynność wniesienia przez Wnioskodawcę lokalu usługowego aportem do nowotworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła korzystać z możliwości zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, w myśl o art. 29 ust. 5 ustawy, zbycie udziału w gruncie w części X/10000 również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-794/11-5/KW W związku ze zmianą przeznaczenia warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy zostanie spełniony. Nabyte towary i usługi związane z budową oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną będą służyły czynnościom opodatkowanym.
 
IPTPP2/443-782/11-4/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-995/11-4/AK Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT?
 
IPTPP1/443-989/11-4/RG Czy istnieje prawna możliwość odzyskania przez Wnioskodawczynię, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Gabinet Rehabilitacji, podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” (podatek VAT od zakupu przewidzianych w projekcie urządzeń rehabilitacyjnych)?
 
IPTPP1/443-940/11-5/MW Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz jednostki budżetowej w trwały zarząd nieruchomości, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej, powstałych w trakcie realizacji umowy partnerskiej, utworzonej przez Wnioskodawcę dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem, przez tę jednostkę tj. dokonywania czynności opodatkowanych.
 
IPTPP1/443-940/11-4/MW Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku powstałego w trakcie realizacji umowy partnerskiej na rzecz jednostki budżetowej utworzonej przez Wnioskodawcę dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem, przez tę jednostkę tj. dokonywania czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-125/11-2/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości ani w części w związku z zamiarem realizacji projektu, ponieważ nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPTPP4/443-112/11-2/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ przedmiotowy projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi, a Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-1037/11-2/AK Czy dotacja otrzymana przez Stowarzyszenie na pokrycie kosztów projektu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-996/11-2/MS Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości dokonana aktem notarialnym w dniu 13 lutego 2008 r. nie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym podlegała opodatkowaniu stawką podstawową obowiązującą w dacie czynności, tj. 22%.
 
IPTPP1/443-991/11-2/MS Uiszczane przez członków Zrzeszenia składki nie stanowią wynagrodzenia, gdyż nie można im przypisać konkretnego świadczenia wynikającego z opłacenia składki i dlatego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-982/11-4/RG Czy dotacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie powodowała podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?
 
IPTPP2/443-841/11-2/JS w zakresie uznania dostawy etykiet za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 
ILPP2/443-1508/09/12-S/EN Czy planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP4/443-110/11-2/OS Przekazując pieniądze na konto bankowe wskazane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie zajęcia wierzytelności, Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach VAT-RR, pomimo faktu, iż nie dokona on zapłaty bezpośrednio na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.
 
IPTPP1/443-1013/11-2/MW Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z budową budynków, stanowiących zaplecze produkcyjne, magazynowe, handlowe i biurowe wraz z infrastrukturą, służących do prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych, winny być wystawiane na obojga małżonków jako osobnych nabywców, z których każdy identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej. Oryginały przedmiotowych faktur mogą być przechowywane przez któregokolwiek z małżonków. Każdy z małżonków, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą równowartość 50% kwoty podatku wynikającej z faktury – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-1012/11-2/MW Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z budową budynków, stanowiących zaplecze produkcyjne, magazynowe, handlowe i biurowe wraz z infrastrukturą, służących do prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych, winny być wystawiane na obojga małżonków jako osobnych nabywców, z których każdy identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej. Oryginały przedmiotowych faktur mogą być przechowywane przez któregokolwiek z małżonków. Każdy z małżonków, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą równowartość 50% kwoty podatku wynikającej z faktury – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 88 ustawy.
 
IPTPP4/443-117/11-5/BM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP2/443-1679/11-3/MN Stawka podatku - montaż drzwi przesuwnych na prowadnicach między pomieszczeniami (zazwyczaj pomiędzy garderobą a pokojem sąsiadującym).
 
IPTPP1/443-1048/11-2/MS Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przedmiotowa działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
 
ITPP1/443-1264/11/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku za tzw. media oraz usługi telekomunikacyjne.
 
ILPP2/443-1548/09/12-S/EWW Wnioskodawca w związku z transakcjami będącymi przedmiotem zapytania, nie ma prawa do odzyskania zapłaconego w roku 2004 podatku VAT, wg stawki 22%. Wyjątek stanowiłby zapłacony przez Zainteresowanego podatek dotyczący transakcji wskazanej w punkcie 5, pod warunkiem jednak, że była ona dokonana w miesiącu grudniu 2004 r.
 
IPPP3/443-1195/11-2/KB Czy usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki w ramach opisanego w stanie faktycznym systemu cash-poolingu będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT)?
 
ITPP2/443-1600/11/EK Czy przy wskaźniku 100%, wyliczonym zgodnie z art. 90 ust. 3 i ust. 4, Spółka w prawidłowy sposób odlicza podatek naliczony uważając, że ograniczenia wynikające z art. 90 ust. 10 nie mają zastosowania?
 
IPPP2/443-817/10-16/JW Czy zwolnione od podatku od towarów i usług są czynności podatnika (Fundacji) polegające na udostępnieniu przez Fundację audycji telewizyjnej („utworu” w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), do emisji telewizyjnej, przez udzielenie odpłatnej, wyłącznej „licencji do korzystania w czasie określonym na wskazanych w treści umowy polach eksploatacji, której Fundacja jest twórcą?
 
IPPP2/443-1077/11-6/MM Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia przedmiotowej opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy w wysokości 10% podstawy opodatkowania świadczonych usług reklamowych, bowiem Zainteresowany bierze udział w świadczeniu usług będących reklamą napojów alkoholowych w rozumieniu art. 21 pkt 3 ustawy.
 
IPPP1/443-1176/11-2/AP Spółka wnosi o potwierdzenie, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka z tytułu dostawy przedmiotowych towarów będzie w sposób prawidłowy ustalać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w oparciu o art. 19 ust. 16a ustawy VAT. Spółka wnosi o potwierdzenie, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie wystawiać faktury we właściwym terminie.
 
IPPP3/443-1120/11-2/KB Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki (wnioskodawcy), iż usługi objęte ww. PSP wystawionym w 2011 powinny zostać zadeklarowane przez Spółkę ze stawką VAT w wysokości 22% (a nie 23%)?
 
IPPP3/443-1189/11-2/KC W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizowanym projektem
 
ITPP2/443-1303/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego adaptacji terenu świetlicy wiejskiej.
 
IBPP1/443-169/11/AZb określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży mediów
 
IBPP1/443-877/11/ES sprzedaż działek
 
IBPP1/443-891/11/ES skutki podatkowe likwidacji spółki jawnej przez jej wspólników
 
IBPP1/443-915/11/ES czy Wnioskodawca powinien posiadać dwa Numery Identyfikacji Podatkowej jeden dla Powiatu i dla Starostwa Powiatowego jeden dla potrzeb VAT (podatnik) i Skarbu Państwa drugi dla Starostwa Powiatowego wykorzystywany przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne swoich pracowników oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz czy wystąpić o nadanie NIP dla Powiatu jeśli posiadany NIP jest NIP-em Starostwa Powiatowego?
 
IBPP1/443-950/11/ES w sytuacji, gdy wypłacana premia pieniężna jest wynagrodzeniem za realizowanie obrotów w danym okresie rozliczeniowym stanowi ona odpłatne świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i powinna być dokumentowana fakturą VAT wystawianą przez beneficjenta premii oraz czy ww. premia stanowi rabat obniżający wartość dokonanych dostaw w danym okresie czasu zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i powinna być dokumentowana wystawianymi przez Wnioskodawcę fakturami korygującymi
 
IBPP1/443-972/11/ES czy Wnioskodawca winien w imieniu „Wykonawcy” – podatnika wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie nr NIP
 
IBPP1/443-1037/11/ES skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania puszek napojów energetycznych
 
IBPP1/443-1083/11/AZb działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora ZFŚS (tj. nabycie wycieczki od podmiotu zewnętrznego, jak również jej udostępnienie uprawnionym osobom) nie podlega regulacjom ustawy o VAT
 
IBPP1/443-1112/11/AZb usługa przewozu pracowników do i z pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ITPP2/443-1302/11/AP Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych.
 
IPTPP4/443-3/12-4/BM Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1297/11/RS Stawka podatku dla usług polegających na wykonanie opaski brzegowej narzutowe.

Wskaźniki gospodarcze