Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-883/11/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia voucherów i kuponów specjalnych.
 
ITPP1/443-850/11/AT Czy drukowanie czasopism przez Spółkę, przy użyciu własnych materiałów i sprzętu, realizowanych na zlecenie wydawców, można uznać za dostawę towarów i podlega opodatkowaniu wg 8% stawki VAT?
 
ILPP2/443-1679/0912-S/BA Czy faktury wystawiane na rzecz kontrahentów w formie papierowej Wnioskodawca uprawniony jest do przechowywania w formie elektronicznej, pod warunkiem zagwarantowania nienaruszalności treści/danych faktur jakim opatrzono faktury oryginały wysyłane do kontrahentów?
 
ITPP3/443-73/10/12-S/JK Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur sprzedaży w systemie księgowym, w którym dokumenty te zostały wystawione, bez konieczności drukowania ich i przechowywania w formie papierowej, w sytuacji gdy kontrahent Spółki otrzymuje oryginał faktury w formie papierowej?
 
ILPP2/443-1337/11-2/TW Podatek od towarów usług w zakresie możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie materiałów i podzespołów.
 
ILPP1/443-1231/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania dostawy i nabycia.
 
ILPP1/443-1231/11-3/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania dostawy i nabycia.
 
ILPP1/443-1224/11-2/AW Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych oraz korekty wystawionych faktur i deklaracji.
 
ILPP2/443-1348/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż drewna opałowego.
 
IPPP3/443-1613/11-2/BH otrzymanie premii pieniężnej nie jest usługą, ale stanowi rabat związany ze sprzedażą towarów.
 
ILPP1/443-1198/11-4/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wpłatę zaliczki.
 
IPPP1/443-11/12-2/BH Przekazanie nieruchomości gruntowej, w stosunku do której Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT nie będzie podlegało opodatkowaniu.
 
IPPP1/443-1743/11-2/BH Spółka nie występuje jako podatnik VAT przekazując towary usługi finansowane ze środków ZFŚS, w tym również przy zakupionych ze środków obrotowych refundowanych następnie z ZFŚS.
 
IPPP1/443-1773/11-2/BH brak przeniesienia należności i zobowiązań powoduje, że nie mamy do czynienia ze zbyciem ZCP
 
IPPP1/443-1689/11-2/BH Zwolnienie z podatku świadczonych usług pocztowych
 
IPPP1/443-1663/11-2/BH transakcja sprzedaży gruntu rolnego otrzymanego w drodze darowizny
 
IPPP1/443-1784/11-2/BH Nie ma obowiązku opodatkowania przekazania towarów i usług, kóre są zużyte w trakcie imprez. Agencji przysługuje prawo do odliczenia.
 
IPPP3/443-1535/11-2/BH zwolnienie szkoleń zawodowych finansowanych ze środków publicznych
 
IPPP1/443-1722/11-2/BH Korekta podatku naliczonego oraz stawka podatku przy sprzedaży samochodu ciężarowego po demontażu kratki
 
IPPP1-443-1189/11-2/AS prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej
 
IPPP1/443-1642/11-2/PR zastosowanie zwolnienia, określenie sposobu dokumentowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla udzielania pożyczki spółce zależnej
 
ILPP2/443-1536/11-4/MN Przy świadczeniu ww. usług objętych Zamówieniem w ramach kompleksowego utrzymania autostrady, usługi te stanowić będą zbiór usług i winny być opodatkowane odrębnie, z zastosowaniem właściwych dla nich stawek podatku VAT.
 
ILPP2/443-1361/11-4/TW Czy Parafia ma prawo odliczyć podatek VAT?
 
ILPP2/443-1343/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPPP2/443-606/11-2/JW Czy stawka 23% podatku VAT, jest właściwą stawką wg której należy naliczać VAT na wystawionej dla T. fakturze?
 
IPPP1/443-1733/11-2/ISZ stawka podatku VAT dla dostawy miejsc parkingowych w garażu podziemnym usytuowanych pod budynkiem mieszkalnym.
 
ILPP1/443-1181/11-4/KG Czy dokonywane przez Gminę czynności nieodpłatne na rzecz Spółki polegające na wsparciu informatycznym w ramach systemu SAP szczegółowo opisane we wniosku, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1733/11-3/ISZ stawka podatku VAT dla dostawy miejsc parkingowych w garażu podziemnym usytuowanych pod budynkiem mieszkalnym.
 
IPPP1/443-1740/11-2/EK Z uwagi, iż szkolenia finansowane są w całości ze środków publicznych, gdyż takimi są przychody państwowych uczelni wyższych, usługa prowadzenia zajęć (warsztatów) na studiach podyplomowych, będzie korzystać od 01.01.2011r. ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
IPPP1/443-55/12-2/EK Nieodpłatne przekazanie wędlin, kiełbas, wyrobów garmażeryjnych na cele degustacji stanowiących próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ILPP1/443-1181/11-5/KG Czy dokonywane przez Gminę czynności nieodpłatne na rzecz Spółki polegające na wsparciu informatycznym w ramach systemu SAP szczegółowo opisane we wniosku, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1727/11-2/EK Opodatkowanie przekazania wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku spółki z o.o.
 
IPPP1/443-208/12-2/EK Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1685/11-5/EK Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości.
 
IPPP1/443-1278/11-2/EK Opodatkowanie podatkiem VAT składki ubezpieczeniowej przekazywanej przez Spółkę do ubezpieczyciela
 
IPPP1/443-1466/11-2/ISZ opodatkowanie dostawy wody przez bezpośredniego dostawcę w związku z najmem lokali
 
IPPP3/443-1294/11-4/LK Określenie stałe miejsce prowadzenia działalności
 
ITPP1/443-1564/11/IK Określenie stawki podatku obowiązującej dla montażu trwałych zabudów przestrzennych.
 
ILPP2/443-1552/11-4/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia obrotu i korekty obrotu oraz sposobu dokumentowania sprzedaży za pośrednictwem automatów.
 
ILPP2/443-1301/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ILPP2/443-1552/11-5/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży biletów za pośrednictwem automatów biletowych.
 
IBPP1/443-1165/11/AZb Wnioskodawca skupuje używane wyroby jubilerskie oraz złom metali szlachetnych od podmiotów nie będących podatnikami podatku VAT - przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy nie znajduje zastosowania
 
ILPP2/443-1327/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie ustalania kwoty podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z tytułu nabycia paliwa.
 
ILPP2/443-1417/11-2/AKr Zwolnienie – sprzedaż nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10.
 
ILPP2/443-1373/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług finansowych.
 
ILPP4/443-642/11-2/TK Czy w świetle ww. opisu Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT od sprzedaży działki?
 
ILPP2/443-1431/11-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług dla prowadzonych kursów i szkoleń dla pracowników sfery budżetowej.
 
ILPP2/443-1338/11-2/EN Czy trzeba wykazać podatek VAT należny z tytułu zużycia kawy, herbaty i wody?
 
ILPP4/443-671/11-6/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu usług wydawniczych.
 
ILPP2/443-1345/11-2/MN W zakresie wystawiania faktur VAT za usługi udostępnienia Operatowi autostrady na kwotę odpowiadającą całości Opłat za Przejazd pobranych przez Operatora bez pomniejszania o kwotę należnego Operatorowi wynagrodzenia z tytułu poboru Opłat za Przejazd oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-691/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania wykonywanych czynności.
 
ILPP2/443-1345/11-3/MN W zakresie wystawiania faktur VAT za usługi udostępnienia Operatowi autostrady na kwotę odpowiadającą całości Opłat za Przejazd pobranych przez Operatora bez pomniejszania o kwotę należnego Operatorowi wynagrodzenia z tytułu poboru Opłat za Przejazd oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-697/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa od odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringowych.
 
ILPP4/443-697/11-3/BA Podatek od towarów i usług w zakresie prawa od odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringowych.
 
ILPP2/443-1389/11-4/MN Zwolnienie sprzedaży nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ILPP4/443-638/11-2/EWW Czy otrzymywane przez Zainteresowanego faktury w formacie PDF w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego stanowią faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz uprawniają go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur w dacie otrzymania poczty elektronicznej z załączoną fakturą w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-11a/11/11-S/EK Biorąc pod uwagę powyższe, treść powołanych przepisów oraz powołanego wyżej wyroku TSUE, skoro – jak wskazała Spółka - cena, jaką zapłaci cedentowi wierzytelności będzie odpowiadała ekonomicznej wartości tej wierzytelności, a w związku z zawarciem umowy cesji nie otrzyma od cedenta jakiegokolwiek wynagrodzenia, to w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do świadczenia usług.
 
ILPP4/443-638/11-3/EWW Czy w świetle przepisów § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w związku z art. 86 ustawy o VAT, faktury otrzymane przez Zainteresowanego drogą elektroniczną w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego mogą być przechowywane jako papierowe wydruki faktur z plików elektronicznych w podziale na okresy rozliczeniowe przez okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz czy stanowią dla niego podstawę do pomniejszenia kwot VAT należnego o kwoty VAT naliczonego na zasadach analogicznych, które odnoszą się do faktur wystawianych w formie papierowej w zakresie, w jakim nabywane towary (usługi) wykorzystywane są przez odbiorcę do czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1225/11-3/BD Określenie właściwego stanu prawnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 
ITPP2/443-11b/11-S/EK Biorąc pod uwagę powyższe, treść powołanych przepisów oraz powołanego wyroku TSUE, skoro – jak wskazała Spółka - cena, jaką zapłaci cedentowi wierzytelności będzie odpowiadała ekonomicznej wartości tej wierzytelności, a w związku z zawarciem umowy cesji nie otrzyma od cedenta jakiegokolwiek wynagrodzenia, to w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do świadczenia usług.
 
ITPP2/443-11c/11/11-S/EK Biorąc pod uwagę powyższe, treść powołanych przepisów oraz powołanego wyroku TSUE, skoro – jak wskazała Spółka - cena, jaką zapłaci cedentowi wierzytelności będzie odpowiadała ekonomicznej wartości tej wierzytelności, a w związku z zawarciem umowy cesji nie otrzyma od cedenta jakiegokolwiek wynagrodzenia, to w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do świadczenia usług.
 
ITPP2/443-134/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-1295/11/IK Jaką stawką podatku VAT objąć sprzedawany garaż i komórkę piwniczną?
 
IBPP3/443-1088/11/IK Czy w związku z otrzymanym odszkodowaniem Starosta Powiatu reprezentujący Skarb Państwa może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? W przypadku uznania, że otrzymane odszkodowanie nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia, to od jakiej kwoty i w jakim terminie opodatkować przejęcie gruntu przez Skarb Państwa - Starostę Powiatu?
 
ITPP2/443-1197/11/RS W zakresie praw do zastosowania 0% stawki podatku na dostawy towarów.
 
ITPP2/443-1393/11/EB Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu.
 
ITPP2/443-1341/11/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z montażem instalacji gazowej w samochodach osobowych.
 
IBPP4/443-1680/11/EJ korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 
ITPP/443-1317/11/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1314/11/PS Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
ITPP2/443-1139/11/PS Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych do dalszej odsprzedaży oraz samochodów osobowych wykorzystywanych w bieżącej działalności oraz paliw do ich napędu.
 
ITPP2/443-1191/11/AK Usługi polegające na obowiązkowej jednorocznej kontroli instalacji gazowych i przewodów kominowych, w sytuacji gdy nie wiążą się one z jakąkolwiek fizyczną ingerencją w materię budynku, jako niewypełniajace definicji budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy oraz konserwacji, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane, podlegają opodatkowaniu - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1293/11/DM Zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz sposobu wyodrębniania kwot podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-1135/11/BJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury VAT.
 
ITPP1/443-1154b/11/MS Zakres obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy.
 
ITPP1/443-1184/11/MS Zakres stawki podatku dla robót wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Wskaźniki gospodarcze