Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 kwietnia 2012 r.
 
ITPP1/443-849/11/BJ Stawka podatku dla dostawy książek.
 
ITPP1/443-840/11/KM Zastosowanie właściwej stawki podatku dla usług najmu lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży oraz dla obciążeń z tytułu dostarczania „mediów” w ramach umowy najmu.
 
ITPP1/443-815/11/AJ Czy całość wpłaty za pobyt dziecka w Żłobku i żywienie dokonywane od 1 czerwca 2011 r. na rachunek bankowy powinny być również zaewidencjonowane na kasie fiskalnej?
 
ITPP1/443-770/11/TS Czy Zakład, który będzie przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, zaś aport tego Zakładu do spółki z o.o. nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy?
 
ITPP2/443-941/11/AK Dostawa dokonana przez Pana na rzecz finalnego nabywcy polskiego nie będzie dokonana na terytorium kraju, bowiem sprzedaż towaru będzie miała miejsce przed wkroczeniem niewspólnotowego towaru na obszar RP oraz dopuszczeniem towaru do obrotu.
 
ITPP2/443-929/11/AW Sposób dokumentowania świadczonych usług pośrednictwa oraz obowiązek składania informacji podsumowujących z tytułu ich wykonania.
 
ITPP2/443-924/11/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-911/11/MD Uznanie dzierżawy nieruchomości na rzecz własnej jednostki budżetowej za opodatkowane świadczenie usług.
 
ITPP2/443-907/11/MD Uznanie realizowanych czynności za wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz możliwości zastosowania do nich stawki podatku w wysokości 0%.
 
ILPP1/443-28/10/12-S/MK 1. Czy od sprzedaży powstałych po podziale działek Zainteresowana będzie musiała płacić podatek VAT? Jeżeli tak to:
2. Co będzie podstawą (kwota z aktu czy też jakieś uśrednienie dla tego obszaru)?
3. Czy w przypadku gdyby Wnioskodawczyni musiała zapłacić VAT, a wykaże, że pieniądze przeznaczyła na budowę, podatek ten zostanie jej zwrócony?
4. Część terenu, który Zainteresowana zamierza sprzedać ma status zieleni nieurządzonej na łąkach trwałych. Czy od tej kwoty również trzeba płacić VAT?
 
IPTPP1/443-1054/11-2/MS Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług służących realizacji zadania pn. „...”, jednakże tylko w takiej części, w jakiej wydatki te związane będą z wykonywaniem przez Zainteresowanego czynności opodatkowanych
 
IPTPP1/443-1034/11-5/RG Czy usługi świadczone na rzecz sądu powinny być opodatkowane podatkiem VAT, czy zgodnie z art. 15 ust. 1 i 3 ustawy o VAT nie stanowią one wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej, a jako takie w ogóle nie podlegają podatkowi od towarów i usług, czy ich świadczenie powinno być dokumentowane fakturą VAT?
 
IPTPP1/443-1034/11-4/RG Czy usługi pomocnicze związane z likwidacją (oceną i szacowaniem) szkód wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, jak i usługi lustracji pojazdu przed jego ubezpieczeniem, wykonywane w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli oraz podmiotów upoważnionych przez tych ubezpieczycieli na podstawie umów substytucyjnych, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, tak jak usługi ubezpieczeniowe?
 
IPTPP1/443-1019/11-7/MS Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku, która nie została uregulowana przez dłużną Spółkę, gdyż wierzytelność została uprawdopodobniona oraz zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-78/12-2/AK Czy Uczelnia przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ?
 
IPTPP1/443-1070/11-2/MH Czy czynność wydawania opinii przez Komisję Bioetyczną funkcjonującą przy Uniwersytecie w na gruncie przedstawionego stanu faktycznego oraz treści art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zw. z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) w zw. z 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480) w zw. z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. U. L 347 z 11 grudnia 2006 r.) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1508/11-2/JL Działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora ZFŚS - tj. nabywanie towarów i usług oraz ich udostępnianie uprawnionym osobom odpłatnie bądź nieodpłatnie, nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1487/11-4/JL Gdy przedmiotem działalności Wnioskodawcy będą usługi oddania w odpłatne używanie samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu i samochody te przeznaczone będą wyłącznie na ten cel przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących zakup przedmiotowych pojazdów.
 
IPPP1/443-1514/11-4/JL Premie wypłacane jej przez Brokera z tytułu zawarcia przez Spółkę umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Brokera i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-1520/11-3/JL Nabywane usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku nabywanych usług pośrednictwa w świadczeniu usług leasingu nie mogą one korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy o VAT i podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką podstawową 23%.
 
IPPP1/443-1496/11-2/JL Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu podatku.
 
IPPP1/443-1545/11-2/JL Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów objętych przedmiotem transakcji.
 
IPPP1/443-1534/11-2/JL Kompleksowa usługa budowy jednego lub kilku budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, od 1 stycznia 2011r. opodatkowana jest preferencyjną 8% stawką podatku VAT.
 
IPPP1/443-1531/11-2/JL Przekazując nieodpłatnie nakłady poniesione w związku z wykonaniem infrastruktury technicznej w postaci połączenia drogowego, Wnioskodawca będzie świadczył nieodpłatną usługę, która w świetle art. 8 ust. 2 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przekazanie to związane jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 
IPPP1/443-1770/11-2/JL Organizowanie przez Wnioskodawcę biwaków, kolonii, zimowisk, półkolonii, półzimowisk i obozów, jako świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związana, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT w zw. z §13 ust. 1 pkt 26 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r.
 
IPPP1/443-1573/11-2/JL Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług doradztwa gospodarczego, w tym prawnego, inwestycyjnego, audytora i agencji ratingowej - związanych z wprowadzeniem akcji Spółki na giełdę.
 
IPPP1/443-1765/11-2/JL Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dotyczących realizacji opisanej operacji, ponieważ poniesione wydatki nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1570/11-2/JL Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie skutkuje uniwersalnym przejściem praw i obowiązków podatkowych na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W analizowanym przypadku bez znaczenia pozostaje zatem fakt, kiedy Spółka otrzyma faktury zakupowe oraz faktury korygujące wystawione przez kontrahentów. Istotne jest natomiast to, że w przypadku faktur zakupowych – dotyczą one towarów i usług rzeczywiście nabywanych przez Spółkę z zamiarem wykorzystania w prowadzonej działalności oraz to, że zostały one na Spółkę wystawione przed datą aportu. Wymienione faktury zakupowe stwierdzają więc czynności, które zostały dokonane przez Wnioskodawcę (nabycie towarów i usług).
 
IPPP1/443-1598/11-2/JL Zbycie udziałów na rzecz spółki w zamian za przekazanie długu do spółki spowoduje po jej stronie przysporzenie i będzie stanowiło usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie §13 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1558/11-4/JL Wnioskująca dokonując sprzedaży przedmiotowych działek z majątku prywatnego nie będzie działała w charakterze handlowca, podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż opisanych we wniosku działek powstałych z podzielenia jednej większej działki gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-1613/11-2/JL Skrócenie okresu umowy nie wpłynie na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Spółkę na rzecz korzystającego usług.Sprzedaż budynku wraz z gruntem na rzecz korzystającego może zostać opodatkowana podatkiem VAT według podstawowej stawki.
 
IPPP1/443-558/10/11-7/S/JL W analizowanej sprawie mamy do czynienia z jedną transakcją polegającą na łącznej sprzedaży - stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego z prawem do korzystania z określonego miejsca parkingowego i komórki lokatorskiej, integralnie powiązanych z własnością tego lokalu - w związku z czym podlegać ona będzie jednej stawce podatku VAT, która właściwa jest dla lokalu mieszkalnego, tj. stawce 7%.
 
IPPP1/443-24/12-2/PR zastosowanie właściwej stawki podatku obowiązującej przy obciążaniu najemców kosztami mediów
 
IPPP1/443-10/12-2/PR obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego przy zakupie samochodu w związku z demontażem „kratki”
 
IBPP2/443-1008/11/ICz Opodatkowanie i udokumentowanie premii pieniężnych (bonusów) wypłacanych kontrahentom zagranicznym
 
IBPP2/443-1259/110/RSz prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe odnośnie pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego przejętej przez nowy podmiot gospodarczy
 
IBPP2/443-1232/11/RSz stawka podatku VAT w przypadku sprzedaży kart wstępu do klubu Fitness, w której usługą główną jest usługa wstępu na siłownię
 
ILPP1/443-1249/11-2/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej usługi rozbudowy stadionu.
 
ITPP2/443-8/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
ILPP1/443-1157/11-6/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na prowadzeniu szkoleń z zakresu techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.
 
ILPP1/443-1157/11-7/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy ekonomicznej.
 
ILPP1/443-1157/11-8/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na prowadzeniu szkoleń z zakresu techniki jazdy dla kierowców motocykli.
 
ITPP1/443-1140a/11/JJ Zwolnienie od podatku świadczonych usług transportu sanitarnego.
 
IBPP3/443-1135/11/PH W zakresie opodatkowania działanosci maklerskiej.
 
IBPP3/443-1153/11/PH Uznania wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru dokonywanych przez Wnioskodawcę za usługi ciągłe i prawidłowości dokumentowania takich usług.
 
IBPP4/443-1715/11/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projekt.
 
ITPP1/443-1193/11/KM Zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy.
 
ITPP2/443-35/12/EB Prawo do odliczenia podatku od zakupu ciągnika siodłowego, na podstawie umowy leasingu finansowego, przysługuje w rozliczeniu za kwartał, w którym zostanie uregulowana cała należność wynikająca z faktury zakupu.
 
ITPP2/443-45/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania.
 
PT8/033/6/81/SBA/12/PT-74 opodatkowanie działalności w zakresie zarządu prawami autorskimi, świadczenia usług licencyjnych i usług zbiorowego zarządu prawami autorskimi
 
ITPP2/443-1705/11/EK Miejsce świadczenia usług przeprowadzania badań chemicznych na zlecenie podatnika z Białorusi.
 
ITPP2/443-1236/11/PS Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1629a/11/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego.
 
ITPP2/443-1629b/11/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu naprawy samochodu osobowego oraz okresu rozliczeniowego, za który można dokonać realizacji tego prawa.
 
ITPP2/443-1283/11/AK Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania czynności związanych z zawarciem kontraktu forward, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz stawki obowiązującej dla tej czynności.
 
ITPP2/443-36/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
ITPP1/443-1282/11/KM Zakres zwolnienia od podatku świadczonych usług kulturalnych.
 
IBPP2/443-1272/11/IK Stawka podatku dla usługi polegającej na umożliwieniu skorzystania z symulatora jazd.
 
IBPP2/443-1294/11/LŻ Opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Wskaźniki gospodarcze