Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 kwietnia 2012 r.
 
ITPP1/443-1159a/11/IK Określenie stawki podatku dla świadczenia usług najmu lokalu mieszkalnego.
 
ITPP1/443-1159b/11/IK Określenie sposobu dokumentowania świadczonych usług.
 
ITPP1/443-1155/11/TK Określenie stawki podatku dla usług, polegających na:- badaniach lekarskich kierowców, ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;- badaniach sanitarnych;- badaniach z zakresu medycyny pracy.
 
ITPP2/443-1150/11/PS Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1145/11/BK Czy od sprzedaży opisanego terenu, posiadającego warunki zabudowy jest Pan wraz z żoną zobowiązany odprowadzić podatek VAT?
 
ITPP1/443-1130/11/AJ Czy w świetle obowiązujących przepisów MOPS należy rejestrować przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpływy z tytułu odpłatności wnoszone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w kasie Ośrodka?
 
ITPP1/443-852a/11/JJ Stawka podatku dla świadczonych usług polegających na nauce pływania oraz organizowaniu zająć na pływalni.
 
ILPP2/4441-74/11-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów.
 
ILPP1/443-116/08/12-S/AWa Szacowanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IBPP1/443-1166/11/AZb dostawa towarów: PKWiU 24.41.20.0 „Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku” po dniu 1 lipca 2011r. nie będzie objęta zasadami opodatkowania wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
 
IPTPP1/443-9/12-4/IG Czy w związku z realizacją projektu „...” przez Ochotniczą Straż Pożarną przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT?
 
IPTPP1/443-23/12-4/MS Wnioskodawca będzie miał prawo do odzyskania podatku VAT związanego z projektem pn. „...”, ponieważ zakupione w ramach projektu maszyny będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPTPP1/443-25/12-4/AK Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu?
 
IPTPP1/443-33/12-3/MW Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych
 
IBPP4/443-1679/11/EJ korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 
IPTPP1/443-33/12-4/MW Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych
 
IPTPP1/443-34/12-4/MW Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł netto
 
IPTPP1/443-34/12-3/MW Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł netto
 
IPTPP1/443-58/12-4/MS Wnioskodawczyni kupując sprzęt stomatologiczny nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ zakupiony w ramach projektu sprzęt służy czynnościom zwolnionym od podatku VAT.
 
IPTPP4/443-84/11-7/ALN Czy przy realizacji zadania pn. „ ...” Gmina będzie mogła odzyskać od Urzędu Skarbowego podatek VAT w świetle opisanego zdarzenia przyszłego?
 
IPTPP4/443-114/11-4/ALN Czy taki sposób ewidencjonowania operacji jest wystarczający aby móc dalej korzystać ze zwolnienia w stosowaniu kasy fiskalnej (poz.37 załącznika rozporządzenia MF).
 
IPTPP4/443-114/11-5/ALN Czy obowiązek podatkowy powstanie po wykonaniu usługi (wysłanie deklaracji do Urzędu Podatkowego innego kraju czy w momencie wpływu zwrotu (wraz z prowizją) na konto zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 4?
 
IPTPP1/443-190/12-3/AK Czy LK ma możliwość odliczyć podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-839/11-4/KW Odliczenie podatku naliczonego oraz sposób dokonania korekty podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1588/11-3/PR opodatkowanie opłat pobieranych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z tytułu nadawania utworów oraz kwot z tytułu reemisji utworów audiowizualnych, związanego z tym prawa do odliczenia podatku naliczonego, a także określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w stanie prawnym od dnia 1 kwietnia 2011 r.
 
IPPP1/443-1684/11-5/PR prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości
 
IPPP1/443-1720/11-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na pozyskiwaniu klientów zainteresowanych ofertą w zakresie zarządzania portfelem papierów wartościowych
 
IPPP1/443-1698/11-4/PR Opodatkowanie odsprzedaży usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną poszkodowanemu na spółki powiązane.
 
IPPP3/443-1258/11-3/KC W zakresie terminu rozliczenia korekt dotyczących importu usług
 
IPPP1/443-1317/11-6/AW uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz opodatkowanie ww. transakcji
 
IBPP3/443-1090/11/PH W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku opłat z tytułu prawa do wędkowania na łowiskach specjalnych na rzecz członków Wnioskodawcy oraz osób niezrzeszonych oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych opłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IBPP3/443-1097/11/KO W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i stosowania proporcji.
 
IPTPP2/443-874/11-5/PR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-1100/11/IK Odliczenia podatku z faktur dokumentujących dalsze okresowe opłaty leasingowe samochodu osobowego.
 
IPTPP2/443-876/11-2/AW Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami służącymi realizacji projektu pn. „P...ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-896/11-2/JN Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-1021/11-4/MW Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT zawierające podatek od towarów i usług ze stawką VAT 23% przy sprzedaży towarów, których grupowania PKWiU nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy.
 
ITPP1/443-1140b/11/JJ Czy właściwe jest zastosowanie stawki 23% przy zabezpieczeniu ratowniczym imprez na zlecenie- regaty, czy też powinna mieć zastosowanie stawka zwolniona?
 
ITPP1/443-1140c/11/JJ Czy właściwe jest zastosowanie stawki 23% przy organizacji kursów na stopnie ratownicze?
 
ILPP1/443-1243/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
 
ILPP1/443-1243/11-5/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokonania korekt faktur VAT.
 
ILPP2/443-1365/11-2/MN Opodatkowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej pobieranej na podstawie umowy cywilnoprawnej przez jednostkę budżetową.
 
ILPP4/443-744/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach realizowanej operacji pt.: „(...) - adaptacja pomieszczenia na cele muzealne” z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
ILPP2/443-1356/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie aportu przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego związanego z tym aportem.
 
ITPP1/443-45/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1558/11-3/MR Czy przekazanie notarialnie nieruchomości, tj. budynku i gruntów na którym są posadowione stanowi przekazanie przedsiębiorstwa i nie podlega ustawie o VAT?
 
ILP2/443-1384/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży produktów przeznaczonych do spożycia „na wynos” oraz dla sprzedaży produktów przeznaczonych do spożycia „na miejscu”.
 
ILPP2/443-47/12-3/MR Czy Parafia będąca podatnikiem podmiotowo zwolnionym z podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji w ramach osi 4 Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie „Odnowa i rozwój wsi”?
 
ILPP2/443-1563/11-3/EN Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania zwrotu kosztów za wykonane usługi i dostarczone towary oraz odszkodowania za wyrządzone szkody.
 
ILPP1/443-1227/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi dłużnika w trybie licytacji komorniczej.
 
IPTPP2/443-892/11-2/IR Podejście Spółki polegające na traktowaniu wszystkich obciążeń opisanych w punkcie 1 i 2 opisu stanu faktycznego jako kosztów związanych z odszkodowaniem za wady dostarczonych towarów, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu VAT jest prawidłowe.
 
ILPP2/443-1543/11-4/MN W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do opodatkowania kwoty należności (w momencie jej otrzymania) wpłaconej przez kontrahenta w związku z nabyciem kuponów. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wydania towaru klientowi wraz z dołączonym dowodem sprzedaży.
 
ILPP2/443-1539/11-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży drzewa.
 
ILPP2/443-1539/11-4/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1539/11-5/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży drzewa.
 
ILPP2/443-1539/11-6/AD Podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP2/443-865/11-4/JN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-858/11-5/JN Prawo do odliczenia podatku VAT od usług cateringowych.
 
ILPP1/443-1237/11-2/NS Określenie czy sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowi dostawę towarów.
 
IPTPP2/443-858/11-4/JN Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu kawy, herbaty, napojów, słodyczy i cukru przekazywanych w ramach poczęstunku kontrahentom i pracownikom oddelegowanym do negocjacji.
 
IPTPP2/443-835/11-4/JN Obowiązek dokonania przez dłużnika korekty podatku naliczonego w związku z nieuregulowanymi fakturami.
 
IPTPP2/443-818/11-4/IR Stawka podatku VAT na świadczone usługi agenta.
 
IPTPP2/443-174/12-2/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-140/11-2/ALN 1) Czy usługi świadczone przez P. na rzecz Wnioskodawcy, których warunki są negocjowane indywidualnie, powinny być traktowane jako opodatkowane VAT według stawki podstawowej, czy też jako zwolnione z VAT?
2) Czy jeżeli usługi świadczone przez P. na rzecz Wnioskodawcy, których warunki są negocjowane indywidualnie, powinny być traktowane jako opodatkowane VAT według stawki podstawowej, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT pod ogólnymi warunkami?
 
IPTPP4/443-109/11-8/BM Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu – ciągników rolniczych, nabytych jako towary handlowe.
 
IPTPP4/443-109/11-7/BM Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu – ciągników rolniczych, nabytych jako towary handlowe.
 
IPTPP1/443-65/12-4/MS Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ powstałe mienie nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-191/11/AZb możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku sprzedaży wyodrębnionych lokali
 
ITPP1/443-1280/11/IK Opodatkowanie opłat za tzw. media (energię, wodę, i odprowadzanie ścieków).
 
IBPP1/443-367/11/BM w zakresie zwolnienia od podatku opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw
 
IBPP1/443-396/11/BM czy do sprzedaży gruntu z rozpoczętą budową należy zastosować 8% stawkę VAT
 
ITPP1/443-1279/11/DM Zakres prawa do odliczenia podatku w związku z otrzymaniem faktury korygującej.
 
IBPP1/443-641/11/BM w zakresie stawki podatku dla usług zakwaterowania i wyżywienia własnych wychowanków
 
IBPP1/443-673/11/AZb Wadium staje się częścią zapłaty w momencie wydania zgody Ministra Skarbu, umożliwiającej ostateczne zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości. W tej sytuacji zostaje zaliczone na poczet należności jako zaliczka i podlega zasadom ustawy o VAT
 
IBPP1/443-820/11/BM w zakresie ustalenia czy opłata za wydanie legitymacji służbowej nauczyciela podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
ITPP1/443-489/10/11-S/JJ Opodatkowanie dostawy niezabudowanych działek gruntu.
 
ITPP1/443-1272/11/TS Stawka podatku VAT przy odsprzedawanych mediach.
 
ITPP1/443-1167/11/BJ Opodatkowanie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowych.
 
IBPP1/443-919/11/AZb Wygaśnięcie z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatną dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zdarzeniem przesądzającym o uznaniu tej czynności za czynność mającą odpłatny charakter jest zawarcie pomiędzy stronami umowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
 
ITPP2/443-51/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-979/11/AZb sprzedaż przez Gminę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, na rzecz użytkownika wieczystego, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT
 
IBPP1/443-984/11/AZb prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach zakupu oraz dokumentach celnych wystawionych przed i po dacie połączenia dla spółki przejmowanej
 
IBPP1/443-988/11/AZb zwolnienie od podatku dla dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej w części dotyczącej terenów leśnych i rolniczych, opodatkowanie w części dotyczącej terenów sportu i rekreacji
 
ITPP2/443-1263/11/AP Czy nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych kontrahentom z innych krajów UE stanowi WDT i będzie przysługiwało prawo do zastosowania 0% stawki.
 
IBPP1/443-1117/11/AZb opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych oraz sposób ich dokumentowania
 
IBPP1/443-1354/11/AW Czy czynności związane z organizowaniem pokazów wypieków stanowią świadczenie usług lub dostawę towarów podlegające opodatkowaniu?
 
IPTPP2/443-887/11-5/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-1355/11/AW Czy nieodpłatne przekazanie towarów reklamowych podlega opodatkowaniu w okresie od 1.05.2004r. do 31.03.2011r. i od 1.04.2011r.
 
ITPP1/443-1262/11/MS Zakres momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie złomu.
 
IBPP1/443-1425/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy, doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
 
IPTPP2/443-875/11-4/JS Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT w całości ani w części z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadania „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-872/11-5/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa uzyskania zwrotu ani obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1452/11/AW Można zastosować procedurę marży do sprzedaży samochodu używanego zakupionego na fakturę VAT MARŻA, który sprzedający zarejestrował na siebie celem ubezpieczenia i przeprowadzania jazd testowych
 
IBPP2/443-93/11/ASz stawki podatku dla dostawy gazet drukowanych lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), wytworzonych po dniu 1 stycznia 2011r.
 
IPTPP2/443-856/11-4/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1258/11/PS Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości dokonanej w postępowaniu egzekucyjnym.
 
IBPP2/443-672/11/ICz Czy dorozumiana akceptacja odbiorcy faktury VAT, polegająca na braku sprzeciwu złożonego w rozsądnym terminie przez odbiorcę faktury wobec zmian wprowadzających zapisy o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej do regulaminu świadczenia usług, określającego podstawowe prawa i obowiązki stron umowy o świadczeniu usług, może być uznana za akceptację przesyłania, w tym udostępniania, faktur w formie elektronicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r.
 
IBPP2/443-787/10/ASz opodatkowanie otrzymanej kary umownej
 
IPTPP4/443-22/12-2/OS Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-957/11/BW Czy usługi składające się na przyłączenie budynków mieszkalnych zaliczanych do społecznego budownictwa mieszkaniowego, są opodatkowane 8 % stawką VAT?
 
IPTPP1/443-30/12-5/RG Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części przez Gminę?
 
IPTPP1/443-52/12-5/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczyć podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IBPP2/443-1266/11/RSz opodatkowanie 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi budowlano-montażowej obejmującej częściową produkcję, dostawę oraz montaż dźwigów wykonywanej w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
ITPP1/443-1253/11/AJ Zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IPTPP1/443-67/12-2/MS Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IBPP2/443-1275/11/RSz przechowywanie kopii faktury w formie innej niż papierowej
 
IPTPP1/443-69/12-4/AK Czy Miasto ma prawną możliwość odliczyć podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-1051/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1252/11/EK Skoro przyznane Spółce dofinansowanie do badań przemysłowych nie będzie miało bezpośredniego wpływu na cenę, to nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-70/12-4/AK Czy Miasto ma prawną możliwość odliczyć podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IBPP2/443-1012/11/ASz opodatkowania sprzedaży szczeniaków
 
IPTPP4/443-120/11-5/BM Stawka podatku dla dostawy samochodu dla straży pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej.
 
IPTPP4/443-129/11-6/ALN Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1524/11/EK Zbycie udziałów w działkach będzie podlegało opodatkowaniu.
 
IBPP3/443-1150/11/PK Opodatkowania czynności wykonywanych przez oddział spółki na rzecz spółki matki.
 
IBPP3/443-1134/11/PK Określenia podstawy opodatkowania dla kwot wyrażonych w walucie obcej przy świadczeniu usług wstępu na imprezy masowe.
 
IBPP3/443-1144/11/PK Określenia stawki podatku VAT dla otrzymanej przedpłaty za dostawy towarów w ramach uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.
 
IBPP3/443-1124/11/IK Korekta wykazanej wcześniej w deklaracji kwoty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu.

Wskaźniki gospodarcze