Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 kwietnia 2012 r.
 
IBPP1/443-841/11/AW Jednostka budżetowa (Zespół Szkół), która przejęła zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze, nie jest podatkowym następcą prawnym i nie może rozliczyć w swojej deklaracji VAT-7 nadwyżki podatku naliczonego wykazanego przez to gospodarstwo
 
IBPP4/443-957/11/MN Czy od 1 stycznia 2011r. opisane we wniosku usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
IBPP4/443-886/11/KG Korekta obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego.
 
IBPP4/443-753/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IBPP2/443-697/11/ICz 1. Czy wstęp na teren sali zabaw dla dzieci należy opodatkować stawką VAT – 8%?2. Czy dodatkowe opłaty za korzystanie z urządzeń zainstalowanych na terenie sali zabaw (np. armatki na piłeczki) należy opodatkować stawką VAT – 8%?
 
IBPP4/443-1278/11/KG Zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych tzw. „miękkich” prowadzonych jako doskonalenia zawodowe (np. komunikacja, asertywność, motywowanie, pomoc psychologiczna uczniom z utrudnieniami itp.) finansowane w całości ze środków publicznych.
 
ITPP2/443-949/11/PS Opodatkowanie usług edukacyjnych świadczonych przez „podwykonawcę”.
 
ILPP2/4441-69/11-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego.
 
IBPP4/443-5/12/EJ_s w przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie przyporządkować tych zakupów do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w całości przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IBPP1/443-1655/11/LG Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w drodze darowizny i konieczność dokonania przez Wnioskodawcę rejestracji dla celów podatku od towarów i usług
 
IBPP1/443-1671/11/LG Zastosowanie właściwej stawki przy refakturowaniu opłat za media oraz określenie okresu od jakiego obowiązuje zmiana stawki z obniżonej (właściwej dla danego rodzaju usługi) na stawkę podstawową, przy refakturowaniu mediów
 
IBPP1/443-1699/11/LG Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
 
IBPP1/443-1732/11/LG Zastosowanie właściwej stawki przy odsprzedaży mediów związanych z usługą najmu
 
IBPP1/443-1704/11/LG Opodatkowanie stawką 8% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
 
ILPP2/446-1450/09/12-S/ISN Dostawa nowego środka transportu - stan prawny 2005 r.
 
IBPP2/443-1269/11/UH Czy kopie faktur VAT, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 
IBPP2/4441-9/12/ICz Czy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, polegającego na dostosowaniu dojść ewakuacyjnych w budynku do aktualnie obowiązujących wymogów, Biblioteka ma prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT naliczonego - określonego na fakturach zakupu, dotyczących przedmiotowej inwestycji.
 
ITPP2/443-1487/11/RS Czy zastosowana stawka podatku 8% jest prawidłowa?
 
ILPP2/443-19/12-2/MN Stawka podatku dla dostawy książek-albumów oraz czasopism specjalistycznych.
 
ILPP2/443-19/12-3/MN Stawka podatku dla dostawy książek-albumów oraz czasopism specjalistycznych.
 
ITPP1/443-1656/11/AT Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)?
 
ITPP2/443-1770a/11/EB Gmina, jako osoba prawna, a nie Urząd Gminy,w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1789/11/AP Opodatkowanie kaucji za bilet elektroniczny.
 
ITPP1/443-1411/11/KM Czy w opisanym stanie faktycznym, dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Spółka ma prawo pomniejszyć obrót, a w związku z tym również podatek należny o wartość udzielonych bonifikat, jeżeli jej wysokość wynika z:

-dziennych lub miesięcznych zestawień sprzedaży sporządzonych przy pomocy programu komputerowego wykazującego kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego przychodu, w przypadku, gdy ewidencja komputerowa równolegle dokumentuje i ściśle odzwierciedla udzielone bonifikaty i przychody rejestrowane za pomocą kas fiskalnych,
-paragonów z kasy fiskalnej będących w posiadaniu klienta i podatnika, jeśli ich treść pokrywa się z ewidencją komputerową, o której mowa powyżej?
 
IBPP1/443-1178/11/ES jaką stawkę podatku VAT należy stosować obciążając najemców za dostawę wody, w wysokości 8% czy 23%, w przypadku gdy nie mają oni zawartej bezpośrednio umowy z wodociągami oraz od jakiej daty należy wystawić korekty faktur VAT jeżeli do refakturowanych opłat za wodę należy zastosować stawkę 23%?
 
IBPP1/443-1193/11/ES opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości
 
IBPP2/443-901/11/BW Jaką stawkę VAT zastosować do działalności polegającej na sprzedaży gotowych posiłków na wynos?
 
IBPP2/443-961/11/BW Czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od rat leasingowych samochodu specjalnego kempingowego przeznaczonego tylko i wyłącznie na wynajem począwszy od miesiąca maja, czy dopiero w momencie dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?
 
ITPP1/443-1419/11/JJ Brykiety i pellety są opodatkowane wg stawki 8%.
 
IBPP2/443-963/11/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem mieszkania jego wykończeniem, wyposażeniem i bieżącym utrzymaniem.
 
IBPP2/443-967/11/RSz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników
 
IBPP2/443-986/11/BW Czy Powiat prawidłowo zastosował zwolnienie od podatku VAT w stosunku do wszystkich składników opłat (do czynszu i poszczególnych mediów) za najem lokalu mieszkalnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej, której Powiat jest członkiem będąc właścicielem lokalu mieszkalnego?
 
IBPP2/443-992/11/BW Jaką stawką po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku należy opodatkować badania i nadzory archeologiczne?
 
ITPP2/443-1224/11/AJ Czy w związku z realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Parafia ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-993/11/BW Jaką stawką po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku należy opodatkować usługi konserwatorskie?
 
IBPP2/443-1001/11/RSz stawka podatku VAT z tytułu dostarczania zimnej wody w ramach umowy najmu lokali użytkowych
 
IBPP2/443-1002/11/WN opodatkowania usługi zarządzania płynnością w ramach struktury cash pool
 
IBPP2/443-1005/11/BW Jaką stawkę lub jakie stawki VAT należy zastosować w tym przypadku do usług budowlanych związanych z budową domów jednorodzinnych?
 
IPTPP4/443-113/11-4/ALN Czy Przedszkole ma obowiązek dokonywania sprzedaży przy użyci kasy fiskalnej?
 
IPTPP4/443-113/11-5/ALN Czy Wnioskodawca może dokonać wyrejestrowania się jako czynny podatnik od towarów i usług i w konsekwencji zaprzestać rejestrowania świadczonych usług, zwolnionych od podatku od towarów i usług, przy użyciu kasy fiskalnej?
 
IPTPP2/443-837/11-4/AW Usługi wymienione przez Wnioskodawczynię nie będą stanowić usług pośrednictwa finansowego, które na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy zostały objęte zwolnieniem, bowiem same w sobie nie są czynnościami oddającymi istotę „pośrednictwa” – nie zmierzają do zawarcia umowy kredytowej, lecz stanowią jej odrębny element, poboczny względem usługi pośrednictwa, tym samym zastosowanie znajduje art. 43 ust. 14 ustawy.Zatem ww. czynności, nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wobec czego będą opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej – 23%.
 
IBPP3/443-1278/11/LG Zastosowanie przepisów ustawy o VAT do czynności zbycia przedsiębiorstwa oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IBPP3443-1279/11/LG Zastosowanie przepisów ustawy o VAT dla czynności nabycia przedsiębiorstwa Spółdzielni w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ITPP1/4440-23/11/AP Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
ILPP1/443-1312/11-2/MS Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 
IPPP1/443-1786/11-2/JL Zbycie odrębnej własności lokali mieszkalnych wyodrębnionych z nabytych budynków mieszkalnych, wraz przypadającym na lokale udziałem w nieruchomości wspólnej, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 
ILPP2/443-1430/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów.
 
IPPP1/443-1716/11-2/JL W przypadku wynajmu lokali mieszkalnych opłaty dodatkowe ponoszone przez najemców podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku wynajmu lokali użytkowych, do opłat tych zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku VAT wynosząca 23%.
 
IPPP1/443-1755/11-2/JL Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, lecz będą opodatkowane stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. wynosi 23%.
 
ILPP2/443-1449/11-2/MR Podatek towarów i usług opodatkowania w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ILPP4/443-634/11-4/BA Cash-pooling: świadczenie usług.
 
ILPP2/443-1433/11-3/TW Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot naliczonego podatku VAT od wykonanych prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa chodnika oraz parkingu przy cmentarzu”.
 
IPPP1/443-1792/11-2/JL Faktury oraz faktury korygujące wystawiane przez Spółkę w formacie PDF i przesyłane pocztą elektroniczną, spełniać będą warunki do uznania ich za faktury i faktury korygujące w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ILPP4/443-634/11-5/BA Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 
IPPP1/443-1623/11-2/JL Nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości.
 
ILPP4/443-634/11-6/BA Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 
ILPP4/443-634/11-7/BA Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 
ILPP4/443-686/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług.
 
ILPP4/443-686/11-5/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-634/11-8/BA Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 
ILPP1/443-1424/11-4/BD Prawo do odliczenia z tytułu organizacji imprezy okolicznościowej.
 
IPPP1/443-102/12-3/JL Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP1/443-1699/11-2/JL Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, lecz będą opodatkowane stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. wynosi 23%.
 
IPTPP2/443-18/12-2/PR Wnioskodawczyni nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-741/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie terminu do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z decyzji naczelnika urzędu celnego.
 
IPTPP4/443-21/12-2/OS Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1514/11-4/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury korygującej oraz korekty podatku VAT.
 
IPTPP2/443-831/11-7/AW Obowiązek podatkowy powstanie, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury nie później niż 7 dnia licząc od dnia wykonania usługi.
 
IBPP2/443-1009/11/ICz Opodatkowanie i udokumentowanie premii pieniężnych (bonusów) wypłacanych kontrahentom krajowym
 
ITPP2/443-1217/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji dofinansowanej ze środków UE, dotyczącej remontu dachu kościoła.
 
IBPP2/443-1022/11/ICz Zastosowanie prawidłowej stawki podatku do preparatów wymienionych we wniosku.
 
ITPP2/443-715/12-S/PS Sprzedaż działek będących pierwotnie gruntem rolnym wykorzystywanym do działalności rolniczej, a obecnie przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279 opodatkowanie dostawy i montażu sprzętu medycznego
 
IBPP2/443-1024/11/RSz stawka podatku VAT do dostawy instrumentów chirurgicznych używanych w działalności protetycznej
 
IBPP2/443-1025/11/WN uznanie czy wypłacona w imieniu klienta premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za usługę, sposobu jej dokumentowania oraz prawa do odliczenia
 
IBPP4/443-1601/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1580/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem strojów folklorystycznych dla zespołu.
 
IBPP4/443-1579/11/AŚ W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez LGD
 
IBPP3/443-1133/11/AM Czy opisana transakcja sprzedaży nieruchomości przez osobę będącą czynnym podatnikiem VAT, stanowiącej jej majątek osobisty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w transakcji tej zbywająca nieruchomość nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT?
 
IBPP3/443-1162/11/KO W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania ośmiu działek na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na których zlokalizowane są przepompownie ścieków.
 
IBPP3/443-1168/11/PK Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wewnętrznych z tytułu importu usług, obowiązk wykazywania importu usług w informacjach podsumowujących, stawki podatku VAT, obowiązku przeliczenia na PLN kwot wyrażonych w obcej walucie oraz opodatkowania usługobiorcy z tytułu importu usług.
 
IBPP3/443-1171/11/KO W zakresie miejsca świadczenia i stawki podatku VAT dla usług związanych z obsługą lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących przewozy lotnicze.
 
ITPP1/443-1241/11/DM Zwolnienie od podatku dostawy wyrobów jubilerskich ze złota - brak prawa do zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
ITPP2/443-409/11/12-S/MD Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę.
 
IBPP3/443-1173/11/PK Opodatkowanie powierniczego przeniesienia praw i roszczeń dekretowych.
 
ILPP1/443-1145/11-6/BD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP2/443-1443/11-2/AKr Czy Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z tytułu nabycia Nieruchomości?
 
ITPP2/443-1238/11/PS Zwolnienie od podatku dostawy nie ruchomości dokonanej w postępowaniu egzekucyjnym.
 
IPTPP1/443-1069/11-8/MW W sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na nabycie usług rzeczoznawcy, którymi następnie będą obciążani nabywcy. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT, Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na nabycie usług rzeczoznawcy, którymi następnie będą obciążani nabywcy przedmiotowych nieruchomości.
 
IBPP3/443-1189/11/KO Opodatkowania wniesienia aportu do spółki.
 
ITPP1/443-970/11/BK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
IPTPP1/443-1069/11-7/MW W sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na nabycie usług rzeczoznawcy, którymi następnie są obciążani nabywcy. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT, Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na nabycie usług rzeczoznawcy, którymi następnie są obciążani nabywcy przedmiotowych nieruchomości.
 
IBPP3/443-1190/11/IK Opodatkowania wniesienia aportu do spółki.
 
ITPP1/443-1236/11/TS Zakres zwolnienia od podatku usług świadczonych przez stołówkę szkolną.
 
IPTPP1/443-1069/11-6/MW W sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a) ustawy, również koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi obciążani są nabywcy, jako element składowy świadczenia zasadniczego, również będą podlegały zwolnieniu od podatku VAT. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT właściwą stawką VAT, również koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi obciążani są nabywcy, jako element składowy świadczenia zasadniczego, będą podlegały opodatkowaniu tą samą stawką podatku.
 
ILPP1/443-1244/11-2/MS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wykonywania i montażu szaf wnękowych.
 
IPTPP1/443-1069/11-5/MW W sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a) ustawy, również koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi obciążani są nabywcy, jako element składowy świadczenia zasadniczego, również podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT właściwą stawką VAT, również koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi obciążani są nabywcy, jako element składowy świadczenia zasadniczego, podlegają opodatkowaniu tą samą stawką podatku.
 
IPTPP1/443-212/12-2/MH Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IBPP3/443-1280/11/PK Ustalenie czy sprzedaż opisane we wniosku stanowi sprzedaż wysyłkową w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy o VAT.
 
ILPP1/443-1190/11-4/NS Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
 
IBPP3/443-1281/11/PK Określenie miejsca świadczenia usług magazynowania.
 
IPTPP1/443-1067/11-5/RG Czy w związku z realizacją projektu „...” przez Ochotniczą Straż Pożarną przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT?
 
IPTPP4/443-140/12-3/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1234/11/AK Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla dostaw wewnątrzwspólnotowych przez podatnika nieposiadającego numeru VAT UE.
 
IPTPP2/443-2/12-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-240/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1245/11-2/AW Opodatkowanie podatkiem uiszczanych opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.
 
IPTPP4/443-13/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-15/12-4/AK Rekompensata nie będzie zwiększać obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-231/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-44/12-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-24/12-2/MH Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 PROW 2007-2013)?
 
ITPP2/443-1221/11/EK Wystawienie faktury końcowej i opodatkowanie usługi, gdy zaliczkę otzrymano przed 1 stycznia 2011 r.
 
IPTPP2/443-32/12-5/PR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-1285/11/ABu Czy zawarcie aneksu do w/w umowy leasingowej, przedłużającego okres trwania umowy oraz zmieniającego wartość końcową pojazdu skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingowych?
 
IPTPP1/443-1053/11-2/IG Gdy podwyższenie ceny świadczonych usług jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstanie w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona. Wobec powyższego. W przypadku gdy nastąpi zmniejszenie podstawy opodatkowania, podatnik nie koryguje "wstecz" rozliczenia podatku, lecz czyni to w rozliczeniu za okres, w którym uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.
 
ILPP4/443-658/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „Remont zabytkowego kościoła - odnowa elewacji”.
 
ILPP1/443-1241/11-3/AW Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem pomieszczeń użytkowych.
 
ILPP1/443-1242/11-5/BD Opodatkowanie udostępniania lokali mieszkalnych.
 
ITPP/443-1160/11/EB Sprzedaż przedmiotowych działek podlega opodatkowaniu, gdyż dokonując ich zbycia działa Pani jako handlowiec.
 
ILPP2/443-1340/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynajmu lokali mieszkalnych.
 
ILPP2/443-1372/11-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej rekompensaty z budżetu Miasta.
 
ILPP1/443-1242/11-6/BD Opodatkowanie udostępniania lokali mieszkalnych.
 
IPTPP1/443-1053/11-3/IG Wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć podatek należny w myśl uregulowań art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Jako dzień sprzedaży, należy wskazać dzień, w którym faktycznie Wnioskodawca wyświadczył usługę (zakończył jej świadczenie).
 
IBPP3/443-1284/11/LG Zastosowanie przepisów ustawy o VAT do czynności zbycia przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-1246/11-2/NS Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem przyłączy energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych.
 
ITPP2/443-1154/11/EB Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług w zakresie: eksploatacji urządzeń, obsługi wózka jezdniowego, dźwigu, podnośnika, certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, dla kierowców wykonujących przewozy drogowe, obsługi tachografów, technika sprawozdań tachografów cyfrowych.
 
IBPP3/443-1298/11/PK Określenie miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 
IBPP3/443-1307/11/PK Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 
IBPP3/443-1313/11/PK Zamieszczanie danych na fakturach VAT oddziału firmy zagranicznej.
 
ITPP2/443-1335/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego przebudowy dróg.
 
IBPP3/443-1337/11/PK Miejsce dostaw towarów dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej.
 
ITPP1/443-1173/11/TS Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1638/11/BK Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-1307/11/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem urządzenia medycznego.
 
ITPP1/443-1191/11/TS Opodatkowanie opłat za tzw. media.
 
IPTPP2/443-65/12-3/AW Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-821/11-8/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-970/11/AM „Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”
 
ITPP2/443-1637/11/AW Odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-842/11-4/AW Wnioskodawca w odniesieniu do wydatków dokonanych w ramach realizacji projektu pn. „.....”, które związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zwolnionymi z tego podatku jak i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w sytuacji, gdy nie ma możliwości faktycznego wyodrębnienia kwot podatku naliczonego do poszczególnych czynności) ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
 
ITPP2/443-1709/11/AD Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IBPP4/443-1493/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
ITPP1/443-1231/11/MS Zakres stawki podatku przy dostawie nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego.

Wskaźniki gospodarcze