Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 kwietnia 2012 r.
 
IPTPP2/443-886/11-2/JS Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1711/11-2/ISZ Czynności wykonane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jako czynności świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.
 
IPPP1/443-910/09/12-7/S/JL Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika podatku VAT w zakresie wykonywanych przez niego zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, jako zarządcy dróg. Zatem opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane w ramach realizacji powyższych zadań przez Wnioskodawcę – zarządcę drogi – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca nie musi dokumentować tych czynności fakturami VAT.
 
IPPP1/443-1477/11-5/BS Czynności polegające na wykupie wierzytelności należących do przedsiębiorców, w celu ich wyegzekwowania nie korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w z art. 43 ust. 1 pkt 40 cyt. ustawy, lecz podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki 23%.
 
IPPP1/443-7/12-4/JL Wniesienie w formie aportu przedsiębiorstwa Zainteresowanego – osoby fizycznej (spełniającego definicję „Przedsiębiorstwa” z art. 551 kc) do spółki z o.o., nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego spoczywa na nabywcy przedsiębiorstwa.
 
IPPP1/443-15/12-2/JL Prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych ze środków pochodzących z dotacji towarów i usług związanych z realizacją projektu mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Spółki.
 
IPPP1/443-1709/11-2/JL Opłaty roczne za oddanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste - dokonane do dnia 30 kwietnia 2004r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast powyższe opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste dokonane pomiędzy 01.05.2004r. a 31.12.2009r. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania, czyli w przedmiotowej sprawie, w wysokości 22%, niezależnie od tego kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla tej czynności.
 
IPPP1/443-1724/11-4/JL Do usług psychologicznych i logopedycznych świadczonych przez Wnioskującą, o których mowa we wniosku, wykonywanych przez zatrudnionych psychologów i logopedów, znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, gdyż będą to usługi świadczone w ramach wykonywania zawodów wymienionych w lit. c i d tego przepisu.
 
IPPP1/443-1639/11-2/JL Kwota zwrotu poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Cedenta opłat i kosztów nie stanowi dla Spółki elementu kwoty należnej z tytułu sprzedaży (świadczonej usługi), o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż na moment zawarcia umowy, od początku nie stanowi on definitywnego wynagrodzenia Spółki.
 
IPPP1/443-1561/11-2/JL Nie można rozciągnąć preferencyjnej 8% stawki podatku VAT właściwej dla dostawy lokalu mieszkalnego na dostawę miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej w garażu wielostanowiskowym znajdującym się w budynku, gdyż w analizowanym przypadku nie występuje kompleksowość tej dostawy.
 
IPPP1/443-1574/11-2/JL Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady realizowania przedmiotowego kształcenia regulowane są przez odrębne przepisy, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę w zakresie opisanych konferencji będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Zwolnienie od podatku VAT właściwe dla opłaty za udział w konferencji nie może być rozciągnięte również na opłatę za przejazd.
 
IPTPP2/443-845/11-5/KW Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne i rozrywkowe oraz widowiska artystyczne zakupionych u organizatora imprezy w celu dalszej odsprzedaży oraz w ramach umowy o pośrednictwo w dystrybucji biletów.
 
IPTPP2/443-845/11-4/KW Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalne i rozrywkowe oraz widowiska artystyczne zakupionych u organizatora imprezy w celu dalszej odsprzedaży oraz w ramach umowy o pośrednictwo w dystrybucji biletów.
 
IPPP1/443-1729/11-2/JL Podział majątku likwidacyjnego polegający na przekazaniu w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz jej wspólnika, stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPP1/443-1732/11-2/JL Podział majątku likwidacyjnego polegający na przekazaniu w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz jej wspólnika, stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPP1/443-1205/11-3/AS Obowiązek podatkowy w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone przez Dystrybutora wydawcy przed upływem 120 dni od ich pobrania.
 
IPPP1/443-1205/11-4/AS Obowiązek podatkowy w przypadku ponownego przekazania do dystrybucji książek, które zostały wcześniej pobrane i zwrócone prze dystrybutora wydawcy po upływie 120 dni od ich pobrania.
 
IPPP3/443-1406/11-2/KC W zakresie opodatkowania usług zarządzania płynnością finansową
 
IPPP1/443-1207/11-4/BS prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-1734/11-2/PR opodatkowanie przekazania wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku spółki z o.o.
 
IPPP1/443-1393/11-2/PR właściwe określenie współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy
 
IPTPP1/443-144/12-2/MH Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadania związanego z remontem budynku – świetlicy OSP, w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, a dotyczącego operacji
 
IPPP3/443-1506/11-2/KC W zakresie miejsca świadczenia usług transportu ropy naftowej, będącego częścią transportu międzynarodowego
 
IPPP1-443-877/11-5/BS W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nie ma możliwości dokonania bezpośredniej alokacji, czyli w przypadku gdy dokonane zakupy służą obu rodzajom działalności, podatnik może odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia, zgodnie z art. 90 ust. 2 i następnych ustawy. W konsekwencji, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w przypadku Spółki konieczność obliczenia proporcji nie zaistnieje ponieważ w obiektywny sposób jest ona w stanie wskazać w jaki sposób dokonała ona kwalifikacji podatku naliczonego do odliczenia związanego ze sprzedażą opodatkowaną i podatku naliczonego, którego nie można odliczyć ponieważ jest on związany ze sprzedażą zwolnioną.
 
IPPP3/443-1523/11-2/KC W zakresie rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.
 
IPPP1/443-1578/11-2/AP Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że wystawienie faktur korygujących, w miesiącu zwrotu towaru do magazynu, daje prawo do obniżenia należnego podatku VAT bez konieczności uzyskania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez nabywców towaru.
 
IBPP3/443-1309/11/PK Opodatkowanie napraw gwarancyjnych.
 
IPPP1/443-1475/11-4/JL Dokonana przez Wnioskodawcę zmiana konstrukcyjna samochodu, w wyniku której samochód ten przestał spełniać wymagania określone w art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej, miała wpływ na nabyte uprzednio prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych. W takim przypadku bowiem art. 3 ust. 4 tej ustawy przewiduje konieczność skorygowania odliczonego podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-927/11-8/JO Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w związku z dokonanym zbyciem części działek wyodrębnionych z działki nr 452 oraz w związku z planowanymi kolejnymi transakcjami zbycia pozostających własnością Podatnika działek?
 
IPPP3/443-1293/11-4/KC W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z przekazaniem całości majątku likwidacyjnego przez spółkę zależną.
 
IPPP3/443-1166/11-4/LK Opodatkowanie nabywanych usług w ramach umowy Cash-poolingu
 
IBPP2/443-1039/11/WN uznania transakcji sprzedaży towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 
IBPP2/443-1045/11/ICz Czy słuszne jest, że użytek prywatny samochodów osobowych, których nabycie lub leasing było objęte ograniczonym odliczeniem VAT, nie jest opodatkowany VAT w latach 2011-2012?
 
IBPP2/443-1067/11/WN ustalenie momentu oraz prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymywanych faktur w formacie PDF
 
IBPP2/443-1084/11/ICz Zastosowanie prawidłowej stawki podatku do dostawy wyrobów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym.
 
IBPP2/443-1086/11/WN stawki podatku VAT na dostawę części zamiennych do aparatury medycznej
 
IBPP2/443-1112/11/ICz Podstawa opodatkowania z tytułu świadczenia usługi najmu lokalu mieszkalnego oraz rozliczenia kosztów mediów
 
IBPP2/443-1198/11/UH 1. Zwolnienie od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i nauczycieli (pracowników pedagogicznych Szkoły.
2. Zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz pracowników administracyjno-obsługowych (pracowników niepedagogicznych Szkoły).
 
IBPP2/443-1258/11/WN dokumentowanie rozliczeń pomiędzy stronami konsorcjum
 
IBPP3/443-963/11/PH w zakresie opodatkowania usługi zarządzania płynnością w ramach struktury cash pool
 
IBPP3/443-966/11/PK rejestracja przedstawiciela firmy zagranicznej
 
IBPP3/443-968/11/PK odliczenie i zwrot podatku naliczonego przez przedstawiciela firmy zagranicznej
 
IBPP3/443-972/11/PH 1.Czy wyliczone na dzień zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości odsetki od rat mogą stanowić element kwoty należnej za nieruchomość lokalową? Czy wartość lokalu oszacowana w operacie oraz naliczone oprocentowanie, ustalone indywidualnie stopą procentową w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej, mogą być ujęte na fakturze w jednej pozycji pod nazwą „lokal” ? 2. Czy do odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat powinien zostać doliczony podatek VAT 23%?
 
IBPP4/443-1848/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przygotowaniem kadr odpowiedzialnych za tworzenie firm innowacyjnych
 
IBPP4/443-1847/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ochroną środowiska
 
IBPP2/443-1845/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-987/11/AB Wniesienie aportem przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty
 
IBPP3/443-999/11/PK prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących użytkowanie budynku
 
IBPP4/443-1638/11/EJ prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (umowa dzierżawy obiektu sportowego)
 
IBPP4/443-1577/11/AW Wnioskodawca nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją operacji pod nazwą „...”.
 
IBPP4/443-1556/11/AWi Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja operacji pod tytułem „...”.
 
IBPP4/443-1491/11/AW stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług badań klinicznych o charakterze eksperymentu leczniczego, nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług badań klinicznych o charakterze eksperymentu badawczego.
 
292490 odliczenie podatku naliczonego związanego z usługami świadczonymi poza terytorium Kraju
 
IBPP3/443-1086/11/KO w zakresie opodatkowania przekazywanych próbek świdrów do testów
 
IBPP3/443-1029/11/PK moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług leasingu
 
IBPP3/443-1020/11/PH w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-1013/11/AM „Czy przekazanie synowi w formie darowizny całego przedsiębiorstwa włącznie ze wszystkimi środkami trwałymi, zakupionym towarem do dalszej odsprzedaży, zobowiązaniami i należnościami jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?”
 
IBPP3/443-1011/11/KO w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPTPP4/443-19/12-4/OS Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-20/12-2/UNR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-27/12-2/ALN opodatkowanie podatkiem VAT obiadów wydawanych w stołówce szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły
 
ITPP2/443-371/10/12-S/AP Przy sprzedaży gruntu otrzymanego w spadku, sprzedawca nie wystąpi w charakterze podatnika.
 
ITPP1/443-1228/11/MS Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących motocykla, paliwa służącego do jego napędu oraz akcesoriów (kask, kurtka)?

Wskaźniki gospodarcze