Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 kwietnia 2012 r.
 
IBPP3/443-460/11/PK określenie stawki podatku VAT dla dostawy współwłasności lokalu mieszkalnego
 
IBPP3/443-431/11/AM „Czy przy sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, dla którego - w wypadku sprzedaży całego lokalu - właściwą stawką byłaby stawka 8% można zastosować także stawkę 8%?”
 
IBPP1/443-1014/11/LSz Czy w świetle przepisów obowiązujących obecnie, sprzedaż biletów wstępu na przedstawienia dyplomowe studentów wyższej szkoły teatralnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jest z niego zwolniona, jako sprzedaż usług ściśle związanych z usługą – „Kształcenie na poziomie wyższym”?
 
ITPP2/443-979a/11/MD Obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usługi od kontrahenta z kraju trzeciego.
 
ITPP2/443-979b/11/MD Obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usługi od kontrahenta z kraju trzeciego.
 
ITPP1/443-946a/11/DM Stawka podatku i określenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych czynności oraz możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-946b/11/DM Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-859/11/AJ Czy właściwe jest dokumentowanie obrotu uzyskanego w postaci prowizji w punkcie poboru opłat fakturą VAT czy też należy ewidencjonować prowizję w kasie fiskalnej ?
 
IBPP4/443-1730/11/KG Rozliczenia środków pieniężnych w trybie konwersji wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1306/11/WN - prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego od wszystkich samochodów i pojazdów samochodowych w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej oraz
- prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodów i pojazdów samochodowych wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej
w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.
 
IBPP2/443-1307/11/WN - prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego od wszystkich samochodów i pojazdów samochodowych w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej oraz
- prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodów i pojazdów samochodowych wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej
w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r.
 
IBPP2/443-1304/11/RSz zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla opodatkowania usług montażu z wykorzystaniem własnych towarów (drzwi i paneli) w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m2, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP2/443-170/12/RSz stawka podatku od towarów i usług przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i miejscami postojowymi w parkingu podziemnym
 
IBPP2/443-1189/11/RSz 1. stawka podatku od towarów i usług dla dostawy w ramach jednego aktu notarialnego, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, związanego z lokalem mieszkalnym, zlokalizowanym w tym samym budynku w jego części podziemnej posiadającym odrębną księgę wieczystą niż lokale mieszkalne oraz
2. stawka podatku od towarów i usług dla dostawy miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym na rzecz dotychczasowego właściciela lokalu mieszkalnego, która nie jest jednoczesna z wcześniej sprzedanym lokalem.
 
IBPP4/443-1788/11/EJ korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia towarów i usług nabytych w celu wytworzenia środków trwałych (aport)
 
ITPP1/443-1196/11/DM Opodatkowanie służebności przesyłu i prawo do zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP2/443-1210/11/EK Skoro gmina (urząd gminy) nie jest jednostką budżetową, ani samorządowym zakładem budżetowym, to do usług świadczonych na jej rzecz przez Wnioskodawcę, nie może mieć zastosowania zwolnienie na podstawie ww. przepisu.
 
ITPP1/443-1215/11/DM Czy ustanowienie przez Wnioskodawcę odpłatnej służebności gruntowej, na czas nieokreślony, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sąsiednich, polegającej na prawie korzystania z pasów gruntu usytuowanych wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych graniczących z nieruchomościami władnącymi, w celu oświetlenia terenu zarówno nieruchomości obciążonej jak i władnącej, w opisanym przypadku winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP3/443-1308/11/LG Zastosowanie przepisów ustawy o VAT do czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IBPP3/443-1311/11/PK Poprawność danych zawartych na fakturach.
 
ILPP4/443-646/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-1594a/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1238/11-2/MK Opodatkowanie zamiany gruntu należącego do Gminy oraz do Skarbu Państwa.
 
ILPP1/443-1235/11-4/MS Uznanie świadczonych usług reklamowych za usługi o charakterze ciągłym oraz możliwość określenia na fakturze daty sprzedaży pokrywającej się z datą wystawienia faktury, z jednoczesnym dopisaniem okresu sprzedaży w informacji dodatkowej na fakturze.
 
IPPP1/443-66/12-2/PR opodatkowanie czynności zbycia praw w spółce komandytowej
 
ITPP1/443-1594b/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1579/11-4/TW Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
 
ILPP2/443-1351/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 
IPPP1/443-1742/11-2/ISz Opodatkowanie nadpłat dokonywanych przez najemców, których nie można przypisać do skonkretyzowanej usługi oraz wystawienia faktury w związku z ich otrzymaniem.
 
ILPP2/4431358/11-4/EN Czy otrzymane przez Spółkę premie pieniężne w związku z realizacją określonego progu zakupu towarów od kontrahentów stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez niego usługi i czy w rezultacie premie te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1289/11-2/LK opodatkowania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 
IPPP3/443-1292/11-2/MK Opodatkowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 
IPPP3/443-1170/11-4/KB Czy w wymienionym stanie faktycznym, Wnioskodawca prawidłowo opodatkowuje sprzedaż swoich usług edukacyjnych?
 
IPPP2/443-1039/11-3/JW Czy sprzedaż całej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-344/11-5/JW Z jaką stawką podatku VAT winny być świadczone przez Spółkę usługi polegające na dostawie urządzeń wraz z montażem?
 
IPPP3/443-1529/11-2/MPe w zakresie określenia miejsca świadczenia usług szkoleniowych, rejestracji oraz podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT
 
IPPP3/443-1255/11-2/MPe W zakresie stawki podatku
 
IPPP3/443-9/12-2/MK Opodatkowanie usług świadczonych nieodpłatnie na cele autopromocyjne
 
IPPP2-443-555/11-2/JW Jaką terminologię usług ma wprowadzić Spółka do kasy rejestrującej, przy pomocy której zobowiązany jest od dnia 1 maja 2011r. rozliczyć się z pacjentem czy ogólną, a jeśli tak to jaką, czy też szczegółowo odnieść się do wykonanej u pacjenta procedury?
 
IPPP1-443-1312/11-2/JL Otrzymana przez Wnioskodawcę kwota wsparcia, przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1-443-1117/S//08-11/JL Podatek VAT należny wynikający z wystawienia faktury korygującej podwyższającej wynagrodzenie za świadczone usługi powinien być przez Spółkę rozliczony w okresie, w którym Spółka fakturę wystawiła, o ile faktura korygująca zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia otrzymania danych rzeczywistych.
 
IPPP3/443-1444/11-2/MPe w zakresie świadczenia złożonej usługi logistycznej
 
IPPP3/443-1053/11-6/KB Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach umowy cash-poolingu.
 
IPPP3/443-1611/11-4/MPe w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów
 
ITPP2/443-114/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-201/12-2/RR Wyłączenie od opodatkowania sprzedaży udziału nieruchomości niezabudowanej.
 
IPPP3/443-1038/11-2/MK zwolnienia z opodatkowania usług wspomagających średni personel medyczny oraz usług przygotowywania i dostarczania posiłków do ZOZ
 
IPPP3/443-1522/11-2/RD Wydatek związany z repatriacją zwłok z Ukrainy do Polski nie ma bezpośredniego związku z transakcjami opodatkowanymi podatnika, lecz zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. Koszt repatriacji zwłok do kraju nie został zakwalifikowany do przesłanek negatywnych w art. 88 ustawy. Poniesiony wydatek jest związany z działalnością firmy jako całości, mimo braku bezpośredniego związku z działalnością opodatkowaną, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Reasumując biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku oraz stan prawny Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 może odliczyć podatek VAT z faktury dokumentującej repatriację zwłok byłego pracownika z Ukrainy do Polski.
 
ILPP4/443-701/11-4/BA Czy przedstawiony w opisie sprawy planowany sposób przesyłania faktur w formie elektronicznej spełnia warunki przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej?
 
ILPP4/443-669/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.
 
ILPP2/443-1533/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanów.
 
ILPP2/443-1533/11-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy fosforanów.
 
ILPP2/443-1572/11-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż drewna opałowego.
 
ILPP1/443-1372/11-2/NS Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości.
 
ITPP1/443-1221/11/MS Zakres okresu, za który podatnik nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej.
 
IPTPP4/443-42/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-128/11-5/BM Dokumentowanie zwrotu kosztów przez dostawców Spółki z tytułu napraw gwarancyjnych, ponoszonych w związku z rękojmią oraz w związku z odrębnymi ustaleniami.
 
IPTPP4/443-128/11-6/BM Dokumentowanie zwrotu kosztów przez dostawców Spółki z tytułu napraw gwarancyjnych, ponoszonych w związku z rękojmią oraz w związku z odrębnymi ustaleniami.
 
IPTPP4/443-136/11-4/JM Wnioskodawca refakturując na najemcę lokalu mieszkalnego koszt zużycia mediów będzie zobowiązany do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 
IPTPP4/443-139/11-4/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1217/11/KM Zakres opodatkowania i rozliczenia czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.
 
IPTPP4/443-149/11-4/ALN Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” w odniesieniu do realizowanych zadań ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości czy części?
 
IPTPP4/443-154/11-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-831/11-9/AW Otrzymanie części należności (zaliczki) przed wykonaniem usługi Wnioskodawca winien udokumentować fakturą zaliczkową nie później niż siódmego dnia od dnia otrzymania części należności od nabywcy. Natomiast w odniesieniu do pozostałej części należnej kwoty, którą Wnioskodawca otrzyma po wykonaniu usługi, winna być wystawiona faktura końcowa na zasadach określonych w § 5 i 7 -9 w związku § 26 rozporządzenia, nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi. Faktura ta, winna być wystawiona na pozostającą do zapłaty kwotę wynagrodzenia za usługę oraz zawierać informację o otrzymanej wcześniej zaliczce.
 
IPTPP2/443-831/11-10/AW W przedmiotowej sprawie, miejscem świadczenia usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej jest terytorium Czech, zatem Wnioskodawca będący usługobiorcą tej usługi, nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 
IPTPP2/443-851/11-4/JS Wnioskodawca był zobowiązany do skorygowania deklaracji podatkowej za marzec 2009 r. oraz dokonania korekty w rozliczeniu za styczeń 2010 r. wcześniej odliczonego podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanego z nabyciem elementów wkładu niepieniężnego stanowiących wartości niematerialne i prawne, wniesionych następnie aportem do spółki komandytowej.
 
IPTPP2/443-853/11-4/PR Przyjmując założenie Wnioskodawcy, że przedmiotem nabycia nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa, to w świetle wskazanego wyżej przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie składników majątkowych.
 
ITPP1/443-1216/11/BK Zakres określenia stawki podatku obowiązującej na usługi szklarskie.
 
IPTPP2/443-869/11-5/JS zbycie przedmiotowego budynku gospodarczego wraz z działką budowlaną, na której ten budynek jest posadowiony, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP2/443-897/11-3/KW Sukcesja praw i obowiązków podatkowych oraz możliwość dokonywania zwrotu podatku podróżnym przez nowo utworzoną Spółkę wydzieloną w wyniku podziału.
 
IPTPP4/443-9/12-4/ALN Czy Gmina w odniesieniu do realizowanego projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego ma możliwość odliczenia podatku VAT?
 
IPTPP4/443-10/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-13/12-4/JS Wnioskodawczyni nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w zakupach związanych z projektem pod nazwą: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, lecz są wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-13/12-5/JS Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w zakupach związanych z projektem pod nazwą: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, lecz będą wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-40/12-4/PR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze