Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1780/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1732b/11/EK W przypadku otrzymania od kontrahentów faktur z tytułu tzw. „premii pieniężnych”, nie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem przedmiotowe faktury nie będą dokumentowały wykonania czynności podlegających opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-1732a/11/EK Udzielona „premia” będzie stanowiła rabat do ceny nabytych przez Pana towarów, obniżający – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy – wartość konkretnych dostaw.
 
IPPP1/443-1760/11-3/PR opodatkowania premii pieniężnej wypłacanej na zachętę podpisania kontynuacji umowy najmu i sposobu jej dokumentowania.
 
IPPP1/443-1666/11-2/PR opodatkowanie nadpłat dokonywanych przez abonentów, których nie można przypisać do skonkretyzowanej usługi.
 
IPPP1/443-1588/11-2/PR opodatkowanie opłat pobieranych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z tytułu nadawania utworów oraz kwot z tytułu reemisji utworów audiowizualnych w stanie prawnym do dnia 31 marca 2011 r.
 
IPPP1/443-48/12-2/PR zastosowanie właściwej stawki dla usług budowlano-montażowych polegających na instalacji drzwi lub paneli podłogowych w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
IPPP3/443-1257/11-3/MK Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku rezygnacji przez strony ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy VAT przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT? Czy Wnioskodawcy po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT i opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym?
 
IPPP3/443-1397/11-2/KB Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz opodatkowanie organizacji spotkania integracyjnego.
 
IPPP1/443-2/12-2/PR Wyłączenie z usług cach processingu usług transportowania gotówki oraz zwolnienie od podatku VAT usług cash processingu.
 
IPPP1/443-80/12-2/PR alokacja podatku naliczonego ujętego w ponoszonych wydatkach, do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej
 
IPPP3/443-1570/11-3/MPe W zakresie prawidłowości wykazania w deklaracji VAT-7 usług wykonanych na terytorium Niemiec.
 
IPPP3/443-1360/11-2/KB W zakresie uznania za sprzedaż i opodatkowania kradzieży towaru.
 
IPPP1/443-1430/11-4/AP Spółka prosi o potwierdzenie, że może zastosować wobec swoich dostawców procedurę samofakturowania na podstawie przepisów Rozporządzenia MF, zgodnie z którą faktury pierwotne będą wystawiane przez Dostawcę, a faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę.
 
IPPP1/443-1681/11-2/AP Czy Spółka postąpiła właściwie uznając, że: a) przeniesienie poszczególnych praw i związanych z nimi obowiązków wynikających z Umowy franszyzy oraz umów najmu, b) sprzedaż środków trwałych i pozostałego wyposażenia znajdującego się w 5 Sklepach Y, c) sprzedaż towarów oraz d) przekazanie danych osobowych dotyczących klientów Sklepów Y, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem sprzedaż ww. rzeczy i praw (oraz cesja związanych z nim obowiązków) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP2/443-1423/11-4/RR Rozliczenie zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej sprzedaży
 
IPPP2/443-1325/11-2/IG Czy sprzedaż nieruchomości w wyżej opisanej sytuacji powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23% lub czy jest objęta zwolnieniem od podatku?
 
IPPP3/443-752/11-4/KT Zwolnienie z opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
IPPP2/443-974/11-5/JW Czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 1 i Spółki 2, jak również zespół składników majątkowych, który pozostanie u Wnioskodawcy stanowi zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych? Czy podział przez wydzielenie będzie skutkować obowiązkiem naliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT na majątku dzielonym? W jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczać podatek VAT dotyczący działalności Wnioskodawcy przed dokonaniem podziału?
 
IPPP2/443-26/12-2/RR Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo – księgowych.
 
IPPP2/443-1430/11-2/JW Jeżeli Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała usług o charakterze doradczym ani nie będzie udzielała porad prawnych , natomiast będzie świadczyła kompleksowe usługi rachunkowo – księgowe, to będzie mogła od stycznia 2012 r. skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-1153/11-4/MPe W zakresie rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce oraz zwrotu podatku
 
IPPP3/443-1615/11-2/RD Wnioskodawca wnosi prośbę o indywidualną interpretację w sprawie braku możliwości odzyskania VAT poprzez Stowarzyszenie.
 
IPPP3/443-997/11-2/KB W zakresie opodatkowania opłat reprograficznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zapłatę tych opłat.
 
IPPP3/443-1585/11-2/RD Czy Stowarzyszenie realizując projekt dofinansowany ze środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją w/w projektu dotyczącego funkcjonowania grupy?
 
IPPP3/443-1476/11-2/MK Obciążanie kontrahentów kosztami opłat drogowych w związku z usługą transportową.
 
IPPP3/443-210/12-2/RD W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
IPPP3/443-1175/11-2/MK W tym konkretnym przypadku, o ile wynikające z zawartych porozumień handlowych pomiędzy dostawcą a nabywcą towarów, czynności - usługi promocyjne - są rzeczywiście wykonywane przez odbiorcę i mają wpływ na wypłatę wynagrodzenia z tytułu dokonywania zapłaty wcześniej niż w 90 dniowym terminie wynikającym z porozumienia oraz realizację określonej wysokości obrotu, to powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą z tego tytułu określone świadczenie, które to podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. wg stawki 23%.
 
ITPP1/443-1736/11/AT Odliczenie podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu nieruchomości.
 
ITPP2/443-1711/11/MD Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych wykonywanych w charakterze podwykonawcy.
 
IBPP1/443-625/11/BM - jaką stawką podatku VAT będzie opodatkowany zwrot wydatków związanych z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej, oleju opałowego i odprowadzenia ścieków,
- jaką stawką podatku VAT będzie opodatkowany zwrot wydatków związanych z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości z tytułu podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia nieruchomości.
 
IBPP1/443-687/11/BM w zakresie ustalenia:
- czy Spółdzielnia na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego powinna wystawiać faktury VAT za opłaty dot. lokalu mieszkalnego (media),
- czy w przypadku konieczności wystawiania faktur VAT właścicielowi mieszkania, faktura ta nie będzie rodzić skutków podatkowych, gdyż jako przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będzie ujmowana w poz. 20 deklaracji VAT-7 w wartości brutto.
 
IBPP1/443-744/11/BM w zakresie opodatkowania ustanowienia służebności przesyłu
 
IBPP1/443-866/11/BM czy zamiana działek niezabudowanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IBPP1/443-901/11/BM w zakresie terminu rozliczania faktur korygujących w przypadku korekty zwiększającej podstawę opodatkowania oraz w przypadku korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania.
 
IBPP1/443-902/11/BM w zakresie terminu rozliczania faktur korygujących w przypadku korekty zwiększającej podstawę opodatkowania oraz korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania z tytułu importu usług
 
IBPP1/443-905/11/BM w zakresie ustalenia czy jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej Wnioskodawca może wystawiać refaktury na media wg stawek obowiązujących dla danych produktów
 
ITPP1/443-48/10/12-S/AP Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 
IBPP1/443-948/11/AZb prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej sporządzenie protokołów Spółki oraz wypisy aktów notarialnych
 
IBPP1/443-986/11/BM w zakresie opodatkowania dostawy budynków
 
IBPP1/443-1001/11/BM w zakresie ustalenia czy przekazanie towarów promocyjnych za symboliczne 1 zł powoduje konieczność traktowania transakcji jako nieodpłatnego przekazania towarów i co za tym idzie wystawiania faktury wewnętrznej i dokonania zwrotu całości VAT odliczonego od zakupu towarów
 
IBPP1/443-1052/11/BM w zakresie korekty podatku naliczonego z tytułu poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów w wynajmowanych lokalach użytkowych
 
IBPP1/443-1087/11/BM w zakresie zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę usług rachunkowo-księgowych
 
IBPP1/443-1110/11/BM czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe podlegają zwolnieniu z podatku VAT
 
IBPP1/443-1142/11/BM w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
 
IBPP1/443-1143/11/BM w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych dla pracowników naukowych (zatrudnionych na uczelniach)
 
IBPP1/443-1172/11/BM w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej oraz wystania faktury VAT z tego tytułu
 
IBPP2/443-964/11/ASz stawka podatku w odniesieniu do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2011r, stawka podatku dla pierwszej opłaty należnej Gminie z tytułu zbycia przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia
 
IBPP2/443-987/11/BW Czy prawidłowe jest wskazywanie na fakturze VAT wystawionej najemcy lokalu mieszkalnego nazwy każdego z mediów i innych usług z osobna z PKWiU 68.20.11.0 i stawką podatku „zw” dla każdej pozycji?
 
ITPP2/443-1566/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-867/11-4/KW Opodatkowanie zbycia nieruchomości
 
IPTPP2/443-46/12-2/IR Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-49/12-2/PR W sytuacji, gdy Spółka zawarła z inwestorem umowę na wybudowanie obiektu mieszkalnego sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB, nawet gdy w części tego obiektu znajdować się będą również lokale użytkowe, do całości usług budowlanych (budowlano-montażowych) Spółki ma zastosowanie preferencyjna 8% stawka podatku od towarów i usług określona w art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.
 
IPTPP2/443-817/11-6/KW Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty podatku naliczonego związanego z budową przedmiotowej sieci wodociągowej w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty.
 
IPTPP4/443-56/12-2/JM 1. Czy OSP będzie miało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę, podatku naliczonego do wyżej wymienionego projektu zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
2. Czy OSP będzie miało prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art 87 podatku o VAT w sytuacji kiedy projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym a OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i w przyszłości też nie będzie?
 
IPTPP4/443-63/12-2/JM Czy zostało poprawnie założone, że Województwo nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionych kosztów w postaci podatku VAT związanych z zamówionymi w toku realizacji wyżej opisanego projektu usługami i dostawami?
 
IPTPP4/443-111/12-2/UNR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
 
IPTPP2/443-877/11-4/JS jeżeli Wnioskodawca będzie podatnikiem zwolnionym podmiotowo w kraju a zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, to – stosownie do art. 99 ust. 7 ustawy – nie będzie zobowiązany do składania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 ustawy. Dla udokumentowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę (korzystającego ze zwolnienia podmiotowego) dla polskich podatników, jak również dla podatników spoza Unii Europejskiej oraz osób fizycznych z kraju, Unii Europejskiej i z krajów trzecich, Wnioskodawca – jako zarejestrowany podatnik VAT zwolniony – powinien wystawić rachunek, o którym mowa w art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej.
 
ITPP2/443-1245/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego remontu zabytkowej cerkwii.
 
IPTPP2/443-870/11-4/PR Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 297/1000 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym i schronem stanowiąca dostawę towarów, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP1/443-13/12-2/IG Czy nabywane przez Spółkę Sp. z o.o. (będącą zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT) usługi cateringowe (w postaci posiłków profilaktycznych dostarczanych do miejsca pracy pracowników spółki oraz posiłków dostarczanych na narady produkcyjne i spotkania z kontrahentami) nie stanowią usług gastronomicznych wymienionych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy i czy w związku z tym Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem ww. usług?
 
IPTPP1/443-5/12-4/AK Czy Miastu przysługiwało będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony w związku z realizacją inwestycji w zakresie dotyczącym budowy przyłącza i węzła cieplnego, po stronie wysokich parametrów, a zatem tej części inwestycji, która będzie przedmiotem świadczenia usług opodatkowanych?
 
IPTPP2/443-903/11-2/JS sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostanie poza zakresem ustawy

Wskaźniki gospodarcze