Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 kwietnia 2012 r.
 
IBPP2/443-548/11/WN ustalenia czy wypłacane Wnioskodawcy odszkodowanie pieniężne w formie zwrotu kosztów zabezpieczenia sieci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP1/443-1209/11/LG Zwolnienie od podatku od towarów i usług szkoleń BHP
 
IBPP1/443-1210/11/LG Zwolnienie od podatku od towarów i usług egzaminów kwalifikacyjnych (energetycznych)
 
IBPP2/443-898/11/LŻ czy zaliczki na dostawę mediów stanowią obrót własny oraz czy podlegają opodatkowaniu
 
IBPP3/443-468/11/PK zwolnienie podmiotowe z tytułu świadczenia usług przez Stowarzyszenie
 
IBPP3/443-536/11/PH w zakresie opodatkowania opłacenia za pracowników 95% wartości składek wynikających z podpisanych polis grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz umowę grupowego ubezpieczenia szpitalnego
 
IBPP3/443-551/11/AB opodatkowanie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego
 
IBPP3/443-558/11/AB Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem powierzchni użytkowych.
 
IBPP3/443-568/11/AB Opodatkowanie dostawy działek niezabudowanych
 
IBPP4/443-973/11/EJ brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na organizacji festynu z okazji dożynek
 
IBPP4/443-1007/11/AW nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu
 
IBPP4/443-1040/11/EJ brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji (dotacja kosztowa)
 
IBPP4/443-1154/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1163/11/KG Klub Sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją festynu sportowo-rekreacyjnego.
 
IBPP4/443-1197/11/AW Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z ww. projektu
 
IBPP1/443-823/11/AW Opodatkowanie sprzedaży gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę zakupionego przez osobę fizyczną w celu wybudowania budynków mieszkalnych pod sprzedaż mieszkań
 
IBPP3/443-570/11/PK możliwość zwolnienia od podatku VAT usług konserwatorsko - restauratorskich
 
IBPP2/443-613/11/ICz Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne w zakresie prezentacji własnych utworów scenicznych są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 
IBPP4/443-1226/11/AW Parafia nie będzie mogła skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nie będzie występowała sprzedaż opodatkowana. Wszystkie faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na Parafię.
 
IBPP3/443-605/11/PK zastosowanie zwolnienia od podatku VAT przy dostawie lokalu użytkowego
 
IBPP3/443-588/11/PK określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 
IBPP4/443-1275/11/KG Opodatkowanie podatkiem VAT usług psychologicznych dla operatorów wózków widłowych i innych zawodów trudnych i niebezpiecznych.
 
IBPP4/443-770/11/KG Opodatkowanie podatkiem VAT usług psychologicznych polegających na badaniu psychologicznym kierowców.
 
IBPP4/443-1277/11/KG Zwolnienie z podatku VAT usług diagnozy trudności szkolnych i zaburzeń zachowania.
 
IBPP4/443-869/11/MN Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wykazanego w fakturach wystawionych przez Agencję tytułem organizacji koncertu w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP4/443-1285/11/MN Czy przekazanie przez Agencję Wnioskodawcy, zgodnie z umową, nadwyżki finansowej będzie obrotem w rozumieniu art. 29 ustawy, zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-15/12/PK_s odliczenie podatku naliczonego związanego z usługami świadczonymi poza terytorium kraju
 
ILPP2/443-1007/09/12-S/EN Pdatek od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.
 
IBPP3/443-1188/11/PK Opodatkowania wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki.
 
IBPP3/443-1199/11/PK Opodatkowanie powierniczego przeniesienia praw i roszczeń dekretowych.
 
ILPP1/443-159/10/12-S/MK Opodatkowanie dostawy działek budowlanych przez rolnika ryczałtowego.
 
IPPP2/443-9/12-4/KAN/RR Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty.
 
IPPP2/443-741/11-2/JW Czy usługa sterylizacji narzędzi medycznych w tym stomatologicznych wykonywana przez SPZZOZ w G. na rzecz podmiotów trzecich tj. publicznych jednostek służby zdrowia oraz prywatnych gabinetów lekarskich podlega zwolnieniu w podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy?.
 
IPPP2/443-112/11-4/JW Czy mając na względzie opisany stan, Wnioskodawca będzie miał prawo w 2011r. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie po 01.01.2011r. oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowego samochodu po spełnieniu wymogów określonych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (tj. dodatkowe badanie techniczne i stosowna adnotacja w dowodzie rejestracyjnym)?
 
IPPP2-443-444/11-6/JW Czy organizację wystaw w sytuacji prezentowanej przez Związek można traktować jako działalność statutową, czy powinna być traktowana jako działalność gospodarcza? Ewentualnie, jakie czynności powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (bilety wstępu, bilety parkingowe, wynajem miejsc pod stoiska handlowe, bądź też do celów reklamowych, reklama w katalogach, ulotki i katalogi informacyjne - w większości rozdawane bezpłatnie z biletami wstępu)?
 
IPPP2/443-989/11-2/JW Wnioskodawca nie jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie można zatem uznać, że jest instytucją kultury w rozumieniu cyt. przepisów. Wnioskodawca nie jest również instytucją o charakterze kulturalnym w rozumieniu innych niż przepisy ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przepisów powszechnie obowiązujących.
 
ILPP4/443-680/11-2/EWW Czy Zainteresowany prawidłowo stosuje 8% stawkę VAT do świadczonych przez siebie usług?
 
ILPP4/443-668/11-4/EWW Czy Zainteresowany ma potraktować tą czynność jako sprzedaż złomu i ma do niej zastosowanie „odwrócony pobór”, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż należy potraktować jak zwykłą transakcję sprzedaży wyrobów, uwzględniając na fakturze doliczony do kwoty netto 23% podatek VAT?
 
ILPP4/443-662/11-4/ISN Czy opisane zdarzenie należy uznać dla podmiotu polskiego za dostawę wewnątrzwspólnotową czy jako eksport pośredni?
 
IPPP3/443-47/12-2/SM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających wydatki na podstawie zawartej umowy trójstronnej z tytułu zmniejszenia oddziaływania akustycznego lotniska
 
ILPP4/443-700/11-2/ISN Czy fakturowanie kosztów mediów na najemców za stawkami podatku VAT jakimi obciążany jest Zainteresowany przez dostawców mediów, jest prawidłowe?
 
ILPP4/443-676/11-2/ISN Czy w przypadku nabycia samochodów stanowiących towar handlowy nie rejestrowanych i nie używanych przez Spółkę istnieje obowiązek złożenia informacji VAT-23 i opłaty wynikającej z niej podatku?
 
ILPP1/443-1255/11-2/AI Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, traktując usługę dostawy wody i odbioru ścieków jako usługę odrębną, i jako podmiot pośredniczący między faktycznym dostawcą wody a ostatecznym odbiorcą (najemcą lokalu) dokonując refakturowania tej usługi z zastosowaniem stawki VAT 8%?
 
IPPP3/443-13/12-2/SM zwolnienie świadczonej usługi udzielania zabezpieczeń transakcji finansowych; prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-63/12-2/SM stałe miejsce prowadzenia działalności
 
IPPP3/443-1582/11-4/SM dokumentowanie rozliczeń w ramach konsorcjum
 
IPPP1/443-1486/11-2/AS zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT nabywanych przez Bank usług pomocniczych, związanych z pośrednictwem
 
ITPP2/443-109/12/AJ Odzyskanie podatku.
 
ITPP2/443-22/12/PS Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu osobowego oraz zachowania tego prawa w przypadku przeznaczenia samochodu na inny cel niż najem.
 
IPPP2/443-1400/11-4/KG Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji dostawy zabudowanej nieruchomości oraz zastosowania klucza wartościowego.
 
IPPP2/443-1400/11-6/KG opodatkowanie podatkiem VAT odsetek z tytułu odroczenia płatności
 
IPPP2/443-1400/11-7/KG Obowiązek dokonania korekty podatku z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie nieruchomości
 
IPPP2/443-1400/11-5/KG Termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości
 
IPPP2/443-47/12-2/AO Dot. prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od usługodawcy (organizatora) za wyświadczenie kompleksowej usługi organizacji uroczystości jubileuszowej oraz w przypadku gdy Spółka dokona odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od usługodawcy (organizatora) za wyświadczenie kompleksowej usługi organizacji uroczystości jubileuszowej, czy Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania podatku VAT należnego w związku z nieodpłatną dostawą towarów oraz świadczeniem usług na rzecz uczestników uroczystości jubileuszowej?
 
IPPP2/443-100/12-5/AO Dot. możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
IPPP2/443-206/12-2/AO Dot. możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-1424/11-3/AO Dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów
 
IPPP1/443-110/12-4/AW Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy.
 
IPPP1/443-90/12-4/AW prawo do odliczenia – projekt służący czynnościom zwolnionym od podatku VAT
 
IPPP1/443-1714/11-4/AW premie pieniężne nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług
 
IPPP1/443-202/12-2/AW prawo do odliczenia projekt
 
IPPP1/443-1692/11-2/JL Zwolnienie od podatku usług związanych z dermatologią.
 
IPPP2/443-1039/11-5/JW Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT z tytułu dostawy nieruchomości.
 
IPPP1/443-1691/11-2/JL Zwolnienie od podatku usług związanych z dermatologią.
 
ITPP2/443-200/12/AJ Odzyskanie podatku.
 
IPPP3/443-1510/11-2/LK Prawo do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu
 
IPPP2/443-1373/11-4/RR Odliczenie podatku VAT w ramach realizacji projektu.
 
IPPP3/443-1309/11-2/LK Stawka podatku dla usług polegających na obsłudze wózków kamerowych oraz kranów zdjęciowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 59.11.1 „Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych” związanych z realizacją serialu telewizyjnego, oraz stawka dla usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 90.02.1 jako Usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych” związanych z realizacją spektakli teatralnych.
 
IPPP2/443-1127/11-2/JO wydanie towarów w ramach usługi wykonywanej na rzecz kontrahenta
 
IPPP3/443-1616/11-4/MPe W zakresie uznania dokonywanych transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 
IPPP3/443-1377/11-4/LK zakresie terminu ważności zaświadczenia będącego dokumentem uprawniającym do zastosowania stawki 0% dla dostawy paliwa na rzecz przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
 
IPPP3/443-1233/11-2/KB Czy przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości należy naliczyć, a następnie odprowadzić podatek VAT według stawki 23%?
 
IPPP3/443-1325/11-5/LK VAT - w zakresie rozliczeń w ramach struktury cash – poolingu
 
IPPP1/443-100/12-2/AW Jednorazowa premia na zachętę – odpłatne świadczenie usług dokumentowane fakturą VAT
 
IPPP1/443-1745/11-4/AW opodatkowanie czynności wydania paliwa – dostawa towarów
 
IPPP1/443-47/12-2/AW stawka podatku VAT dla sprzedaży napojów zaklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 10.89.19.0 i 10.89.11.0 oraz dla kawy z cukrem i bez, herbaty z cukrem i bez, i zaklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 11.07.19.0.
 
IPTPP3/443-1/12-2/BJ Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż wydanie przez Wnioskodawcę towarów - nagród w ramach realizacji kompleksowej usługi obsługi akcji marketingowej nie podlega odrębnemu od tej kompleksowej usługi opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-42/12-5/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia w całości lub części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-144/11-4/ALN Jakim dokumentem powinna być obciążana Wnioskodawcy z tytułu kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących przewodniczących organizacji związków zawodowych działających w spółkach? Jeżeli jest to faktura VAT, to z jaką stawką VAT i czy VAT jest do odliczenia.
 
IPTPP4/443-148/11-4/JM Czy właściwym jest dokonywanie przez Wnioskodawcę opodatkowania podatkiem od towarów i usług dochodów z tytułu odsprzedaży mediów na najemców lokali mieszkalnych oraz refakturowanie mediów na najemców lokali użytkowych według stawek podatkowych właściwych dla danej dostawy w świetle zmiany ustawy o podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2011 r. – tj. w art. 8 ustawy dodano ust. 2a dotyczący świadczenia usług na rzecz osób trzecich i stosowanie stawek na usługi dodatkowe w wysokości stawki podstawowej (tj. 23% za media w lokalach użytkowych, zwolnienie z podatku w przypadku lokali mieszkalnych)?
 
ITPP1/443-144/12/BK Prawo do odzyskania podatku.
 
ITPP1/443-58/12/BK Brak prawa do odliczenia podatku.

Wskaźniki gospodarcze