Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1099a/11/RS uznanie dokonanego zakupu urządzeń systemu za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 
ITPP2/443-1099b/11/RS Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek i dokonanej dostawy?
 
ITPP2/443-1099c/11/RS Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu faktury za wykonane usługi nadzoru nad montażem?
 
ITPP2/443-781a/11/AP Czy sprzedaż przez Gminę nieruchomości gruntowej w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz jej użytkownika wieczystego (będącego właścicielem budynków posadowionych na gruncie), który nabył prawo użytkowania wieczystego przed 1 maja 2004 r., stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy należało do ceny netto gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę doliczyć podatek?
 
ITPP2/443-781b/11/AP Czy odsetki doliczane do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny, podlegające oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli przez NBP, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1250/11-2/AWa Czy wydzierżawienie / wynajem Gminie przez Spółdzielnię części budynku mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych (lokal socjalny) podlegać będzie zwolnieniu z VAT, przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1260/11-4/AWa Czy sprzedaż miejsc parkingowych i garaży może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT?
 
IPTPP4/443-151/11-4/OS Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu, gdyż efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1409/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług prawnych.
 
ILPP2/443-1409/11-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług prawnych oraz najmu pomieszczeń.
 
IPTPP1/443-1026/11-4/IG Wnioskodawca w zakresie poboru opłat za korzystanie z przystanków nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej lub urząd obsługujący organ władzy publicznej i tym samym przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączenie z kategorii podatników nie znajduje w opisanym zdarzeniu przyszłym uzasadnienia.Ponadto Wnioskodawca w zakresie ww. czynności nie korzysta również ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1261/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1375/11-4/MR Czy w związku z nabyciem napojów i artykułów spożywczych Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?
 
ILPP2/443-1581/11-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji podatkowej.
 
ILPP2/443-1375/11-5/MR Czy nieodpłatne udostępnienie ww. napojów i artykułów spożywczych na rzecz pracowników i kontrahentów Spółki w okolicznościach opisanych powyżej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1519/11-2/MN Korekta faktur wystawionych po dniu przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową.
 
ILPP2/443-1599/11-3/TW Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu zarówno przed jak i po 6 września 2011 r.?
 
ITPP2/443-1248/11/AJ Zwolnienia od podatku dostawy części budynku.
 
ILPP2/443-1549/11-4/TW Czy Stowarzyszenie, po zrealizowaniu zadania, ma możliwość odliczenia i odzyskania podatku od towarowi usług VAT na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów usług?
 
ILPP1/443-1401/11-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wywłaszczenia nieruchomości.
 
ILPP2/443-1444/11-3/TW Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT od wydatków poniesionych ramach projektu?
 
ILPP1/443-1394/11-4/NS Korekta odliczonego podatku.
 
ILPP2/443-1510/11-4/AK Czy zbycie ww. gruntu (sprzedaż) będącego majątkiem osobistym podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1457/11-4/AK Czy zbycie gruntu (sprzedaż) będącego majątkiem osobistym podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-1437/11-5/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPP4/443-730/11-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji jako podatnika podatku VAT oraz obowiązku odprowadzania podatku.
 
ITPP2/443-1575/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1376/11/AW Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-86/12-2/MK Opodatkowania wynagrodzenia za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu
 
IPPP3/443-11/12-2/MK prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z najmem nieruchomości wykorzystywanej na cele najmu i działalności edukacyjnej
 
ILPP1/443-1492/11-5/HW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji „Małe projekty”.
 
IPPP3/443-1244/11-4/MK Czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają kwoty, które Spółka otrzymuje od Korzystających tytułem;1) zwrotu kosztów wezwań kierowanych do Korzystających,2) zwrotu kosztów windykacji,3) zwrotu kosztów wyceny przedmiotów leasingu,4) opłaty manipulacyjnej za powrót do umowy.
 
ILPP2/443-1379/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IPPP1/443-1635/11-2/EK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Wynajmującego w związku z otrzymaniem od Spółki odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.
 
ILPP1/443-1263/11-4/BD Czy Spółdzielnia musi wystawić fakturę VAT dla kupującego, czy prawo własności tej działki Zainteresowany może przenieść aktem notarialnym, w którym będzie ustalona wartość netto i kwota podatku VAT?
 
IPPP3/443-1378/11-4/MPe W zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy paliwa na rzecz przewoźników lotniczych mających siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki
 
ITPP2/443-1721/11/AJ Zwolnienie od podatku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem.
 
IPPP3/443-1272/11-2/LK Miejsca świadczenia przedmiotowych usług, oraz prawa do odliczenia podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w związku ze świadczeniem usług będących przedmiotem wniosku
 
IPPP2/443-1064/11-2/JW Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, czy postępuje prawidłowo opodatkowując sprzedaż mediów, w tym dostawy wody i wywóz nieczystości stawką VAT właściwą dla usługi głównej, jaką jest najem lokali użytkowych?
 
ILPP1/443-1251/11-4/NS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla kosztów transportu związanych ze sprzedażą tlenu medycznego oraz innych gazów medycznych.
 
ILPP2/443-1582/11-4/EN Czy wartość opłat niezależnych, tj. mediów, których ciężar konsument zobowiązał się ponieść dodatkowo, należy potraktować jako element świadczenia zasadniczego i opodatkować według stawki właściwej dla usługi najmu lokalu użytkowego?
 
ILPP1/443-1248/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki oraz opłaty transakcyjnej.
 
ILPP2/443-1527/11-2/EN Czy w odniesieniu do transakcji sprzedaży dokonywanych przez Spółkę na rzecz innych spółek tworzących PGK, obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania VAT będzie w każdym przypadku uzgodniona kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku (nawet w przypadku, gdy uzgodniona kwota należna z tytułu sprzedaży będzie odbiegać od ceny rynkowej)?
 
ILPP1/443-1361/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1361/11-5/KG Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi najmu lokalu użytkowego.
 
ILPP1/443-1270/11-4/BD Opodatkowanie wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki prawa handlowego.
 
IPPP2/443-1409/11-2/AK zbycie działek stanowiących majątek osobisty sprzedającego nie stanowi działalności gospodarczej, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-157/12-2/AK Wnioskodawca sprzedając nieruchomość będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a zatem czynność ta nie będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-1346/11-2/AK Dostawa działki przeznaczonej pod ogrody działkowe na rzecz Stowarzyszenia Użytkowników Działek Zespołu Ogrodowo – Rekreacyjnego, będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
IPTPP1/443-3/12-4/MW Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wystawionych na Wnioskodawcę w takiej wysokości, w jakiej Wnioskodawca faktycznie pokrył ww. wydatki, pod warunkiem, ze są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Natomiast w sytuacji, gdy zakup okularów udokumentowany jest fakturą wystawioną na pracownika, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury.
Przekazanie pracownikom okularów, których zakup jest udokumentowany fakturą wystawioną na Wnioskodawcę, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast zwrot kosztów pracownikowi za zakup okularów, gdy faktura jest wystawiona na pracownika, jest czynnością wyłączoną spod regulacji ustawy o podatku od towarów usług. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i odprowadzenia podatku należnego.
 
IPTPP2/443-8/12-5/JS Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powyższe przepisy należy wskazać, że koparki nie są środkami transportu. Zatem w związku z nabyciem w 2011 r., przez Wnioskodawcę od kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej (czynnych podatników podatku VAT i VAT UE), używanych koparek kołowych czy też przekazaniem koparek kołowych do środków trwałych swojej firmy, Zainteresowany nie był zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.
 
ITPP2/443-1476/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem robót budowlanych w kościele filialnym.
 
IPTPP2/443-8/12-4/JS W związku z nabyciem w 2010 r., przez Wnioskodawcę od kontrahenta unijnego (czynnego podatnika VAT i VAT UE), używanej koparki kołowej CATERPILLAR, sklasyfikowanej według PKWiU z 1997 r. jako 28.92.26 „koparki, czerparki i ładowarki samobieżne (...)” oraz przekazaniem tej koparki do środków trwałych swojej firmy, Zainteresowany nie był zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.
 
IPTPP1/443-10/12-4/MS Czy ww. usługi będą zwolnione z podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1287/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie istnieje związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku.
 
IPTPP2/443-10/12-2/IR Wskazać należy, iż to Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie opieki medycznej posiada wiedzę na temat ich zakresu i powinien dostosować stosowne nazewnictwo w kasie fiskalnej do ich ilości oraz rodzaju w ten sposób, aby odbiorca na podstawie otrzymanego paragonu fiskalnego był ją w stanie zidentyfikować - określić nabytą usługę.
 
IPPP2/443-1132/11-2/AK świadczone przez Wnioskodawcę czynności montażu rolet profilowanych, wykonywane w budynkach, zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%
 
ITPP2/443-1700/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP1/443-1056/11/BJ Czy przy sprzedaży nieruchomości lub jej wydzielonej części można zastosować zwolnienie od podatku VAT?
 
IPPP2/443-1132/11-4/AK świadczone przez Wnioskodawcę czynności montażu rolet materiałowych, wykonywane w budynkach, zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%
 
IPPP2/443-1132/11-3/AK świadczone przez Wnioskodawcę czynności montażu markiz, wykonywane w budynkach, zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%
 
IPPP2/443-1132/11-5/AK świadczone przez Wnioskodawcę czynności montażu żaluzji, wykonywane w budynkach, zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%
 
IPTPP2/443-41/12-4/PR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-107/12-5/MH Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 
ITPP2/443-1403/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-107/12-6/MH Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 
IPTPP2/443-861/11-4/AW Gdy Zainteresowany nabędzie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel jest on uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów.
 
IPTPP2/443-861/11-5/AW Gdy Zainteresowany nabędzie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, będzie on uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów.
 
IPTPP2/443-879/11-4/JN Uznanie sprzedaży udziału we współwłasności za świadczenie usług oraz opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 
ITPP/443-1130/11/EB Wynagrodzenie z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów stanowi rabat, zatem Spółka udzielając rabatu powinna wystawić fakturę korygującą.
 
IPTPP2/443-880/11-4/JN Uznanie sprzedaży udziału we współwłasności za świadczenie usług oraz opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 
IPTPP4/443-147/11-4/OS Kopia (kserokopia) oryginału faktury wraz z załącznikiem – stanowiącym integralną część faktury – będzie stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego o ile faktura taka zawierać będzie wszelkie niezbędne dane wymagane przepisami ww. rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r.
 
ITPP2/443-1565a/11/EK Jak określić miejsce świadczenia dla usług projektowych?
 
IPTPP4/443-52/12-4/ALN Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż mienie zakupione w ramach realizacji projektu nie będzie służyło do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ITPP1/443-1418/11/BJ Zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.

Wskaźniki gospodarcze