Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-835/11/MD Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-733b/11/DM Czy prawidłowe jest fakturowanie przez obu uczestników konsorcjum po 1/2 (proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości) wartości wpłaconej na rachunek bankowy Wnioskodawcy kwoty zaliczki na poczet ceny nieruchomości lokalowej?
 
ITPP1/443-733c/11/DM 1.Rozliczenie w ramach umowy konsorcjum.2.Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanej zaliczki.
 
ITPP2/443-773a/11/KT Rozpoznanie importu usług z tytułu wykonania przez podmiot ze Szwecji czynności związanych z zarządzaniem projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej
 
ITPP2/443-773b/11/KT prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z otrzymaniem faktury wystawionej przez podmiot ze Szwecji, z tytułu wykonania czynności związanych z zarządzaniem projektem
 
ITPP2/443-85/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1277/11/BK Stawki podatku dla robót budowlanych.
 
IBPP4/443-1867/11/KG Gmina jako partner nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie opracowania systemu informacji o terenie (GIS).
 
IPPP2/443-1417/11-2/AK świadczone przez Wnioskodawcę usługi generowania ruchu SMS-owego nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych - jego usługi będą traktowane jako odpłatne świadczenie usług z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowane podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
 
IPPP2/443-1383/11-2/AK prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników administracji szkolnej korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1262/11-4/AK poz. 183 oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy nie obejmują swoim zakresem udostępnienia sali zabaw na zorganizowanie imprezy okolicznościowej; w konsekwencji Wnioskodawca winien opodatkować przedmiotowe usługi organizacji imprez okolicznościowych podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-76/12-2/AK Istota interpretacji: przedmiotem sprzedaży były poszczególne składniki (tj. prawa i obowiązki z umów najmu, prawa i obowiązki z Umowy franszyzy, dane osobowe dotyczące klientów Sklepów H., środki trwałe i wyposażenie oraz towary), które nie mogły być zakwalifikowane jako ZCP w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż nie stanowiły zorganizowanego pod względem organizacyjnym, finansowym lub funkcjonalnym zespołu.
 
IPPP2/443-1320/11-2/AK 1.nieodpłatne przekazanie produktów zdrowej żywności przez Wnioskodawcę będącego dystrybutorem produktów spożywczych, w formie darowizny, na rzecz organizacji pożytku publicznego, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem;2.Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów będących przedmiotem przekazania
 
IBPP4/443-1786/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu komputerowego.
 
IBPP4/443-1768/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wybudowaniem sieci szerokopasmowej
 
IBPP4/443-1695/11/MN korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 
IBPP3/443-1005/11/PH w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-1004/11/PK opodatkowanie zbycia udziałów w nieruchomości
 
IBPP3/443-1003/11/KO w zakresie ustalenia miejsca świadczenia i stawki podatku VAT
 
IPPP1/443-1478/11-2/AP Czy od 1 stycznia 2011 r. świadczenie za wynagrodzeniem usług na rzecz zakładu ubezpieczeń przez podatnika, który nie jest ubezpieczycielem ani ubezpieczającym, polegających na likwidacji szkód, a w szczególności na przyjęciu zgłoszenia i jego rejestracji, informowaniu poszkodowanych o trybie likwidacji szkód i dokumentach, które należy dostarczyć lub przedstawić, wykonywaniu ocen technicznych, szacowaniu wysokości szkody, weryfikacji zakresu dokonanych napraw oraz przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji, a także (co dotyczy współpracy z niektórymi z zakładów ubezpieczeń) - wydawaniu decyzji co do odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę i dokonywaniu wypłaty odszkodowania, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) jest od tego podatku zwolnione?
 
IBPP2/443-1128/11/BW Czy w związku z tym, że Parafia Rzymskokatolicka nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników i płatników podatku VAT, może dokonać odliczenia podatku VAT z zapłaconych faktur dokumentujących przeprowadzone roboty budowlane remontowo-konserwatorskie zabytkowej kaplicy mszalnej?
 
IBPP2/443-1117/11/ASz możliwość wystawienia oryginału i kopii faktury VAT różniących się pod względem wizualnym
 
IBPP2/443-1078/11/ICz Czy prawidłowym jest stosowanie przez wynajmującego w refakturach stawki VAT właściwej dla usługi refakturowanej?
 
IBPP2/443-1066/11/BW Czy opisane w zdarzeniu przyszłym udzielanie rabatu potransakcyjnego w stosunku do Klientów Wnioskodawcy pozwala na zastosowanie do udzielanego rabatu zbiorczych faktur korygujących na podstawie art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04. 54. 535 z późn. zm.) oraz par. 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 11. 68. 360)?
 
IBPP2/443-1057/11/RSz zastosowanie stawek podatku VAT przy refakturowaniu kosztów mediów dotyczących umów najmu wynikających z faktur pierwotnych, otrzymanych od dostawców mediów
 
IBPP2/443-1055/11/UH Opodatkowanie zakwaterowania studentów niebędących słuchaczami Szkoły
 
IBPP2/443-1041/11/UH Czy do zbycia inwestycji przed zakończeniem budowy i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie poprzez wniesienie aportem do spółki z o.o. spółki komandytowej można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 %?
 
IBPP2/443-1040/11/BW Czy drukowanie książek w przypadku opisanym we wniosku (w poz. 68) należy traktować jako dostawę opodatkowaną 5% stawką VAT?
 
IPPP1/443-114/12-2/AW nieodpłatne przekazanie infrastruktury na rzecz gminy oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 
IBPP2/443-1013/11/UH Opodatkowanie refakturowania mediów przez zrzeszenie na właścicieli poszczególnych nieruchomości
 
IPPP2/443-979/11-4/AK Świadczone przez Wnioskodawcę, polegające na sprzedaży artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego na rzecz podmiotu trzeciego, będącego organizatorem imprezy, nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, wskazanej w art. 41 ust. 2 w zw. art. 146a pkt 2 oraz poz. 181 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, lecz będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy
 
IPPP2/443-947/11-4/AK Przekazanie na rzecz Uczelni publikacji naukowych, stanowiło dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu według stawki podatku VAT w wysokości 0%, w oparciu o art. 41 ust. 2 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. oraz § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r.
 
ITPP1/443-514/10/12-S/AP Czy w związku ze sprzedażą działek, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1073/10/11-S/AP Czy działania polegające na sprzedaży nabytego wcześniej do celów mieszkaniowych rodziny majątku osobistego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP4/443-1591/11/AŚ W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez LGD.
 
IPTPP2/443-36/12-2/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją operacji pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP4/443-1594/11/AZ Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP4/443-1609/11/EJ Wniesienie wkładu pieniężnego przez wspólnika cichego do przedsiębiorstwa oraz opodatkowanie podatkiem VAT comiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez wspólnika cichego.
 
IPTPP2/443-36/12-3/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-50/12-2/PR Przedmiotowa usługa udzielenia pożyczek w oparciu o art. 5 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca wykonując usługę udzielania pożyczek działa jako podatnik VAT.
 
IBPP4/443-1621/11/AWi Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.
 
IBPP4/443-1632/11/ASz Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na renowacji zabytkowego grobowca.
 
IPTPP2/443-51/12-2/KW Otrzymywane przez Wnioskodawcę od Gminy w latach 2007-2011 dopłaty do linii kursów nierentownych utrzymywanych ze względów społecznie uzasadnionych nie stanowiły obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP4/443-1639/11/JP Prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z poniesionych nakładów inwestycyjnych na istniejący obiekt sportowy.
 
ITPP2/443-1113/10/12-S/MD Zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% do sprzedaży wyrobów medycznych wraz z towarami i usługami umożliwiającymi funkcjonowanie tych wyrobów.
 
IPPP1/443-79/12-2/AP Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT, Spółka była uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały wewnętrzne faktury korygujące?
 
IPPP1/443-254/08-4/AP Czy otrzymanie od kontrahenta faktury dokumentującej wypłatę wynagrodzenia w postaci premii pieniężnej będzie uprawniało Spółkę do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku wykazaną w takiej fakturze?
 
IPPP2/443-1265/11-4/JW Jaką stawkę podatku należy zastosować dla kosztów przesyłki, związanej ze sprzedażą książek oznaczonych (na podstawie odrębnych przepisów) symbolami ISBN, a jaką dla książek i innych publikacji nieoznaczonych numerem ISBN? Czy przy sprzedaży książek oznaczonych (na podstawie odrębnych przepisów) symbolami ISBN, stawka podatku dla kosztów przesyłki realizowanej przez firmę kurierską, jak i dla kosztów przesyłki realizowanej przez Pocztę Polską S.A jest taka sama? Czy na fakturach sprzedaży osobno należy wyszczególnić koszty przesyłki i cenę towaru?
 
IPPP1/443-22/12-2/AP Czy Spółdzielnia winna naliczyć podatek VAT od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego jego dotychczasowemu najemcy?
 
IPPP1/443-63/12-2/AP Czy zbycie Praw w Spółce Komandytowej, przy założeniu spełnienia wymogów określonych w art. 10 Kodeksu spółek handlowych, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-77/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1782/11-2/AP Czy podstawą opodatkowania VAT aportu Znaków towarowych do Y będzie wartość przedmiotu wkładu (Znaków Towarowych) określona w umowie aportu, odpowiadająca jego wycenie rynkowej czy wartość nominalna udziałów wydanych przez Y w zamian za aport?
 
IPPP1/443-86/12-2/AP Czy wystawiając dla Najemców faktury VAT, w związku z obciążeniem ich indywidualnym kosztem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT, tj. 8%?
 
IPPP1/443-1/12-2/AP Czy dopuszczalne jest wystawienie korekty faktury VAT po skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednakże przed faktycznym zwrotem towaru?
 
IPPP1/443-84/12-2/AP Czy media, którymi Spółdzielnia obciąża najemców / dzierżawców mogą być refakturowane i opodatkowane według stawek właściwych dla danej usługi, pobór wody i wywóz nieczystości stałych opodatkowanych stawką 8%?
 
IBPP4/443-1517/11/JP odliczenie podatku VAT z faktur na zakup owoców dotyczących programu pn. „...”, obowiązek i termin wystawienia faktury VAT wewnetrznej
 
IPPP3/443-18/12-2/MPe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w ramach usług marketingowych
 
IPPP1/443-1718/11-2/AP Czy przekazanie Wspólnikowi całości majątku w związku z likwidacją Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1107/11/BJ Zwolnienie dostawy nieruchomości zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego.
 
IPTPP3/443-89/11-7/S/IR Wskazać należy, iż przekazanie przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z jego przedsiębiorstwem (promocyjne), nie stanowi dostawy towarów. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów przekazywanych jako gratisy w ramach sprzedaży premiowej w sytuacji gdy mają związek z działalnością Zainteresowanego i wykonywaniem w jej ramach czynności opodatkowanych.
 
IPPP3/443-1319/11-3/KT Brak obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu biurowego.
 
ITPP2/443-1753/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-1235/11/RS Stawka podatku na sprzedaż towarów kontrahentowi z Niemiec, transportowanych poza obszar UE.
 
ITPP2/443-1617/11/EB Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na cele najmu.
 
ITPP2/443-551/09/11-S/AF Zakres możliwości wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do dostaw towarów w kraju, wywiezionych następnie do innych państw członkowskich lub państw trzecich.
 
ITPP2/443-1027b/10/11-S/AF Zakres stawki podatku obowiązującej przy dostawie działek niezabudowanych.
 
ITPP2/443-592/11-S/AF Czy sprzedaż kolejnych działek wydzielonych z działki nr 264 (oraz udziałów w działce stanowiącej drogę dojazdową), które zostały nabyte w drodze darowizny w 1996 r., stanowiących majątek osobisty, będzie skutkować tym, iż ich zbycie będzie uważane za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a w rezultacie tego zaistnieje obowiązek ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1727/11/DM Brak obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu skupu zużytych tonerów, kartridży i tuszy drukarskich.
 
ITPP2/443-1034b/10/11-S/AF Zakres stawki podatku obowiązującej przy dostawie działek niezabudowanych.
 
ITPP2/443-782/09/11-S/AF Zakres stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży garaży dokonywanej wraz z lokalami mieszkalnymi.

Wskaźniki gospodarcze