Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-782/11/AJ Czy Starostwo Powiatowe ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizowaną inwestycją, która ma na być oddana w odpłatną dzierżawę po zakończeniu realizacji projektu?
 
ITPP1/443-740/11/MS Czy sprzedaż przysługującego Pani udziału w prawie własności lokalu oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy ewentualne rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej przed zawarciem umowy sprzedaży składników majątku opisanych we wniosku i przeniesienie przysługujących każdemu z małżonków udziałów w tych składnikach do majątku wspólnego będzie miało jakikolwiek wpływ na podatkowe skutki zbycia tych składników majątku wspólnie przez oboje małżonków?
 
ITPP1/443-804/11/TS Czy obiady przygotowywane przez Wnioskodawcę dla trzech innych Szkół znajdujących się na terenie tej samej gminy i podlegających pod ten sam organ prowadzący są zwolnione od podatku VAT?
 
ITPP1/443-819/11/AP Czy wykonywanie czynności z zakresu usług pomocy społecznej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-872/11/AP Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z poniesionymi wydatkami przy realizacji inwestycji „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków "?Kiedy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie u Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z poniesionymi wydatkami przy realizacji inwestycji „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków?
 
ITPP2/443-779/11/AD zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości
 
ITPP2/443-834/11/MD Opodatkowanie czynności zniesienia współwłasności nieruchomości.
 
ITPP2/443-887/11/AP Czy od 1 stycznia 2011 r. kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dodatkowej pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą automatycznych defibrylatorów AED, są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1185/11/AJ Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1208/11/AJ Zakres prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1278/11/AK Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-1368/11-2/TW Czy Parafia ma prawo odzyskać podatek VAT?
 
ILPP2/443-1465/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dotyczącej dostawy lokalu mieszkalnego wraz z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego (garażowego), w sytuacji, gdy będzie ona stanowiła jedną transakcję sprzedaży, zawartą w jednym akcie notarialnym.
 
ILPP2/443-1451/11-2/AJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy towaru wraz z usługą montażu rolet zewnętrznych oraz rolet naokiennych.
 
ILPP2/443-1377/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług medycznych realizowanych na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji.
 
ILPP2/443-1398/11-4/MR Czy należy do refaktur za odsprzedaż mediów dla lokali użytkowych stosować stawkę 23%, a dla lokali mieszkalnych zwolnioną bez względu na zastosowaną stawkę VAT w fakturach zakupowych, czy też stawki właściwej dla danej dostawy zgodnie ze stawkami w fakturach zakupowych?
 
ILPP1/443-1330/11-4/NS Opodatkowanie czynności przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1314/11-4/MK Zamiana działek gruntowych. Brak podatnika podatku VAT.
 
ILPP1/443-1321/11-6/KG Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością statutową i gospodarczą Klubu sportowego.
 
ILPP2/443-1354/11-6/SJ Czy Fundacja otrzyma zwrot podatku zapłaconego na I etap realizacji projektu?
 
ILPP2/443-1403/11-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP4/443-651/11-2/ISN Czy w przypadku, gdy Zainteresowany będzie wydzierżawiał wagony towarowe firmie niemieckiej po upływie 24 miesięcy od daty ich przemieszczenia na terytorium Niemiec – będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 
ILPP4/443-641/11-4/EWW Czy możliwym jest aby w przypadku opisanym powyżej (obrót złomem), chcąc uniknąć niepotrzebnego dodatkowego obrotu dokumentami (wystawianie korekt), nabywca złomu po wystawieniu dokumentu PZ, który zostaje podpisany przez obie strony transakcji, wystawił w imieniu i na rzecz dostawcy fakturę sprzedaży złomu?
 
ILPP4/443-652/11-2/EWW 1. Czy sprzedaż kodów doładowujących do telefonii komórkowej firmie zarejestrowanej i posiadającej siedzibę w USA, nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?
2. Czy stosowana przez Wnioskodawczynię na fakturze VAT klauzula „Zgodnie z art. 28b Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 podatek rozlicza nabywca”, jest właściwa?
 
ILPP4/443-777/11-2/TK Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT wydatkowanego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego?
 
ILPP4/443-793/11-2/TK Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją zadania.
 
ILPP1/443-1259/11-2/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i wysokości stawki podatku VAT dla czynności odpłatnego udostępnienia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
ILPP2/443-1360/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej.
 
ILPP2/443-1399/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP4/443-653/11-3/TK Czy Gmina powinna naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług od użyczenia lokalu i budynków przekazanych w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury?
 
ILPP2/443-1408/11-4/SJ Nazwa towaru na paragonie fiskalnym.
 
IPPP2/443-1388/11-5/IZ Spełnione zostały przesłanki uzasadniające zastosowania zwolnienia dla tej dostawy przedmiotowych budowli, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a zatem zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 23/11 również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-735/11-2/IZ 1. Czy Strony prawidłowo ustaliły w umowie, że Wnioskodawca powinien udokumentować fakturą VAT wystawioną na Producenta, należne mu wpływy z eksploatacji filmu ?2. Czy Wnioskodawca mógłby rozliczyć otrzymaną należność na podstawie noty księgowej, zamiast na podstawie faktury VAT?3. Kiedy powstaje u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu realizowanej umowy koprodukcji? (oznaczone we wniosku nr 4)
 
IPPP2/443-1388/11-6/IZ Spełnione zostały przesłanki uzasadniające zastosowania zwolnienia dla tej dostawy przedmiotowych budowli, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a zatem zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 23/11 również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-722/11-2/IZ świadczone przez Wnioskodawcę w 2009 roku usługi archeologicznych badań wykopaliskowych korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 1 ustawy
 
IPPP2/443-1388/11-7/IZ Spełnione zostały przesłanki uzasadniające zastosowania zwolnienia dla tej dostawy przedmiotowego budynku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a zatem zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 23/11 również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1388/11-8/IZ Spełnione zostały przesłanki uzasadniające zastosowania zwolnienia dla tej dostawy przedmiotowej budowli, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a zatem zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 23/11 również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-3/12-3/KT Stawka podatku dla sprzedaży mrożonych bułek hamburgerowych
 
IPPP3/443-1548/11-2/KT Opodatkowanie usług zarządzania płatnościami i nadwyżkami finansowymi.
 
IPPP3/443-1433/11-2/KT Usługi zajęć plastycznych (warsztatów ceramicznych) organizowanych w pracowni ceramiki, za które pobierana jest opłata obejmującą uczestnictwo w zajęciach oraz możliwość korzystania z dostępnego wyposażenia, nie mogą być uznane za „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, wymienione pod poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, a zatem Wnioskującej nie przysługuje prawo do stosowania dla tych usług preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1365/11-5/KT Usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach uzyskania certyfikatu ECDL dla uczniów gimnazjum nie można uznać za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego lub usługą ściśle z powyższą usługą związaną, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy; usługa ta nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie.
 
IPPP3/443-1594/11-2/KT Opodatkowanie usługi hotelowej świadczonej poza terytorium kraju.
 
IPPP3/443-1426/11-2/KT Powiernicze przeniesienie praw i roszczeń dekretowych oraz zapewnienie Spółce finansowania wydatków niezbędnych do wykonania umowy powierniczej – jako czynności niepodlegające opodatkowaniu.
 
IPPP3/443-1446/11-2/KT Przedmiotem dostawy będzie niezabudowany grunt wraz z posadowionym na nim ogrodzeniem, które nie jest obiektem trwale z tym gruntem związanym. Ta niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowi teren budowlany, należy więc uznać, że jej dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, winna być więc opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-1500/11-2/KT Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych w zakresie pierwszej pomocy: przysługuje – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy; nie przysługuje - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) oraz na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
 
IPPP1/443-1568/11-2/AS obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki
 
IPPP3/443-1375/11-2/KT Czynność wniesienia aportem prawa dzierżawy prowadzić będzie do przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych na rzecz spółki kapitałowej, a zatem stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania tej transakcji będzie kwota należna z tytułu wniesionego aportu pomniejszona o kwotę podatku. Jeżeli w umowie aportu Strony ustalą, iż wartość wkładu oszacowana przez rzeczoznawcę nie zawiera podatku VAT, tj. stanowi wartość netto wnoszonego prawa dzierżawy, zatem podatek VAT powinien być naliczony od tej wartości.
 
IPPP1/443-1604/11-2/AS możliwość zastosowania zwolnienia dla usług świadczonych na rzecz gminy
 
IPPP1/443-568/10/12-7/S/AS uznanie czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej
 
IPPP1/443-1703/11-4/AS zwolnienie dla pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i finansowych
 
IPPP1/443-1631/11-2/AS opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 
IPPP1/443-1647/11-2/AS Czynność przepływu pieniędzy polegająca na pobieraniu pieniędzy od hoteli za przyznane punkty oraz przekazywaniu pieniędzy do hoteli gdzie punkty są realizowane nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy.
 
IPPP1/443-192/12-3/AS sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – podatnik podatku VAT
 
ITPP2/443-1710/11/AF Podstawa opodatkowania transakcji polegających na wymianie walut.
 
IPPP1/443-1686/11-5/AS prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości
 
IPPP3/443-1567/11-2/KT Opodatkowanie przekazania wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku spółki z o.o.
 
IPPP1/443-1661/11-2/AS ustalenie współczynnika proporcji
 
IPPP1/443-1597/11-2/AS przechowywanie faktur w postaci elektonicznej
 
IPPP1/443-170/12-2/AS opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości
 
IPPP1/443-1757/11-2/AS zwolnienie dla usługi personalizacji kart płatniczych
 
IPPP1/443-1676/11-2/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu umów najmu samochodu osobowego wykorzystywanego jako rekwizyt w procesie produkcji filmów
 
IPPP2/443-77/12-2/KG w zakresie opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-1747/11-2/AS określenie, czy czynności polegające na drukowaniu i oprawianiu książek oznaczonych numerami ISBN stanowią dostawę towarów czy świadczenie usług
 
IPPP1/443-173/12-2/AS opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości
 
IPPP1/443-1774/11-2/AS zwolnienie usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 70% ze środków publicznych
 
IPPP1/443-36/12-3/PR zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego adresowanego do radców prawnych, prawników.
 
IPPP1/443-1680/11-2/AS prawo do korzystania ze zwolnienia usług zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych
 
IPPP1/443-61/12-2/PR zastosowanie właściwej stawki podatku obowiązującej przy obciążaniu najemców lokali zarówno użytkowych jak i mieszkalnych kosztami mediów oraz możliwość refakturowania podatku od nieruchomości na współwłaścicieli nieruchomości.
 
IPPP2/443-1272/11-4/KG W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości
 
IPPP1/443-36/12-4/PR zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług szkolenia zawodowego dla konserwatorów zabytków, finansowanych w całości przez podmioty publiczne
 
IPPP1/443-36/12-2/PR zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług świadczonych w ramach studiów podyplomowych na kierunku rachunkowości
 
ILPP4/443-624/11-5/BA PodatEk od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych samochodów przeznaczonych ale nie wykorzystywanych do świadczenia usług wynajmu oraz paliwa do tych samochodów.
 
IPPP2/443-1263/11-4/KG W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług polegających na organizacji imprezy artystycznej dla dzieci takich jak Halloween, Andrzejki czy Mikołajki
 
IPPP2/443-1384/11-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT usługi organizacji konferencji naukowych
 
ILPP1/443-1322/11-4/AW Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług polegających na prowadzeniu cyklu autorskich warsztatów z ceramiki.
 
ITPP2/443-1706/11/AF Opodatkowanie dostawy gruntu.
 
ITPP1/443-1304/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu (opodatkowanymi i zwolnionymi) oraz niepodlegającymi opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-139/12/RS Zakres możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1578/11/DM Ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży.

Wskaźniki gospodarcze