Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1141/11/EK prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych
 
ITPP2/443-1215/11/AW stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej
 
ITPP1/443-1169/11/KM Jakiej wysokości stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w stosunku do dostawy wraz z usługą instalacji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w obrębie osiedla mieszkaniowego?W rozliczeniu za jaki okres należy ująć korektę faktury VAT dotyczącą dostawy urządzeń wraz z usługą instalacji, sporządzoną z powodu aktualizacji raty odsetkowej lub umorzenia należności wynikających z umowy pożyczki?
 
ITPP1/443-1175/11/MN Czy obciążenie najemców obiektów i pomieszczeń przez wynajmującego te obiekty i pomieszczenia (Wnioskodawcę), oprócz czynszu, także opłatami niezależnymi od właściciela (opłatami za media), opodatkowane będzie stawką właściwą dla czynszu za najem tych pomieszczeń, czy stawkami podatku VAT właściwymi dla poszczególnych rodzajów mediów np. 23 % energia cieplna, 8% usługa w zakresie rozprowadzania wody, gazu i odprowadzania ścieków?
 
ITPP1/443-1176/11/TS Czy Spółdzielnia, obciążając najemcę lokalu, tj. dokonując odsprzedaży tzw. mediów, niezbędnych do wykonywania czynności własnych podatnika, winna opodatkować stawką podatku VAT 8% obowiązującą dla tych usług, co stanowi przedmiot odrębnego opodatkowania, czy należy zastosować stawkę podatku VAT 23%, właściwą dla opodatkowania czynności głównej (najmu lokalu użytkowego)?
 
ITPP1/443-1186/11/KM opodatkowanie pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny
 
ILPP2/443-31/12-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wykonywanych w ramach prywatnego nauczania oraz w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług na podstawie umów zawartych z przedszkolem.
 
IPTPP2/443-904/11-5/IR W przypadku gdy, jak wskazał Wnioskodawca, Kontrahent dokonuje rozliczenia podatku należnego z tytułu czynności związanych z zawartą umową na dostawę i montaż kotła opalonego biomasą, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Kontrahenta, związanych z czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
 
ILPP1/443-888/09/12-S/NS Opodatkowanie dostawy gruntów.
 
ILPP2/443-1350/11-2/MN 1. Czy podział Spółki przez wydzielenie, w wyniku którego część majątku Spółki – udziały w spółce zależnej – zostanie przeniesiona na nowozawiązaną spółkę kapitałową, sp. z o.o., podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy wniesienie udziałów spółki zależnej do nowozawiązanej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1359/11-2/MR Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystawi fakturę VAT z wykazanym w jej treści podatkiem należnym, z tytułu prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki komandytowej za wynagrodzeniem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury, ze względu na wyłączenie określone w przepisie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, bowiem w analizowanej sprawie prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki komandytowej (Wnioskodawcy) przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako jej komplementariusza nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1357/11-2/MN Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystawi fakturę VAT z wykazanym w jej treści podatkiem należnym, z tytułu prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki komandytowej za wynagrodzeniem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury, ze względu na wyłączenie określone w przepisie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, bowiem w analizowanej sprawie prowadzenie spraw i reprezentowanie Spółki komandytowej (Wnioskodawcy) przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako jej komplementariusza nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1396/11-2/MN Wnioskodawca, zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawarł umowę z firmą prowadzącą usługi gastronomiczne i stołówkowe. Pracownicy korzystają w stołówkach z posiłków z bonifikatą. Pracownik kupując posiłek płaci cenę niższą, a wartością bonifikaty obciążony jest Wnioskodawca.
 
ILPP1/443-1257/11-2/BD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia pojazdów będących przedmiotami kredytów.
 
ILPP2/443-1456/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową krytej pływalni.
 
ILPP2/443-1456/11-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową krytej pływalni.
 
ILPP1/443-1257/11-3/BD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia pojazdów będących przedmiotami kredytów.
 
ILPP1/443-1258/11-2/KG Czy czynność odsprzedaży dostaw towarów i świadczenia usług związanych z udostępnieniem mediów najemcom lokali stanowi odrębne od najmu świadczenie?
 
ILPP4/443-721/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usługi.
 
ILPP4/443-684/11-4/BA Czy czynność sprzedaży przedmiotowych działek rodzi obowiązek podatkowy?
 
ILPP1/443-1233/11-4/AW Czy sprzedaż budynku mieszkalnego (4 mieszkania) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1230/11-4/MK Dostawa udziału w budynku zawierającym 4-ry lokale mieszkalne. Dostawa zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Faktura VAT dokumentująca wysokość udziału.
 
ILPP2/443-1425/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPTPP1/443-185/12-8/AK Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego realizowane w ramach projektu pn. „...", nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Wkład własny w postaci pieniężnej wpłacany rzez firmy, których pracownicy uczestniczą w szkoleniu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej
 
IPTPP1/443-185/12-7/AK Czy usługi szkoleniowe polegające na organizacji szkoleń jako finansowane w 70,16% ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
Czy wkład własny jaki wnoszą firmy uczestniczące w projekcie korzysta ze zwolnienia na podstawie art.43 ust.1 pkt 29 lit. c?
 
IPTPP1/443-185/12-6/AK Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu „ " nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Zatem, z uwagi na brak opodatkowania nie znajdą zastosowania przepisy odnośnie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi szkoleniowe przeprowadzane w ramach projektu „ ", korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, należy uznać je za nieprawidłowe.
 
IPTPP1/443-185/12-5/AK Czy spółka może odliczyć VAT od faktur zakupowych dotyczących projektu?
 
IPTPP1/443-185/12-4/AK Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego realizowane w ramach projektu pn. „...", podlegają opodatkowaniu i nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c i § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. Wkład własny w postaci pieniężnej wpłacany przez firmy, których pracownicy uczestniczą w szkoleniu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej.
 
IPTPP4/443-153/11-5/JM Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż w przypadku gdy Wnioskodawca winien stosować dla świadczonych usług wstępu stawkę 8%, a wcześniej opodatkował tę usługę stawką 23%, ma prawo do skorygowania podatku należnego wynikającego z rejestru sprzedaży. W przypadku wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego należy wystawić fakturę korygującą.
 
IPTPP4/443-153/11-4/JM Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług wstępu na Zamek znajdzie zastosowanie obniżona 8% stawka podatku od towarów i usług. na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 184 załącznika nr 3 ustawy.
 
IPTPP1/443-133/12-4/MH Czy Gmina może odliczyć VAT z otrzymanych faktur za odbiór odpadów zawierających azbest?
 
IPTPP1/443-109/12-4/MH Czy Instytut ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu usług i materiałów związanych z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-108/12-4/MH Czy Instytut ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu usług i materiałów związanych z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-84/12-2/IG Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją wskazanych inwestycji z zakresu wodociągowania?
 
IPTPP2/443-68/12-4/PR Miejscem świadczenia i opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę (tj. Kanada)
 
IPTPP1/443-55/12-2/IG Czy Powiat przy realizacji zadania „...” posiada możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-55/12-2/JS w latach 2010 – do chwili obecnej kwota otrzymanej przez Wnioskodawcę prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży, polegającego na wyszukiwaniu odbiorców towarów sprzedawanych przez kontrahentów niezarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce
 
IPTPP2/443-54/12-2/IR Należy stwierdzić, że czynności podejmowane w ramach ZFŚS na rzecz osób uprawnionych finansowane w części przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu lub w całości bądź części przez Wnioskodawcę jako pracodawcę (administratora ZFŚS), nie mieszczą się w pojęciu odpłatnego świadczenia usług, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1328/11-2/KG Określenie wpływu jaki na rozliczenie podatku będzie miało przystąpienie Spółki do oferowanego przez Bank systemu zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 
ITPP2/443-1609/11/AP Miejsce świadczenia usługi.
 
IPTPP2/443-37/12-3/AW Odnosząc powyższe regulacje do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy Wnioskodawca nie dysponuje wiedzą, czy przewidywany eksport towaru, na poczet którego otrzyma część należności, nastąpi w przeciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, powinien otrzymaną zaliczkę wykazać w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym ją otrzyma, ze stawką 0% jako eksport towarów, gdyż nie można wykluczyć, iż wywóz towarów nastąpi w okresie krótszym niż 6 miesięcy. Jeżeli jednak eksport (wywóz) wyrobów nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, to wykazana zaliczka ze stawką 0% powinna zostać skorygowana w drodze korekty deklaracji i zmniejszona do „0”. Ponowne zadeklarowanie obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów będzie możliwe dopiero po dokonaniu wywozu towaru i potwierdzeniu tego faktu odpowiednimi dokumentami. Dla tej dostawy Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę 0%. Obrót z tytułu eksportu powinien w takiej sytuacji uwzględniać kwoty otrzymanych zaliczek, których wartość skorygowano we wcześniejszych deklaracjach VAT-7.
 
IPTPP2/443-33/12-2/JN Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług obsługi urządzeń ATM.
 
IPTPP4/443-12/12-5/JM W związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania korekty podatku. Jeżeli w wyniku dokonania korekty podatku wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Wnioskodawca będzie miał prawo ubiegania się o zwrot podatku w formach przewidzianych w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPTPP4/443-8/12-4/OS Czy akceptacja faktury w formie podpisu, o której mowa w § 6 ust 2 pkt 2b), może zostać dokonana przez pracownika Nabywcy usługi lub towaru, któremu to Dostawca udzieli stosownego odrębnego szczególnego pełnomocnictwa rodzajowego do podpisywania i tym samym akceptacji w jego imieniu faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur?
 
ILPP2/443-1445/11-4/SJ Czy Wnioskodawca ma prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony od nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do realizacji projektów finansowanych dotacjami, wykonywania działalności opodatkowanej VAT oraz działalności zwolnionej nie mając możliwości ich jednoznacznego przypisania do danej działalności, w wysokości ustalonej proporcją sprzedaży opodatkowanej do całkowitego obrotu w ubiegłym roku, bez uwzględnienia w proporcji uzyskanych dotacji na pokrycie poniesionych wydatków?
 
ILPP2/443-1523/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania.
 
ILPP2/443-1529/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz własnych pracowników.
 
ILPP2/443-1529/11-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz własnych pracowników.
 
IPTPP4/443-8/12-5/OS Czy akceptacja faktury może być dokonana nie w formie podpisu odręcznego a w formie podpisu generowanego w systemie, nieedytowalnego, pojawiającego się po akceptacji faktury przez podanie hasła i loginu ?
 
IPTPP1/443-2/12-4/MH W związku z powyższym w odniesieniu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na realizację projektu pn. „...” Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu w całości lub części stosując wskaźnik proporcji?
 
ILPP1/443-1421/11-4/NS Opodatkowanie czynności wniesienia aportem do Spółki składników majątku wycofanych z zakładu budżetowego.
 
IPPP3/443-33/12-4/KC w zakresie miejsca świadczenia dla nabywanych usług związanych ze zbieraniem i utylizacją zużytych baterii
 
ITPP2/443-1693/11/MD Stawka podatku mająca zastosowanie do aportu nieruchomości w postaci sieci wodociągowej.
 
ITPP2/443-1348/11/KT Opodatkowanie dostawy gruntu dokonanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 
ITPP2/443-1396/11/AD Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1351/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego dokapitalizowania funduszy pożyczkowych.
 
ITPP1/443-1212/11/JJ Zakres braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-36/12/AJ Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-141/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-995/11/JJ Czy Spółka oraz jej podwykonawcy prawidłowo postępują stosując dla wszystkich robót związanych z samym budynkiem, tzn. z jego ścianami i konstrukcją obniżoną stawkę VAT 8%, natomiast do wszelkich robót zewnętrznych jak np. instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz hydrant i agregat prądotwórczy stosuje stawkę VAT podstawową w wysokości 23%?
 
ITPP1/443-956/11/JJ Zakres stawki podatku dla usług układania wiązanek i bukietów.
 
ITPP1/443-1158/11/JJ Czy działalność, którą Wnioskodawca wykonuje może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1131/11/JJ Czy Gmina, realizując projekt, jako podmiot prawa publicznego nie może odzyskać podatku VAT?
 
ITPP2/4441-41/11/AF Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych.
 
IPTPP2/443-66/12-4/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1109/11/JJ Zakres zasad naliczania podatku w obrocie złomem.
 
ITPP1/443-1087/11/JJ Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości (100%) z otrzymanych faktur w związku z poczynioną inwestycją w bieżących deklaracjach VAT?
 
IPTPP1/443-51/12-2/IG Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.”...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana przez niego do czynności opodatkowanych.
 
IBPP2/443-15/11/UH Stawka podatku VAT dla usług montażu barierek balkonowych i schodowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 
IBPP2/443-83/11/ASz Opodatkowania i udokumentowania otrzymanej kary umownej.
 
IBPP2/443-164/11/UH Prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT z faktury potwierdzającej nabycie w grudniu 2010 roku samochodu o ładowności powyżej 500 kg.
 
IBPP2/443-165/11/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego oraz z faktur dokumentujących leasing samochodu ciężarowego.

Wskaźniki gospodarcze