Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 kwietnia 2012 r.
 
ILPP4/4441-20/11-3/IM Podatek od towarów i usług w zakresie eksportu pośredniego towarów oraz stawki podatku.
 
ITPP2/443-1115/11/MD zasadność zastosowania zwolnienia do świadczonych usług szkoleniowych
 
ITPP1/443-1170/11/MS stawka podatku dla robót wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 
IPTPP2/443-883/11-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-17/12-4/MW Sprzedaż przez Wnioskodawcę karnetów uprawniających do korzystania z siłowni podlega opodatkowaniu stawką VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-1071/11-5/AK Usługi wykonywane przez Zainteresowanego na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego spełniają definicję samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-22/12-2/PR Miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług będących przedmiotem wniosku, świadczonych przez Zainteresowaną na rzecz podmiotów będących podatnikiem, będzie terytorium kraju, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę.
 
IPTPP1/443-1071/11-4/AK Usługi wykonywane przez Zainteresowanego na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego spełniają definicję samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-871/11-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją prac pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-1049/11-4/IG Czy Gmina Miasto zobowiązana jest do naliczenia od otrzymanego odszkodowania podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-1008/11-10/MH Czy darowizna na rzecz córki nieruchomości będzie zwolniona oraz, czy spowoduje obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez Wnioskodawcę w latach 2001-2010 ulepszeń, których rezultatem był wzrost wartości nieruchomości?
 
IPTPP2/443-905/11-3/AW Zatem miejscem świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, podmiotu zagranicznego mającego siedzibę na terytorium Polski będzie miejsce, w którym usługobiorca tej usługi posiada siedzibę. Tym samym usługa ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski według stawki dla niej obowiązującej.
 
IPTPP2/443-24/12-4/PR Planowana dostawa działki wchodzącej w skład majątku osobistego Wnioskodawczyni, nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-836/11-6/JN Uznanie transakcji zakupu samochodów używanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zastosowanie stawki 23% oraz możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodów systemu VAT – marża.
 
ILPP1/443-31/12-4/AW Stawka podatku VAT z tytułu sprzedaży karty wstępu.
 
ILPP1/443-31/12-5/AW Stawka podatku VAT z tytułu sprzedaży karty wstępu.
 
ITPP2/443-66/12/AJ Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-22/11-2/ISz zasady opodatkowania VAT usług świadczonych przez Spółkę w ramach Krajowego Systemu Rozliczeń po dniu 01.01.2011 r.
 
IPPP2/443-1406/11-2/RR Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych finansowanych co najmniej w 70% z dotacji.
 
IPPP1-443-771/09/11-5/S/JL Przekazywanie przez Spółkę towarów podczas spotkań szkoleniowo-informacyjnych z kontrahentami, klientami i współpracownikami oraz w ramach konkursów, targów branżowych czy akcji testowania produktów, które związane są z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-806/11-4/JW Czy faktura wystawiona przez Starostwo jest prawidłowa, a jeżeli jest nieprawidłowa to czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT?
 
IPPP3/443-1518/11-3/LK stałe miejsce prowadzenia działalności w związku z dokonywaną dostawą wraz z montażem
 
IPPP2-443-706/11-2/AK czy sposób pozyskiwania żelaza, a następnie handel nim należy podciągnąć pod złom - niepodlegający opodatkowaniu po stronie dostawcy ze względu na zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, czy jako inny towar podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 
IPPP1/443-1174/11-2/BS korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-15/12-4/JF miejscem świadczenia usługi jest terytorium Belgii, usługa prawna świadczona na rzecz spółki belgijskiej winna być udokumentowana stosownie do art. 106 ust. 2 ustawy i zawierać dane, o których mowa w § 26 ust. 1-3 rozporządzenia, w szczególności nie powinna zawierać kwoty podatku od towarów i usług ale jedno z określeń wymienionych w § 26 ust. 4 rozporządzenia
 
IPPP1/443-1492/11-2/AP W jakim momencie Wnioskodawca ma rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-540/11-5/JW Czy wpływy z tytułu odpłatności wnoszone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (podopiecznych i ich rodziny) tylko i wyłącznie na rachunki bankowe DPS należy rejestrować przy użyciu kas rejestrujących (kas lub drukarek fiskalnych), czy też na podstawie innych przepisów Wnioskodawca jest z takiej rejestracji wpływów zwolniony (rejestracja taka nie dotyczy Wnioskodawcy)?
 
IPPP2/443-594/11-2/IZ Świadczone przez Spółkę usługi przeprowadzania certyfikacji (egzaminowania) spawaczy korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawySzkolenia z zakresu zarządzania, z zakresu środowiska i energii, dotyczące bezpieczeństwa informacji i inne wskazane przez wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku
 
IPPP2-443-295/11-6/AK wykonywane przez Spółkę, polegające na sprzedaży Produktów z okienek zewnętrznych restauracji z przeznaczeniem do spożycia poza restauracją, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 56.10.11.0 „Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach”, stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1553/11-2/RD Czy udzielenie pożyczek za wynagrodzeniem w postaci odsetek stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług (VAT), której miejscem świadczenia jest terytorium Polski, a w konsekwencji, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług i wykazać transakcje odsetkowe w deklaracji VAT?
 
IPPP3/443-1525/11-4/MK opodatkowanie usług badań klinicznych świadczonych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych
 
IPPP3/443-1489/11-4/MK czynności wydania towarów w ramach akcji marketingowo - reklamowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych towarów przekazywanych osobom trzecim
 
IPPP3/443-1559/11-4/MPe w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów
 
IPPP2/443-36/12-2/RR Skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa
 
IPPP2/443-1300/11-4/MM Podstawa opodatkowania przy zamianie nieruchomości
 
IPPP2/443-516/11-3/MM usługi polegające na produkcji poszczególnych audycji telewizyjnych bez względu na ich rodzaj, pomimo iż mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 59.11.11.0 i 59.11.13.0 nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac producenta zewnętrznego nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – producent ten nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych usług związanych z produkcją audycji telewizyjnych jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-85/12-4/JF Spółka posiada prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zarówno od wydatków związanych z realizacją projektu „B.” oraz od wydatków służących działalności doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, która podlega opodatkowaniu
 
IPPP1-443-1035/09/11-10/S/JL W wystawionej przez Spółkę fakturze dokumentującej wniesienie aportu, wartość sprzedaży netto powinna równać się wartości wkładu ustalonej w umowie zmieniającej umowę spółki osobowej, na fakturze tej powinna być wyszczególniona kwota podatku VAT należnego, a kwota należności ogółem będzie się równać wartości wkładu niepieniężnego ustalonej w umowie zmieniającej umowę spółki osobowej, powiększonej o kwotę należnego podatku VAT.
 
IPPP1-443-1034/09/11-10/S/IG/JL W wystawionej przez Spółkę fakturze dokumentującej wniesienie aportu, wartość sprzedaży netto powinna równać się wartości wkładu ustalonej w umowie zmieniającej umowę spółki osobowej, na fakturze tej powinna być wyszczególniona kwota podatku VAT należnego, a kwota należności ogółem będzie się równać wartości wkładu niepieniężnego ustalonej w umowie zmieniającej umowę spółki osobowej, powiększonej o kwotę należnego podatku VAT.
 
IPPP2-443-584/11-2/AK Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę, będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż nosi znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 cyt. ustawy. Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży działek z przeznaczeniem pod zabudowę będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT w wysokości 23% i rozliczenia go w deklaracji dla podatku od towarów i usług.
 
IPPP1-443-787/11-2/JL Faktury elektroniczne
 
ILPP1/443-1339/11-2/AW Stawka podatku na sprzedaż posiłków i napojów na wynos (call center).
 
ILPP1/443-1339/11-3/AW Stawka podatku na sprzedaż posiłków i napojów na wynos (call center).
 
ILPP1/443-518/09/12-S/AW Opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych.
 
ILPP1/443-1479/11-2/HW podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r.
 
ILPP1/443-1418/11-4/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za media pobieranych.
 
ILPP1/443-1384/11-6/AW Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży pawilonu handlowego wraz z prawem użytkowania wieczystego.
 
ILPP2/443-1381/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż posiłków i napojów na wynos (driver-thru, window).
 
ILPP2/443-1381/11-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż posiłków i napojów na wynos (driver-thru, window).
 
ITPP1/443-1042/11/JJ Czy dostawa broszur o symbolu PKWiU 58.11.19, posiadających numer ISBN, jest opodatkowana 5% stawką podatku VAT w myśl art. 41 ust. 2a ustawy?
 
ILPP2//43-1603/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze stwierdzeniem niedoboru zawinionego.
 
ILPP1/443-1170/11-6/AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości gruntowych: nr 113/15 zabudowanej halą produkcyjną – stolarnią i nr 113/11 zabudowanej wiatą otwartą oraz w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 113/16.
 
ITPP2/443-1468/11/AW Opodatkowanie opłat dotyczących podatku od nieruchomości.
 
IBPP1/443-1609/11/LSz Do usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę W przypadku szkolenia sfinansowanego w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego można zastosować zwolnienie z art. 43 ustawy o VAT, natomiast sfinansowanego ze środków własnych uczestnika kursu usługę należy opodatkować stawką 23%.
 
ITPP2/443-1225/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji dofinansowanej ze środków UE, dotyczącej remontu dachu i elewacji kościoła.
 
ITPP1/443-1115/11/AP Czy szkolenia na podstawowe stopnie żeglarskie, organizowane przez Związek, są zwolnione od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-166/11/UH Odliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych po 1 stycznia 2011 roku dokumentujących leasing samochodu ciężarowego.
 
IBPP2/443-175/11/ASz Stawka podatku VAT dla usług montażu stolarki okiennej lub drzwiowej w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m2.
 
IBPP2/443-201/11/ASz Opodatkowania usług świadczonych na rzecz urzędu gminy.
 
IBPP2/443-204/10/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu posiadanych samochodów wykorzystywanych do działalności opodatkowanej.
 
IBPP2/443-11/12/LŻ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem lub wyprodukowaniem towarów, które następnie są przekazywane nieodpłatnie.
 
IBPP2/443-126/12/BW Czy korekty deklaracji zgodnie z art. 89b ustawy o VAT, za okres w którym zostało dokonane odliczenie, polegające na odpowiednim pomniejszeniu podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur obowiązany jest dokonać upadły – jako podatnik, czy też syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym?
 
ITPP2/443-1793/11/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-137/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-208/11/ASz Stawka podatku VAT dla wafli.
 
IBPP2/443-254/11/ASz Stawka podatku dla robót budowlanych.
 
ITPP2/443-1576/11/KT Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji.

Wskaźniki gospodarcze