Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 kwietnia 2012 r.
 
ITPP1/443-1346a/11/TS Czy Wnioskodawca w związku z realizacją projektu ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1150/11/KM opodatkowanie opłat cmentarnych
 
ITPP1/443-1148/11/TS Stawka podatku przy robotach budowlanych dotyczących montażu (demontażu) instalacji CO i wodno-kanalizacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 
ITPP1/443-1144/11/KM opodatkowanie i rozliczenie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu
 
ITPP1/443-1129/11/IK Czy przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek wraz z posadowionymi budynkami i budowlami należy naliczyć podatek od towarów i usług?
 
ITPP1/433-1496/11/IK W związku z realizacją projektu brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1768/11/MD Moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi transportowej jako elementu dostawy towarów.
 
ITPP2/443-1786/11/AJ Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części od wydatków poniesionych przy wykonywaniu ww. inwestycji?
 
IPPP3/443-1128/11-2/KB Uznanie za dostawę towarów czynności drukowania materiałów poligraficznych przy użyciu własnych surowców.
 
IPPP3/443-1543/11-5/LK opodatkowanie dostawy towarów używanych oraz gruntu wraz z nakładami inwestycyjnymi,
 
IPPP3/443-1606/11-2/KC w zakresie właściwego rozliczenia importu usługi w zakresie organizowania i obsługi kontaktów handlowych Spółki z podmiotami rumuńskimi
 
IPPP2/443-599/11-4/JW Spółka wnosi o potwierdzenie, iż zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 2a oraz poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. dostawa mąki podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%.
 
IPPP1/443-1407/11-2/PR opodatkowanie świadczonych usług oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zawarciem porozumienia z kontrahentem.
 
IPPP3/443-1031/11-2/KB Czy modernizację, remont lub budowę węzłów ciepłowniczych w wyżej wymienionych budynkach należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% czy stawką 23%?
 
IPPP2/443-1319/11-6/KAN/RR Opodatkowanie i wyłączenie z VAT opłat pobieranych przez Wnioskodawcę za wykonane zadania (art. 15 ust.1 i 6)
 
IPPP3/443-896/11-4/JF Wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć import usługi finansowej korzystającej ze zwolnienia, za podstawę przyjąć kwotę należną z tytułu sprzedaży a obrót z tytułu usług finansowych świadczonych na rzecz francuskiego kontrahenta winien być uwzględniony w obliczeniu proporcji.
 
IPPP2/443-644/11-4/JW Czy sprzedaż działek położonych w miejscowości J., wydzielonych z działek X i Y zakupionych przez Wnioskodawcę w 1993 r. wraz z innymi działkami i zabudowaniami rolniczymi w celu prowadzenia działalności rolniczej a nie w celu odprzedaży, użytkowanych rolniczo przez okres 19 lat, stanowiącymi majątek osobisty, dokonywana poza działalnością gospodarczą i mająca charakter prywatny skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1268/11-2/JF media stanowią koszty utrzymania wynajmowanej nieruchomości odrębne od usług najmu.
 
IPPP2/443-304/11-3/MM czynność polegająca na przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa przysługującego Spółce użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności naniesień w zamian za zaległości podatkowe Spółki z tytułu podatku VAT, w wyniku czego nastąpiło - w trybie art. 66 par.1 ustawy Ordynacja Podatkowa wygaśnięcie zaległości podatkowej Spółki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-950/11-6/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie składników majątku
 
IPPP3/443-1123/11-2/JF odsetki karne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie wzajemne i nie podlegają opodatkowaniu oraz nie uwzględnia się ich w obliczeniu proporcji na podstawie art. 90 ust. 3
 
IPPP1/443-1024/11-2/AS stawka podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług produkcyjnych wraz z przeniesieniem praw autorskich (udzieleniem licencji)
 
IPPP3/443-1504/11-2/LK określenie stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju
 
IPPP1/443-1315/11-2/JL Otrzymana przez Wnioskodawcę kwota wsparcia, przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1466/11-2/RD Spółka wnosi o potwierdzenie, iż prawidłowo stosuje Stawkę obniżoną do dostawy Mediów refakturowanych na najemców lokali?
 
IPPP3/443-296/12-2/MK opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej
 
IPPP1/443-1217/11-4/PR zwolnienia od podatku dla usług zarządzania powierzonymi środkami (art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT)
 
IPPP1/443-850/10/11-7/S/IGo Mamy do czynienia z jedną transakcją polegającą na łącznej sprzedaży - stanowiącego odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w tym prawem do korzystania z określonego miejsca parkingowego, integralnie powiązanego z własnością tego lokalu - w związku z czym podlegać ona będzie jednej stawce podatku VAT, która właściwa jest dla lokalu mieszkalnego, tj. stawce 7%.
 
IPPP1/443-1399/11-3/EK Uznanie zbywanych składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
IPPP3/443-24/12-3/MPe w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności, rejestracji dla potrzeb podatku VAT i VAT-UE w Polsce, ustanowienia przedstawiciela podatkowego oraz zwrotu podatku naliczonego
 
IPTPP4/443-49/12-4/ALN Czy w opisanej sytuacji stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie będąc podatnikiem podatku VAT i realizując lokalną Strategię Rozwoju może odzyskać podatek VAT?
 
ILPP1/443-1206/11-6/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży komórki lokatorskiej z prawem do jej wyłącznego użytkowania przez nabywcę lokalu mieszkalnego.
 
ILPP1/443-1206/11-7/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z wyłącznym prawem do korzystania z miejsca postojowego.
 
IPTPP2/443-48/12-4/KW Możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „...” po oddaniu efektu ww. inwestycji w dzierżawę.
 
ILPP1/1256/11-2/NS Opodatkowanie premii pieniężnych otrzymywanych od Zakładu Ubezpieczeń.
 
ILPP1/443-1256/11-3/NS Opodatkowanie premii pieniężnych otrzymywanych od Zakładu Ubezpieczeń.
 
IPTPP4/443-45/12-5/UNR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-38/11-5/IG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ poniesione wydatki nie będą związane z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.
 
ILPP2/443-1386/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie darowizny przedsiębiorstwa.
 
ILPP2/443-1370/11-2/AKr 1. Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT, Gmina będzie miała prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, Gmina zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3.
2. Jaką część podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gmina ma prawo odliczyć w przyszłości, w związku ze zmianą przeznaczenia tej infrastruktury w 2011 r.?
3. Czy w deklaracji VAT-7 za styczeń 2012 r. Gmina powinna wykazać wyłącznie odpowiednią część VAT naliczonego, podlegającego korekcie (odliczeniu) w pozycjach 53 i 55 deklaracji, czy również odpowiednią część (lub całość) wartości netto odpowiadającej odliczonej części podatku w jakiejkolwiek innej pozycji deklaracji VAT-7. Jeśli tak to, w jakiej?
 
ILPP2/443-413/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IPTPP2/443-16/12-4/KW Faktury korygujące wystawiane przez kontrahentów Wnioskodawcy dotyczące bonusów posprzedażowych za okres sprzedaży sprzed dokonania aportu oraz ich ujęcie w rozliczeniu z tytułu podatku VAT.
 
ILPP1/443-1287/11-2/AWa Czy właściwe jest stanowisko Gminy, iż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. należy opodatkować w latach 2011-2013 stawką VAT w wysokości 22%?
 
IPTPP2/443-15/12-4/IR Należy stwierdzić, iż w związku z sytuacją, w której nie będzie miała miejsca sukcesja praw i obowiązków podatkowych w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do Spółki kapitałowej, wystawione przez kontrahentów Wnioskodawcy faktury korygujące dotyczące okresu i faktur sprzed dokonania aportu, powinny być wystawione na Wnioskodawcę i ujęte przez Zainteresowanego odpowiednio w rozliczeniach z tytułu podatku VAT.
 
IPTPP2/443-14/12-4/AW Faktury korygujące wystawiane na rzecz kontrahentów Wnioskodawcy.
 
ITPP2/443-1408/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego promocji produktów turystycznych regionu.
 
ITPP1/443-1294/11/JJ Możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-266/11/ASz Uznanie czy kwoty wpłacane za karty i abonamenty postojowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz dokumentowania ich odsprzedaży.
 
IBPP2/443-268/11/ASz Stawka podatku dla kompleksowej usługi montażu wyrobów kamieniarskich w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP2/443-279/11/ASz Stawka podatku dla dostawy książek.
 
IBPP2/443-286/11/ASz Obowiązek wystawiania faktur VAT oraz składania deklaracji VAT-7 w przypadku wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych z podatku.
 
ITPP2/443-341/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1694a/11/AP Opodatkowanie usługi użyczenia lokali wraz z „mediami” świadczonej na rzecz jednostek gminnych.
 
ITPB3/423-632a/09/12-S/MT Złożenie deklaracji ze swej istoty nie jest czynnością będącą źródłem powstania obowiązku podatkowego czy zobowiązania podatkowego.
 
IBPP2/443-301/11/ASz Stawka podatku do usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 
IBPP2/443-351/11/ASz Stawka podatku VAT dla usług budowlanych.
 
IBPP2/443-373/11/ASz Stawka podatku VAT dla usługi sklasyfikowanej wg PKWiU do grupowania 37.00.12.
 
IBPP2/443-377/11/UH Wnioskodawca nie ma obowiązku korygowania ani zwrotu podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego, który pochodzi z kradzieży.
 
IBPP2/443-388/11/ASz Stawka podatku VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc parkingowych znajdujących się w tym samym budynku.
 
IBPP2/443-427/11/UH Refakturowanie mediów przez Gminę na rzecz najemców.
 
IBPP2/443-431/11/UH Stawka podatku VAT dla usługi wykonania i montażu okien, drzwi oraz schodów drewnianych.
 
ITPP2/443-71/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-444/11/UH Opodatkowanie dostawy gruntów.
 
ITPP2/443-1132a/11/AF Czy dla zastosowania stawki 0% dla dostaw towarów służących zaopatrzeniu stawki konieczne jest posiadanie SAD?

Wskaźniki gospodarcze