Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 kwietnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1151/11/AK Czy wniesienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do spółki celowej będzie wyłączone spod zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co oznacza, że w związku z tą transakcję po stronie Spółki nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1346b/11/TS Czy Wnioskodawca w związku z realizacją projektu ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1468/11/KM Czy na skutek ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku dłużnika Wnioskodawca ma obowiązek pomniejszania podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z zm.), w związku z otrzymywaniem, po dniu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, od dostawców towarów i usług, zawiadomień o zamiarze korekty podatku należnego w trybie art. 89a tej ustawy, „pomimo nieopłacenia zobowiązań” w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 ww. ustawy
 
ITPP2/443-1152/11/KT Ustalenie momentu nabycia prawa do korekty kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących
 
ITPP2/443-1113/11/AJ Zakres prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1469/11-2/RD Czy na podstawie art. 5 ust. 1 pkt, 1 oraz art. 8 ust. 1 oraz art. 28b ust. 1 art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535,z zm.) - dalej zwanej „Ustawą” w opisanym stanie faktycznym, świadczenie Spółki stanowić będzie kompleksową usługę marketingową, opodatkowaną w miejscu w którym klient Spółki ma swoją siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania?
 
IPPP3/443-922/11-2/KB Określenie miejsca świadczenia dla usług logistyki magazynowej.
 
IPPP2/443-1131/11-2/KAN zwolnienie usług szkoleniowych
 
IPPP3/443-830/11-2/LK 1. Czy spółka cywilna powinna dokumentować wynagrodzenie z tytułu realizacji kontraktu budowlanego fakturą VAT wystawianą na Lidera przez Spółkę cywilną, nie zaś przez jej wspólników?2. Czy spółka cywilna jest uprawniona do odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez wspólników z tytułu świadczonych usług?
 
IPPP3/443-685/11-3/LK zastosowanie właściwej stawki podatku dla usług budowlano-montażowych, i ustalanie powierzchni użytkowej budynku, oraz dokumentacja potwierdzająca wielkość powierzchni użytkowej budynku.
 
IPPP2/443-720/11-2/AK stawka podatku VAT dla odsprzedaży usług energii elektrycznej, usług wywozu śmieci oraz usług telekomunikacyjnych
 
IPPP2/443-10/12-4/IG Czy na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego (obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty), Spółka ma prawo obniżyć obrót, a w związku z tym również podatek należny, o wartość udzielonej bonifikaty?
 
IPPP1/443-1289/11-2/IGo Usługi bankomatowe oraz pomocnicze do nich.
 
IPPP1/443-1413/11-2/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury VAT wystawionej przez menadżera w związku ze świadczeniem przez niego usług zarządzania Spółką
 
IPTPP2/443-87/12-2/IR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1394/11-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeń.
 
IPPP1/443-1377/11-2/AS przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT udostępnianych drogą elektroniczną, prawidłowość akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę towaru
 
IPPP2/443-873/11-4/KOM zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej- poz.37,34 i 33 zał. do rozp. Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, poz.930)
 
IPPP3/443-878/11-6/KC w zakresie określenia miejsca świadczenia oraz nabywania usług organizacji zawodów sportowych oraz prawidłowej identyfikacji podatnika VAT.
 
IPPP3/443-1236/11-2/JF opodatkowanie, obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego
 
ILPP2/443-80/12-2/MN Stawka podatku – dodatek do paliwa w postaci produktu pod nazwą handlową „A”, który jest 32,5% wodnym roztworem mocznika otrzymywanym z technicznie czystego mocznika (PKWiU 20.15.31.0).
 
IPPP2/443-1215/11-4/MM 1. Czy darowizny mieszkańców Gminy wpłacane na konto Urzędu Gminy na zakup kontenera do gminnej oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów usług VAT? A jeśli podlegają to jaką stawką podatku VAT?2. Czy Gmina D. prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT poszczególnym mieszkańcom, którzy dokonali wpłat darowizn na zakup kontenera (zarówno na dowodzie wpłaty jak i na fakturze VAT widnieje adnotacja „darowizna na zakup kontenera”)?3. Czy w przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej, że w/w darowizny nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gmina powinna wystawić faktury korygujące poszczególnym mieszkańcom i zgodnie z art. 29 ust. 4a w miesiącu otrzymania potwierdzenia „otrzymania przez nabywców korekty faktur” pomniejszyć podatek należny o podatek VAT odprowadzony od wyżej wymienionych darowizn w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7, a tym samym odzyskać odprowadzony podatek VAT od tych darowizn?4. Czy w przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej, że w/w darowizny na zakup kontenera wpłacane przez mieszkańców Gminy nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i stwierdzeniu, że Gmina ma prawo wystawić faktury korygujące na wpłaty tych darowizn (czyli ma prawo do odzyskania odprowadzonego podatku VAT od tych darowizn) — Gminie D. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wskazanego w fakturze dokumentującej zakup kontenera do oczyszczalni ścieków od podatku należnego VAT?
 
IPPP2/443-1120/11-2/MM Określenie właściwych stawek podatku VAT dla dostawy nieruchomości niezabudowanych
 
IPPP2/443-178/12-4/MM W przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, bowiem Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a ponadto dokonane w ramach realizacji projektu zakupy nie będą miały żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu, o którym mowa we wniosku. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 
IPPP2/443-916/11-4/MM usługa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz swoich członków nie korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT
 
IPPP3/443-1155/11-2/JF Spółka nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT w związku z przystąpieniem do Umowy cash-poolingu i jej faktyczną realizacją.
 
IPPP1/443-1006/11-2/MP Rekompensata otrzymywana od Organizatorów w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT na rzecz Organizatorów, kwota rekompensaty może zostać udokumentowana notą księgową.
 
IPPP3/443-910/11-2/KT Zwolnienie z opodatkowania nabywanych przez Bank usług SWIFT.
 
IPPP3/443-1098/11-10/JF usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Spółkę i finansowane ze środków własnych nie korzystają również ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy ani w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia i Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-1224/11-2/MM obrót uzyskany ze sprzedaży nieruchomości opisanych we wniosku Spółka powinna uwzględnić przy obliczeniu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, bowiem wyjątki, o których mowa w art. 90 ust. 5 i ust. 6 ustawy o VAT nie są spełnione – Wnioskodawca nie używał przedmiotowych gruntów na potrzeby działalności gospodarczej oraz czynności dostawy tych nieruchomości nie można uznać za sporadyczne.
 
IPPP3/443-1131/11-3/LK prawa do odliczenia oraz prawa do zwrotu podatku z tytułu nabycia maszyny produkcyjnej
 
IPPP3/443-1483/11-3/MPe w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT
 
IPPP2/443-681/11-2/AK Środki pochodzące z Fundusz lub środków własnych samorządów województw przekazywane Spółce przez samorządy województw z przeznaczeniem na naprawy lub modernizacje pojazdów kolejowych należących do tych samorządów, ale wykorzystywanych przez Spółkę na podstawie umów dzierżawy lub użyczenia do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-234/10/11-8/S/JF nieodpłatne przekazanie udziałowcowi nakładów inwestycyjnych dokonywane w wyniku likwidacji stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, niespełniające przesłanek wynikających z art. 8 ust. 2 ustawy i nie podlega opodatkowaniu
 
IPPP1/443-1482/11-4/JL Otrzymane dofinansowanie stanowi jedynie zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją zgromadzenia i konferencji i nie ma wpływu na wysokość opłaty pobieranej od uczestników. Wobec tego przyznana dotacja nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-1581/11-2/MK sposób dokumentowania usług transportu kolejowego
 
IPPP3/443-1263/11-4/LK opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych
 
IPPP1/443-1658/11-7/IGo Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku w trybie art. 86 ust. 1, gdyż dokonane zakupy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, jednakże ma prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 
IPPP1/443-1670/11-6/PR Czy zaliczki eksploatacyjne wpłacane przez kupujących w okresie „przejściowym” zarządzania nieruchomością przez dewelopera zanim powstanie wspólnota mieszkaniowa stanowią dla spółki obrót w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 29) ? Jeżeli na pierwsze pytanie odpowiedź będzie pozytywna to czy można zaewidencjonować ten obrót w rejestrze VAT sprzedaż na podstawie wpłat kupujących do banku uwidocznionych w wyciągu bankowym i z jaką stawką VAT (bez wystawiania faktur dla wpłacających te zaliczki) ? Co w przypadku, gdy wpłata zawiera zaliczkę eksploatacyjną na mieszkanie i garaż łącznie? Czy może do każdej wpłaty wystawiać fakturę i z jaką stawką VAT ? Czy prawidłowe jest wystawienie faktury na nowopowstałą wspólnotę mieszkaniową po dokonaniu rozliczenia wpłaconych zaliczek przez poszczególnych kupujących na koszty eksploatacji w okresie ”przejściowym” ze stawką zwolnioną ? Czy może Spółka (deweloper) powinna wystawić fakturę VAT i faktury VAT korekta dla wszystkich kupujących mieszkania i z jaką stawką VAT ?
 
IPPP2/443-1340/11-2/MM Stawka VAT na usługi budowlano – montażowe
 
IPPP3/443-782/11-2/JF faktura w postaci pliku typu PDF przesłana pocztą elektroniczną niepotwierdzona papierowym wydrukiem wiadomości elektronicznej, może być przechowywana w postaci papierowej w podziale na miesięczne okresy rozliczeniowe daje prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-1409/11-2/EK Szkolenia z coachingu opodatkowane są podstawową stawką podatku.
 
IPPP3/443-1497/11-2/KC w zakresie prawidłowego rozliczenia dostawy towaru w ramach transakcji łańcuchowej
 
ITPP2/443-1233/11/KT Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/4441-9/12/MS Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. Spółka była zobowiązana do wykazywania należnego podatku VAT z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów na cele prowadzonych akcji promocyjno-reklamowych?
 
ITPP1/443-1222a/11/MS Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane.
 
ITPP2/443-124/12/PS Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1733/11/DM Brak opodatkowania usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
ITPP2/443-1340a/11/EK Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Prawo to będzie mogła zrealizować w okresie objętym korektą, na zasadach określonych w art. 91 ust. 7a ustawy w związku z ust. 7 i ust. 1 i 2 tego artykułu.
 
ITPP1/443-174/07/11-S/MS Zakres opodatkowania dostawy działek budowlanych.
 
ITPP1/443-21/12/MN Brak opodatkowania usług świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego.
 
IPTPP2/443-34/12-4/PR Zwrot kosztów podróży nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP4/443-35/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1340b/11/EK Obowiązek kontynuacji korekty odliczonego podatku będzie spoczywał na spółce osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia.
 
IPTPP4/443-36/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1788/11/AK Zakres terminu rozliczenia faktury korygującej.
 
IPTPP4/443-37/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-39/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-40/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-41/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-43/12-4/ALN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zrejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-43/12-5/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-16/12/AT Zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego.
 
IPTPP4/443-110/12-2/ALN Czy Opactwo może odzyskać podatek VAT, którego koszty poniosło w trakcie realizacji operacji „...” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?
 
IPTPP4/443-61/12-4/UNR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1623/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Wskaźniki gospodarcze