Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-90/12/MN Ustalenia zakresu prawa do odliczenia podatku.
 
ILPP1/443-1162/09/12-S/MS Czy planowana dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-218/08/12-S/AKr Czy kupując oferowany grunt należy zapłacić podatek VAT w wysokości 22% czy występuje zwolnienie od podatku VAT?
 
ILPP2/443-1594/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie momentu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury VAT.
 
ILPP2/443-1594/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie momentu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury VAT.
 
ILPP2/443-1364/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
 
ILPP4/443-667/11-3/TK Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013)?
 
ILPP4/443-660/11-3/TK Czy Wnioskodawca, realizując powyższy projekt może odzyskać uiszczony podatek VAT?
 
ILPP1/443-1272/11-2/BD Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od czynszu inicjalnego i rat leasingowych z tytułu umowy leasingu motocykla oraz zakupu paliwa do jego napędu.
 
ILPP4/443-758/11-2/BA Czy w przedstawionym opisie sprawy, w związku z zapłatą przez Spółkę odsetek na rzecz Pożyczkodawcy, zobowiązana ona jest do wykazania importu usług zwolnionych z VAT w składanej przez siebie deklaracji VAT?
 
ILPP4/443-758/11-3/BA Czy w przedstawionym opisie sprawy, w związku z zapłatą przez Spółkę odsetek na rzecz Pożyczkodawcy, zobowiązana ona jest do wykazania importu usług zwolnionych z VAT w składanej przez siebie deklaracji VAT?
 
ILPP2/443-1571/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-1615/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP2/443-1615/11-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-1404/11-2/LK opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową
 
IPPP3/443-847/11-2/MK Opodatkowanie udzielania pożyczek przez podmiot zagraniczny, import usług, zwolnienie-usługi finansowe
 
IPPP2/443-99/11-4/JW Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MF, usługi świadczone przez Spółkę na rzecz uczelni podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi niezbędne i ściśle związane ze świadczeniem przez uczelnię usług w zakresie studiów podyplomowych?
 
IPPP3/443-728/11-2/KT Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla usług kominiarskich świadczonych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 
IPPP3/443-1059/11-3/JF zaproponowany sposób wyliczenia kwoty podatku do odliczenia, polegający na nieuwzględnianiu w proporcji odliczenia obrotu z tytułu czynności niepodlegających opodatkowaniu jest nieprawidłowy
 
IPPP2/443-1165/11-2/MM 1. Czy kwota pobieranej prowizji z tytułu płatności kartą płatniczą będzie podlegała zaewidencjonowaniu wyłącznie notą obciążeniową?2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 1 będzie negatywna, czy prowizja pobierana z tytułu dokonania płatności kartą płatniczą będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, tj. według stawki 23%?
 
IPPP1/443-279/12-2/EK Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT.
 
IPPP3/443-949/11-2/LK opodatkowania świadczonych usług, jako usług elektronicznych oraz wskazanie miejsca świadczenia przedmiotowych usług i określenie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia przedmiotowych usług
 
IPPP1/443-946/10/12-8/S/AW opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (nie korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a)
 
IPPP2/443-838/11-4/JW Czy z tytułu nabycia towarów przekazywanych następnie jako drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty małej wartości oraz próbki, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości?
 
IPPP2/443-573/11-2/JW 1. Czy w stanie faktycznym małoletni Wnioskodawca jest podatnikiem VAT (prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług) i prawidłowym jest wystawianie przez niego faktur VAT? 2. Czy w przypadku przyjęcia wariantu B, małoletni podatnik, który zapłaci podatek od nieruchomości powinien uznawać, iż uzyskał przychód, a jednocześnie zaliczyć zapłacony podatek w koszty uzyskania przychodu i w jaki sposób dokumentować przekazanie środków małoletniemu przez najemcę/Spółkę?3. Czy w przypadku przyjęcia wariantu B, małoletni podatnik, który zapłaci opłatę roczną za użytkowanie wieczyste powinien uznawać, iż uzyskał przychód, a jednocześnie zaliczyć zapłaconą opłatę w koszty uzyskania przychodu i w jaki sposób dokumentować przekazanie środków przez najemcę?
 
IPPP1/443-1771/11-2/AW zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT zapłaty za konkretne świadczenia wykonywane ze strony Z na rzecz swoich członków w zamian za składki, w sytuacji ustalania przez władze Z zasad i wysokości składek w formie uchwał i decyzji określonych w statucie, oraz w sytuacji dookreślenia w statucie zasad i wysokości składek wnoszonych przez członków Z.
 
IPPP3/443-1520/11-2/MPe w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IPPP2/443-690/11-2/AK Istota interpretacji: zwolnienie z podatku VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami
 
IPPP2/443-791/11-6/JW Czy z tytułu sprzedaży niruchomości (chłodni) Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1687/11-2/AW opodatkowanie rozliczeń przychodów i kosztów oraz otrzymania środków pieniężnych w ramach zawartej umowy konsorcjum, oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług zw. z realizacją kontraktu.
 
IPPP2/443-1166/11-2/IG 1) Czy planowana przez Wnioskodawcę budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego objęta jest definicją społecznego programu mieszkaniowego określonego w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować obniżoną 8% stawkę VAT dla robót budowlanych niniejszego obiektu?2) Czy roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu, położeniu kostki przy terenie obiektu wymagane przepisami Prawa budowlanego oraz BHP i PPOŻ niezbędne do uzyskania pozwolenia na oddanie do użytkowania budynku i prowadzenia ZOL będą również objęte obniżoną 8% stawką VAT dla robót budowlanych?3) Czy roboty budowlane związane z wybudowaniem oczyszczalni ścieków obsługującej budynek ZOL będą objęte obniżoną 8% stawką VAT?4) Czy roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia terenu, na którym zostanie wybudowany niniejszy obiekt będą również objęte obniżoną 8% stawką VAT?
 
IPPP3/443-53/12-4/JF wyliczanie kwoty podatku naliczonego związanego z nieodpłatnym świadczeniem usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia – na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia kwota podatku naliczonego do zwrotu powinna obejmować także kwoty podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 8-20.
 
IPPP2/443-1196/11-2/MM Czy przekazanie zarządu nad Spalarnią Miastu, po zakończeniu okresu Umowy realizowanej z udziałem Wnioskodawcy oraz Miasta w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-992/11-2/KAN zastosowanie kasy fiskalnej
 
IPPP1/443-1238/11-6/AW uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i opodatkowanie ww. transakcji, oraz ustalenia podstawy opodatkowania
 
IBPP1/443-143/11/MS Opodatkowanie sprzedaży budynku biurowego wraz z sąsiadującą częścią parkingu i ogrodzenia oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym przedmiotowy budynek i budowle są posadowione.
 
IBPP1/443-144/11/MS Opodatkowanie sprzedaży budynku biurowego wraz z sąsiadującą częścią parkingu i ogrodzenia oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym przedmiotowy budynek i budowle są posadowione.
 
IBPP1/443-145/11/MS Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
 
IBPP1/443-146/11/MS Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
 
IBPP1/443-147/11/MS Opodatkowanie sprzedaży domu mieszkalnego (PKOB 1110) i budynku gospodarczego (PKOB 1271) oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na której te budynki są posadowione.
 
IBPP1/443-148/11/MS Opodatkowanie sprzedaży domu mieszkalnego (PKOB 1110) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na której budynek jest posadowiony.
 
IBPP1/443-149/11/MS Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
 
IBPP1/443-150/11/MS Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
 
IBPP1/443-151/11/MS Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
 
IBPP1/443-3/11/BM W zakresie zaliczenia usług wyżywienia i zakwaterowania wchodzących w skład wczasów leczniczych do usług zwolnionych od podatku VAT.
 
IBPP1/443-50/11/MS Opodatkowanie prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 
IBPP1/443-1158/11/MS opodatkowanie i dokumentowania kosztów dojazdów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczonymi usługami prawnymi
 
IBPP2/443-1061/11/UH opodatkowanie produkcji i montaż trwałej zabudowy w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP3/443-1229/11/AB opodatkowania i dokumentowanie czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD)
 
IBPP2/443-1273/11/AB stawka podatku VAT dla usługi polegającej na monitowaniu klientów poprzez pisemne, telefoniczne i osobiste przekonywanie klientów do spłaty zaległych składek ubezpieczeniowych oraz dla usługi polegającej na osobistym odbiorze należności od dłużnika
 
IBPP3/443-1278/11/AB Stawka podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
 
IBPP2/443-1322/11/AM Czy w opisanej powyżej sytuacji (najem lokali użytkowych) w stosunku do wystawionych refaktur powinna być stosowana stawka właściwa dla mediów będących przedmiotem refakturowania?
 
IBPP2/443-1364/11/AB opodatkowanie działek nabytych w drodze spadku
 
IBPP4/443-3/12/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z termomodernizacją szkoły
 
IBPP3/443-5/11/JP prawo do dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymanych przed dniem rejestracji do VAT
 
IBPP3/443-26/12/KG Zwolnienie z obowiązku prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
IBPP3/443-47/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-54/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprezy
 
IBPP3/443-59/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-89/12/KG Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem maszyn, urządzeń oraz innego sprzętu.
 
ILPP1/443-1337/11-3/BD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi związanej z zapewnieniem opieki ratowniczej.
 
IBPP3/443-139/12/AŚ Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu związanego z organizacją turnieju piłki nożnej
 
ILPP2/443-1432/11-2/AD Czy udzielanie przez Spółkę pożyczek pieniężnych będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania takich transakcji jako odpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT), które będą podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1331/11-4/AWa 1. Czy Powiat postępuje prawidłowo wystawiając fakturę na usługę najmu z właściwą dla niej stawką (23% lub zwolnioną) oraz osobno fakturę na wodę i ścieki (8%), energię i gaz (23%)?
2. Czy czynsz powinien zawierać w sobie opłaty za media z właściwą stawką podatku VAT dla najmu?
 
ILPP2/443-1391/11-4/AD Czy w świetle przedstawionych danych będzie ciążył na Wnioskodawcy i jego żonie obowiązek naliczenia podatku VAT do ceny sprzedaży i jego odprowadzenia?
 
ILPP1/443-1273/11-4/NS Opodatkowanie czynności przekazania majątku przedsiębiorstwa na rzecz udziałowca oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1274/11-4/NS Opodatkowanie czynności przekazania majątku przedsiębiorstwa na rzecz udziałowca oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-1267/11/PK określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona 30 listopada 2011r. gdzie towar wysłano i dostarczono 1 grudnia 2011r., a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzyma 5 stycznia 2012r.
 
ILPP1/443-1276/11-4/BD Opodatkowanie czynności przekazania majątku przedsiębiorstwa na rzecz udziałowca oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-252/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT
 
IBPP3/443-268/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem strojów regionalnych
 
IBPP4/443-1827/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP1/443-109/11/MS Opodatkowanie prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 
ITPP1/443-1735a/11/TS Czy nieodpłatne przekazanie telewizora placówce oświatowej przez Starostwo podlega opodatkowaniu?
 
ITPP2/443-1616/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy sieci światłowodowej.
 
ITPP2/443-1143/11/EB Zycie budynku nietrwale związanego z gruntem.

Wskaźniki gospodarcze