Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-1019/11/KM Czy przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) należy uwzględniać obrót z wykonywania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego czynności, polegających na przeprowadzaniu egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1018/11/KM Nieodpłatne przekazania miernika prędkości jednostce policji.
 
ITPP1/443-1076/11/KM brak opodatkowania czynności wykonywanych przez komisję bioetyczną
 
ITPP1/443-1097/11/BJ opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej
 
ITPP1/443-1114/11/TS opodatkowanie dostawy gruntu niezabudowanego
 
ITPP1/443-1214/11/TS prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ePacjent w Szpitalu– usprawnienie obsługi pacjenta oraz powiązanych z nim danych medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii poprawiających bezpieczeństwo”
 
ITPP2/443-1059/11/MD sposób odliczenia podatku naliczonego związanego z remontami nieruchomości, służących zarówno do działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej
 
ITPP2/443-1102/11/AP Montaż i demontaż rusztowań na statkach, który służy nie tylko wykonywaniu remontu przez wnioskodawcę, ale także innym podmiotom, nie stanowi elementu usługi kompleksowej, a więc nie może korzystać z 0% stawki podatku na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15.
 
ITPP2/443-1216/11/PS Czy dostawę, w ramach zamiany, opisanych nieruchomości należy potraktować jako dostawę części budowli, dla których spełnione są przesłanki zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10?
 
ITPP2/443-1170/11/AP Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Spółdzielni, podlega zwolnieniu od podatku wskazanemu w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, czy powinna zostać opodatkowana według podstawowej 23%?
 
ITPP2/443-1428/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
IBPP2/443-1252/11/UH Opodatkowanie wykonywania trwałych zabudów szaf wnękowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP2/443-593/10/ASz zwolnienia od podatku dostawy działek gruntowych.
 
ITPP2/443-1506/11/AF Opodatkowanie sprzedaży egzekucyjnej prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu.
 
ITPP2/443-102/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
IPPP2/443-1206/11-4/MM usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem Zainteresowany z tytułu wykonania tych usług nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – brak jest zatem kryterium podmiotowego niezbędnego do opodatkowania podatkiem VAT w/w usług zarządzania. W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje (i nie będzie przysługiwać) prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów opisanych we wniosku, bowiem towary te nie służą (i nie będą służyć) wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 
IPPP1/443-1559/11-4/IGo Opodatkowanie transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prawo do odliczenia podatku od wydatków inwestycyjnych oraz obowiązek dokonania korekty.
 
IPPP1/443-1461/08/11-6/S/JL Nieodpłatne przekazanie towarów, gadżetów reklamowych i usług oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
 
IPPP2/443-1330/11-2/MM 1. Czy realizacja zobowiązania wynikającego z Decyzji UKE polegającego na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu stanowi dla Spółki czynność podlegającą podatkowi VAT na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3) lub art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004 nr 54, poz. 535 ze zm., dalej „ustawa VAT”)?
2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie towarów i usług wykorzystanych przy realizacji zobowiązania bezpłatnego dostępu do Internetu jako związanych z działalnością gospodarczą Spółki na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy VAT?
3. Czy depozyt pobrany od korzystającego z bezpłatnego dostępu do Internetu, i następnie niezwrócony ze względu na utratę prawa do jego zwrotu przez korzystającego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na gruncie art. 5 ust. 1 ustawy VAT?
4. Czy Spółka będzie zobowiązana do dokumentowania za pomocą kasy rejestrującej wpłaconej przez korzystających kwoty z tytułu pokrycia kosztów wysyłki karty SIM, w sytuacji kiedy karta SIM jest przesyłana za pośrednictwem poczty w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930, w związku z poz. 37 załącznika do tegoż Rozporządzenia?
 
IPPP2/443-411/11-4/JW Przekształcenie Spółki Cywilnej w Spółkę Komandytowo-Akcyjną jest jedynie zmianą formy prawnej Spółki, w wyniku której nie dochodzi do żadnej transakcji tj. do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel ani do świadczenia usług. Nie są, bowiem spełnione wszystkie warunki określone w art. 7 ust. 1, jak również w art. 8 ust. 1, by można było czynność przekształcenia Spółki Cywilnej uznać za dostawę towarów albo świadczenie usług. W związku z powyższym przekształcenie Spółki Cywilnej w Spółkę Komandytowo-Akcyjną nie mieści się w przedmiotowym zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług, co oznacza, że jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie nie znajdą również zastosowania przepisy art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące opodatkowania towarów przy likwidacji działalności spółki, ponieważ jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, a więc nie dojdzie do likwidacji działalności.
 
IPPP1/443-1777/11-2/ISZ : zwolnienie usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 70% ze środków publicznych
 
IPPP3/443-1198/11-4/MK Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu lecz na rzecz Funduszu jest podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu lecz na rzecz Funduszu w Polsce, a nie Fundusz?
 
IPPP3/443-1354/11-2/MK opodatkowanie opłaty za zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów Prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
 
IPPP2/443-712/11-2/AK Istota interpretacji: zbycie nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP3/443-766/11-4/KT Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy książek oraz broszur wraz załączonymi nośnikami.
 
IPPP2/443-1385/11-4/MM Nieodpłatnie świadczone usługi polegające na udostępnianiu informacji o stanie atmosfery i hydrosfery uczelniom i instytutom naukowo – badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą opisaną w uzupełnieniu do wniosku, w związku z czym nie mogą być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-786/11-2/MM brak prawa do odliczenia podatku naliczonego – wykonywanie czynności edukacyjnych zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT
 
IPPP3/443-1533/11-2/LK opodatkowanie czynności wniesienia aportem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
 
IPPP1/443-1365/11-4/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z tytułu opłat za nadawanie utworów autorskich
 
IPPP2/443-18/12-2/MM pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty
 
IPPP3/443-1051/11-5/KT System zarządzania płynnością finansową cash-pooling: 1. czynności Spółki jako Agenta będą podlegać opodatkowaniu jako usługi świadczone na rzecz Banku; 2. działania Spółki jako zwykłego Uczestnika systemu nie są uznane za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-772/11-2/JW Czy wypłacane wynagrodzenie jest opodatkowane podatkiem VAT (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości + wynagrodzenie za służebność)?
 
IPPP2/443-695/11-2/JW Świadczone przez Spółkę na rzecz Zleceniodawców usługi produkcyjne podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej wymienionej w art. 41 ust. 1 i ustawy o VAT tj. wg stawki 22% bądź stawki wyższej wynikającej z przepisów przejściowych zawartych w art. 146a-146j ustawy o VAT? Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji do produkcji telewizyjnych nie stanowi odrębnej czynności dla celów VAT i w konsekwencji powinno być traktowane tak samo jak czynność zasadnicza, którą jest usługa produkcyjna, a w szczególności czy powinno być opodatkowane taką samą stawką VAT jak usługa produkcyjna?
 
IPPP1/443-1775/11-4/PR zastosowanie zwolnienia dla usług szkoleniowych finansowych w co najmniej 70% ze środków publicznych
 
IPPP2/443-987/11-2/KOM zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT opieki nad dziećmi i młodzieżą w formie organizacji kolonii, półkolonii, zimowisk i obozów.
 
IPPP3/443-955/11-2/KT Opodatkowanie odsetek należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty.
 
IBPP3/443-10/12/MN 1. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach działalności Domu Kultury na podstawie indywidualnych umów cywilnoprawnych o uczestnictwie w zajęciach społeczno-kulturalnych i oświatowych na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych oraz na rzecz członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych – podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT?
2. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach działalności Domu Kultury na podstawie indywidualnych umów cywilnoprawnych o uczestniczenie w zajęciach społeczno-kulturalnych i oświatowych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i na podstawie § 13 ust 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.)?
 
IBPP3/443-16/12/AŚ Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z odbudową dróg uszkodzonych w związku z remontem i rozbudową sieci kanalizacyjnej
 
IBPP3/443-77/12/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-6/12-2/MM pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty
 
IBPP3/443-226/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-314/12/LŻ Odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – budowa drogi
 
IBPP3/443-1089/11/DG Nabycie przedmiotowego samochodu stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a równocześnie Wnioskodawca z tytułu tego nabyci ma obowiązek wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy z tytułu przedmiotowego nabycia. W związku z tym Wnioskodawca winien w deklaracji podatkowej wykazać zarówno wartość wynikającą z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (poz. 34 deklaracji) jak też wartość wpłaconego podatku zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy (poz. 44 deklaracji).
 
IBPP3/443-1091/11/DG Czy otrzymanie przez agencję celną dokumentów celnych potwierdzających dokonanie wywozu towarów poza terytorium wspólnoty jest równoznaczne z otrzymaniem ich przez podatnika uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%?
 
IBPP3/443-1132/11/DG Prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku eksportu towaru z terytorium Belgii
 
IBPP3/443-1187/11/PH opodatkowanie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej
 
IBPP3/443-1193/11/PH opodatkowanie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
 
IBPP3/443-1264/11/LG Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz konieczność dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego) do spółki komandytowej
 
IBPP3/443-1266/11/LG Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za ogół praw i obowiązków przysługujących komplementariuszowi tej spółki
 
IPTPP2/443-62/12-5/JS Badania psychologiczne kierowców i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, przeprowadzane przez wspólnika Spółki będącego psychologiem, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 19 i 19a ustawy. Usługi te bowiem nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Tym samym ww. czynność winna zostać opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23%.
 
IPTPP1/443-32/12-6/MS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia lub odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ powstałe mienie nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
 
IPTPP1/443-49/12-5/RG Jaka stawka podatku od towarów i usług będzie obowiązywać w przypadku sprzedaży zakupionych od innego producenta towarów wraz z usługą ich zamontowania oraz w przypadku samej usługi montażu w budynkach mieszkalnych zgodnych z określoną przez Wnioskodawczynię PKOB?
 
ITPP2/443-1110/11/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z udzieleniem premii pieniężnych.
 
ITPP2/443-1227/11/EB Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości zabudowanej.
 
IBPP4/443-3/12/PK dane jakie mogą być umieszczone na fakturze VAT oraz w zakresie ustalenia kursu dla przeliczenia kwot wyrażonych w obcej walucie, oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych
 
ITPP2/443-1202/11/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego od czynszu, rat i innych płatności wynikających z umów leasingu.
 
ITPP1/443-1263/11/JJ Zakres braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1149/11/JJ Zakres stawki podatku dla świadczonych usług.
 
ITPP2/443-154/12/EK Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP1/443-1112/11/AT Czy wnoszone przez Szpital składniki majątkowe, o których mowa we wniosku, a stanowiące własność Szpitala, stanowią czynność podlegającą wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1687/11/JJ Czy w związku z realizowaną inwestycją Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
ITPP2/443-1310/11/AF Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej majątek prywatny.
 
IPTPP2/443-90/12-4/JN Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-364/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze