Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-905/11/KM dokonania korekty podatku naliczonego
 
ITPP1/443-880/11/AP Czy Wnioskodawca powinien „zapłacić” podatek od towarów i usług od sprzedaży działki po byłym cmentarzu, jeśli sprzedaż będzie miała charakter jednorazowy, a Wnioskodawca jest „płatnikiem” VAT z tytułu wynajmu lokali użytkowych?
 
ITPP1/443-907/11/KM Czy okres, kiedy nie prowadziła Pani działalności można wyłączyć z wymaganego okresu dwóch lat w świetle art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i skorzystać z „ulgi za złe długi”?
 
ITPP1/443-1010/11/KM Określenie wartości sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-1011/11/DM Opodatkowanie sprzedaży udziałów i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP2/443-1108/11/ASz Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród w konkursach dla słuchaczy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie.
 
IBPP2/443-1173/11/ASz Obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w przypadku zmiany profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
IBPP2/443-1188/11/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z produkcją spektakli teatralnych.
 
IBPP2/443-1202/11/ASz Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek.
 
IBPP2/443-1239/11/UH 1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w pełnej wysokości, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu demonstracyjnego oraz paliwa do jego napędu,2. Czy prawidłowym postępowaniem jest korekta odliczonego podatku naliczonego gdy samochód demonstracyjny używany jest w prowadzonej działalności do jazd próbnych ponad 12 miesięcy
 
IPTPP4/443-67/12-4/OS Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-58/12-4/BM Odliczenie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-57/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-57/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-30/12-5/JN Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem samochodu i komputera.
 
IPTPP4/443-14/12-7/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-14/12-6/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-81/12-4/IR Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego.
 
IPTPP2/443-94/12-3/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturze dokumentującej nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania pod nazwą „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-118/12-2/IG Czy Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych w związku z realizacją operacji?
 
IPPP3/443-133/12-3/SM stosowanie jednolitej stawki (zwolnienia od podatku) przy sprzedaży działek, gdy działka w części przeznaczona jest pod zabudowę, a w części nie
 
IPPP3/443-98/12-4/SM prawo do odliczenia podatku naliczonego (Spółka nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności) w przypadku sprzedaży krajowej, WDT, eksportu.
 
IPPP3/443-133/12-2/SM stosowanie planów zagospodarowania przestrzennego przy sprzedaży gruntów
 
IPPP3/443-106/12-2/SM prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zapłatę opłaty reprograficznej
 
IPPP2/443-864/11-4/AK - Czy wnioskodawca działając w imieniu własnym, ale na rzecz poszczególnych właścicieli lokali, pośrednicząc w zakupie mediów od ich dostawców (w sposób wyżej opisany), bierze udział w świadczeniu usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako podatnik tego podatku? Jeżeli tak, to czy w sytuacji kiedy wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT ma na wniosek właściciela lokalu użytkowego obowiązek zarejestrowania się jako taki podatnik?- Czy właściwe jest tym samym wystawianie faktur (refakturowanie) odsprzedaży usług zakupionych przez Wspólnotę a świadczonych na rzecz poszczególnych właścicieli?- Czy jest możliwe dokonanie takiej „refakturacji” z mocą wsteczną skoro wnioskodawca nie był wcześniej zarejestrowany jako podatnik VAT, jeżeli tak to w jakiej to powinien zrobić formie?
 
IPPP2/443-889/11-2/AK Nie można stwierdzić, iż Wnioskodawca jest osobą wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, tj. osobą wykonującą zawód medyczny, a więc osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny - usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1036/11-3/AK Nabywane towary i usługi nie mają w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
 
IPPP2/443-955/11-2/AK Spółce przysługiwało prawo do odliczenia w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2009r. podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych na jej rzecz od dnia 1 października 2009r. i otrzymanych przed złożeniem formularza VAT-R, związanych z działalnością opodatkowaną
 
IPPP2/443-906/11-4/AK - spółka komandytowa jako następca prawny, na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki (w tym wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz jej przepisów wykonawczych).;- w przypadku wykazania w deklaracji VAT, przez firmę jednoosobową, kwoty zwrotu na rachunek bankowy, jeżeli przed dniem otrzymania tego zwrotu nastąpi wniesienie przedsiębiorstwa jednoosobowego do spółki komandytowej, spółka będzie miała prawo do otrzymania tego zwrotu
 
IPPP2/443-994/11-2/AK Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia dla trenerów biznesu - z uwagi na związek z podnoszeniem umiejętności zawodowych tych trenerów, a także z uwagi na fakt, iż szkolenie powyższe w całości lub w co najmniej 70% finansowane są ze środków publicznych, tj. z budżetu Unii Europejskiej - korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r.
 
IPPP2/443-1090/11-2/AK Usługa polegająca na produkcji programów informacyjnych nie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji
 
IPPP2/443-1057/11-4/AK Wnioskodawcę świadczy usługi na rzecz amerykańskiej firmy afiliacyjnej, a obrót uzyskiwany w związku z prowadzeniem ww. działalności nie powinien być ewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 
IBPP1/443-587/11/AZb - prawo do złożenia przez Gminę korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd,
- prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd,
- prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd,
- prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy czy NIP-u nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury.
 
IBPP1/443-124/11/MS Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-1078b/11/AP Zakres zwolnienia od podatku usług organizacji zajęć kulturalnych, artystycznych, zajęć związanych z projektowaniem mody, designem oraz zajęć komputerowych.
 
ITPP1/443-1078a/11/AP Zakres zwolnienia od podatku usług związanych ze sportem.
 
ITPP2/443-252/11/12-S/AF Opodatkowanie nieodpłatnego wydania nagród w ramach programów lojalnościowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.
 
ITPP2/443-372/09/12-S/AJ Opodatkowanie sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
ITPP1/443-179/12/AT Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-281/12/JJ Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji operacji może zostać w jakikolwiek sposób przez nią odliczony lub zwrócony?
 
ITPP1/443-1329/11/JJ Czy prawidłowo Spółka stosuje przy sprzedaży krajowej stawkę VAT 8%?
 
ITPP2/443-1500/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego modernizacji i doposażenia pracowni szkolnych.

Wskaźniki gospodarcze