Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-826/11/MS Czy Dom Pomocy Społecznej powinien prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?
 
ITPP1/443-1080/11/MS Czy Urząd Miasta - przekazując Spółdzielni odszkodowanie - powinien doliczyć podatek - moment powstania obowiązku podatkowego
 
ITPP1/443-1072/11/MS Zwolnienie od podatku świadczeń medycznych wykonywanych na rzecz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
 
ITPP1/443-959/11/MS 1. Stawka podatku VAT - okulary korekcyjne.2. Stawka podatku przy montażu soczewek.
 
ITPP1/443-955/11/MS Czy Spółdzielnia, nie będąc wyłącznym bezpośrednim odbiorcą energii elektrycznej, wody, ścieków oraz gazu – postępuje prawidłowo „przerzucając” koszty ww. usług na najemców lokali użytkowych bez doliczenia jakiejkolwiek marży, na podstawie wystawionych „refaktur”, z zastosowaniem stawek VAT właściwych dla tych usług?
 
ITPP1/443-1120/11/DM Opodatkowanie projektu badawczego finansowanego grantem.
 
ITPP2/443-645/11/12-S/AP Sprzedaż gruntu, który w ewidencji gruntów figuruje jako rolny, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
ITPP2/443-855/10/11-S/PS Sprzedaż działek będących pierwotnie gruntem rolnym wykorzystywanym do działalności rolniczej, a obecnie przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1077/11/ASz Prawo do zwolnienia od podatku przy sprzedaży samochodu osobowego.
 
IBPP2/443-1088/11/ASz Opodatkowanie wynajmu części lokalu objętego małżeńską wspólnotą majątkową oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z remontem, adaptacją, utrzymaniem w czystości wynajmowanych części lokali.
 
IBPP2/443-1101/11/ASz Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ILPP1/443-172/10/12-S/AI Czy w przypadku ww. działek Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek VAT mimo, że nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie jest podatnikiem VAT i grunt ten nie jest uprawiany?
 
ILPP2/443-1163/09/12-S/MR Czy od poszczególnych transakcji należny jest podatek VAT po osiągnięciu limitu 10.000 EURO rocznie w dostawie towarów?
 
ITPP3/443-68/10/12-S/JK Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w systemie informatycznym, bez konieczności wystawiania ich w formie papierowej?
 
IPTPP4/443-25/12-6/JM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie wybudowaną infrastrukturę Zakładowi zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-46/12-4/MW Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
 
ILPP2/443-1074/10/12-S/AK Czy sprzedaż o charakterze jednorazowym, sporadycznym działek budowlanych wydzielonych z ziemi dotychczas uprawianej rolniczo, będącej dorobkiem własnym rodziny, na której nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza i która nie jest częścią gospodarstwa rolnego rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku VAT nie korzystającego ze zwolnień, wg art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP1/443-76/12-4/MS Usługi dostawy, montażu, demontażu oraz remontu i modernizacji już istniejących szaf wnękowych i mebli kuchennych w trwałej zabudowie z wyprodukowanych przez Wnioskodawcę materiałów dociętych na konkretny wymiar i w sposób trwały zamontowanych w budynkach mieszkalnych do 300 m2 i lokalach mieszkalnych 150 m2 sklasyfikowanych w PKOB 111 nie można zastosować w roku 2011 preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%.
 
ILPP2/443-1074/10/12-S1/AK Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem może wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot zapłaconych podatków VAT od sprzedanych z tym podatkiem 7 działek?
 
IPTPP4/443-86/12-2/OS Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-87/12-2/OS Reasumując, do momentu przekroczenia kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, gdyż efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP2/443-1074/10/12-S2/AK Czy przy sprzedaży kolejnych działek zobowiązani będą do odprowadzania podatku VAT z tytułu ich sprzedaży?
 
IPTPP1/443-312/12-2/MH W odniesieniu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na realizację projektu, Izba ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu w całości lub części stosując wskaźnik proporcji?
 
ILPP1/443-357/08/12-S/KG Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży gruntu wykorzystywanego w działalności rolnej.
 
IPTPP2/443-165/12-2/PR Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-155/12-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-543/10/12-S/AK Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania opisanego wyżej systemu generowania faktur, faktur korygujących ich kopii i drukowania tylko faktur, faktur korygujących a drukowania kopii tych faktur wyłącznie gdyby z takim żądaniem wystąpił organ podatkowy, przy założeniu, że system ten zapewni ochronę kopii tych dokumentów przed modyfikacjami i że będą one jednoznacznie opisane w swojej treści jako kopie faktur i kopie faktur korygujących a wprowadzony system umożliwi wydrukowanie dowolnej kopii faktury lub faktury korygującej na każde żądanie organów podatkowych?
 
IPTPP2/443-120/12-2/JS skoro według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka w części stanowi obszar o funkcji mieszkaniowej, a pozostała część - tereny użytków rolnych, to sprzedaż działki w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23%. Z kolei sprzedaż pozostałej części działki stanowiąca teren użytków rolnych korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
 
IPTPP2/443-115/12-4/PR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1275/11-4/BD Opodatkowanie czynności przekazania majątku przedsiębiorstwa na rzecz udziałowca oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1277/11-4/BD Opodatkowanie czynności przekazania majątku przedsiębiorstwa na rzecz udziałowca oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
 
IBPP1/443-134/11/MS Opodatkowanie sprzedaży działek nr 4/8 i 5/7 oraz udziałów w działkach nr 4/12, 5/11, 4/11, 5/10.
 
IBPP1/443-140/11/MS Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymywanych przez Wnioskodawcę kaucji zwrotnych stanowiących zabezpieczenie przedmiotu umowy wypożyczenia produktów informatycznych on-line.
 
IBPP1/443-142/11/MS Zastosowanie stawki podatku VAT do prac remontowych wykonywanych w części budynku dydaktycznego (sklasyfikowanego w PKOB 1263) wykorzystywanej na dom studencki.
 
IBPP1/443-156/11/MS Opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.
 
ILPP1/443-1212/10/12-S/KG Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
IBPP1/443-188/11/BM W zakresie ustalenia czy w razie wyrażenia zgody przez właściciela budynku FOZI na kupno nakładów należy doliczyć podatek VAT.
 
IPPP2/443-1398/11-4/AK zastosowanie właściwej stawki podatku, określenia podstawy opodatkowania oraz sposobu udzielania rabatów dla usług świadczonych w ramach pakietów „O.” i „Z.”.
 
IBPP1/443-236/11/MS Opodatkowanie dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży produktów gastronomicznych oraz artykułów spożywczych.
 
IPPP2/443-39/12-2/AK zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dokonywanie opłat parkingowych z użyciem kasy automatycznej lub ręcznej
 
IPPP2/443-49/12-4/AK Dostawa anten, sklasyfikowanych w PKWiU 26.30.40 będzie wyłączona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, natomiast sprzedaż dekoderów sklasyfikowanych w PKWiU 26.40.20.0 nie będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 
ILPP2/443-192/10/12-S/MN Stawka podatku dla sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynku wielomieszkaniowym (PKOB 1122) w raz z miejscami postojowymi w części podziemnej budynku.
 
IPPP2/443-1067/11-2/AK organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Działu pozwała na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu VAT w związku z czym dokonanie przez Podatnika darowizny Działu będzie wyłączone z zastosowania przepisów ustawy o podatku VAT, w związku z czym po stronie Podatnika, w wyniku tej transakcji nie powstanie zobowiązanie w podatku VAT.
 
IPPP2/443-1113/11-4/AK Udostępnianie członkom grupy nabywanych przez Spółkę środków trwałych uznać należy za nieodpłatne świadczenie usług, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółki i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1082/11-4/AK dostawa lokalu, dokonana w toku postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego w imieniu Dłużnika na rzecz Wnioskodawcy objęta była zwolnieniem z podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy
 
IPPP2/443-1168/11-2/AK Otrzymane premie pieniężne nie stanowią czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania otrzymanych premii fakturą VAT.
 
IPPP2/443-1162/11-3/AK Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w garażu na poziomie -2, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego, tj. 8%.
 
ILPP1/443-1065/09/12-S/MK Opodatkowanie dostawy działki budowlanej. Osoba fizyczna, która odprowadziła podatek VAT od dokonanej sprzedaży.
 
ILPP1/443-1066/09/12-S/MK Opodatkowanie dostawy działki budowlanej. Osoba fizyczna, która odprowadziła podatek VAT od dokonanej sprzedaży.
 
ILPP1/443-1067/09/12-S/MK Opodatkowanie dostawy działki budowlanej. Osoba fizyczna, która odprowadziła podatek VAT od dokonanej sprzedaży.
 
IPPP2/443-1184/11-2/AK W oparciu o art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nieodpłatne przekazanie naprawionej drogi powiatowej na rzecz Powiatu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-1278/11-2/AK Wnioskodawca po upływie 6 miesięcy od nabycia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel (po wykupie) będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy jego sprzedaży
 
IPPP2/443-1154/11-2/AK Zbycie działki stanowiącej majątek osobisty sprzedającego nie stanowi działalności gospodarczej, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP2-443-1176/11-2/AK Istota interpretacji: świadczenie usług będzie miało miejsce w momencie wykonania przez Podatnika świadczenia na rzecz osoby fizycznej posiadającej kupon uprawniający do skorzystania z usługi oferowanej przez Wnioskodawcę - na podstawie art. 111 ust. 1 cyt. ustawy Podatnik winien dokonać ewidencji obrotu odpowiadającej równowartości kuponu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 
IPPP1/443-137/12-2/AW opodatkowanie rozliczeń w ramach konsorcjum
 
IBPP1/443-264/11/MS Opodatkowanie prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 
IBPP1/443-269/10/MS Opodatkowanie oraz prawidłowość dokumentowania fakturą VAT otrzymanych prowizji z tytułu odsprzedaży towarów klienta.
 
IBPP1/443-270/10/MS Opodatkowanie oraz prawidłowość dokumentowania fakturą VAT otrzymanych prowizji z tytułu odsprzedaży towarów klienta.
 
IBPP1/443-271/10/MS Opodatkowanie oraz prawidłowość dokumentowania fakturą VAT otrzymanych prowizji z tytułu odsprzedaży towarów klienta.
 
ITPP1/443-3/12/JJ Zakres możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1535/11/KM Moment powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług kurierskich.
 
ITPP1/443-18/12/JJ Jaką stawkę VAT należy stosować do wymienionych usług: 8% czy 23%?
 
ITPP2/443-38/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-117/12/AW Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
ITPP1/443-5/12/KM Zakres zwolnienia od podatku świadczonych usług kulturalnych.
 
ITPP1/443-1629/11/BJ Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług pośrednictwa w udzielaniu kredytu.

Wskaźniki gospodarcze