Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 maja 2012 r.
 
ITPP2/443-893/11/MD Opodatkowanie czynności przekazania części przychodów przez lidera konsorcjum współkonsorcjantowi oraz sposobu udokumentowania tej czynności.
 
ITPP2/443-822/11/AP Miejsce świadczenia usług montażu i serwisu elektrowni wiatrowych.
 
ITPP1/443-998/11/BK Prawo do odliczenia - posiłki profilaktyczne.
 
ITPP2/443-974/11/AW Miejsce świadczenia i opodatkowania usług remontu/przebudowy statków oraz sposobu ich dokumentowania.
 
ITPP1/443-969/11/BK Stawka podatku - bilety wstępu.
 
ITPP2/443-945/11/EB Świadczone przez Pana czynności montażu rolet zewnętrznych aluminiowych drzwiowych i okiennych, żaluzji aluminiowych i materiałowych, wykonywane w budynkach oraz lokalach, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, są opodatkowane stawką 23% podatku, bowiem czynności tych nie można uznać za wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również robót, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-940/11/KM Czy ma Pan prawo odliczyć podatek VAT z faktur dotyczących dzierżawy gruntu pod bar, jeśli są one wystawione z datą poprzedzającą rejestrację w zakresie podatku VAT, w sytuacji gdy wcześniej prowadził Pan działalność gospodarczą i korzystał ze zwolnienia od podatku (działalność była tylko czasowo zawieszona)?
 
ITPP1/443-938/11/KM Prawo do odliczenia (terminu) kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu prenumeraty książek i czasopism oraz usług organizacji odzysku i recyklingu, gwarancji serwisowej i przechowywania dokumentacji.
 
ITPP1/443-937/11/AT Zwolnienie od podatku usług których przedmiotem jest usługa, polegająca na zabezpieczeniu przez Szpital wraz z asekuracyjną obecnością lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego transportu medycznego chorych hospitalizowanych w innym szpitalu, zapewnianego przez podmiot zewnętrzny.
 
ITPP2/443-914/11/AD Sprzedaż działek otrzymanych w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-898a/11/IK Zwolnienie od podatku usług organizacji zajęć edukacyjnych na terenie Jednostki oraz usług wyżywienia i zakwaterowania młodzieży oraz opiekunów.
 
ITPP2/443-1095/11/AW Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1022/11/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-986/11/AJ Stawka podatku na dostawę wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych w związku z najmem na cele użytkowe.
 
ITPP1/443-983/11/TS Opodatkowanie czynności wniesienia nieruchomości gruntowej do działalności gospodarczej.
 
ITPP1/443-977/11/KM W zakresie dokumentowania fakturą VAT przez zarządcę sądowego nieruchomości, należności z tytułu wynajmu tej nieruchomości.
 
ITPP1/443-963/11/IK Czy usługi świadczone przez dietetyka korzystają ze zwolnienia od podatku?
 
ITPP1/443-953/11/MN Opodatkowanie czynności polegającej na nabyciu obligacji, w związku z którym należne są odsetki oraz uznania tej czynności za sporadyczną w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy
 
IBPP3/443-1330/11/PK opodatkowanie transakcji dokonywanej poza terytorium kraju
 
IBPP3/443-1331/11/PK opodatkowanie transakcji dokonywanej poza terytorium kraju
 
IBPP4/443-1819/11/KG Dofinansowanie projektu ze środków publicznych nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT, natomiast obrotem opodatkowanym jest wyłącznie kwota wnoszonego w pieniądzu wkładu własnego.
Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z rozszerzeniem oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości.
 
IBPP3/443-1332/11/PK opodatkowanie transakcji dokonywanej poza terytorium kraju
 
IPTPP2/443-102/12-2/JN Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania ekspozytorów do czasowego korzystania przez punkty sprzedaży.
 
IPTPP2/443-101/12-2/JS w przypadku gdy przekazanie przez Spółkę do punktów sprzedaży opisanych w stanie faktycznym materiałów informacyjno – reklamowych, które jedynie informują o produktach oferowanych przez Wnioskodawcę i służą celom reklamowym, tym samym nie pełnią funkcji użytkowej oraz spełniają definicję drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, to przekazanie ich nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
 
IPTPP2/443-98/12-2/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-254/12-4/MH Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP1/443-252/12-2/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP2/443-173/12-2/PR Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.
 
IPTPP2/443-168/12-2/JN Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-97/12/JJ Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1213/11/AF Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem „komponentów” niezbędnych do realizacji usługi szkoleniowej.
 
IPTPP1/443-152/12-5/MH Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP2/443-126/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-125/12-2/IG Czy Spółka z o.o. będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „...”?
 
IPTPP1/443-101/12-4/MS Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do realizowanej inwestycji pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-100/12-2/MW Aport sieci kanalizacji będzie podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przy czym należy zauważyć, że strony mogą zrezygnować z ww. zwolnienia, stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy
 
IPTPP2/443-92/12-4/JN Potwierdzenie dostarczenia faktur korygujących.
 
IPTPP2/443-92/12-3/JN Dokumentacja sprzedaży przy pomocy faktur elektronicznych.
 
IPTPP2/443-92/12-2/JN Powstanie obowiązku podatkowego od usług dodatkowych związanych z dostawą towarów.
 
IPTPP4/443-68/12-4/JM Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-67/12-4/IR Działalność Wnioskodawcy w zakresie nagrania i sprzedaży płyt zawierających dorobek artystyczny danej formacji podlega wyłączeniu ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.
 
IPTPP2/443-56/12-4/KW Opodatkowanie otrzymywanego przez Wnioskodawcę odszkodowania.
 
IPTPP1/443-56/12-4/RG Czy Gminie realizującej powyższy projekt przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot, zawartego w fakturach zakupu wystawionych i otrzymanych na okoliczność realizowanej inwestycji?
 
IPTPP4/443-50/12-5/JM W momencie przekazania własnościowego prawa do lokalu użytkowego zmienia się przeznaczenie poniesionych na niego nakładów inwestycyjnych, od których podatnikowi przysługiwało odliczenie podatku naliczonego. W myśl przepisu art. 91 ust. 7a ustawy podatnik jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu poniesionych w 2004 r. nakładów na modernizację lokalu użytkowego, którego własnościowe prawo Wnioskodawca zamierza nieodpłatnie przekazać żonie, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi przekazanie. Obowiązek korekty podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2006 i 2007 nie wystąpi.
 
IPTPP4/443-50/12-4/JM Nieodpłatne przekazanie własnościowego prawa do lokalu użytkowego na rzecz żony Wnioskodawcy nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż przy nabyciu ww. prawa Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a zatem ww. przekazanie własnościowego prawa do lokalu użytkowego nie stanowi dostawy towarów.
 
IPTPP1/443-264/12-2/MS Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP1/443-232/12-7/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP1/443-220/12-8/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP4/443-184/12-2/ALN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „...”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-109/12-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrot różnicy podatku w związku z realizacją projektu, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-95/12-2/OS Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawczyni może odliczyć podatek VAT naliczony z faktury za energię elektryczną bezsprzecznie zużytą do celów prowadzonego gospodarstwa, na podstawie faktury wystawionej na imię i nazwisko męża?
 
IPTPP1/443-94/11-5/RG 1. Czy Gmina ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd Miasta i Gminy w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd Miasta i Gminy?
2. Czy Gmina ma prawo do złożenia korekty (z podaniem nr NIP Gminy i wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd Miasta i Gminy w przypadku:
 • wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd;
 • wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd.
 •  
  IPTPP4/443-82/12-2/ALN stawki podatku dla dostawy mediów tj. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej pochodzących z własnej produkcji lub własnych ujęć na rzecz Najemców
   
  IPTPP4/443-82/12-3/ALN Czy prawidłowe jest traktowanie usług w zakresie dostawy mediów jako odrębnych od usługi najmu i stawki na media.
   
  IPTPP1/443-81/12-6/RG Czy Gmina jako beneficjent będzie miała możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub części dotyczącego zrealizowanej inwestycji pn. " " w odniesieniu do zdarzenia przyszłego tj. po przekazaniu odpłatnie efektu inwestycji na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
   
  IPTPP1/443-75/12-7/RG Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub części dotyczącego zrealizowanej inwestycji pn. „ ” w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, tj. po przekazaniu odpłatnie efektu inwestycji na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
   
  IPTPP1/443-71/12-7/RG Czy Gmina jako beneficjent będzie miała możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub w części dotyczącego zrealizowanej inwestycji pn. „ ” w odniesieniu do zdarzenia przyszłego tj. po przekazaniu odpłatnie efektu inwestycji na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
   
  IBPP1/443-878/10/MS opodatkowanie sprzedaży lokalu niemieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
   
  IPPP2/443-1374/11-2/AK W sytuacji gdy Wnioskodawca wykonujący czynności na podstawie umowy agencyjnej, obok sprzedaży towarów zleceniodawcy – biletów sprzedawanych w imieniu i na rzecz tego Zleceniodawcy, nie dokonuje sprzedaży towarów własnych i nie ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie obrotu z tytułu sprzedaży towarów (biletów) zleceniodawcy.
   
  IBPP1/443-332/11/MS – zastosowania zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B,– zastosowania zwolnienia przedmiotowego do usług szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A,– zwolnienia podmiotowego z VAT w 2011r.
   
  IBPP1/443-939/10/MS czy odszkodowanie jakie zostanie wypłacone Wnioskodawcy w związku z wywłaszczeniem działki 42/1 podlegać będzie, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
   
  IPPP2/443-1356/11-4/AK Dokonanie cesji umów leasingu operacyjnego na rzecz innego podmiotu nie będzie rodziło obowiązku skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez leasingodawcę
   
  IBPP1/443-980/11/MS czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy w związku z tym transakcja zbycia przedmiotowego udziału będzie podlegała podatkowi od towarów i usług
   
  IPPP2/443-1208/11-2/KAN Wnioskodawca może zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu środka trwałego, służącego prowadzeniu działalności za okresy sprzed złożenia deklaracji VAT-R. Wszystkie działania Wnioskodawca wykonywał z myślą, że jest podatnikiem VAT, wystawiał kontrahentom faktury VAT, co za tym idzie wszystkie zakupy służyły sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.
   
  IBPP1/443-981/11/MS czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy w związku z tym transakcja zbycia przedmiotowego udziału będzie podlegała podatkowi od towarów i usług
   
  IPPP2/443-1221/11-2/KAN Prawo do odliczenia podatku VAT
   
  IBPP1/443-397/11/BM Czy do sprzedaży gruntu z rozpoczętą budową należy zastosować 8% stawkę VAT?
   
  IBPP1/443-982/11/MS czy Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy w związku z tym transakcja zbycia przedmiotowego udziału będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.
   
  IBPP1/443-1088/10/MS obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, w których stwierdzono różnice ilościowe w dostawie lub obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, w których stwierdzono różnice cenowe w stosunku do wcześniejszych uzgodnień
   
  IBPP1/443-461/11/BM W zakresie skutków podatkowych wyłączenia ze spółki jawnej i przeznaczenia na własne potrzeby wybudowanych przez Wnioskodawcę i następnie przyjętych na stan środków trwałych dwóch lokali mieszkaniowych wraz z prawem udziału w gruncie.
   
  IBPP1/443-477/10/MS Opodatkowanie oraz dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusów).
   
  IPPP3/443-116/12-2/RD 1. Czy Spółka może zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% w sytuacji fakturowania usługi modernizacji lub remontu instalacji (w przypadku budynków mieszkalnych już użytkowanych) gdzie poza usługą remontu instalacji dostarczana jest również pompa ciepła?
  2. Czy Spółka może zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% w sytuacji fakturowania usługi montażu instalacji w przypadku budynków nowobudowanych gdzie poza usługą dostarczana jest pompa ciepła?
   
  IBPP1/443-572/10/MS Uznanie za usługi określonych działań podejmowanych przez Wnioskodawcę oraz opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych.
   
  IBPP1/443-619/11/BM Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może wystawić fakturę VAT w dacie aktualnej dla nabycia lokalu mieszkalnego bez konsekwencji powstania powtórnego obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług oraz bez wprowadzania faktury do rejestru sprzedaży?
   
  IBPP1/443-671/11/ES Określenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży mieszkań komunalnych.
   
  IBPP1/443-741/11/AZb Czy dopłata do zysku kontrahenta (spółki zależnej) dokonywana przez Wnioskodawcę na podstawie umowy stanowi czynność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług?
   
  IPPP3/443-153/12-2/RD Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach wykonywanego zadania, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia. Reasumując, Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
   
  IPPP2/443-1429/11-4/MM usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem Zainteresowany z tytułu wykonania tych usług nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – brak jest zatem kryterium podmiotowego niezbędnego do opodatkowania podatkiem VAT w/w usług zarządzania.
   
  IBPP1/443-742/11/AZb Czy wystawiane przez Wnioskodawcę faktury korygujące powinny być ujmowane na bieżąco dla celów podatku VAT?
   
  IBPP1/443-802/10/MS Moment powstania obowiązku podatkowego od otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego zwrotów kosztów stosowania ulg i zwolnień przewozowych.
   
  IBPP1/443-985/11/ES Czy w przypadku refakturowania dostawy energii, gazu i tzw. usług komunalnych należy stosować stawkę właściwą dla dostaw danych mediów (tak jak dostawca) tj. 23% dla dostaw energii elektrycznej i gazu oraz 8% dla dostawy zużycia wody, kanalizacji i wywozu śmieci, czy też stosować stawkę właściwą dla usług najmu, a więc dla najemców, osób fizycznych wynajmujących lokale w celach mieszkaniowych zastosować zwolnienie z podatku VAT?
   
  IBPP1/443-996/10/MS Opodatkowanie sprzedaży budynku biurowego wraz z sąsiadującą częścią parkingu i ogrodzenia oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym przedmiotowy budynek i budowle są posadowione.
   
  IBPP1/443-997/10/MS Czy sprzedaż nieruchomości rolnych przez które przechodzi strefa techniczna napowietrznych linii energetycznych korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?
   
  IBPP1/443-998/10/MS Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
   
  ITPP2/443-75/12/AP Opodatkowanie sprzedaży działek.
   
  ITPP1/443-51/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

  Wskaźniki gospodarcze