Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-862/11/TS Czy opłaty za wywóz nieczystości winny być włączone do podstawy opodatkowania z tytułu usługi najmu lokalu (świadczenie główne) i opodatkowane według zasad przewidzianych dla najmu?
 
ITPP1/443-863/11/AP Czy sprzedaż lokali apartamentowych, stanowiących samodzielne lokale o charakterze mieszkalnym, w opisanym wyżej stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym będzie mogła korzystać z obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% VAT?
 
ITPP2/443-972/11/AD Uzyskanie statusu podatnika VAT czynnego i prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach otrzymanych przed rejestracją.
 
ITPP2/443-971/11/KT Obowiązek zwrotu kwoty podatku odliczonego w pełnej wysokości przy zakupie samochodu, ograniczając tę kwotę do 60% kwoty podatku określonej w fakturze (nie więcej niż 6.000 zł), w związku z przebudową powodującą zmianę kategorii samochodu na osobowy.
 
ITPP1/443-1057/11/MS Czy przysługuje Pani prawo do odliczenia całości VAT od zakupu środka trwałego w miesiącu otrzymania faktury lub 2-ch następnych okresach rozliczeniowych?
 
ITPP1/443-1040/11/MS W jaki sposób powinna Pani rozliczyć podatek od towarów i usług, z faktur zakupowych, które wpisuje w koszty netto, jako podatek naliczony w deklaracji VAT-7?
 
ITPP1/443-1028/11/MS Czy „waloryzację płatność” (tj. odsetki) z tytułu wydłużonego terminu płatności w związku z rozłożeniem na raty płatności, należy opodatkować i jaką stawką?
 
ITPP1/443-919/11/MS Czy Teatr prawidłowo wystawia faktury VAT?
 
ITPP1/443-914a/11/MS 1. Czy nabywca odpadów papierowych zobowiazany jest do rozliczenia podatku VAT należnego (art. 17 ust. 1 pkt 7)?2. Czy zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z art. 106 ust. 1a?
 
ITPP2/443-1328/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-284/11/MS Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
IBPP2/443-1344/11/IK w zakresie zwolnienia od podatku świadczonej usługi Predefiniowanych Elektronicznych Dyspozycji Płatniczych wraz z prezentacją Faktury Elektronicznej oraz Polecenia Zapłaty wraz z prezentacją Faktury Elektronicznej zwanej „eI”
 
ILPP1/443-1265/11-4/MK Dostawa działek budowlanych.
 
ILPP1/443-1262/11-4/MS Opodatkowanie dostawy działek niezabudowanych pochodzących z majątku prywatnego
 
ILPP1/443-1307/11-2/MS Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wniesienia aportem do spółki prawa handlowego nowo wybudowanej krytej pływalni wraz z działką gruntu
 
ILPP4/443-692/11-2/ISN Czy w związku z tym, iż Zainteresowana jest czynnym podatnikiem VAT oraz w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przysługuje jej prawo do skorygowania deklaracji VAT i do odliczenia VAT naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją i wsparciem pomostowym?
 
ILPP2/443-1390/11-2/MR Czy w związku z wyrokiem sądu i otrzymaniem części zaległych należności oraz będąc osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącą płatnikiem VAT Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług w części wynikającej z prawomocnego wyroku sądu?
 
ITPP1/443-1539/11/IK Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na inną osobę?
 
IBPP1/443-1178/10/MS czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do Sp. z o. o. na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa, stanowi sprzedaż opodatkowaną uprawniającą do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem tych elektrycznych zespołów trakcyjnych w całości, jednorazowo
 
IBPP3/443-49/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu remontu świetlicy wiejskiej
 
IBPP3/443-55/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 
ITPP2/443-73/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-86/11/JP prawo do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej
 
ILPP2/443-1634/11-2/EN 1) Czy nabycie w drodze cesji pakietu wierzytelności przeterminowanych bądź trudno ściągalnych będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2) Jeżeli transakcja nabycia pakietu wierzytelności podlegałaby opodatkowaniu po stronie Spółki, czy transakcja korzystałaby ze zwolnienia, ewentualnie jaką stawkę podatku należy zastosować oraz jak ustalić podstawę opodatkowania i kiedy wystąpiłby moment powstania obowiązku podatkowego?
 
IBPP3/443-91/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT w oparciu o art. 87 ustawy o podatków od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu digitalizacji dokumentów
 
IBPP3/443-92/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT w oparciu o art. 87 ustawy o podatków od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu modernizacji parku wraz z amfiteatrem
 
ILPP2/443-1366/11-4/EN Z jaką datą powstaje podstawa prawna do rozpoznania obowiązku podatkowego?
 
IBPP2/443-1154/11/ASz stawka podatku VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem wyłącznego użytkowania miejsc postojowych.
 
ILPP2/443-1366/11-5/EN W którym momencie powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
ILPP1/443-1517/11-2/AI Czy Spółka ma obowiązek opodatkowywać świadczenia z ZFŚS przy częściowej odpłatności tych świadczeń?
 
ILPP2/443-1366/11-6/EN Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku faktur wystawionych we wrześniu 2011 r., a dotyczących refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej w latach 2008-2011?
 
IPPP2/443-1267/11-2/KAN Zwolnienie z podatku VAT
 
ITPP1/4441-8/12/MS 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. Spółka była zobowiązana do wykazywania należnego podatku VAT z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów na cele prowadzonych akcji promocyjno-reklamowych?
2. Czy w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r., Spółka miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony przy nabyciu (wytworzeniu) towarów następnie przekazywanych nieodpłatnie w ramach akcji promocyjno-reklamowych?
 
ILPP1/443-1336/11-2/AWa Czy w związku z zawarciem powyższej umowy transakcja ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-104/12/IK w zakresie zwolnienia od podatku czynności stanowiących elementy usługi udzielania pożyczek pod zastaw na rzeczach ruchomych.
 
IPPP2/443-1250/11-2/KAN Uzyskanie przez Wnioskodawcę statusu czynnego podatnika podatkuVAT oraz odliczenie podatku VAT naliczonego w deklaracjach złożonych przed rejestracją
 
IBPP3/443-261/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – świetlicy wiejskiej
 
IPPP2/443-72/12-2/KAN Bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi czasopism (nawet gdy ich łączna wartość przekroczy 100 zł), z uwagi na fakt, że jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie uznane za dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1395/11-2/MP Premie pieniężne, które będą wypłacane Spółce przez Agenta z tytułu przystępowania przez Spółkę do indywidualnych umów ubezpieczenia zawartych z zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Agenta, i których wysokość będzie uzależniona od wartości opłaconych przez Spółkę składek ubezpieczeniowych w danym okresie, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1258/11-2/MP W przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek wraz z prawem własności naniesień.
 
IPPP1/443-1410/11-3/MP Nieodpłatne przekazanie towarów i usług w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę Konkursów Sprzedażowych i Programu Motywacyjnego nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1369/11-2/AD 1. Czy Wnioskodawca posiadając uchwałę Rady Gminy o przekazaniu w formie aportu budowanej kanalizacji w 2019 r. oraz uchwałę Rady Nadzorczej Spółki o jej przyjęciu w 2019 r., może odliczyć podatek VAT od nabytych towarów i usług w celu realizacji ww. inwestycji?
2. Czy Zainteresowany może wystąpić o zwrot podatku VAT od nabytych towarów i usług w celu budowy kanalizacji sanitarnej, na rachunek bankowy?
 
IPPP1/443-1637/11-4/MP Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, które otrzymał, nie stanowi środków, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.
 
IPPP1/443-1562/11-4/MP Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia i zwrotu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu.
 
ILPP1/443-1289/11-4/AW Stawka podatku VAT
 
ILPP2/443-1382/11-3/TW Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w kosztach realizowanego projektu?
 
IBPP4/443-124/12/PH Czy posiadając wyżej wymienione dokumenty Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 
IPPP1/443-221/12-2/MP Dostawa książek sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu ex 58.11.1 i oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z załącznikiem nr 10 do ustawy.
 
IPPP1/443-108/12-3/MP Planowane przez Wnioskodawcę (po przekształceniu w Spółkę jawną) zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności posadowionych na niej budynków będzie zwolnione od podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-211/12-2/MP Premie pieniężne o których mowa we wniosku, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stanowią natomiast rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, zmniejszający podstawę opodatkowania, który Wnioskodawca winien udokumentować fakturą korygującą.
 
IPPP1/443-191/12-2/MP Wnioskodawca w wyniku sprzedaży nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, w konsekwencji sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-154/12-2/MP Wskazana w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług łączna wartość przekazanych towarów w kwocie 100 zł, stanowiąca granicę wyłączenia z opodatkowania VAT przekazywanych jednej osobie towarów jest kwotą brutto.
 
ILPP2/443-1394/11-4/AKr 1. Czy budynek wraz z przynależnościami można potraktować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, mogącą samodzielnie funkcjonować na rynku i zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przy jego sprzedaży nie naliczać podatku VAT?
2. Czy zbywając zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako zbywający Wnioskodawca musi dokonać, na podstawie art. 91 ust. 1-8, korekty podatku naliczonego od nakładów poniesionych w ostatnich 10 latach na przedmiotowy budynek z przynależnościami?
 
IBPP4/443-125/12/PH Czy posiadając wyżej wymienione dokumenty Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 
IBPP4/443-1815/11/JP możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego zadania polegającego na organizacji festiwalu
 
IPPP1/443-1609/11-5/MP Świadczone przez Wnioskodawcę - jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ILPP4/443-665/11-2/BA Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku VAT od ww. faktur?
 
ILPP4/443-664/11-2/TK Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IBPP4/443-1849/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
ILPP2/443-1454/11-2/TW Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów (których częściowe koszty zakupu zostaną zrefundowane z Funduszy Unijnych)?
 
IBPP4/443-1821/11/JP możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
IPPP1/443-1781/11-2/MP Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, a więc z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.
 
IPPP1/443-1749/11-4/MP W odniesieniu do pojazdów samochodowych, które Spółka zamierza adaptować na bankowóz typu C, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu tych pojazdów zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ustawy nowelizującej.
 
IBPP4/443-1602/10/JP zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług wystawiania przedstawień artystycznych
 
IPPP1/443-98/12-2/MP Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, a nabywane towary i usługi nie mają w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-113/12-2/AP Wydanie przez Wnioskodawcę towarów w ramach świadczonej usługi marketingowej uznać należy za odpłatną dostawę towarów, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka ma zatem obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu wydań towarów w ramach świadczenia ww. usługi.
 
IPPP2/443-1401/11-2/KAN przekazanie prezentów o małej wartości
 
IBPP4/443-1606/11/JP opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego korzystania z przystanków komunikacyjnych
 
IPPP1/443-50/12-2/EK Opodatkowanie nabycia przez Wnioskodawcę majątku Spółek Zależnych w wyniku ich likwidacji stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kc oraz korekty podatku VAT.
 
IPPP2/443-1306/11-2/KAN Przedmiotowa sprzedaż, będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy. Z opisu stanu faktycznego wynika bowiem, że zostaną spełnione przesłanki do zastosowania tego zwolnienia, gdyż przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowego budynku.
 
IPPP1/443-87/12-2/EK Opodatkowanie darowizny samochodu osobowego.
 
ILPP2/443-1453/11-2/TW Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów (których częściowe koszty zakupu zostaną zrefundowane z Funduszy Unijnych)?
 
IBPP4/443-1666/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na wyposażeniu Centrum
 
IPPP1/443-156/12-2/EK Dokumentowanie rozliczenia kosztów z tytułu współpracy przy produkcji filmowej.
 
IPPP1/443-190/12-2/EK Wnioskodawca dokonując dostawy działek niezabudowanych nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalność gospodarczej, w konsekwencji sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-842/11-3/ISz Zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego będącego nagrodą w loterii
 
IPPP1/443-151/12-2/AW stawka VAT dla produktów sprzedawanych na wynos i spożywanych na miejscu
 
IPPP1/443-502/11-7/ISZ Sprzedaż części działki do gminy pod budowę dróg jak również sprzedaż wydzielonych działek (z tych 4 ha) i sprzedaż ich osobom fizycznym bądź prawnym pod budowę domów nie podlega opodatkowaniu VAT. Pani Katarzyna D. nie może być uznana za podatnika z tytułu ww. transakcji w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-302/12-2/AW prawo do odliczeni podatku VAT – projekt
 
IPPP1/443-134/12-2/AP Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT świadczonych usług szkoleniowych
 
IBPP4/443-1735/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT zapłaconego w związku realizacją projektu polegającego na przygotowaniu terenu do działalności inwestycyjnej
 
ITPP2/443-125/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1738/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę sezonowego sztucznego lodowiska, faktur dokumentujących zakup łyżew, faktur za media (energia elektryczna, woda), faktury za zakup suszarki i ostrzałki do łyżew oraz faktur za wypożyczenie maszyny do czyszczenia powierzchni lodowiska
 
ILPP2/443-1562/11-4/MN 1. Czy czynności wykonane w ramach opisanego wyżej projektu stanowią odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy?
2. Czy Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim nabywa towary i usługi na potrzeby opisanego projektu?
 
IBPP1/443-1012/11/ES Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
 
ILPP1/443-1326/11-4/MS Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług rachunkowo - księgowych
 
ITPP1/443-809/09-S/BJ Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
ITPP1/443-1699a/11/MS Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku usług najmu lokali mieszkalnych.
 
ITPP1/443-1699b/11/MS Czy biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności gospodarczej i jej rozmiary sprzedając cztery lokale mieszkalne i dwa lokale użytkowe, które powstaną w kamienicy, należy doliczyć podatek VAT?
 
ITPP1/443-1699c/11/MS Opodatkowanie dostawy lokalu mieszkalnego.
 
ITPP2/443-277/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-228/12/AJ Odzyskanie podatku.
 
ITPP2/443-265/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wskaźniki gospodarcze