Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 maja 2012 r.
 
ITPP2/443-891/11/RS Czy sprzedaż własności nieruchomości objętej poprzednio prawem użytkowania wieczystego, nabywanej przez pierwotnego użytkownika wieczystego, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Czy w związku z planowaną transakcją Urząd Miasta (Miasto) jest podatnikiem?
 
ITPP2/443-860/11/MD Stawka podatku obowiązująca do sprzedaży usług wykończeniowych związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 
IPTPP1/443-80/12-2/RG Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT lub zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego, wynikający z faktury za zakup instrumentów muzycznych?
 
IPTPP1/443-11/12-4/MW Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem nieprzekroczenia w roku poprzednim wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy oraz niewykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Przy czym rezygnacja z opodatkowania winna nastąpić od stycznia następnego roku.
 
IBPP3/443-38/12/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się wydanie licencji oraz posiadających licencje pracowników ochrony
 
IBPP3/443-61/12/KG Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł.
 
IPTPP3/443-3/12-4/BJ Z analizy powyższych przepisów prawa podatkowego oraz opisu zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, iż w świetle przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 % przy dostawie nawozu organiczno-mineralnego o nazwie: zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 20.15.80.0 – o ile został spełniony warunek prawidłowej klasyfikacji do właściwego grupowania według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, dokonanej przez Wnioskodawcę.
 
IPTPP1/443-301/12-3/AK Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP1/443-300/12-3/AK Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-298/12-2/OS Czy Gmina może dokonać odliczenia podatku od towarów i usług - VAT naliczonego wynikającego z faktury za realizację zadania pn. „....”?
 
IPTPP1/443-268/12-5/MS Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „...”, polegającego na budowie platformy internetowej z zakresu gospodarki przestrzennej Gminy Miasta, będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT?
 
IPTPP4/443-259/12-2/UNR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-253/12-2/MS Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług służących realizacji zadania pod nazwą „..”?
 
IPPP1/443-205/12-2/AW sprzedaż gruntów zabudowanych – podatnik, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10
 
IPPP1/443-169/12-3/AW sporadyczność udzielania pożyczek
 
IPPP1/443-233/12-2/AW stawka VAT dla usługi gastronomicznej oraz korekta VAT w okresie od 2008r.
 
IPPP3/443-130/12-4/SM podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi gwarancyjne i miejsce ich świadczenia
 
IPPP1/443-169/12-2/AW udzielanie pożyczek – zwolnienie od podatku VAT
 
IPPP1/443-74/12-2/AW stawka podatku VAT (podstawowa) dla usług subpartycypacji
 
IPPP1/443-77/12-2/MP W przypadku nabycia, pojazdu osobowego przystosowanego następnie tak, aby spełniał wymagania dla pojazdu specjalnego (bankowóz), Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup tego pojazdu, nie będzie również przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do jego napędu.
 
IPPP1/443-132/12-2/MP Spółce, w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, wykorzystywanych do celów demonstracyjnych, jako pojazdy zastępcze lub samochody wykorzystywane przez pracowników do prowadzenia działalności gospodarczej - nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie przedmiotowych samochodów. Przy sprzedaży samochodów osobowych wykorzystywanych przez Spółkę w ww. sposób w okresie przekraczającym pół roku od nabycia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, zostaną spełnione wszystkie warunki, niezbędne do zastosowania zwolnienia od podatku, określone w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
 
IPPP1/443-252/12-2/AW zastosowanie zwolnienia dla świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych
 
IPPP1/443-119/12-2/MP Zawierając w dniu 22.10.2010 r. r umowę leasingu motocykla, która następnie nie została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nie wypełnił warunku określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy nowelizującej. W konsekwencji, Wnioskodawca w okresie od 01.01.2011 r. do 31 grudnia 2012 r. jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty podatku określonej na fakturze – nie więcej niż 6000 zł.
 
ITPP2/443-81/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-227/12-2/MP Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z korekty faktury dokumentującej dostawę ww. nieruchomości, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.
 
IPPP1/443-53/12-3/MP Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Agenta Ubezpieczeniowego w ramach Umowy o współpracę stanowią usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, zwolnione z podatku od towarów i usług na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-321/12-4/MP Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu.
 
IPPP1/443-1767/11-2/MP Z uwagi na fakt, iż przepisy prawa podatkowego nie wymieniają świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na naprawie ogrodzenia przy budynku szkoły jako objętych preferencyjną stawką, usługi takie będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.
 
IPPP1/443-1764/11-2/MP Spółka ma prawo stosować obniżoną do 8% stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży produktu o nazwie AdBlue, który stanowi 32,5% roztwór mocznika, nawet wówczas gdy nie jest on stosowany jako nawóz.
 
IPPP1/443-1673/11-4/MP Wnioskodawcy w przypadku nabycia motocykla wykorzystywanego w działalności gospodarczej do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – z uwagi na treść art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty określonej w fakturze – nie więcej jednak niż 6.000 zł.
 
IPPP1/443-1730/11-4/MP Czynności realizowane w związku z Cash poolingiem nie stanowią usługi wykonywanej przez Spółkę i transakcje w ramach Systemu będą pozostawały bez wpływu na kalkulację tzw. współczynnika VAT, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-1648/11-2/MP opodatkowanie kwot uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 
IPPP1/443-1746/11-2/MP Parkowanie pojazdów w miejscach znajdujących się na parkingach zlokalizowanych poza pasem dróg odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej i podmiot prowadzący parking świadczy usługę parkingową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej tj. 23%.
 
IPPP1/443-1672/11-2/MP Pobierane przez Wnioskodawcę opłaty związane z udostępnieniem mediów najemcom lokali (opłaty niezależne od właściciela) nie stanowią odrębnego od najmu świadczenia, zatem winny być opodatkowane tak jak usługa najmu. W przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1499/11-4/MP Preferencyjna stawką powinna być opodatkowana wyłącznie dostawa lokalu mieszkalnego z łączącym się z nim udziałem w częściach wspólnych budynku. Sprzedaż udziału w lokalu niemieszkalnym, z przeznaczeniem do korzystania z niego na garażowanie samochodu na przydzielonym miejscu postojowym będzie podlegała opodatkowaniu podstawową tj. 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1791/11-2/MP Rozliczane przez Wnioskodawcę koszty dostawy mediów (woda, ścieki, centralne ogrzewanie) , należy uznać za element kalkulacyjny świadczenia zasadniczego, tj. usługi najmu i opodatkować stawką właściwą dla usługi najmu.
 
IPPP1/443-93/12-2/MP Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na konserwacji lub naprawie elektronicznych systemów zabezpieczeń zainstalowanych :- w lokalach mieszkalnych oraz w kotłowni należącej do budynku wielorodzinnego opodatkowane będą obniżoną 8% stawką podatku VAT - w garażu podziemnym znajdującym się pod budynkiem mieszkalnym będą opodatkowane podstawową - 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1590/11-2/MP W przypadku dokonywania z Bankiem X transakcji kupna lub sprzedaży walut, zabezpieczających własne ryzyko walutowe, Bank nie występuje w charakterze podatnika VAT i tym samym ewentualne przychody związane z tymi transakcjami nie powinny być uznane za kwoty należne z tytułu sprzedaży, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPTPP4/443-233/12-4/ALN Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanego z realizacją projektu?
 
IPPP1/443-38/12-2/MP Sprzedaż przez Gminę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
IPPP1/443-1605/11-2/MP Jeżeli zakupione lub wytworzone przez Wnioskodawcę obiekty wypełniają definicję „budowli” w rozumieniu prawa budowlanego, na potrzeby korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT winny być traktowane jako nieruchomość. W konsekwencji, korekta podatku naliczonego powinna być dokonana w ciągu 10 kolejnych lat licząc od roku, w którym obiekty te zostały oddane do użytkowania.
 
IPPP2/443-212/12-4/MM brak prawa do zastosowania zwolnienia – wynajem lokali na cele inne niż cele mieszkaniowe
 
IPTPP1/443-177/12-4/MH Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na zrealizowaną operację pt. „...” w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim nr w dniu 29 grudnia 2010 r. z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 „...” objętego PROW na lata 2007-2013?
 
IPPP1/443-1539/11-4/MP Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych oraz usług czyszczenia i serwisowania samochodu w takim zakresie, w jakim części te będą związane z wykorzystaniem przedmiotowych pojazdów do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do dokonania korekty kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, dokumentujących poniesione koszty związane z eksploatacją samochodu (za wyjątkiem faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu) za okres od lipca 2010 r.
 
IPTPP2/443-122/12-2/IR Wnioskodawca ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1628/11-2/MP W sytuacji sprzedaży Nieruchomości oraz udziału w gruncie, w stosunku do których zastosowanie będą miały przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, w przypadku gdy strony transakcji wybiorą opcję opodatkowania, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości w całości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej.
 
IPPP1/443-1575/11-2/MP Uiszczana przez Spółkę opłata reprograficzna jest wynagrodzeniem za czynność opodatkowaną podatkiem VAT. W konsekwencji, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze VAT otrzymanej od organizacji zbiorowego zarządzania, bowiem poniesione wydatki służą działalności opodatkowanej Spółki.
 
IPPP2/443-197/12-2/AO Dot. kwalifikacji czasopisma do grupy czasopism specjalistycznych, których sprzedaż opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5%?
 
IPPP2/443-1/12-2/AO Dot. pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty
 
IPPP2/443-1395/11-4/JO/AO Czy Wnioskodawca jako urząd obsługujący organ władzy publicznej, wykonujący wyłącznie zadania ustawowe, wystawiając faktury wykonuje czynności, które mieszczą się w ramach zadań jednostki - nie działa w charakterze podatnika VAT i nie ma podstaw do zgłoszenia się do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego jako płatnik VAT?
 
IPPP2/443-25/12-2/AO Dot. pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty
 
IPPP2/443-1416/11-5/AO Dot. obowiązku korekty, o której mowa w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w przypadku otrzymania przedsiębiorstwa, w formie majątku likwidacyjnego
 
IPPP2/443-7/12-2/AO Czy na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego (obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty) Spółka ma prawo obniżyć obrót, a w związku z tym również podatek należny, o wartość udzielonej bonifikaty?
 
IPPP2/443-16/12-4/JO/AO Czy na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego (obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty) Spółka ma prawo obniżyć obrót, a w związku z tym również podatek należny, o wartość udzielonej bonifikaty?
 
IPPP2/443-52/12-2/AO Czy wydanie przez Spółkę towarów jako część składowa świadczonej Usługi reklamowej, których koszt jest jednym z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia za te Usługi, stanowi dla Spółki osobną (od Usługi reklamowej) czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?
 
IPPP2/443-111/12-2/AO Czy faktura VAT otrzymana przez Spółkę, nie zawierająca kompletnej firmy (nazwy Spółki), tj. z zastosowaniem co do pojęcia „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jedynie skrótu: „sp. z o.o.”, daje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w takiej fakturze?
 
IPPP2/443-1368/11-2/AO Dot. opodatkowania przekazania Wspólnikowi całości majątku w związku z likwidacją Spółki
 
IPPP1/443-1762/11-2/ISZ przekazywanych towarów (nagród) w loterii promocyjnej
 
IPPP3/443-200/12-2/RD Czy Spółka ma obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu towarów i usług przekazywanych adresatom działań marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia, które stanowią integralny element usług marketingowych świadczonych odpłatnie przez Spółkę na rzecz Kontrahenta i których koszt wliczany jest do podstawy opodatkowania podatkiem VAT tych usług?
 
IPTPP1/443-111/12-3/MW W przypadku świadczenia usług polegających na udzielaniu oprocentowanych pożyczek, podstawą opodatkowania są odsetki od udzielonej pożyczki (otrzymane, jak również niezapłacone, których termin zapłaty upłynął – czyli odsetki, które stały się wymagalne).
 
IPPP1/443-1522/11-4/ISz prawo od odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług marketingowych
 
IPPP1/443-1527/11-2/ISz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej usługę marketingowo - promocyjną otrzymanej od profesjonalnego podmiotu oraz w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania gadżetów uczestnikom Akcji Marketingowych -
 
IPPP2/443-923/11-4/JW Czy prowadzone przez Spółkę zgodnie z umową z Uczelnią Wyższą studia podyplomowe mogą korzystać w części obrotu przypadającego Spółce ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-111/12-2/MW Usługi udzielania pożyczek będą podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1370/11-4/IG Czy w przypadku sprzedaży przez małżonków na rzecz rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne przed upływem 5 lat od daty nabycia tego gospodarstwa wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, na którym od daty sprzedaży będzie prowadzona wyłącznie działalność rolnicza, będzie istniał (po stronie małżonków jako sprzedawców), obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-19/12-2/IG 1.Czy po zarejestrowaniu przez sąd opisanego połączenia spółek, Wnioskodawcy, jako następcy prawnemu Spółki przejmowanej, przysługiwać będzie na zasadach ogólnych, określonych w art.86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną w obu przedstawionych poniżej sytuacjach:
gdy faktura została wystawiona przed dniem połączenia, a otrzymana przez Wnioskodawcę po tej dacie oraz
- gdy faktura została wystawiona po dniu połączenia otrzymana przez Wnioskodawcę?
 
IPPP1/443-49/12-2/PR ustalenie obowiązku podatkowego dla usług telekomunikacyjnych świadczonych przy użyciu telekart oraz elektronicznych zasileń konta, w sytuacji dokonywania przedpłat przez dystrybutorów.
 
IPPP2/443-34/12-2/IG Czy na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa opisanego we wniosku do Nowej Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1717/11-6/PR zastosowanie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Związek na rzecz swoich członków w zakresie interesu zbiorowego tych członków
 
IPPP1/443-1302/11-2/AP Czy budynek X wraz z gruntem, na którym budynek ten jest posadowiony, może zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług? Czy transakcja odpłatnego zbycia budynku X wraz z gruntem, na którym budynek ten jest posadowiony, podlegać będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług, przewidzianym w art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli okaże się, że przedmiotowa transakcja będzie jednak podlegać zwolnieniu z podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, czy strony transakcji, zbycia budynku X wraz z gruntem, na którym budynek ten jest posadowiony, mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynku?
 
ITPP1/443-162/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1619/11-4/MK Należy uznać, że premie pieniężne, o których mowa powyżej, nie są odpłatnością za świadczenie usług zdefiniowanych w art. 8 ust. 1 ustawy, lecz stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy – zmniejszający podstawę opodatkowania. Tak więc, uzyskanie przedmiotowego bonusu przez kontrahenta Spółki na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia powinno być udokumentowane fakturą korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2-4 rozporządzenia, wystawioną przez Spółkę.
 
IPPP3/443-37/12-2/MK Opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej
 
IPPP1/443-1886/08-9/S/AK/MP kwota ryczałtu otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu udostępnienia przedmiotu świadczeń rzeczowych na rzecz obrony jest kwotą brutto, zawierającą podatek VAT.
 
ITPP2/443-1549/11/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 
IPPP1/443-298/12-3/AS prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy przeznaczone na realizację projektu
 
IPPP1/443-141/12-2/AS opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu
 
IPPP1/443-127/12-2/AS opodatkowanie wniesienia aportem udziału we własności nieruchomości zabudowanej i sprzedaży pozostałego udziału we własności oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktu dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją budowy
 
IPTPP2/443-86/12-4/PR Sprzedaż okularów korekcyjnych, które mieszczą się w definicji wyrobu medycznego na podstawie ustawy o wyrobach medycznych i są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 8%.
 
IPTPP4/443-79/12-4/JM Wnioskodawca obciążając najemcę lokalu użytkowego kosztami zużytej wody winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytej wody. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu lokalu użytkowego, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-79/12-5/JM Wnioskodawca obciążając najemcę lokalu użytkowego kosztami zużytej wody winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytej wody. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu lokalu użytkowego, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-80/12-2/UNR Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku należnego na podstawie art. 19 ust. 13 pkt. 2 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, to jest tak jak w przypadku usług budowlanych?
 
IPTPP4/443-88/12-4/ALN Opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na podstawie ww. umowy powinny podlegać opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania, czyli w przedmiotowej sprawie, w wysokości 22%.
 
IPTPP1/443-102/12-4/MS Czy Gmina będzie miała możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...”?

Wskaźniki gospodarcze