Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-870/11/IK Czy świadczona przez Pana usługa organizacji Akademii Muzycznej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-890/11/DM Czy Gmina, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wystawianych przez wykonawców inwestycji faktur i spółkę za utrzymanie cmentarza na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro będzie on służył sprzedaży opodatkowanej?
 
ITPP1/443-839a/11/AP Zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników Szkoły.
 
ITPP1/443-1060/11/BK Czy w odniesieniu do zadań realizowanych w ramach projektu istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-901/11/DM Zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych
 
ITPP1/443-952/11/TS Czy sprzedaż gotowych dań do spożycia na miejscu (kiełbasek z grilla, hot dogów, zapiekanek, hamburgerów, frytek) ze specjalnie przystosowanych przyczep gastronomicznych należy uznać za usługę związaną z wyżywieniem (PKWiU ex 56) i opodatkować stawką podatku VAT 8%, czy też należy uznać za dostawę gotowych posiłków i dań (PKWiU ex 10.85.1)?
 
ITPP2/443-689/11/AK miejsce świadczenia i opodatkowania, podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz stawki właściwej dla czynności związanych z zawarciem kontraktu zamykającego.
 
ITPP2/443-1250/11/AK Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży barwnika powstanie w dacie wystawienia faktury?
 
ITPP2/443-1300/11/EK Czy w związku z realizacją festynu Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
ITPP2/443-1322/11/RS Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych związanych z realizacją ww. inwestycji?
 
ITPP2/443-984/11/EK Czy Stowarzyszenie musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, prowadząc ww. działalność, która finansowana jest w większości ze środków budżetowych?Które z przychodów należy brać pod uwagę przy wyliczaniu obrotu 150.000 zł, powyżej którego Stowarzyszenie musiałoby się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?
 
ITPP2/443-1205/11/AW Czy istnieje możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu, jeżeli dzierżawione działki nie należą do obszarów objętych zakresem projektu?
 
IBPP2/443-997/10/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu zakupu samochodu ciężarowego.
 
IBPP1/443-278/11/MS Opodatkowanie prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 
IBPP2/443-1271/11/ICz Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup motocykla oraz z tytułu nabycia paliwa do tego motocykla.
 
IBPP2/443-1250/11/ICz Opodatkowanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntu będącego własnością gminy.
 
IBPP2/443-1240/11/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji pod nazwą „...”.
 
ITPP2/443-1674/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, gdyż dokonane zakupy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku.
 
IBPP4/443-1754/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wdrożeniem systemu informatycznego.
 
IPPP1/443-12/12-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług transportu szkolnego.
 
IPPP1/443-70/12-2/PR odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących wystawionych przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na następcę prawnego
 
IPPP3/443-143/12-5/JF Stawka podatku dla usługi naprawy instalacji elektrycznej, instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz dla usługi wymiany instalacji elektrycznej.
 
ITPP2/443-211/12/AJ Odzyskanie podatku.
 
ITPP2/443-1511/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego promocji usług i atrakcji turystycznych.
 
IPPP3/443-1569/11-5/JF Opodatkowanie i prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usługi organizacji imprezy firmowej.
 
IPPP1/443-122/12-4/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego – nabycie nieruchomości
 
ITPP1/443-1364/11/BJ Czy Wnioskodawca prawidłowo zinterpretował zapisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, skoro akt prawny wprost nie definiuje terminów wynikających z prawa budowlanego?
 
ITPP2/443-1440/11/AF Stawki podatku obowiązujące dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.
 
ITPP1/443-52/09/12-S/BJ Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług od sprzedanej działki? Jeśli tak, to w jakiej wysokości, a jeśli nie, czy musi złożyć stosowne oświadczenie w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym?
 
ITPP2/443-189/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o. o.
 
ITPP2/443-408/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-72/12-4/AW Pomimo ustaleń w zawieranych umowach/zleceniach transportowych wysokości wynagrodzenia w walucie Euro ze wskazaniem kursu średniego, po którym należy przeliczyć tę kwotę na walutę polską, dla ustalenia wielkości podstawy opodatkowania, wyrażonej w złotych, Wnioskodawca winien zastosować regulację prawną wskazaną w art. 31a ustawy, tzn. podstawy opodatkowania winien przeliczyć na złote według ogłoszonego przez NBP kursu średniego waluty obcej na dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, o ile jest ona wystawiona w terminie, w którym Zainteresowany obowiązany jest do jej wystawienia lub na dzień poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego, w przypadku kiedy faktura nie została wystawiona w terminie. Jednocześnie należy zauważyć, iż istnieje możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie wymienialnej, zatem Wnioskodawca wystawiając faktury na rzecz kontrahenta polskiego w walucie polskiej, postępuje prawidłowo.
 
ITPP1/443-1416/11/JJ Brak możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego.
 
IPTPP2/443-72/12-5/AW Wnioskodawca dokonując odsprzedaży uprzednio nabytych usług pilotażu, będących usługami ściśle związanymi z transportem towarów, winien stosować taki moment powstania obowiązku podatkowego, jak w przypadku usług transportowych.
 
IPTPP1/443-270/12-7/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP2/443-288/12-7/JN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-294/12-7/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP3/443A-21/12-5/KK Istota interpretacji: podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych jest różnica między wpłatami, a wypłatami z urządzenia (automatu o niskich wygranych), stanowiąca postać innego wynagrodzenia za wykonanie usługi pomniejszona o należny zryczałtowany podatek od gier urządzanych na każdym z automatów oraz pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.
 
IPTPP2/443-868/11-6/IR Wnioskodawca nie spełnia przesłanki podmiotowej do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IPTPP3/443A-21/12-4/KK podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych będzie różnica między wpłatami, a wypłatami z urządzenia (automatu o niskich wygranych), stanowiąca postać innego wynagrodzenia za wykonanie usługi pomniejszona o należny zryczałtowany podatek od gier urządzanych na każdym z automatów oraz pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.
 
IPTPP2/443-61/12-9/IR Sprzedaż przedmiotowego towaru przez Wnioskodawcę, będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objęta jest mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, polegającym na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu, po spełnieniu warunków wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.
 
IPTPP4/443-72/12-6/OS Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupiony w ramach projektu sprzęt służy czynnościom zwolnionym od podatku VAT.
 
IPTPP1/443-73/12-6/AK Czy Miasto będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony w związku z realizacją inwestycji?
 
IPTPP1/443-77/12-4/MW Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu, o ile – jak wskazał Wnioskodawca – mienie wytworzone w ramach ww. projektu, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Wskaźniki gospodarcze