Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-989/11/AT Czy usługi podologiczne, fizjoterapeutyczne, obejmujące schorzenia skory, tkanki łącznej, mięśniowej twarzy i ciała z zastosowaniem urządzeń dostarczających energii cieplnej, prądów małej częstotliwości, prądu stałego, promieniowania świetlnego nadfioletowego, podczerwonego oraz ultradźwięków, terapia manualna, usługi terapeutyczne i profilaktyczne, obejmujące schorzenia skóry, tkanki łącznej z zastosowaniem substancji czynnych podawanych przez iniekcje – sródskórnie (mezoterapla igłowa), aplikowane zewnętrznie działające w obrębie naskórka i skóry właściwej oraz zabieg nieinwazyjnej medycyny – mikrodermabrazja, stosowane wyłącznie w celu przywracania zdrowia, poprawie zdrowia, zachowaniu zdrowia, zahamowania rozwoju choroby, profilaktyki zdrowia, nadal będą zwolnione od podatku VAT?
 
ITPP1/443-967/11/AT Czy posiłki wydawane uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom Szkoły, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?
 
ITPP2/443-986/11/AK Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku dokonania sprzedaży ww. nieruchomości dzierżawcy, który na tej nieruchomości rozpoczął budowę amfiteatru i co w tym przypadku stanowić będzie podstawę opodatkowania?
 
ITPP2/443-1124/11/EB prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu sprzętu komputerowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy
 
ITPP2/443-964/11/KT Czy usługi związane z udostępnianiem basenu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy, w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, których przedmiotem jest nauka pływania, zwolnione są od podatku od towarów i usług?Czy świadczone przez Ośrodek usługi nauki pływania zwolnione są od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1090/11/DM wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPP2/443-1136/11/AP stawka podatku obowiązująca przy świadczeniu usług polegających na opracowaniu dokumentacji z zakresu technicznej likwidacji szkód oraz usług likwidacji szkód i opracowania dokumentacji technicznej odsprzedawanych ubezpieczycielowi, nabytych uprzednio od podmiotów trzecich.
 
ILPP2/443-1157/11-4/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.
 
ILPP2/4441-68/11-3/SJ Czy świadczenia socjalne oferowane pracownikom w ramach administrowania przez Bank ZFŚS na zasadach przewidzianych w ustawie o ZFŚS oraz regulaminie wydanym na jej podstawie, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-404/07/12-S/AI Stawka podatku VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z garażem.
 
IPTPP2/443-891/11-5/JS w przypadku gdy nabywcą robót budowlanych dotyczących całości obiektu będą wszyscy współwłaściciele – w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni i Jej rodzice to na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, dane Zainteresowanej i Jej rodziców jako nabywców usług budowlanych winny być wymienione na fakturze wystawionej stosowanie do art. 106 ust. 1 ustawy w związku z ust. 4 tego artykułu. Natomiast w sytuacji gdy nabywcą przedmiotowych robót budowlanych będzie wyłącznie Wnioskodawczyni wówczas faktura VAT winna zawierać tylko dane Zainteresowanej
 
IBPP2/443-1212/11/ICz Czy czynność udzielenia pożyczki stanowi świadczenie usług objętych zakresem VAT podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, które będzie jednocześnie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
 
IBPP3/443-11/12/KG Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją koncertu.
 
IPTPP1/443-89/12-3/MS Czy Przedsiębiorstwu przysługuje z tytułu nakładów inwestycyjnych dotyczących budowy budynku mieszkalno – usługowego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczonego w proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy VAT?
 
IBPP3/443-171/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
ILPP1/443-161/11/12-S/KG Czy Wnioskodawca od sprzedaży 8 ha gruntu będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT?
 
IBPP3/443-211/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej
 
ILPP1/443-1268/11-4/KG Czy Zainteresowana będzie zobowiązana odprowadzić podatek VAT od transakcji sprzedaży nieruchomości?
 
ILPP1/443-1278/11-4/MK Przekazanie składników likwidowanej spółki na rzecz Udziałowca (udziałowców) stanowiące przedsiębiorstwo z art. 551 K.c. oraz obowiązek dokonania korekty.
 
ITPP1/443-1686a/11/MS Czy wycofanie lokalu użytkowego z działalności gospodarczej i przekazanie do celów najmu prywatnego spowoduje konieczność zapłaty należnego podatku od towarów i usług lub korekty odliczonego podatku od towarów i usług ?
 
ITPP1/443-1686b/11/MS Czy sprzedaż lub darowizna lokalu użytkowego wraz z udziałami w prawie wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-430/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
IPPP1/443-158/12-4/IGo Przedmiotowa usługa udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę na rzecz spółek powiązanych korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
 
IPPP1/443-143/12-6/IGo Nabywca - działając jako zarejestrowany podatnik VAT, który wykorzystywać będzie przedmiotowe Nieruchomość do działalności opodatkowanej - ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia zarówno Nieruchomości 1 jak i Nieruchomości 2.
 
IPPP1/443-271/12-2/IGo W związku z uczestnictwem w Systemie Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie czynności wykonywane w ramach Umowy Cash pooling w związku z zarządzaniem płynnością finansową będą się składały na kompleksową usługę, świadczoną w całości i wyłącznie przez bank.
 
IPPP1/443-253/12-2/IGo Zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej, który Gmina wypłaca Wnioskodawcy – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%.
 
IPPP1/443-32/12-2/IGo Bankowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług przekazywanych w ramach działań marketingowych, przy jednoczesnym obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu ich przekazania.
 
IPPP1/443-76/12-6/IGo Lokal mieszkalny, który nabył Wnioskodawca, służyć będzie czynnościom opodatkowanym, zatem Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dotyczącej zakupu ww. mieszkania oraz z faktur dotyczących zakupu paneli podłogowych, glazury, terakoty, wanny, umywalki, sedesu, kranów, drzwi wewnętrznych.
 
IPPP1/443-152/12-2/IGo Stawka podatku VAT na sprzedaż produktów na miejscu oraz na wynos (lodów, soków, napojów na bazie mleka, makaronów, kanapek, naleśników).
 
IPPP1/443-229/12-2/IGo Spółka będzie uprawniona do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup usług związanych z nabyciem akcji.
 
IPPP1/443-303/12-2/IGo Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego opisanej powyżej nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie zwolniona od tego podatku?
 
IPPP1/443-117/12-4/IGo Podstawą opodatkowania usługi świadczonej przez Lidera Konsorcjum będzie, kwota z tytułu wykonania usług na rzecz Zamawiającego, pomniejszona o kwotę należnego VAT tj. wartość netto z faktur wystawionych przez Lidera dla Zamawiającego, na którą składać się będą zarówno usługi wykonane przez Lidera jak też Partnera.
 
IPPP1/443-158/12-5/IGo Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie udzielenia pożyczki nie spełniają wymagań do uznania ich jako czynności dokonywane sporadycznie; w związku z tym zgodnie z przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, kwoty należne z tytułu udzielonych pożyczek należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3.
 
IBPP2/443-38/12/RSz prawidłowość zastosowania stawki podatku w wysokości 5% przy sprzedaży prażonej kukurydzy – solonego Popcornu
 
IPPP1/443-204/12-2/IGo Przy sprzedaży przedmiotowych działek niezabudowanych, dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak jest decyzji o warunkach zabudowy, decydujące znaczenie będzie miało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
IPPP1/443-1793/11-2/IGo Istota interpretacji: Jeżeli Wnioskodawca nabędzie na własność lub będzie użytkownikiem na podstawie umowy leasingu od 1 stycznia 2011 r. pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym jednakże o przeznaczeniu innym, niż wymienione w Załączniku do ustawy o zmianie ustawy o VAT, nie będzie mógł skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
 
IPPP1/443-206/12-5/IGo Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienie przedmiotowej nieruchomości od podatku VAT.
 
IPPP1/443-117/12-5/IGo Prawo do odliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniami wykonywanymi w ramach konsorcjum.
 
IPPP1/443-1640/11-4/IGo Nabywana usługa SWIFT nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-126/12-2/IGo Istota interpretacji: Usługa (zarządzanie ryzykiem) nabywana przez Wnioskodawcę nie będzie korzystała również ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT i ze względu, na to, iż prawodawca nie przewidział dla niej preferencyjnej stawki będzie opodatkowana stawką podstawową VAT 23%.
 
IPPP1/443-1633/11-2/ISZ stawka podatku od opłat eksploatacyjnych za użytkowanie miejsc postojowych w garażu podziemnym budynku mieszkalnego
 
IBPP4/443-1865/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie systemu informacji o terenie
 
IPPP1/443-1706/11-2/ISZ opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru o wartości poniżej 10 zł, przekazywanego w opakowaniach zbiorczych
 
IPTPP2/443-319/12-7/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku należnego oraz ubiegać się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1659/11-2/ISZ opodatkowanie podziału kosztów konsorcjum
 
IPPP1/443-164/12-4/IGo Przesyłanie, archiwizacja oraz potwierdzenie odbioru faktur, faktur korygujących oraz ich duplikatów.
 
IBPP4/443-1812/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie budynku uczelni
 
IPPP1/443-1654/11-2/ISZ stawka podatku od opłat eksploatacyjnych za użytkowanie miejsc postojowych w garażu podziemnym budynku mieszkalnego
 
IPPP1/443-1624/11-2/ISZ faktury in plus - termin rozliczania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
 
IPPP1/443-1603/11-4/ISZ stawka podatku VAT dla lokalu użytkowego + obowiązek dokonania korekty o której mowa w art. 91 ustawy w związku z ww. sprzedażą
 
IPPP1/443-1591/11-4/ISZ szkolenie BHP – stawka podatku
 
IPPP1/443-238/12-2/IGo Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.
 
IPPP1/443-1584/11-2/ISZ opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami opłat za media
 
IPPP3/443-41/12-4/LK Stawka podatku dla usług wykonywanych na platformie wiertniczej znajdującej się na morzu Bałtyckim na wodach międzynarodowych
 
IPTPP2/443-179/12-2/JN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części.
 
IPPP1/443-1543/11-2/MP Czynności wykonywane przez Bank (indywidualnie lub we współpracy z C. należy dla celów VAT traktować jako elementy jednej usługi cash poolingu, świadczonej przez Bank (ewentualnie przez Bank we współpracy z C.).Usługa cash poolingu w świetle obecnie obowiązujących przepisów Ustawy o VAT podlega zwolnieniu od opodatkowania VAT.
 
IPTPP2/443-162/12-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-6/12-4/MP Przeniesienie przez Spółkę (jako powiernika) na powierzających (albo na osoby przez nich wskazane), prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku użytkowego posadowionego na tej nieruchomości, realizowane w oparciu o umowę powierniczą, jest dostawą towarów w rozumieniu podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-146/12-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1417/11-4/LK Miejsca świadczenia staży w żeglarstwie morskim
 
IPTPP2/443-145/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w ramach projektu „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP1/443-1735/11-2/AS Podział majątku likwidacyjnego polegający na przekazaniu w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz jej wspólnika, stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem
 
IPPP1/443-3/12-2/AS opodatkowanie dostawy nieruchomości
 
IPTPP2/443-139/12-2/IR Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-16/12-2/AS Stawka podatku dla usługi montażu instalacji przemysłowej w internacie schroniska dla nieletnich
 
IPPP1/443-1634/11-3/AS opodatkowanie i udokumentowania świadczenia pieniężnego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu
 
IPTPP1/443-116/12-2/MW Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2012r.
 
IPPP1/443-45/12-2/AS Z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z planowaną sprzedażą usług na rzecz kontrahenta.
 
IPPP1/443-28/12-2/AS prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego przy nabyciu motocykla oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do jego napędu
 
IPTPP1/443-104/12-2/RG Czy sprzedaż działek w ..., oznaczonych nr 7 i 8, sprzedawanych łącznie jako całość z działką nr 6, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-107/12-4/AS konsekwencje podatkowych przejęcia przez Wnioskodawcę własności majątku spółki w wyniku jej likwidacji
 
IPPP1/443-39/12-2/AS Opodatkowania usług w zakresie sportu
 
IPPP1/443-73/12-2/AS Oddanie prawa wieczystego użytkowania gruntu na podstawie umowy dzierżawy lub leasingu, niestanowiących umowy leasingu na gruncie przepisów podatkowych, stanowić będzie świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy
 
ITPP2/443-1497/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-34/12-2/AS przekazanie towarów w ramach usługi marketingowej, prawo do odliczenia
 
IPPP1/443-73/12-3/AS obowiązek uwzględnienia opłaty z tytułu czynszu dzierżawy gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu w podstawie opodatkowania dostawy budynków, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy
 
IPTPP4/443-102/12-2/BM Darowizna udziałów w nieruchomości.
 
IPTPP1/443-97/12-4/IG świadczenie usług przez zakład budżetowy na rzecz gminy jest transakcją przeprowadzoną pomiędzy dwoma podmiotami, i winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-108/12/AT Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-62/12-2/AS opodatkowanie sprzedaży lokali - apartamenty
 
IPPP1/443-52/12-2/AS konsekwencje podatkowe przeniesienia własności majątku Spółki w wyniku jej likwidacji
 
IPPP3/443-1432/11-2/JK Uwzględnienie w obrocie podlegającym opodatkowaniu opłaty za korzystanie ze środowiska
 
ITPP2/443-1399/11/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.
 
IPPP3/443-1386/11-4/JK Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa w założeniu rachunku inwestycyjnego zarządzanego wyłącznie przez brokerów zagranicznych
 
IPPP3/443-1526/11-2/JK Opodatkowanie dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji projektu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług służących realizacji projektu
 
IPPP3/443-1355/11-2/JF Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
ITPP2/443-1402/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-82/12/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanymi projektami dotyczącymi poprawy warunków technicznych budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty.
 
IPTPP1/443-341/12-2/IG Czy Gmina ma możliwość prawną odliczenia podatku należnego i ubiegać się o jego zwrot?
 
IPTPP2/443-304/12-6/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-297/12-4/UNR Czy Gmina ma możliwość prawną odliczenia podatku należnego i ubiegać się o jego zwrot?
 
IPTPP2/443-295/12-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1429/11/AT Ile wynosi kwota podstawy opodatkowania, tj. czy kara umowna zmniejsza podstawę opodatkowania VAT, podobnie jak rabat, czy inne tytuły wymienione w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT?
 
IPTPP1/443-266/12-4/MH Czy Zakładowi Opieki Zdrowotnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o naliczony?
 
ITPP1/443-1726/11/IK Określenie stawki podatku dla świadczonych usług.
 
IPTPP1/443-221/12-4/MH Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT ?
 
IPTPP1/443-213/12-2/RG Czy Stowarzyszenie, które nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i w związku z tym nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT w deklaracji składanej w Urzędzie Skarbowym może starać się o zwrot podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług na potrzeby realizowanego Projektu pn. „...”?
 
IPTPP1/443-171/12-3/MS Czy nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?
 
IPTPP2/443-158/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ITPP2/443-1644/11/AW Zwolnienie od podatku usług nauki śpiewu i emisji głosu.
 
IPTPP4/443-31/12-5/JM Zainteresowana nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług, a ponadto Zainteresowana nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-153/12-2/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP4/443-55/12-4/OS Sprzedaż przez Wnioskodawcę posiłków z dostawą do klienta należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-143/12-2/IG Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją inwestycji?
 
IPTPP1/443-142/12-2/IG Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją inwestycji?
 
IPTPP4/443-55/12-5/OS Sprzedaż przez Wnioskodawcę posiłków w lokalu z przeznaczeniem do konsumpcji poza lokalem oraz spożytych na miejscu w lokalu należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-88/12-4/MS Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-89/12-4/ALN Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług związanego z realizacją projektu?

Wskaźniki gospodarcze