Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 maja 2012 r.
 
ITPP2/443-906/11/AP Zwolnienie usług szkoleniowych
 
ITPP1/443-716/11/MN Czy zbywając (poprzez zamianę) nieruchomość zabudowaną - działkę nr 271/30 Gmina może skorzystać ze zwolnienia oraz czy może skorzystać ze zwolnienia przy zbyciu (poprzez zamianę) działek nr 270/30 i 272/168 (stanowiących drogę wewnętrzną)?
 
ITPP1/443-782/11/AT Czy, w przypadku, gdy wykonawca, na podstawie przejściowego świadectwa płatności wystawionego już w 2011 r., ale stanowiącego, że roboty nim objęte zostały faktycznie wykonane w okresie od 1 do 31 grudnia 2010 r., wystawił fakturę VAT za takie roboty ze stawką VAT 23%, Spółka ma prawo do odliczenia na podstawie takiej faktury podatek wg stawki 23% czy wg stawki 22% ?
 
ITPP1/443-792/11/MN Opodatkowanie usług polegajacych sporządzaniu Gminnych Ewidencji Zabytków i Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami.
 
ITPP1/443-867/11/AJ Czy od sprzedaży jaj z własnego gospodarstwa rolnego w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej należy naliczać podatek VAT na zasadach ogólnych (deklaracja VAT-7) z jednoczesną ewidencją na kasie fiskalnej?
 
ITPP1/443-931/11/AP Czy istnieje prawna możliwość obniżenia przez Urząd Miasta i Gminy podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. P warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie”?
 
ITPP2/443-892/11/RS Czy sprzedaż własności nieruchomości objętej poprzednio prawem użytkowania wieczystego, nabywanej przez aktualnego użytkownika wieczystego, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Czy w związku z planowaną transakcją Urząd Miasta (Miasto) jest podatnikiem?
 
ITPP2/443-898/11/EK Czy usługi szkolenia dla osób skierowanych przez urząd pracy w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług?Czy szkolenia dla osób prowadzących i nieprowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które chcąc posiąść umiejętność wykonywania makijażu permanentnego i umiejętność obsługi maszyny do wykonywania tego makijażu, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-918/11/AK Czy przy usłudze remontu doku pływającego oraz przy wykonywaniu prób szczelności wymienionych podczas prac remontowych konstrukcji, zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług można zastosować obniżoną stawkę 0%?Czy prawidłowo zastosowano stawkę podatku 0% przy fakturach dokumentujących sprzedaż usługi zacumowania i odcumowania statków na terenie stoczni, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-940/11/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa służącego do napędu samochodu marki Wolkswagen model CADDY III, sposobu skorzystania z tego prawa oraz dokumentów do tego uprawniających.
 
ITPP2/443-846a/11/EK Opodatkowania dostawy towarów dokonywanej z Niemiec do magazynu w Czechach oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
ITPP1/443-865/11/BK Stawki podatku dla usług montażu żaluzji, rolet, siatek przeciw owadom, markiz, oraz pozostałych osłon.
 
ITPP1/443-894/11/BK stawka podatku właściwa dla wytworzenia i dostawy książek oraz sposobu ich dokumentowania
 
ITPP1/443-1045/11/MN Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, udzielone Spółce pożyczki będą stanowić usługę, dla której podatnikiem jest Spółka jako usługobiorca, podlegającą zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-996a/11/MS Czy dotacje otrzymane na realizację projektu polegającego na przywróceniu do stanu użyteczności muzealnej, zrujnowanego, zabytkowego dworu wraz z otaczającym go parkiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, os. 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury wlicza się do obrotu?
 
ITPP1/443-996b/11/MS Czy Muzeum będące czynnym podatnikiem podatku VAT jako inwestor bezpośredni realizując opisaną inwestycję, w sytuacji gdy w swojej działalności dokonuje zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione, ma możliwość odliczenia podatku proporcją za zapłacone faktury przy realizacji tego zadania ? Czy Muzeum ma możliwość ubiegania się o zwrot VAT ?
 
IBPP2/443-448/11/ASz Opodatkowanie nieruchomości i innych środków trwałych w przypadku likwidacji spółki cywilnej, to jest obowiązku podatkowego, określenia podstawy opodatkowania oraz korekta podatku naliczonego od nakładów modernizacyjnych w latach 1995-1996.
 
IBPP2/443-451/11/UH Czy do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%?
 
IBPP2/443-467/11/ASz Stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 
IBPP2/443-473/11/ASz Możliwość skorygowania podatku należnego w przypadku wystąpienia wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.
 
IBPP2/443-501/11/ASz Stawka podatku VAT dla usług betoniarskich wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP2/443-519/11/ASz Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych.
 
IBPP2/443-527/11/ASz Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 
IBPP2/443-551/11/ASz Sposób refakturowania mediów na najemców lokali użytkowych, prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu mediów.
 
IBPP2/443-569/11/UH Stawka podatku VAT dla usług montażu okien i drzwi z PCV.
 
IBPP2/443-572/11/ASz Stawka podatku dla na usługi przewożenia osób kolejką turystyczną.
 
IBPP2/443-633/11/UH Czy do usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków polegających na czyszczeniu kanalizacji sanitarnej można stosować stawkę podatku VAT 8%.
 
IBPP2/443-658/11/UH Stawka podatku VAT dla usług montażu okien, drzwi, schodów i parkietów drewnianych i PCV.
 
IBPP2/443-786/11/ASz Skutki podatkowych połączenia Wnioskodawcy będącego bankiem z drugim bankiem.
 
IBPP2/443-943/11/UH Opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników pedagogicznych.
 
IBPP2/443-1070/11/ASz - moment powstania obowiązku podatkowego dla wydania voucherów oraz- obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej wydania voucherów.
 
IBPP2/443-1076/11/UH - Stawka podatku VAT dla świadczonych usług montowania stałych zabudów wnękowych, kuchennych, łazienkowych,- Stawka podatku VAT dla świadczonych usług montowania ścianek działowych w budynkach (lokalach mieszkalnych) z drzwi przesuwnych, które to ścianki rozdzielają pomieszczenia w domu oraz usług montażu drzwi przesuwnych do pomieszczeń – pokoju.
 
IBPP3/443-14/12/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-76/12/KG Korekta obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego
 
IBPP3/443-205/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprez sportowych
 
IBPP3/443-330/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w zakresie „...”.
 
IBPP3/443-255/12/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją lokalnej infrastruktury sportowej
 
IPTPP2/443-878/11-6/KW Wniesienie aportem działki gruntu do spółki cywilnej, wykorzystywanej w jednoosobowej działalności gospodarczej Zainteresowanego, przeznaczonej pod zabudowę, będzie opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług w całości przez Wnioskodawcę.
 
ILPP2/443-151/12-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług perfuzyjnych (zwolnienie od podatku).
 
ILPP4/443-627/11-6/ISN Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego sposób wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1661)?
 
ILPP4/443-627/11-7/ISN Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego sposób przechowywania faktur przesłanych lub otrzymanych w formie elektronicznej od kontrahentów spełnia wymogi określone w § 6 i § 8 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych?
 
ILPP4/443-627/11-8/ISN Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust. l ustawy o VAT – z otrzymanych faktur elektronicznych?
 
ILPP1/443-1297/11-4/NS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych oraz opodatkowanie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego.
 
ILPP2/443-1480/11-2/MN Zwolnienie sprzedaży nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-60/12-4/JN Brak obowiązku uwzględniania przy wyliczaniu proporcji (art. 90 ust. 3 ustawy) odsetek od udzielonych pożyczek oraz kwot otrzymywanych z tytułu udzielonych zabezpieczeń hipotecznych i poręczeń.
 
ILPP2/443-1469/11-3/AK Czy wynagrodzenie ryczałtowe za usługę naprawy lub modernizacji systemu domofonowego w budynku mieszkalnym, w skład której wchodzi dostawa materiałów oraz prace związane z montażem i uruchomieniem systemu może być opodatkowane 8% stawką podatku VAT?
 
ILPP2/443-1470/11-2/EN Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż biletów kolejowych za pomocą automatów biletowych oraz za pomocą terminali mobilnych, obsługiwanych przez kolejowe drużyny konduktorskie będzie podlegać ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 
ILPP1/443-1279/11-4/MK Przekazanie składników likwidowanej spółki na rzecz Udziałowca (udziałowców) stanowiące przedsiębiorstwo z art. 551 K.c. oraz obowiązek dokonania korekty.
 
ILPP4/443-702/11-2/TK Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów (których częściowe koszty zakupu zostaną zrefundowane z Funduszy Unijnych)?
 
ILPP1/443-1345/11-2/AWa Czy usługi medyczne dotyczące medycyny pracy są od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%, czy są zwolnione?
 
ILPP2/443-1459/11-4/EN Czy czynność polegająca na nieodpłatnym przekazaniu przez Wnioskodawcę prezentów w postaci: kwiatów, sprzętu medycznego, książek lekarzom w ramach spotkań promocyjnych nie jest dostawą towarów w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej zwana ustawą o VAT i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT?
 
ILPP2/443-1459/11-5/EN Czy kwota podatku VAT naliczona przy nabyciu materiałów (nieodpłatnie przekazanych przez Wnioskodawcę lekarzom w ramach spotkań promocyjnych) obniża kwotę podatku należnego w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-687/11-4/TK Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z remontem i adaptacją budynku muzeum?
 
IPTPP1/443-95/12-4/MH Czy w związku z faktem, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-1148/11-2/KG opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP2/443-1185/11-3/KG W zakresie uznania nabycia Nieruchomości za odpłatną dostawę towarów, zwolnienia z podatku VAT wchodzących w skład Nieruchomości budynków i budowli, prawa do skorzystania z opcji opodatkowania nabycia Nieruchomości, prawa od odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z przedmiotowym nabyciem
 
IPPP2/443-1020/11-5/KG w zakresie uznania zbycia własnościowych praw do miejsc garażowych za odpłatną dostawę towarów, prawa do występowania Małżonków jako jednego podatnika podatku VAT z tytułu planowanej transakcji zbycia majątku, uznania czynności sprzedaży posiadanych praw za działalność gospodarczą, prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w stosunku do posiadanych miejsc garażowych jako towarów używanych, prawa do zastosowania art. 120 ustawy, regulującego obrót towarami używanymi oraz prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem praw do miejsc garażowych
 
IPPP2/443-1241/11-2/KG wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych oraz związane z tym prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1235/11-2/KG W zakresie prawa do zastosowania przepisu art. 119 ustawy o VAT w stosunku do świadczonej usługi polegającej na organizacji podróży jachtem
 
ITPP2/443-1394/11/AJ Odzyskanie podatku.
 
IPPP2/443-1092/11-2/KG w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem nieruchomości do spółki osobowej
 
IPPP2/443-1253/11-2/KG w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP2/443-1169/11-2/KG w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych
 
IPPP2/443-1211/11-3/KG Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji nabycia gruntu wraz z zabudowaniami oraz prawo do skorzystania z opcji opodatkowania nabycia Nieruchomości, opodatkowania podatkiem VAT transakcji nabycia udziału wraz ze znajdującą się na nim drogą, prawa od odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z przedmiotowym nabyciem
 
IPPP2/443-1280/11-4/KG opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości gruntowych – majątek prywatny
 
IPPP2/443-1117/11-4/KOM Brak zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług kulturalnych (art.43 ust.1 pkt 33)
 
IPPP2/443-1193/11-4/KG W zakresie prawa Spółki przejmującej do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach otrzymanych po dniu przejęcia oraz obowiązku skorygowania danych nabywcy za pomocą noty korygującej
 
IPPP2/443-1084/11-4/KOM sprzedaż napojów (kawy) i innych art. spożywczych przeznaczonych do spożycia w kawiarni to świadczenie usług, sprzedaż napojów (kawy) i innych art. spożywczych przeznaczonych do spożycia poza kawiarnią (na wynos) to dostawa towarów
 
IPPP2-443-1295/11-3/AK Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i wyrejestrowaniem Urzędu Gminy
 
IPTPP4/443-234/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2-443-1239/11-2/AK Planowany przez Wnioskodawczynię (i pozostałych spadkobierców) dział spadku nie stanowi czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-57/12-2/AP Czy przekazanie materiałów klientom bez wynagrodzenia w przypadku, gdy są one wykonane z tworzywa / plastiku / plexi, a nadrukowane na nich zostały treści reklamowe i / lub informacyjne, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też przekazanie takie jest wyłączone z zakresu opodatkowania, jako że obejmuje materiały reklamowe i informacyjne wykonane metodą poligraficzną (drukowane), o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług?
 
IPPP1/443-1790/11-2/PR opodatkowanie podatkiem VAT przekazywanej przez Wnioskodawcę do ubezpieczyciela w imieniu korzystającego wartości składki ubezpieczeniowej oraz zwolnienia z podatku VAT usługi finansowania składki ubezpieczeniowej.
 
IPPP2/443-51/12-8/KG prawo opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na udziale aktorki w kampaniach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych
 
IPPP3/443-716/11-2/KB prawo do zwolnienia dla usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych, wykonywanych przez podwykonawców
 
IPPP2/443-119/12-2/IG Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę pozostanie poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1?
 
ILPP1/443-1405/11-4/AI Czy można dokonywać odliczenia podatku VAT od towarów i usług wykorzystywanych w ramach przyznania pomocy z Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 413 – współfinansowanej przez Unię Europejską?
 
IPPP1/443-1501/11-2/EK Opodatkowanie czynności udostępniania za odpłatnością pracownikom samochodów służbowych na cele prywatne.
 
ILPP1/443-1264/11-4/AW Opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.
 
IPPP3/443-293/12-2/RD Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym podatnik (Fundacja) będzie miał prawo do odliczenia lub odzyskania podatku VAT?
 
IPPP2/443-51/12-7/KG prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do świadczonych usług związanych z osobistym udziałem aktorki w programach telewizyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym
 
IPPP2/443-51/12-4/KG prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do świadczonych usług związanych z osobistym udziałem aktorki w filmach i serialach telewizyjnych w zakresie podkładania głosu z polską wersją językową (dubbing)
 
ILPP1/443-1280/11-2/NS Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów.
 
IPPP2/443-51/12-3/KG prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do świadczonych usług związanych z osobistym udziałem aktorki w spektaklach teatralnych
 
ILPP4/443-683/11-3/TK Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacja wyżej wymienionego projektu?
 
IPPP2/443-51/12-5/KG prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do świadczonych usług związanych z osobistym udziałem aktorki w reportażach, felietonach oraz audycjach telewizyjnych lub radiowych
 
IPPP2/443-51/12-6/KG prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do świadczonych usług związanych z osobistym udziałem aktorki w warsztatach, galach i innych przedsięwzięciach kulturalnych
 
IPPP1/443-115/12-2/JL Usługa budowlano-montażowa dotycząca całego budynku sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, opodatkowana jest preferencyjną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT.
 
ILPP4/443-763/11-4/TK Prawo do odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dotyczących realizacji zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej ...”.
 
IPPP1/443-60/12-2/JL Usługa nauczania języka angielskiego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-54/12-2/JL Opodatkowania oraz konsekwencje podatkowe przeniesienia własności majątku spółki w wyniku jej likwidacji.
 
IPPP1/443-148/12-2/JL Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach przedsięwzięcia towary nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-183/12-2/JL Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP1/443-199/08/12-7/S/JL Wnioskodawca dokonując sprzedaży działek z majątku prywatnego nie będzie działał w charakterze handlowca, podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż opisanych we wniosku działek gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-138/12-2/JL Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych ze szkoleniami.
 
IPPP1/443-78/12-5/JL Planowana przez Spółkę dostawa budynków korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Ponieważ dostawa budynków objęta jest zwolnieniem od podatku VAT, ze zwolnienia tego korzysta również sprzedaż gruntów oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na których budynki są posadowione.
 
IPPP1/443-65/12-2/JL Skoro otrzymana przez Stowarzyszenie dotacja na dofinansowanie szkoleń nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, tym samym nie będzie miała ona wpływu na wysokość wyliczonego współczynnika sprzedaży, na podstawie którego Stowarzyszenie dokonuje odliczenia kwoty podatku naliczonego i nie należy jej uwzględniać przy jego liczeniu.
 
IPPP1/443-81/12-2/JL Przychody Banku związane z posiadaniem majątku - odsetki i dywidendy nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie przez Bank usług. Tym samym nie powinny być one objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie stanowią one obrotu w rozumieniu cyt. art. 29 ust. 1 ustawy i nie należy ich również uwzględniać przy kalkulacji współczynnika VAT, o którym mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-990/10-4/JW Należy stwierdzić, iż pomiędzy Wnioskodawcą, a Developerem nie doszło ostatecznie do transakcji sprzedaży i zakupu towaru, gdyż zawarta umowa została zmieniona poprzez podpisanie trójstronnie aneksu. Zatem prawidłowym w tej sytuacji jest wystawienie przez Developera faktur korygujących do faktur pierwotnych dokumentujących wpłaty zaliczek od Wnioskodawcy, a następnie wystawienie nowej faktury dokumentującej sprzedaż lokali użytkowych dla faktycznego nabywcy tj. nowego Nabywcy.
 
IPTPP4/443-139/12-2/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-91/12-4/IG Czy Gmina może odliczyć VAT z faktur za usuwanie awarii na urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, bieżące zakupy i energię oraz z faktur otrzymanych od kontrahentów za budowę, przebudowę i wymianę wodociągów?
 
IPTPP2/443-138/12-4/IR Sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IPTPP2/443-95/12-4/KW Wnioskodawca nie ma możliwości do odliczenia podatku VAT w całości ani w części w związku z realizacją operacji „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-137/12-4/PR Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IPTPP2/443-97/12-4/JS dostawa nieruchomości korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów
 
IPTPP2/443-135/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-131/12-4/UNR Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-106/12-2/JM Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z czyszczeniem kanalizacji i osadników mieszczące się - jak wskazał Wnioskodawca - w PKWiU 37.00.11 będą opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-147/12/EB Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku.
 
IPTPP2/443-124/12-4/JN Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-108/12-4/PR Skoro Wnioskodawca zamierza udzielać rabatów przy sprzedaży danych towarów, to udzielony rabat winien znaleźć odzwierciedlenie w fakturze dokumentującej sprzedaż tych konkretnych towarów.
 
IPTPP2/443-116/12-4/KW Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-123/12-2/PR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-157/12/MD Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w ramach działania 4.3.1.
 
ITPP2/443-218/12/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-271/12-5/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-217/12-2/MH Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawcy będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego przy dokonywaniu zakupów towarów i usług?
 
IPTPP2/443-136/12-4/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-217/12/EK Opodatkowanie sprzedaży działki.
 
ITPP1/443-12/12/BK Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.

Wskaźniki gospodarcze