Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 maja 2012 r.
 
ILPP2/443-291/09-4/EWW Korekta błędów faktury VAT w formie faktury korygującej.
 
ILPP2/443-1025/09-4/MR Czy w związku ze sprzedażą wyżej wskazanych nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku od towarów i usług?
 
IBPP1/443-898/11/AZb Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać VAT naliczony z faktur wystawianych przez Pocztę?
 
IBPP1/443-1182/11/BM w zakresie opodatkowania usług budowlanych wykonywanych przez pracowników na cele osobiste podatnika oraz opodatkowania usług wykonywanych przez pracowników na rzecz prowadzonego przez podatnika gospodarstwa rolnego
 
IBPP1/443-1183/11/LSz Przekazanie lokalu na własne cele osobiste Wnioskodawcy stanowi odpłatną dostawę towarów, która korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W przypadku dostawy (nieodpłatnego przekazania) zwolnionej z podatku VAT, której przedmiotem jest lokal zakupiony w 2001r., korekta podatku naliczonego nie będzie dokonywana, zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1518/11/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podmiotu, który w momencie wystawiania faktur nie była zarejestrowanym podatnikiem VAT
 
IBPP1/443-1525/11/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług stołówkowych, w ramach posiłków profilaktycznych wynikających z Kodeksu pracy dla osób pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych
 
IBPP1/443-1559/11/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy przedłużonym terminie płatności wpisanym na fakturze oraz ustnie umówionym po wystawieniu faktury
 
IBPP1/443-1560/11/AW Czy uiszczenie na rzecz powiatu opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów, o której mowa w art. 130a ust. 6 i 6a ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług
 
IBPP1/443-1605/11/LG Mechanizm „odwrotnego obciążenia” określony w art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT
 
IBPP1/443-1611/11/AL W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wydania towarów w ramach akcji promocyjnej.
 
IBPP1/443-1712/11/LSz Dostawa przedmiotowej działki w zaistniałych okolicznościach nie będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług
 
IBPP2/443-1359/11/RSz czy na notariuszu ciąży obowiązek wystawienia faktury VAT i rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z organizowaniem przez niego przetargu na sprzedaż ruchomości upadłej Spółki
 
IBPP2/443-54/12/WN stawka podatku VAT na usługi przewodnika świadczone wraz z usługą wstępu do Muzeum
 
IBPP3/443-305/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - remont i zakup wyposażenia
 
IBPP3/443-106/12/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-164/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zapewnieniu publicznego dostępu do internetu
 
IBPP3/443-105/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej
 
IBPP3/443-321/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi
 
IBPP1/443-1309/11/AZb zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych w ramach Projektu
 
IBPP1/443-1310/11/AZb zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych w ramach Projektu
 
IBPP1/443-1859/11/LSz Opodatkowanie podatkiem VAT szkolenia z zakresu psychoterapii uzależnień.
 
IPPP2/443-51/12-2/KG prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do świadczonych usług związanych z osobistym udziałem aktorki w filmach oraz serialach telewizyjnych
 
IPPP2/443-1343/11-2/IG Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku - dostawa (sprzedaż) Działki nr 44/3 będzie w całości zwolniona od podatku VAT?
 
IPPP2/443-380/11-2/JW Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące budowy budynku zakończonej w maju 2010 roku do celów działalności rolniczej na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o VAT? Kiedy Wnioskodawca złoży pierwszą deklarację z odliczeniem 1/10 kwoty VAT naliczonego z powyższych faktur?
 
IBPP1/443-1316/11/ES Czy Wspólnota powinna wystawiać właścicielom lokali faktury VAT za dostarczane media i usługi związane z utrzymaniem części wspólnych oraz w zakresie określenia czy Wspólnota powinna wystawiać właścicielom lokali refaktury VAT za media związane z utrzymaniem lokali?
 
IBPP1/443-1292/11/ES Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
IBPP1/443-1293/11/BM W zakresie opodatkowania finansowania świadczonej usługi szkolenia realizowanej w ramach projektu „...szkolenia dla pracowników działów księgowych", prawa do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu oraz ewidencjonowania wpłat otrzymanych od uczestników projektu oraz faktur VAT od zakupów związanych z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-275/12-2/MM wyodrębniony z majątku Wnioskodawcy zespół aktywów i pasywów, na który składają się trzy Koncesje wschodnie posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym transakcja wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze Spółki będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-1587/11-2/BH miejsce świadczenia usługi opracowania studium wykonalności inwestycji określa się na podstawie art. 28e ustawy
 
IPPP1/443-1226/11-4/JL W przypadku, gdy przedmiotowe usługi związane z kształceniem zawodowym, w postaci konferencji bądź wizyt studyjnych, świadczone będą dla regionalnych ośrodków pomocy społecznej i będą finansowane w całości ze środków publicznych wymienionych powyżej, w takim przypadku zastosowanie ma zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-30/12-3/BH Szkolenia kierowców są zwolnione z podatku VAT
 
IBPP1/443-1305/11/ES Prawo do obniżenia podatku należnego o VAT naliczony z faktur zakupu dokonanych przed datą rejestracji działalności.
 
IBPP1/443-1322/11/LSz Przekazanie nieruchomości w zamian za odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości jest odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji czynnością podlegającą opodatkowaniu uregulowaną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania jest zatem kwota odszkodowania pomniejszona o kwotę należnego podatku.
 
IBPP1/443-1353/11/ES Opodatkowanie kursu barmańskiego.
 
IBPP1/443-1357/11/LSz Czynność zbycia 2 działek składających się z: gruntów niezabudowanych budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%, natomiast gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczonych pod zabudowę, podlegać będzie korzystać ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1363/11/AL W zakresie:1. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy oraz kwiatów, 2. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy zużywanych przez pracowników i kontrahentów oraz konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kwiatów celem złożenia w miejscach pamięci tytułem uczczenia świąt państwowych,3. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kontrahentom kwiatów z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji.
 
IBPP1/443-1366/11/LSz Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku zapłaty przez nabywcę usługi 100% ceny przed rozpoczęciem imprezy.
 
IBPP1/443-1368/11/LSz Otrzymanie odszkodowania na podstawie odrębnego roszczenia o odszkodowanie za bezpodstawne wzbogacenie się nie będzie stanowiło podstawy do skorygowania odliczonego podatku naliczonego.
 
IBPP1/443-1370/11/AL W zakresie konieczności korekty podatku naliczonego, w dacie stwierdzenia niedoboru powstałego w wyniku kradzieży materiałów.
 
IPTPP2/443-386/12-5/JN Możliwość odliczenia podatku VAT i ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-46/12/MS Możliwość wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-441a/11/EB Czy usługi świadczone przez "P." są zwolnione od podatku?
 
IPTPP1/443-239/12-2/MH Czy Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, może na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku odzyskać poniesiony koszt podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „...”?
 
IPTPP2/443-187/12-2/PR Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-166/12-4/MS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „...”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-164/12-2/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu p.n. „...” finansowanego ze środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-133/12-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ITPP2/443-441b/11/EB Zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-1214/11/AJ Stawki podatku obowiązujące dla dostawy gruntu dokonanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 
IPTPP1/443-126/12-4/MS Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT przy wykonaniu projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-93/12-4/MW usługi polegające na opracowaniu instrukcji przeciwpożarowej będą podlegały opodatkowaniu, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawką VAT 23%.
 
IPTPP1/443-93/12-6/MW Wykonywanie przez Wnioskodawcę w jednym zakładzie w ramach jednej usługi szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem instrukcji przeciwpożarowej, będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, o ile – jak wskazał Wnioskodawca – opracowanie instrukcji będzie stanowiło niezbędny element świadczonej usługi podstawowej, a głównym celem jej sporządzenia nie będzie osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tej czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 
IPTPP2/443-91/12-4/KW opodatkowanie transakcji wniesienia wszystkich udziałów w nieruchomościach do jednej spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPP1/443-93/12-5/MW Usługi szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy
 
IPTPP2/443-91/12-5/KW opodatkowania transakcji stopniowego wnoszenia poszczególnych udziałów w nieruchomościach do jednej spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPP2/443-93/12-8/KW możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia budynku mieszkalnego w związku ze zmianą jego przeznaczenia
 
IPTPP2/443-91/12-6/KW opodatkowanie transakcji stopniowego wnoszenia poszczególnych udziałów w nieruchomościach do kilku spółek komandytowo-akcyjnych
 
IPTPP1/443-231/12-3/AK Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu?
 
IPTPP1/443-203/12-2/AK Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskać podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji?
 
IPTPP1/443-198/12-6/MH Czy Centrum (SPZOZ) ma prawną możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, naliczonego przy realizacji projektu pn. „..”?

Wskaźniki gospodarcze