Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 maja 2012 r.
 
IBPP2/443-117/11/ASz stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 
IBPP2/443-935/11/UH Montażu rolet zewnętrznych i bramy garażowej
 
IBPP2/443-948/11/UH Konserwacji instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej obowiązkowa kontrola i pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz kontrola instalacji odgromowej wykonywana w budynkach mieszkalnych PKOB 1122podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 8%.
 
IBPP2/443-956/11/BW Czy usługi przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, na które składają się m.in. odbiór próby ciśnienia sieci wodociągowej, odbiór próby ciśnienia przyłącza wodociągowego, odbiór końcowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, odbiór końcowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego z inwentaryzacją powykonawczą, włączenie przyłącza do wodociągu miejskiego (nawiert), włączenie przyłącza do kanalizacji sanitarnej (PCV), plombowanie wodomierza, wykonanie podejścia pod wodomierz, wymiana uszkodzonego wodomierza, stanowią usługi pomocnicze do usługi rozprowadzania wody i odbioru ścieków i w związku z tym podlegają opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką VAT?
 
IBPP2/443-991/11/UH Montaż rolet zewnętrznych i bramy garażowej wykonywany w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP4/443-1862/11/ASz możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1807/11/ASz możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1652/11/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu stażów dla absolwentów szkół
 
IBPP4/443-1612/11/ASz możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-1145/11/BW Czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w sytuacji sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 1151 dla której brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dla tego terenu zapis "tereny rozwoju aktywności gospodarczej - pozarolniczej" a w ewidencji gruntów jest ta działka oznaczona użytek Ps V (0,2970 ha) i LsIV (0,1706 ha) ma miejsce zwolnienie z podatku VAT?
 
IBPP2/443-1139/11/BW Stawka podatku VAT w przypadku refakturowania kosztów mediów na najemców i obciążania najemców kwotą brutto ww. kosztów
 
IBPP2/443-1138/11/ICz Refakturowania mediów z tytułu świadczenia umowy najmu, refakturowania mediów z tytułu świadczenia umowy użyczenia, refakturowania mediów z tytułu świadczenia umowy w sprawie rozliczenia mediów i kosztów utrzymania budynku.
 
IBPP2/443-1127/11/ASz zakresie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.
 
IBPP2/443-1125/11/WN stawka podatku na wykonanie usług budowlanych w zakresie montażu drzwi, podłóg, okien i parapetów
 
IBPP2/443-1114/11/BW Czy opłaty jakie Wnioskodawca pobiera za usunięcie z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-1064/11/ICz Czy otrzymana od kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w pliku elektronicznym, np. PDF, a następnie wydrukowana faktura VAT stanowi dla Spółki podstawę do odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy
 
IPTPP2/443-110/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją działania.
 
ILPP2/443-35/07/12-S/MN Sprzedaż przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, działek przeznaczonych pod zabudowę, powstałych po podzieleniu działek rolnych, zakupionych z własnych środków jako majątek osobisty. Na gruntach prowadzona była działalność rolnicza.
 
ILPP2/443-534/09/12-S/EN Czy w świetle przedstawionych powyżej informacji, Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży gruntów budowlanych, które stanowiły część prowadzonego przez niego w przeszłości gospodarstwa rolnego, zostanie płatnikiem podatku VAT, a dokonane transakcje sprzedaży tych gruntów zostaną opodatkowane tym podatkiem?
 
ILPP2/443-377/10/12-S/SJ Czy prawidłowe jest uznanie, iż sprzedaż posiadanych udziałów/akcji spółek kapitałowych nie wpłynie na prawo do odliczenia podatku naliczonego po stronie Spółki w odniesieniu do wydatków związanych z ogółem prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności nie powinna być uwzględniona przy ustaleniu proporcji odliczenia częściowego podatku naliczonego, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT?
 
ITPP1/443-10/12/TS Stawki podatku przy wykonywanych czynnościach.
 
IBPP1/443-1374/11/AZb Wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-1375/11/ES Zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce.
 
IBPP1/443-1376/11/ES Zwolnienia od podatku sprzedaży lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce.
 
ITPP2/443-395/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-1377/11/LSz Nabycie towarów nadających się do dalszego użytku po dokonaniu ich odzysku przez Wnioskodawcę odbywa się na zasadach ogólnych. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy ww. towarów jest sprzedawca tych towarów jako niewymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-1678/11-2/ISZ Odpłatne świadczenie usług w zakresie likwidacji szkód, świadczone przez Wnioskodawcę, który nie jest ubezpieczycielem i ubezpieczającym, na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy, wobec czego będą opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej, która od 1 stycznia 2011r. wynosi 23%.
 
IPPP1/443-40/12-2/EK Czy stosowany przez Spółkę sposób fakturowania jest dopuszczalny przez obowiązujące przepisy?
 
IPPP1/443-56/12-3/EK Nabywane przez Bank usługi, które Wnioskodawca rozpoznaje jako import usług, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-68/12-2/EK Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących.
 
IPPP1/443-131/12-2/EK Uznanie za usługę nabycia wierzytelności od sprzedającego, zastosowanie zwolnienia, określenie właściwej podstawy opodatkowania oraz dokumentowania fakturą VAT do tej usługi.
 
IPPP1/443-56/12-2/EK Opodatkowanie usług związanych z transakcjami wykonywanymi przy użyciu kart płatniczych
 
IPPP1/443-1695/11-2/EK Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (wykonanych z folii)
 
IPPP1/443-165/12-4/EK Stawka podatku VAT w związku z refakturowaniem opłat za media.
 
IPPP2/443-1397/11-6/IZ W konsekwencji faktury VAT w formacie PDF otrzymywane przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem opisanej we wniosku techniki udostępniania faktur drogą elektroniczną uprawniają do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur w dacie otrzymania poczty elektronicznej z załączoną fakturą w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
IPPB2/415-48/12-2/AK Czy w związku z dokonaniem przez drugiego udziałowca Spółki zbycia na jej rzecz posiadanych w tej Spółce udziałów bez wynagrodzenia celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy którego udziały nie podlegają umorzeniu powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 
IBPP1/443-1378/11/LSz Wnioskodawca jako nabywca odpadów objętych grupowaniem PKWiU 38.11.58.0, PKWiU 38.11.55.0 a objętych mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej w trybie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, która jest podstawą do rozliczenia podatku należnego.
 
IBPP1/443-1380/11/AL W zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego wstępu na spektakle w celu ich promocji.
 
IPPP1/443-41/12-2/BH Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur leasingu samochodu w pelnej wysokości w okresie odpowiadającym okresowi wynajmu tego pojazdu
 
IPPP3/443-82/12-2/KB Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe, w przypadku zastosowania przez wystawcę stawki 23% zamiast 22%
 
IPPP1/443-1795/11-2/BH Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT
 
IPPP1/443-347/12-2/AW Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPPP2/443-30/12-2/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych oraz określenie właściwej stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych świadczonych przez Spółkę.
 
IPPP2/443-1390/11-4/AK dostawa Nieruchomości będzie objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1175/11-2/IZ dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem usług marketingowych
 
IPPP2/443-1153/11-2/IZ dotyczy zastosowania zwolnienia z podatku dla usługi żywieniowej dla dzieci w przedszkolu
 
IPPP2/443-1103/11-2/IZ Dotacja udzielona przez PARP przekazana na cele szkoleniowe dotyczące Spółek, nie ma wpływu na cenę projektu szkoleniowego. W analizowanej sytuacji nie może być zatem mowy o dotacji zwiększającej obrót opodatkowany VAT, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-1074/11-2/IZ dotyczy opodatkowania dopłat, powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia podatku
 
IPPP2/443-929/11-2/IZ Dotyczy momentuwykonania usługi budowlanej, obowiązku podatkowego od tej czynności oraz stawki podatku
 
IPPP2/443-1089/11-2/IZ dotyczy opodatkowania nieodpłatnych wydań nagród w ramach usługi kompleksowej
 
IPPP2/443-978/11-4/IZ Usługi świadczone przez Wnioskodawcę, polegające na sprzedaży artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego na rzecz podmiotu trzeciego, będącego organizatorem imprezy, nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, wskazanej w art. 41 ust. 2 w zw. art. 146a pkt 2 oraz poz. 181 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, lecz będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy.
 
IPPP2/443-897/11-4/IZ dotyczy odliczenia podatku od nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem
 
IPPP2/443-1130/11-4/IZ Dotyczy stawki podatku dla montażu bram garażowych
 
IPPP1/443-184/12-2/PR zastosowanie zwolnienia dla nabywanych od podmiotu zagranicznego usług SWIFT w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2010 r.
 
IPPP1/443-197/12-2/PR opodatkowanie jednorazowego wynagrodzenia wypłaconego z tytułu powstrzymania się od dalszego wykonywania na rzecz kontrahenta usługi polegającej na wydzierżawianiu linii produkcyjnej.
 
IPPP1/443-222/12-4/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-184/12-3/PR zastosowanie zwolnienia dla nabywanych od podmiotu zagranicznego usług SWIFT w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2010 r.
 
IPPP1/443-198/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej otrzymanie jednorazowego wynagrodzenia wypłaconego z tytułu powstrzymania się od dalszego wykonywania na rzecz kontrahenta usługi polegającej na wydzierżawianiu linii produkcyjnej.
 
IPPP1/443-88/12-2/PR zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla usług telewizji cyfrowej (kablowej), sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 61.10.5
 
IPPP1/443-210/12-2/PR opodatkowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
IPPP3/443-347/12-2/SM prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie usług gastronomicznych
 
IPPP1/443-112/12-2/PR uznanie za usługę nabycia wierzytelności od Sprzedającego, zastosowania zwolnienia z opodatkowania w stosunku do tej usługi, określenie właściwej podstawy opodatkowania oraz udokumentowania fakturą VAT tej usługi.
 
IPPP1/443-231/12-2/PR Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego przez Spółkę paliwa, które będzie odsprzedawane pracownikom, w ramach rozliczeń podróży innych niż służbowe
 
IBPP1/443-1385/11/BM W zakresie uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut i ich opodatkowania podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich wytworzeniem.
 
ITPP2/443-1717/11/EK Świadczone przez Muzeum (podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Kultury) usługi konserwatorskie, jako usługi kulturalne, będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.
 
IPTPP4/443-190/12-6/OS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn., gdyż poniesione wydatki nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-1731/11/MS Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-176/12-5/OS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zrejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ILPP1/443-97/12-3/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług dla całości zamówienia.
 
IPTPP2/443-166/12-4/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-97/12-4/AI Stawka podatku VAT dla czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.
 
IPTPP1/443-162/12-2/AK Usługi wykonywane przez Zainteresowanego na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ILPP1/443-97/12-5/AI Stawka podatku VAT dla czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne”.
 
IPTPP1/443-155/12-4/RG Czy Wnioskodawcy, zgodnie z art. 90 ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów pośrednio związanych ze sprzedażą opodatkowaną?
 
ILPP1/443-97/11-6/AI Stawka podatku VAT dla czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 81.29.1 „Usługi w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia”.
 
ITPP2/443-1320/11/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
IPTPP1/443-149/12-4/MS Czy usługi świadczone przez Wnioskodawczynię podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-148/12-3/RG 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminę zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
ITPP2/43-1291/11/MD Sposób dokonania korekty podatku naliczonego odliczanego w trakcie budowy budynku, w związku z przeznaczeniem jego części (lokali) do wykonywania czynności zwolnionych oraz sposobu rozliczenia podatku naliczonego w przypadku przeznaczenia na sprzedaż lokali mieszkalnych.
 
IPTPP1/443-148/12-2/RG 1) W odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust 3 ustawy o VAT.
2) Występujących po stronie Gminy zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D) Gmina nie powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.
3) W celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, nie jest zobowiązana do zastosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.).
 
IPTPP2/443-142/12-3/IR Uregulowania dotyczące cash-poolingu
 
IPTPP2/443-142/12-2/IR Uregulowania dotyczące cash-poolingu
 
IPTPP2/443-141/12-2/AW Dostawa budowli znajdujących się na gruncie o powierzchni 840m2 – jak wskazał Wnioskodawca - zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem przedmiotowa transakcja nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jednakże ze względu na to, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało w stosunku do tych obiektów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jak również nie ponosił on wydatków na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej, dostawa tych budowli korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Tym samym dostawa przedmiotowego gruntu o powierzchni 840m2 zabudowana budowlami korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP4/443-83/12-4/JM Sprzedaż mediów dla najemców lokali należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie związaną z usługą najmu i do ich opodatkowania stosuje się stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu tj. stawką podatku VAT w wysokości 23% - w przypadku lokali użytkowych, oraz zwolnienie – w przypadku najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. W kwestii odsprzedaży usług telekomunikacyjnych Wnioskodawca jest uprawniony do wystawienia faktury na rzecz wynajmującego ze stawką właściwą dla usługi telekomunikacyjnej. W przypadku, gdy stron nie wiąże umowa najmu, Wnioskodawca dokonuje jedynie odsprzedaży ww. mediów, które winny być opodatkowane stawkami właściwymi dla tych usług.
 
IPTPP2/443-117/12-4/JN Termin dokonania korekty podatku VAT w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu osobowego i ustalenia pozycji w deklaracji VAT-7, w której korekta ta winna być uwzględniona.
 
IPTPP4/443-116/12-2/OS Czy dla celów podatku VAT w przypadku udzielanych bonifikat na zasadach opisanych powyżej - przychodem (podstawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawą opodatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
ITPP1/443-1270/11/KM Opodatkowanie usług medycznych świadczonych na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym.
 
IPTPP4/443-115/12-2/ALN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nie będzie nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie będzie dysponował fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.
 
IPTPP1/443-110/12-4/AK Czy szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej są zwolnione z podatku VAT?
 
IPTPP1/443-110/12-5/AK Czy szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej są zwolnione z podatku VAT?
 
ITPP1/443-1073/09/12-S/KM Zakres opodatkowania rozliczeń dotyczących kosztów zarządu nieruchomością wspólną i „mediów” pomiędzy wspólnotą a jej członkami.

Wskaźniki gospodarcze