Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 maja 2012 r.
 
IBPP3/443-182/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31. „Funkcjonowanie Lokalnej grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
 
IBPP3/443-192/12/JP możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez wykonawcę zadania dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu polegającego na odnowie centrum wsi
 
IBPP3/443-251/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na odbudowie boiska sportowego
 
IBPP2/443-77/12/IK Opodatkowanie usługi polegającej na likwidacji szkód
 
ITPP2/443-1228a/11/AW Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją budowy obiektu budowlanego z przeznaczeniem na wynajem/dzierżawę.
 
ITPP2/443-1228b/11/AW Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji?
 
ITPP2/443-1228c/11/AW Odliczenie podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej.
 
IBPP1/443-1409/11/AL W zakresie możliwości posługiwania się numerem NIP sprzed otwarcia likwidacji Spółki w okresie pomiędzy otwarciem likwidacji a zamknięciem likwidacji Spółki.
 
IBPP1/443-1416/11/AL W zakresie opodatkowania przekazania nagród i prezentów w formie znaków legitymacyjnych oraz opodatkowania przekazania nagród i prezentów w formie towarów.
 
IBPP1/443-1419/11/AZb Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-1420/11/LSz Dostawa części gruntu otrzymanego w darowiźnie nie będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1421/11/AL W zakresie opodatkowania pobieranych opłat z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
 
IPPP3/443-220/11/12-10/S/JK Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT usług w zakresie logopedii i gimnastyki korekcyjnej.
 
IBPP1/443-1426/11/LSz Dla dostawy 2 budynków zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, również dostawa działki będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-67/12-2/IGo Skoro przedmiotowa nieruchomość, nabyta na potrzeby prywatne, nigdy nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, należy uznać, że Wnioskodawca w wyniku sprzedaży należącej do Niego części nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT.
 
IPPP2/443-1396/11-4/IG Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tej postaci, w jakiej została dokonana, prawidłowo została opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%?
 
IPPP3/443-155/12-2/MK Przy dostawie wyrobów zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 01.25.90.0,– zastosowanie ma preferencyjna 5% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 8 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym dla dostawy owoców kaki mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.25.90.0 zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe.
 
IPPP3/443-91/12-2/KT Stawka podatku dla sprzedaży książek na nośnikach w postaci pliku PDF.
 
IPPP3/443-1586/11-2/KT Obowiązek rozliczenia podatku od krajowej dostawy towarów przez nabywcę.
 
IPPP3/443-38/12-4/KT Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymywanych premii pieniężnych.
 
IPPP3/443-1610/11-4/KT Stawka podatku dla importowanych produktów leczniczych.
 
ITPP2/443-1439/11/AF Stawki podatku obowiązujące dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.
 
IPPP1/443-1104/11-2/AS opodatkowanie usługi nabycia wierzytelności, ustalenie podstawy opodatkowania
 
IBPP3/443-95/12/LŻ Prawo do obniżenia podatku VAT w odniesieniu do realizacji projektu „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”
 
IPPP3/443-1519/11-4/JF Wystawienie faktury (samofakturowanie) dla transakcji wewnątrzwspólnotowej przez nabywcę towarów Spółki - kontrahenta niemieckiego na podstawie § 6 ust. 5 rozporządzenia oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-70/12-4/KT Obowiązku rejestracji Stowarzyszenia jako podatnika VAT oraz miejsca opodatkowania usługi świadczonej na rzecz Stowarzyszenia.
 
IPPP3/443-1610/11-5/KT Stawka podatku dla produktów leczniczych w obrocie krajowym.
 
IPPP3/443-16/12-4/KT Opodatkowanie rozliczeń w ramach umowy konsorcjum – realizacja projektu rozwojowego.
 
IPPP3/443-1482/11-3/RD 1. Czy transakcja zbycia nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z VAT z opcją opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i w sytuacji gdy zbywca oraz nabywca złożą oświadczenie w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, przedmiotowa transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu standardową stawką VAT jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju w rozumieniu art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT?2. Czy nabywca - działając jako zarejestrowany podatnik VAT, który wykorzystywać będzie nieruchomość do działalności opodatkowanej — ma prawo odliczyć podatek naliczony na nabyciu nieruchomości?
 
IBPP2/443-1299/11/ICz Prawidłowość wystawiania i przechowywania faktur wewnętrznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
 
IPPP3/443-1595/11-2/MPe w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności
 
IPPP2/443-1103/11-4/IZ Dotyczy stawki podatku dla usług szkoleniowo-doradczych
 
IPPP2/443-1103/11-3/IZ Dotyczy uznania świadczonej przez Stronę usługi szkoleniowo-doradczej za usługę o charakterze kompleksowym
 
IPPP3/443-194/12-2/RD Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, będącego podmiotem leczniczym w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia, w celu wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia ww. osób w pomieszczeniu dla zatrzymanych korzystają ze zwolnienia od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-1303/11/ICz Opodatkowanie czynności dokonywanych w ramach administrowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
IPPP3/443-65/12-2/KT Stawka podatku dla sprzedaży napojów w ramach świadczonych usług gastronomicznych: napojów mlecznych z kawą oraz pozostałych napojów mlecznych (czekolada) – sprzedawanych na miejscu i na wynos.
 
IPPP3/443-78/12-2/KT usługi w zakresie magazynowania towarów mają charakter usług związanych z nieruchomościami i tym samym spełniają dyspozycję art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości, tj. magazynu, w którym przedmiotowe usługi są świadczone. Tym samym, dla określenia miejsca świadczenia usług będących przedmiotem zapytania, zastosowania nie znajdzie zasada ogólna wynikająca z przepisu art. 28b ustawy.
 
IPPP3/443-99/12-2/KT Czynność udostępnienia wagonów w celu zapewnienia ciągłości transportu towarów - jako usługa pomocnicza do kompleksowej usługi transportowej.
 
IPPP3/443-107/12-2/KT Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów w ramach świadczonej kompleksowo usługi zarządzania systemem świadczeń pozapłacowych.
 
IBPP3/443-62/12/JP prawa możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
IPPP3/443-144/12-2/KT Opodatkowanie opłat reprograficznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wnoszenie tych opłat.
 
IPPP2/443-329/09/11-5/S/AZ/KOM Spółce nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłaconego w związku z nabywaniem paliw silnikowych, benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu użytkowanych przez nią na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze samochodów (wykorzystywanych na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT) osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.
 
IPPP2/443-105/12-2/KOM Możliwość zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług wykonywania tłumaczeń,
 
IPPP2/443-233/12-2/KOM możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług rachunkowo – księgowych
 
IPPP2/443-1428/11-2/KOM Korekta obrotu i podatku należnego w związku ze zwrotem towaru dokonywanego przez klienta nie posiadającego oryginału paragonu
 
IPPP2/443-632/09/12-9/S/MS/KOM Opodatkowanie sprzedaży działek
 
IPPP2/443-1100/11-4/KOM możliwość opodatkowania podatkiem VAT zbycia lokalu mieszkalnego
 
IPPP2/443-177/12-2/KOM uznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu prowadzenia odrębnej od gospodarstwa rolnego działalności gospodarczej
 
IPPP2/443-1399/11-2/KOM Możliwość zwolnienia w 2012r. od podatku VAT świadczonych usług rachunkowo – księgowych
 
ITPP1/443-1674/11/IK Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty, wynikające z wewnętrznych faktur korygujących.
 
IPPP2/443-152/12-2/KOM Uznanie Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego z tytułu nowo nabytego gospodarstwa rolnego przy jednoczesnym byciu podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia wspólnie z żoną odrębnego gospodarstwa rolnego
 
IPPP2/443-50/12-2/KOM Opodatkowanie czynności zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
IBPP3/443-1228/11/PH w zakresie prawidłowości akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę towarów i usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-97/12-2/KOM Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi montażu (wraz z materiałem) rolet zewnętrznych i wewnętrznych, moskitier, plis, markiz balkonowych i tarasowych oraz żaluzji poziomych i pionowych w budynkach mieszkalnych
 
IPPP2/443-318/12-2/KOM opodatkowanie jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty
 
IPPP2/443-31/12-2/KOM Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości, wykazanego na fakturach dokumentujących usługę wynajmu samochodów (pojazdów) przeznaczonych do dalszego ich odpłatnego wynajmu
 
IBPP3/443-1232/11/PH w zakresie prawidłowości akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę towarów i usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-133/12-2/KOM Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-1347/11-2/KOM możliwość zwolnienia podmiotowego w 2012r. od podatku VAT usług konserwacji zabytków
 
IPPP2/443-1321/11-2/KOM Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP1/443-1468/11/LSz Do dostawy popiołu cynkowego (złomu) należy zastosować metodę opodatkowania dostawy przez nabywcę tj. przez Wnioskodawcę, pod warunkiem, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP1/443-1474/11/LSz Otrzymanie przez Wnioskodawcę nadpłaty czynszu dzierżawnego w wyniku omyłki wpłacającego, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w terminie wpłaty za wysokiej kwoty i nie wymaga wystawienia faktury. Natomiast wpłata odpowiadająca wartości miesięcznego czynszu stanowi zapłatę za świadczoną usługę, a obowiązek z tego tytułu winien być rozliczony – stosownie do zapisu art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1485/11/BM W zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych.
 
IPTPP1/443-147/12-2/MW W przypadku, gdy usługa budowlana została wykonana i zostało to potwierdzone protokołem odbioru, to faktura dokumentująca II etap robót budowlanych powinna zostać najpóźniej wystawiona 30. dnia licząc od dnia podpisania protokołu, pod warunkiem, iż przed upływem 30 dnia od dnia wykonania usługi Wnioskodawca nie otrzymał za nią zapłaty.
 
IPTPP2/443-140/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-127/12-4/PR Wnioskodawca winien opodatkować sprzedaż biletów, karnetów, abonamentów do korzystania z pomieszczeń i urządzeń w fitness klubie celem rekreacji oraz poprawy kondycji fizycznej, podstawową stawką podatku od towarów i usług – 23%.
 
IPTPP2/443-118/12-4/KW Miejsce świadczenia usług udzielania licencji na rzecz podatników i „nie podatników” z Unii Europejskiej oraz podatników i „niepodatników” spoza Unii Europejskiej.
 
ITPP2/443-1377a/11/RS Zakres opodatkowania czynności zbycia składników majątkowych.
 
ITPP1/443-1583a/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1583b/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1774/11/AF Czy miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym kontrahenta szwajcarskiego jest terytorium kraju.
 
ITPP2/443-1377b/11/RS Zakres stawki podatku obowiązującej do czynności zbycia składników majątku.
 
ITPP2/443-1715/11/AP Obowiązek złożenia dokumentu VAT-23 i wpłacenia podatku w terminie 14 dni w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wózków widłowych.
 
ITPP1/443-1547/11/BK Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT.
 
ITPP1/443-1637/11/JJ Możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

Wskaźniki gospodarcze