Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 maja 2012 r.
 
IBPP4/443-1755/11/ASz Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-1378/11/ICz Opodatkowanie opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
IBPP3/443-103/12/KG Zwolnienie z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przewozu osób zgodnie z klasyfikacją PKWiU 49.39.11.0
 
IBPP2/443-75/12/RSz prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, otrzymywanych od dnia 1 stycznia 2012r., dokumentujących raty leasingowe, odnośnie samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, wniesionego aportem do spółki cywilnej, będącej Wnioskodawcą
 
IBPP1/443-1406/11/LSz Zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynku biurowo-magazynowego i wiaty wraz z gruntem.
 
IPTPP2/443-105/12-4/KW Opodatkowanie oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezgotówkowej usługi dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 
IPPP2/443-60/12-4/KOM skutki podatkowe przekazania synowi darowizną gospodarstwa rolnego
 
IPPP2/443-238/12-2/KOM sposób oznaczania sprzedawanych towarów na paragonach fiskalnych, usługa gastronomiczna
 
IPPP2/443-1100/11-5/KOM określenie stawki podatku VAT dla zbycia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego
 
IPPP2/443-1392/11-5/KOM stawka 8% podatku VAT dla usługi montażu z dostawą ścianek szklanych i przesuwnych w budownictwie mieszkaniowym
 
IPPP2/443-14/12-4/KOM pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty
 
IPPP2/443-1254/11-4/KOM opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych Dystrybutorom premii pieniężnych
 
IPPP2/443-5/12-4/KOM Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty.
 
IPPP2/443-75/12-2/KOM możliwość przechowywania kopii faktur papierowych wystawionych kontrahentom w formie elektronicznej
 
IBPP1/443-1486/11/LSz Zwolnienie podmiotowe - Wnioskodawca ustalając kwotę limitu sprzedaży uprawniającą do zwolnienia od podatku nie może jej pomniejszać o kwotę podatku, którego nie pobrał i nie rozliczył z urzędem skarbowym w deklaracji VAT.
 
IBPP1/443-1493/11/AW Opodatkowanie i prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczące usług gastronomicznych i kateringowych nie nabywanych w ramach przepisów BHP.
 
IPPP2/443-1212/11-2/KOM Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupu pojazdów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (bankowozy)
 
IPTPP1/443-156/12-4/AK Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją ww. zadania?
 
IBPP1/443-1562/11/LSz Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowników wieczystych nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy, gdyż transakcja ta nie wyczerpała znamion dostawy towarów.
 
IBPP1/443-1494/11/BM W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca może odliczyć VAT naliczony wynikający z faktur za rozmowy i abonamenty zakupione na cele związane w całości z działalnością opodatkowaną.
 
IBPP1/443-1496/11/AL W w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą dwóch działek wraz z udziałami w drodze oraz konieczności opodatkowania podatkiem VAT tej sprzedaży.
 
IBPP2/443-41/12/IK Zwolnienie od podatku usługi transferu zawodnika do innego klubu sportowego
 
IPTPP1/443-120/12-6/IG 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku obniżonej do 8%?
2. Jaką stawkę należy zastosować w przypadku naruszenia limitów, o jakich mowa w art.41 ust. l2c ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Jaką stawkę należy zastosować w przypadku wykonania usług w lokalach mieszkalnych spełniających limity o jakich mowa w art. 41 ust. 12c, ale znajdujących się w budynkach niemieszkalnych PK0B 12?
 
IBPP1/443-1514/11/AZb Czy otrzymujący nieodpłatne świadczenie usług – w zakresie udzielonego poręczenia kredytowego, jest w obowiązku odprowadzenia podatku VAT należnego?
 
IPTPP1/443-120/12-5/IG 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku obniżonej do 8%?
2. Jaką stawkę należy zastosować w przypadku naruszenia limitów, o jakich mowa w art.41 ust. l2c ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Jaką stawkę należy zastosować w przypadku wykonania usług w lokalach mieszkalnych spełniających limity o jakich mowa w art. 41 ust. 12c, ale znajdujących się w budynkach niemieszkalnych PK0B 12?
 
IBPP1/443-1521/11/LSz Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu kawy i herbaty wraz z dodatkami oraz wody mineralnej, wpływ usługi gastronomicznejna odliczenie podatku VAT od zakupu tzw. przerw kawowych i sposób dokumentowania na fakturze zakupionych towarów.
 
IBPP2/443-1349/11/AM „Czy jeżeli usługi w zakresie wykonywania grobowców/nagrobków kamiennych są świadczone w związku z zamówionymi przez klienta czynnościami w zakresie pochówku osoby zmarłej, tj. stanowią nieodłączny element zamówionej usługi pogrzebowej jako całości są opodatkowane stawką 8% VAT, tak jak usługi pogrzebowe? Czy jeżeli usługi w zakresie wykonywania grobowców/nagrobków kamiennych są świadczone jako usługi odrębne - tj. niezwiązane z konkretnymi czynnościami w zakresie pochówku, czyli będące w stosunku do takich usług poprzedzające lub też następcze - to jako takie podlegają opodatkowaniu podstawową stawką 23% VAT?”
 
IPTPP1/443-120/12-4/IG 1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku obniżonej do 8%?
2. Jaką stawkę należy zastosować w przypadku naruszenia limitów, o jakich mowa w art.41 ust. l2c ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Jaką stawkę należy zastosować w przypadku wykonania usług w lokalach mieszkalnych spełniających limity o jakich mowa w art. 41 ust. 12c, ale znajdujących się w budynkach niemieszkalnych PK0B 12?
 
IBPP1/443-1533/11/LSz W przypadku usług świadczonych na rzecz sądów, rozliczenie podatku należnego z urzędem skarbowym winno zostać dokonane za okres rozliczeniowy, w który dokonano zapłaty za świadczoną usługę tj. w miesiącu otrzymania całości lub części wynagrodzenia.
 
IPTPP2/443-107/12-5/JS w przypadku gdy Wnioskodawca świadczy usługi najmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe, to na wystawianych fakturach dotyczących usługi najmu oraz opłat za energię elektryczną do oświetlenia korytarza, schodów, wejścia, podwórza oraz za wywóz śmieci, usługi wod-kan, konserwację domofonów winien zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy
 
IPTPP2/443-107/12-7/JS z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej do odpowiedniego rodzaju sprzedaży, Zainteresowanemu będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego według ustalonego wskaźnika proporcji
 
IPTPP2/443-107/12-6/JS Wnioskodawcy przysługuje w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z przedmiotowych faktur z nieprawidłową – w ocenie Zainteresowanego – stawką podatku VAT, w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, o ile nie wystąpią ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy
 
IBPP2/443-1234/11/AB odliczenie podatku VAT w związku z termomodernizacją budynku oraz korekty podatku
 
IBPP3/443-1238/11/AB Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie motocykla
 
IBPP2/443-1244/11/AB opodatkowanie odszkodowania uzyskanego za nienależyte wykonanie umowy
 
IBPP2/443-1337/11/AB Opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej
 
IBPP2/443-1347/11/AM „Czy stosowanie stawki dla mediów refakturowanych łącznie ze świadczeniem głównym jakim jest najem winno być takie same jak usługa główna: najem zwolniony – media zwolnione, najem VAT 23% - media opodatkowane 23% podatku VAT?”
 
IBPP3/443-1178/11/AM „Czy w przypadku dokonania podziałów w/w działki na mniejsze działki i w przyszłości ewentualnej sprzedaży kilku z nich Wnioskodawca wraz z Małżonką zobowiązany będzie do zapłacenia podatku od towarów i usług – VAT?„
 
ITPP1/443-1249/10/12-S/KM Zakres korekty podatku naliczonego w związku z nieuregulowanymi fakturami.
 
IPTPP2/443-223/12-8/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia w części ani w całości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w partnerstwie pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-210/12-5/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1311/11/IK Czy usługi wstępu na spektakle artystyczne i do obiektów kulturalnych podlegają opodatkowaniu?
 
IPTPP2/443-198/12-7/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia w części ani w całości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-170/12-6/UNR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-99/12-4/MW Wyrażenie zgody na udostępnianie przez Y Sp. z o.o. przestrzeni w sieci kanalizacyjnej, będącej własnością Wnioskodawcy, wyznaczonemu przez Miasto wykonawcy w celu umieszczenia w niej sieci światłowodowej w ramach inwestycji realizowanej przez Miasto, oznacza, że Wnioskodawca będzie świadczył odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. W związku z tym stanie się z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-189/12-5/RG Czy Powiat przy realizacji zadania „..." posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) z związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-171/12-2/JS wymóg przedstawienia przez Spółkę naczelnikowi urzędu celnego zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, będzie spełniony również poprzez złożenie przez Spółkę oświadczenia, o którym mowa w art. 33a ust. 2a ustawy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2b ww. artykułu
 
ITPP2/443-1416/11/AD Brak prawa do otrzymania zwrotu podatku naliczonego przy zakupie ciągnika siodłowego.
 
IPTPP4/443-133/12-2/OS Wnioskodawca mimo, iż nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym tj. 2011 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to jednak nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż wobec Wnioskodawcy wystąpił wcześniej obowiązek ewidencjonowania.
 
IPTPP4/443-124/12-2/ALN Wnioskodawca tolerował sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego, inny podmiot korzystał z należącej do niego Jak wskazał Wnioskodawca nie podejmował prób odzyskania nieruchomości a jedynie próbuje ustalić sposób dalszego użytkowania (sprzedaż lub dzierżawa). Wobec powyższego opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowi zapłatę za świadczenie wzajemne w postaci świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Usługi te należą do czynności opodatkowanych podatkiem VAT zdefiniowanych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy i winny zostać udokumentowane fakturą VAT.
 
IPTPP4/443-118/12-2/JM Dokument, o którym mowa we wniosku jest w istocie zbiorczą fakturą korygującą i stanowi podstawę do dokonania przez Wnioskodawcę odliczenia wynikającego z niego podatku naliczonego pod warunkiem, iż udokumentowane nim usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy oraz niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.
 
ITPP2/443-1395/11/EB Zarząd jako jednostka organizacyjna Powiatu w zakresie, w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-105/12-4/MW Czy Syndyk masy upadłości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ma obowiązek dokonania i złożenia korekt deklaracji VAT-7 wynikających z nieuregulowanych należności za faktury przez Sp. z o.o. przed datą ogłoszenia upadłości Spółki?
 
IPTPP2/443-104/12-6/IR Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku.

Wskaźniki gospodarcze