Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 maja 2012 r.
 
ILPP2/443-57/10/12-S/BA Czy faktury wystawiane na rzecz kontrahentów w formie papierowej Wnioskodawca uprawniona jest do przechowywania w formie elektronicznej, pod warunkiem zagwarantowania nienaruszalności treści/danych faktur jakim opatrzono faktury „oryginały” wysyłane do kontrahentów?
 
IPTPP4/443-208/12-4/JM Zainteresowana nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem wielofunkcyjnego urządzenia medycyny estetycznej IPL, ponieważ mienie zakupione w ramach realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowana nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-157/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do realizowanej operacji „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
ITPP3/443-88/10/12-S/JK Zakresie przechowywania kopii faktur.
 
ITPP2/443-1423/11/AJ Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatek naliczony będzie możliwy do odliczenia przez beneficjenta?
 
IPPP2/443-1186/11-7/KOM Wliczanie do kwoty obrotu, o którym mowa w art. 90 jedynie kwoty marży w przypadku rozliczania sprzedaży na zasadzie „VAT marża”, prawo dokonania korekty podatku należnego zarejestrowanego w kasie fiskalnej ze stawką 23% od dnia 1 stycznia 2011 roku
 
IPPP2/443-1410/11-2/KOM uznanie dotacji za obrót opodatkowany podatkiem VAT, obowiązek jej wykazania w deklaracji VAT i uwzględnienia w obliczaniu współczynnika sprzedaży na potrzeby ustalenia proporcji
 
IBPP1/443-1729/11/LSz Zasady wystawiania faktur korygujących zbiorczych określonych w § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r.
 
IBPP1/443-1738/11/LG Dokonanie korekty podatku należnego w związku ze zwrotem towaru w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego.
 
IBPP1/443-1751/11/LSz Opodatkowanie podatkiem VAT zużycia towarów należących do przedsiębiorstwa przez pracowników, członków organów Spółki, kontrahentów (lub potencjalnych kontrahentów).
 
IBPP1/443-1758/11/AW Usługi szkolenia świadczone przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli jako jednostkę objętą systemem oświaty.
 
IBPP1/443-1771/11/LSz Wyjaśnienie określenia „z chwilą ustalenia marży” użytego w § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1772/11/LSz Ustalenie czy moment zaewidencjonowania zapłaty ceny przez nabywcę usługi w kasie rejestrującej ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług określonych w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1773/11/LSz Prawo do uwzględnienia tzw. marży ujemnej przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy.
 
IBPP1/443-1774/11/LSz Ustalenie kursu walut do przeliczenia wyrażonych w walutach obcych wartości towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty celem ustalenia marży.
 
IPPP1/443-331/12-2/PR uznanie za podatnika z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
 
IPPP1/443-188/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług pocztowych Aglomeracja od operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.
 
IBPP3/443-1222/11/AM „Czy zakup ww. czynności odpłatnych za granicą stanowi dla Uczelni import usług podlegający opodatkowaniu u nabywcy w Polsce a w konsekwencji czy powstanie obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej w celu naliczenia i odprowadzania podatku VAT?
Jaki będzie moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku uznania ww. transakcji za import usług?
Jaką stawkę podatku VAT zastosować, jeżeli zakupione usługi wykorzystywane są do działalności zwolnionej?”
 
IPPP2/443-199/11-4/JW Czy wniesienie aportem nieruchomości należy potraktować jako dostawę niezabudowanego terenu zwolnioną z podatku VAT?
 
IBPP4/443-18/12/PH Czy posiadając wyżej wymienione dokumenty Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 
IPPP2/443-748/11-2/JW Czy faktury korygujące wystawione do faktur VAT dokumentujących transakcje zrealizowane przed dniem aportu, w których obecnie jako sprzedawca wykazana jest spółka P. C., będą stanowiły dla C. P. podstawę do obniżenia podatku należnego w przypadku gdy wykazane na tych fakturach korygujących dane sprzedawcy zostaną skorygowane w taki sposób, aby faktura korygująca jako sprzedawcę wskazywała spółkę C. P.? Czy faktury te jako informację dodatkową mogą zawierać zapis, zgodnie z którym faktura korygująca została wystawiona przez P. C. działającą w tym zakresie w imieniu i jako następca prawny C. P.?
 
IBPP4/443-17/12/PH Czy posiadając wyżej wymienione dokumenty Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 
IPPP3/443-1451/11-2/MK sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP4/443-7/12/PH w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług serwisowych od dnia 1 stycznia 2010r.
 
ITPP2/443-1417/11/KT Opodatkowanie sprzedaży gruntów, przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę.
 
IPTPP4/443-97/12-5/OS Wnioskodawczyni nie będzie przysługiwać prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup pojazdu specjalnego będącego przedmiotem wniosku oraz zawartego w fakturach dokumentujących poszczególne raty leasingowe. W konsekwencji Zainteresowanej nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu tego samochodu w okresie do dnia 31.12.2012 r Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu tego samochodu w okresie od dnia 01.01.2013 r. również nie będzie przysługiwało.
 
IBPP3/443-1270/11/PH w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z decyzji organu celnego
 
IPPP2/443-454/11-4/AK przeprowadzanych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych nie można zakwalifikować do konkretnej branży, zawodu; mają one charakter uzupełniający, dodatkowy - tym samym nie spełniają przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia;Wnioskodawca w 2011 roku będzie dokonywał wyłącznie sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o całość podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, bez konieczności stosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, wyliczonej w oparciu o obroty osiągnięte w roku 2010
 
IBPP1/443-1788/11/AW Sprzedaż w drodze licytacji komorniczej nieruchomości prywatnej Wnioskodawcy, niezwiązanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 
IBPP3/443-1236/11/AM „Czy wniesienie przedmiotowej nieruchomości wraz z umowami najmu oraz zobowiązaniami można traktować jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i czy przedmiotowy aport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?”
 
IPPP3/443-20/12-15/RD 1 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 23?2 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 23 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-1800/11/AW 1. Dostawa mediów (zużycie gazu, wywóz nieczystości stałych, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków) najemcom lokali użytkowych nie podlega refakturowaniu, tylko jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi wynajmu.2. Można wystawić dwie faktury: jedną na równowartość czynszu, drugą na równowartość mediów przy zachowaniu tej samej stawki podatku VAT, jeśli tak wynika z umowy.3. Obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4, a nie pkt 1.
 
IBPP1/443-1826/11/LSz Nieodpłatnie przekazywanie posiłków w ramach akcji promocyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1847/11/AW Czy do kompleksowej usługi organizacji konferencji należy stosować jednolitą stawkę podatku?
 
IBPP1/443-1848/11/AW Czy do kompleksowej usługi organizacji konferencji należy stosować jednolitą stawkę podatku?
 
IBPP2/443-1050/11/WN Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonym nad należnym.
 
IBPP2/443-1068/11/RSz Zastosowanie podstawowej stawki VAT w stosunku do opłat stanowiących element cenotwórczy czynszu najmu.
 
IPTPP4/443-75/12-5/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ projekt nie służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1090/11/BW Stawka podatku VAT przy dostawie towarów na rzecz gmin z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 
IBPP2/443-1110/11/BW Czy w świetle zmian związanych z nieobowiązywaniem art. 146 ust. 1 p. 2 ustawy o podatku od towarów i usług po dniu 31 grudnia 2007r. do usługi wymiany uszkodzonych wodomierzy należy stosować podstawową stawkę podatku VAT?
 
IBPP2/443-1169/11/WN Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od zakupu usługi wynajmu samochodu osobowego.
 
IBPP2/443-1177/11/RSz Opodatkowanie usługi zarządzania płynnością finansową (tzw. cash poolingu rzeczywistego czy wirtualnego).
 
IBPP2/443-1184/11/WN Ustalenie czy dostawa zestawów komputerowych, utworzonych za pomocą terminali, na rzecz placówki oświatowej objęta jest 0% stawką podatku VAT.
 
ITPP1/443-1500/11/JJ Opodatkowanie usług przeprowadzania badań osób zatrzymanych przez Policję.
 
IBPP3/443-1253/11/PH Zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marżą przy sprzedaży używanych kołpaków samochodowych
 
IBPP2/443-1185/11/BW Czy kompleksowa usługa budowy Budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi, sklasyfikowanego w dziale PKOB 11 podlega w całości opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%?
 
IBPP2/443-1192/11/BW Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia należnego podatku VAT, o podatek naliczony, wykazany w otrzymanych od Banku fakturach VAT, z tytułu świadczonych przez Bank na rzecz Wnioskodawcy usług faktoringu?
 
ITPP1/443-1460/11/BK Opodatkowanie usług nadzoru nad prawidłowością badań oraz dokumentacji medycznej.
 
IBPP2/443-1203/11/BW Czy Spółka prawidłowo zastosowała stawkę 8% do fakturowania usług polegających na odpłatnym udostępnianiu lokalu mieszkalnego na 73-dniowy pobyt osobie fizycznej przebywającej w /.../ celach zawodowo-biznesowych? Spółka umieszcza na fakturze symbol PKWiU 55.90.19 (zakwaterowanie tymczasowe w pojedynczych lub wspólnych pokojach w blokach mieszkalnych, pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej nie sklasyfikowane).
 
IBPP2/443-1205/11/RSz Zastosowanie stawki podatku VAT:– dla czynności montażu polegającej na modernizacji (przebudowie) istniejącej instalacji gazowej, elektrycznej, zamontowaniu dostarczonego sprzętu AGD oraz sprawdzeniu jej sprawności i bezpieczeństwa użytkowania w lokalach i domach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym,– dla robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie istniejącej instalacji gazowej, elektrycznej w lokalach lub budynkach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP2/443-1206/11/BW podatkiem VAT jako wyłączone ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 15 p. 1 w związku z art. 43 ust. 1 p. 38 ustawy czy zwolnione z tego podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 p. 38 ustawy oraz art. 43 ust .13 ustawy o VAT?
 
IPTPP3/443A-53/12-2/BJ Zużywany przez Wnioskodawcę węgiel przeznaczony do celów opałowych przeznaczony na ogrzanie budynków produkcyjnych służących hodowli drobiu od dnia 2 stycznia 2012 r. podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy, pod warunkiem prowadzenia przez Wnioskodawcę ewidencji, o której mowa w ustawie.
 
IPTPP4/443-219/12-4/ALN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odzyskania podatku od towarów i usług związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1449a/11/MD Zasady opodatkowania usług rekrutacji studentów nabytych od podmiotu z kraju trzeciego.
 
IPTPP2/443-152/12-2/JS wartość usług nabywanych przez Wnioskodawcę w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu, nie będzie stanowiła dla Niego odrębnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy i jako import usług nie powinna być uwzględniana przez Zainteresowanego przy kalkulacji tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy
 
IPTPP2/443-151/12-2/KW Wartość usług nabywanych przez Wnioskodawcę w ramach przedstawionej struktury cash-poolingu, nie będzie stanowiła dla Niego odrębnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy i jako import usług nie powinna być uwzględniana przez Zainteresowanego przy kalkulacji tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
ITPP2/443-1449b/11/MD Zasady opodatkowania usługi intensywnego kursu przygotowawczego z języka angielskiego nabytej od podmiotu z kraju trzeciego.
 
IPTPP4/443-142/12-5/ALN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie wybudowaną infrastrukturę Zakładowi Sp. z o.o. zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-103/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług na potrzeby prowadzonej przez Zainteresowanego działalności medycznej zwolnionej z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi
 
IPTPP2/443-119/12-4/AW Skoro Wnioskodawczyni ujęła korektę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy w rozliczeniu za miesiąc wrzesień 2011 r., poprzez złożenie korekty deklaracji za ten miesiąc, to biorąc pod uwagę treść art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy winna tego dokonać najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.
Odnosząc się zaś do wskazanego przez Wnioskodawczynię terminu 25 stycznia 2012 r. należy wyjaśnić, iż jest on związany z terminem rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2011 r., natomiast zadane pytanie dotyczy złożenia korekty podatku za miesiąc wrzesień 2011 r. W związku z powyższym, w świetle art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe
Dostawa budowli znajdujących się na gruncie o powierzchni 840m2 – jak wskazał
 
IPTPP4/443-141/12-2/UNR Wnioskodawczyni dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu działalności rolniczej nie będzie mogła jednocześnie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 113 ust 1 ustawy w zakresie pozostałej działalności. Zatem Wnioskodawczyni stanie się czynnym podatnikiem VAT również w zakresie świadczenia usług fryzjerskich
 
IPTPP1/443-122/12-4/MS 1. Czy Gmina jako beneficjent w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych czyli wykonania „...” po zakończeniu inwestycji może odliczyć podatek VAT w całości lub w części?
2. Czy dobrowolne wpłaty użytkowników przyłączy wodociągowych mają wpływ na zwrot podatku VAT? Na wykonanie przyłączy wodociągowych zawarte były umowy cywilnoprawne.
 
IPTPP1/443-128/12-4/AK Czy świadczone przez Szpital usługi z zakresu sporządzania i wydawania kserokopii dokumentacji podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
 
IPTPP1/443-131/12-4/AK Czy świadczone przez Szpital usługi wydawania prześwietlenia na kliszy podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
 
ITPP2/443-1483/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, dotyczącego budowy oczyszczalni przydomowych.
 
IPTPP1/443-130/12-4/AK Czy świadczone przez Szpital usługi z zakresu szczepień ochronnych i iniekcji podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
 
IPTPP2/443-129/12-5/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w rozliczeniu zadania polegającego na remoncie koryta rzeki w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-129/12-4/AK Czy świadczone przez Szpital usługi badań lekarskich i psychologicznych z zakresu medycyny pracy podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
 
ITPP1/443-403/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu.

Wskaźniki gospodarcze