Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 maja 2012 r.
 
ITPP1/443-122/09/BJ Czy Spółka miała prawo do odliczenia VAT wykazanego w fakturach, dokumentujących wydatki na obsługę prawną, audytorską i wycenę nieruchomości związaną z procesem emisji akcji?
 
ITPP2/443-337/09/AP w przypadku otrzymania nadpłaty abonamentu obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie otrzymania zaliczki
 
ITPP2/443-445/09/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP2/443-381b/09/AF Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego dot. służącego do napędu samochodów osobowych?
 
ITPP2/443-381c/09/AF Czy Spółce przysługuje prawo pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu i najmu samochodu osobowego?
 
ITPP1/443-516/09/MS Obowiązek dokumentowania świadczonych usług najmu za pomocą faktur VAT.
 
ITPP1/443-510/09/BS Odliczenie podatku naliczonego przy zachowaniu proporcji w związku z realizowaną sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą ustawie.
 
ITPP1/443-839c/09/DM Korekta podatku należnego w przypadku złożenia korekty rozliczeń do NFZ.
 
ITPP2/443-598/09/AF Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego?
 
ITPP1/443-894/09/MN Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego przed 1 maja 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu. O ile urząd miejski zasadnie wystawił faktury korygujące i spełniają one wszystkie wymogi wynikające z przepisów regulujących tryb wystawiania faktur korygujących, to stanowią podstawę do dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-935/09/AK Dot. podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług w związku z nabyciem towarów i usług od firmy szwedzkiej oraz zakwalifikowania dokonanego nabycia jako wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.
 
ITPP1/443-253a/10/BS Czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z wyłączeniami, spełniającego wymogi ujęte w treści art. 6 pkt 1 ustawy, do spółki z o.o., nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-253b/10/BS Obowiązek dokonania korekt podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy został przeniesiony na nabywcę spółkę do której wniesiono aport w postaci przedsiębiorstwa. O ile nowo powstała spółka wykorzystywała będzie przejęte składniki majątkowe wyłącznie do czynności opodatkowanych obowiązek dokonania korekty nie wystąpi.
 
ITPP2/443-211c/10/RS Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku, wystawienia faktur VAT, składania informacji podsumowującej, rozliczenie i odprowadzenie podatku w Polsce z tytułu świadczenia usług elektronicznych na rzecz kontrahentów z terytorium Wspólnoty.
 
ITPP2/443-211d/10/RS Nie podlega opodatkowaniu przekazanie nagród w postaci cashback.
 
ITPP1/443-322/10/AJ Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w działalności handlowej prowadzonej przez taksówkarza.
 
ITPP1/443-396/10/BK Czy można stosować stawkę podatku 0% dla zlecenia druku książek z materiałów własnych, które posiadają stosowny numer ISBN?
 
ITPP2/443-389b/10/EB Usługi szkoleniowe (PKWiU 80.42.20) korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 1, w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy).
 
ILPP2/443-1362/09/12-S/TK Czy w przypadku sprzedaży działki gruntu, wchodzącej w skład nieruchomości nabytej przednio do majątku osobistego i dla celów osobistych, zobowiązana jestem do odprowadzenia podatku VAT od tej transakcji?
 
ILPP2/443-199/10/12-S/AK Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 
ILPP2/443-199/10/12-S1/AK Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 
ILPP2/443-199/10/12-S2/AK Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 
ILPP2/443-1437/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż posiłków i napojów na wynos (carry-out).
 
ILPP2/443-1437/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż posiłków i napojów na wynos (carry-out).
 
ILPP2/443-1540/11-3/SJ Czy w związku z rezygnacją ze zwolnienia od podatku VAT, a tym samym zmianą przeznaczenia środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej uprawie pieczarek ze służących działalności zwolnionej na działalność opodatkowaną, Wnioskodawca ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją i w jakich terminach może tego dokonać?
 
ILPP2/443-1610/11-2/TW Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, brak związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
ILPP2/443-1410/11-2/AK Czy faktura VAT-marża i przyporządkowane do niej dodatkowe rozliczenie z którego wynika wartość zakupionego towaru, marża brutto, podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego oraz marża netto jest wystarczającą dokumentacja dla potrzeb ewidencji VAT? Czy wystawienie dodatkowej faktury VAT lub faktury wewnętrznej?
 
ILPP2/443-1428/11-2/AK Czy kwota dotacji stanowi obrót?
 
ILPP1/443-1247/11-4/MK Dostawa lokali mieszkalnych wraz z innymi elementami. Garaż, podjazd, balkon, udział w drodze dojazdowej.
 
ILPP1/443-1435/11-2/BD Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ILPP2/443-1597/11-4/MR Czy opisane zdarzenie jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do której zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy nie stosuje się jej przepisów, czy sprzedażą poszczególnych składników majątku, podlegającą opodatkowaniu podatkiem należnym od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1423/11-2/MK Opodatkowania dodatkowych świadczeń (wywóz śmieci i nieczystości) wynikających z umowy najmu.
 
ILPP1/443-1483/11-4/BD Aport przedsiębiorstwa, korekta.
 
ILPP1/443-1483/11-5/BD Aport przedsiębiorstwa, korekta.
 
ILPP1/443-1427/11-4/AWa Czy Spółdzielnia wystawiając fakturę VAT za zbycie nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków zastosowała prawidłowo podstawę zwolnienia z VAT, czy też powinna zakwalifikować powyższą czynność za opodatkowaną 23% stawką VAT?
 
IBPP1/443-1597/11/BM W zakresie ustalenia czy w sytuacji przejęcia przez Bank rzeczy będących przedmiotem zastawu po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek wystawienia faktury VAT oraz wynikający z tego tytułu obowiązek podatkowy.
 
IBPP1/443-1598/11/BM W zakresie ustalenia czy w sytuacji przejęcia przez Bank rzeczy będących przedmiotem zastawu po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek wystawienia faktury VAT oraz wynikający z tego tytułu obowiązek podatkowy.
 
IPPP1/443-217/12-2/IGo Opisane przez Zainteresowanego czynności polegające na montażu rolet zewnętrznych przeciwwłamaniowych, dodatkowej izolacji na tarasie oraz zamianie domofonów na wideodomofony w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.
 
IPPP3/443-10/12-2/LK opodatkowania świadczonych usług
 
IPPP3/443-1556/11-2/RD Czy udzielenie pożyczek za wynagrodzeniem w postaci odsetek stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług (VAT), której miejscem świadczenia jest terytorium Polski, a w konsekwencji, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług i wykazać transakcje odsetkowe w deklaracji VAT?
 
IPPP2/443-1021/11-4/JW Czy wydzielony w Spółce dział w sposób opisany w stanie faktycznym będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej ZCP) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług? Czy aport działu nie będzie skutkował powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Spółki na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT)?
 
IPPP2/443-56/12-2/IG Czy przekazanie w formie darowizny znaków lub innych praw będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP2/443-960/11-3/JW Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomości, zarówno jeżeli dostawa Nieruchomości zostanie potraktowana jako dostawa wyłącznie gruntu zabudowanego, jak również wówczas, gdy dostawa Nieruchomości zostanie uznana za dostawę budynku lub budowli?
 
ILPP2/443-1681/11-2/TW Możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ...”
 
IPPP2/443-840/11-2/AK - opłaty z tytułu ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z zapewnieniem mediów (woda, c.o., usługi odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości) uznać należy za wynagrodzenie za usługę w postaci udostępnienia nieruchomości lokalowych, stowarzyszeniom i fundacjom- podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota należna pomniejszona o kwotę należnego podatku jaką Wnioskodawca otrzymuje od korzystających z użyczanych lokali (z tytułu używania przez nich tych lokali) obejmująca rozliczenie kosztów za c.o., wodę usługi odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.
 
IPPP2/443-93/11-4/JW Czy Instytut, który od dnia 1 października 2010r. w myśl ustawy z 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych, jest instytutem świadczącym usługi w zakresie niestacjonarnych studiów doktoranckich korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku od towarów i usług czy nie?
 
IPPP3/443-1145/11-2/MPe w zakresie określenia miejsca świadczenia kompleksowych usług logistycznych
 
IPPP3/443-1607/11-5/LK wystawienia faktury korygującej i potwierdzenia jej odbioru, oraz ujęcie przedmiotowych faktur w deklaracjach podatkowych
 
ILPP1/443-1524/11-4/MK Dostawa nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym.
 
ILPP1/443-1508/11-4/NS Proporcjonalne odliczenie oraz korekta podatku naliczonego.
 
IBPP2/443-1207/11/WN Stawka podatku VAT na zabudowy wnękowe wykonywane w lokalach mieszkalnych lub domach jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej odpowiednio 150 m2 lub 300 m2.
 
IPPP2/443-1178/11-4/KOM opodatkowanie czynności wniesienia przez Gminę aportem do spółki z. o.o. sieci wodociągowej i udokumentowanie tej czynności fakturą VAT
 
IPPP2/443-41/12-4/KOM skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, podatnik VAT
 
IBPP3/443-273/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – zakup instrumentu
 
ITPP1/443-1626/11/IK Określenie stawki podatku na dostawę lokali mieszkalnych wraz z garażami oraz dostawę boksów garażowych.
 
ITPP1/443-1521/11/JJ Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
IBPP3/443-191/12/AZ brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 
ITPP1/443-1531/11/BJ Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a.
 
IBPP3/443-176/12/LŻ Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - zakupy nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
IPPP2/443-426/11-4/KOM opodatkowanie czynności przeprowadzania egzaminów menedżerskich za pobraniem z tego tytułu opłaty egzaminacyjnej
 
IBPP2/443-1213/11/WN Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług stałej obsługi prawnej.
 
IPPP2/443-434/11-4/KOM opodatkowanie podatkiem VAT przyznania licencji lekarskiej za pobraniem z tego tytułu opłaty
 
IPPP2/443-80/12-8/MM organizowane przez Wnioskodawcę w oparciu o rozporządzenie półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat, które są przez niego zgłaszane i ich realizacja podlega kontroli przez kuratorium, będą zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.
 
ITPP1/443-1520/11/BK Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT.
 
IPTPP2/443-128/12-4/KW Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania czynności wniesienia aportem autobusów do gminnej Spółki.
 
IPTPP2/443-143/12-5/JN Uznanie za świadczenie usług czynności obciążania Wspólnoty Mieszkaniowej kosztami za media oraz udokumentowania tej czynności fakturą VAT.
 
IPTPP2/443-159/12-4/PR Transakcja sprzedaży przedmiotowych nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
ITPP2/443-359/12/AJ Odzyskanie podatku.

Wskaźniki gospodarcze