Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 maja 2012 r.
 
IBPP3/443-109/12/JP prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych przez Gminę w związku z realizacją projektu polegającego na promocji oferty inwestycyjnej
 
IBPP3/443-110/12/JP prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych przez Gminę w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
IBPP4/443-1588/11/AZ brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dot. zagospodarowanie terenów zielonych oraz budowy parkingu
 
IBPP1/443-1619/11/LSz Prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych przez Spółkę usług cateringowych.
 
IBPP1/443-1721/11/LG Mechanizm „odwrotnego obciążenia” określony w art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-131/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-184/12-2/MS Nadleśnictwo będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej z uwzględnieniem unormowań zawartych w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPTPP1/443-184/12-3/MS Organizacja spotkania integracyjnego dla własnych pracowników nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP2/443-262/10/12-7/S/AO Czy z tytułu dokonania czynności sprzedaży powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-231/12-2/AO Czy czynność nieodpłatnego przekazania Miastu Drogi Dojazdowej posadowionej na gruncie stanowiącym własność Miasta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?Czy w przypadku, gdy przekazanie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w celu przebudowy Drogi Dojazdowej?
 
IPPP2/443-190/12-2/AO Dot. zastosowania obniżonej stawki podatku VAT właściwej dla świadczenia tych usług, tj. 8% dla refakturowania na najemców kosztów usług dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych w ramach opłat indywidualnych oraz ustalenia kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania na najemcę usług dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych i dostarczania energii elektrycznej oraz energii cieplnej w ramach opłat indywidualnych w sytuacji, gdy termin płatności został ustalony umownie między stronami
 
IPPP1/443-307/12-2/IGo Dostawa nieruchomości z ww. obiektami nie jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli upłyną 2 lata, dostawa nieruchomości wraz z ww. obiektami, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-180/12-2/IR Stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionej faktury z uwagi na wystąpienie przesłanki negatywnej wymienionej w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.
 
IPPP2/443-144/12-4/AO Dot. opodatkowania sprzedaży działek
 
IPPP2/443-121/12-4/AO Dot. opodatkowania darowizny całego majątku Podatnika związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującego wszystkie aktywa i zobowiązania Podatnika związane z prowadzoną działalnością
 
IPTPP2/443-163/12-2/KW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „...” finansowanego ze środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-161/12-4/JN Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1602/11-2/AW kompleksowa usługa ubezpieczeniowa świadczona na rzecz Ubezpieczyciela - opodatkowanie VAT 23%/ nie korzysta ze zwolnienia
 
IPPP1/443-1267/11-2/BS Opodatkowanie czynności polegających na dostarczeniu bezpośrednio do punktów sprzedaży detalicznej produktów Spółki w celu pokrycia strat takiego punktu z tytułu obniżki cen towarów Spółki w związku ze zbliżającym się terminem ich przydatności oraz opodatkowanie czynności polegających na wymianie w hurtowniach i punktach sprzedaży detalicznej towarów przeterminowanych lub innych nie nadających się do dalszej sprzedaży (np. uszkodzonych) na towary pełnowartościowe;
 
IPTPP1/443-150/12-2/IG Jaki stosować – naliczać – podatek VAT za wykonanie i zamontowanie drzwi piwnicznych?
 
ITPP1/443-1542/11/JJ Stawki podatku dla montażu stolarki okiennej.
 
IPPP1/443-1462/11-2/AW wyłączenie z opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP1/443-162/12-2/AP Czy szkolenia prowadzone przez X na rzecz swoich klientów - jednostek sektora finansów publicznych - dotyczące obsługi oprogramowania, które było lub będzie sprzedawane przez Spółkę na rzecz tych klientów będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 c) ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-104/12-2/AP Czy w przypadku nabycia przez Bank obligacji przeznaczonych do obrotu po cenie brudnej (tj. cenie uwzględniającej wartość tzw. zakupionych odsetek, które zostały scharakteryzowane powyżej), a następnie otrzymania przez Bank odsetek w związku z wypłatą kuponu, obrotem dla celów podatku VAT po stronie Banku jest wartość otrzymanego przez Bank kuponu pomniejszona o wartość tzw. zakupionych odsetek?
 
IPPP1/443-1485/11-4/MP Nabywana przez Wnioskodawcę usługa wsparcia nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT;
 
IPPP1/443-1435/11-4/MP W przypadku dostawy przez świadczącego zwolnioną usługę edukacyjną np. podręczników służących do nauki w ramach tej usługi zwolnionej, dostawa taka co do zasady może podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług chyba, że zachodzi druga z przesłanek z art. 43 ust. 17 ww. ustawy – czynności te są konkurencyjne w stosunku do podatników niekorzystających z tego zwolnienia. Świadczenia dodatkowe takie jak : nocleg, wyżywienie, zajęcia językowe, materiały do nauki języka obcego - są ściśle związane lub wręcz są elementem kompleksowej usługi szkoleniowej – świadczenia dodatkowe również korzystają ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego dla danej usługi szkoleniowej.
 
IPPP1/443-1458/11-4/MP Zwrot kosztów podróży członków Rady Funduszu i rad oddziałów wojewódzkich nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, nie należy jej dokumentować fakturą VAT. Zużycie artykułów spożywczych przez członków Rady Funduszu oraz rad wojewódzkich nie podlega opodatkowaniu, nie rodzi obowiązku wystawienia na tę okoliczność faktury wewnętrznej przez Wnioskodawcę.
 
IPPP1/443-1595/11-4/MP Świadczone przez Wnioskodawcę usługi udzielania pożyczek podlegają podatkowi od towarów i usług, zaś na mocy art. 43 korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-1437/11-2/MP Zapłata Spółce kwoty określonej w umowie wiąże się ze świadczeniem usługi przez Spółkę na rzecz wypłacającego, zatem jako wynagrodzenie za usługę podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, a Spółka (usługodawca) powinna udokumentować fakt wykonania przedmiotowej usługi poprzez wystawienie faktury VAT. Obowiązek podatkowy w analizowanej sprawie powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, a więc z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.
 
IPPP1/443-256/12-2/MP Udzielanie pracownikom pożyczek z ZFŚS nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak w opisanej sprawie czynności podlegających opodatkowaniu skutkuje także brakiem uwzględniania ich w obliczaniu udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem zawartej w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1286/11/AM „Czy Spółka postępuje właściwie traktując dostawę mediów dla najemców jako odsprzedaż? Czy Spółka prawidłowo nalicza VAT - należny w przypadku otrzymania noty za dostawę mediów od wspólnoty mieszkaniowej?”
 
IPPP1/443-1494/11-2/MP Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury VAT wystawionej przez nabywcę wierzytelności, gdyż faktura ta nie będzie dokumentowała czynności niepodlegającej opodatkowaniu, bądź zwolnionej od podatku.
 
IBPP3/443-107/12/LŻ Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu
 
IPPP1/443-240/12-4/MP Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie, będzie stanowić odpłatną dostawę towaru korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 
IPPP1/443-1444/11-2/MP Zapłata Spółce kwoty określonej w umowie wiąże się ze świadczeniem usługi przez Spółkę na rzecz wypłacającego, zatem jako wynagrodzenie za usługę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, a Spółka (usługodawca) powinna udokumentować fakt wykonania przedmiotowej usługi poprzez wystawienie faktury VAT. Obowiązek podatkowy w analizowanej sprawie powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, a więc z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.
 
IPPP1/443-1726/11-2/MP Podział majątku likwidacyjnego polegający na przekazaniu w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz jej wspólnika, stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-178/12-6/AP Czy Spółka zobowiązana jest opodatkować należnym podatkiem VAT nagrody wydawane uczestnikom Akcji promocyjnych w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT w Wariancie II?
 
IBPP3/443-116/12/LŻ Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu – przygotowanie widowiska.
 
IBPP4/443-1816/11/EJ w przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie przyporządkować tych zakupów do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w całości przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IBPP3/443-127/12/AZ przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – spółki z o.o. nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP1/443-1769/11-4/MP Wnioskodawca winien wystawić faktury korygujące odnoszące się do faktur pierwotnych, dokumentujących należne wynagrodzenie za świadczenie usług pośrednictwa w imieniu i na rzecz Banku i rozliczyć faktury korygujące w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym zostały wystawione.
 
IPTPP2/443-408/12-2/JN Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
 
IBPP3/443-156/12/AZ możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy
 
IPTPP1/443-364/12-3/MH Czy Parafia ma prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 
IBPP3/443-174/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z budowa wielofunkcyjnego placu pełniącego funkcję miejsc postojowo- parkingowych.
 
IPTPP1/443-216/12-2/RG Czy firma będzie miała możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego, dotyczącego wyżej opisanej inwestycji od podatku należnego lub możliwość ubiegania się o zwrot?
 
IPPP1/443-181/12-2/AP Jaką stawką podatku VAT Fundacja powinna opodatkować usługę wysyłki książki – 5% czy 23%?
 
IPPP1/443-178/12-5/AP Czy Spółka zobowiązana jest opodatkować należnym podatkiem VAT nagrody wydawane uczestnikom Akcji promocyjnych w trybie art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT w Wariancie I?
 
IPPP1/443-178/12-4/AP Czy Spółka uprawniona jest do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie nagród wydawanych następnie uczestnikom Akcji promocyjnych (dot. Wariantu I)?
 
IPPP1/443-147/12-2/AP Czy przekazanie przez Spółkę biletów na spektakle teatralne klientom Spółki w ramach własnych działań marketingowych związanych ze wsparciem sprzedaży świadczonych usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów lub świadczenie usług?
 
IPPP1/443-146/12-5/AP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku dokonania sprzedaży Nieruchomości 1 przed dniem 1 września 2012 r. sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT?
 
IBPP2/443-1233/11/IK Zwolnienie od podatku VAT usług konserwatorskich.
 
IBPP2/443-1241/11/RSz Prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki na zakup towarów i usług w związku z realizacją inwestycji „Budowa 32 garaży murowanych na os. S.„.
 
IPPP1/443-146/12-6/AP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku dokonania sprzedaży Nieruchomości 1 dnia 1 września 2012 r. lub po tej dacie w przypadku skorzystania z opcji opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości 1 będzie podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT?
 
IBPP2/443-1242/11/WN Konsekwencje podatkowe związane z demontażem kratki w samochodzie ciężarowym.
 
IPTPP2/443-205/12-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji „...” w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie Małe Projekty, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP1/443-850/11-5/AP Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem VAT nieodpłatnie przekazane pracownikom świadczenia, sfinansowane ze środków ZFŚS?
 
IBPP2/443-1243/11/IK Opodatkowania powierniczego przeniesienia praw i roszczeń dekretowych.
 
IBPP2/443-1245/11/BW Czy w opisanej sytuacji, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług Wnioskodawca może odliczyć w całości podatek naliczony od dokonanych wydatków poniesionych na remont drogi dojazdowej do jego gospodarstwa rolnego, mającego na celu przystosowanie tej drogi do bezpiecznego przejazdu ciężkiego sprzętu rolniczego i ciężkich samochodów ciężarowych w każdych warunkach pogodowych?
 
IPTPP2/443-200/12-2/JS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, wystawionych i otrzymanych w związku z realizacją projektu p.n. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IBPP2/443-1247/11/BW Czy kopie faktury VAT wystawianych przez Spółkę, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 
IBPP2/443-1251/11/BW Czy od wydatków inwestycyjnych związanych z ukończeniem budowy budynku Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego VAT?
 
IPPP1/443-555/08-10/S/AP opodatkowanie sprzedaży działek pod zabudowę
 
IPTPP2/443-172/12-6/AW Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Bursę usługi wynajmu pomieszczeń Bursy – świetlic, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Do przedmiotowej usługi nie znajdą zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT jak również zwolnienie z podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-555/08-11/S/AP opodatkowanie sprzedaży działek pod zabudowę
 
IBPP2/443-1255/11/IK Stawka podatku dla usług factoringu.
 
IPPP3/443-129/12-4/KT Wystawienie faktur korygujących do faktur wewnętrznych dokumentujących WNT i import usług, zmniejszających podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego, stanowi dla Spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku (deklaracji VAT-7) za okres (miesiąc), w którym zostały wystawione wewnętrzne faktury korygujące.
 
IPPP2/443-80/12-9/MM świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne polegające na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych czy teatralnych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta, działającym w szczególności na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
IPPP3/443-135/12-4/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa.
 
IBPP2/443-1263/11/BW Czy Wnioskodawca może stosować na usługę dostawy i montażu schodów drewnianych wykonaną w obiekcie budownictwa mieszkaniowego (PKOB-11) 8% stawkę VAT?
 
IPPP3/443-27/12-7/KT Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od nabycia nieruchomości przed rejestracją dla celu podatku od towarów i usług - w przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywanej nieruchomości
 
IPPP3/443-174/12-4/KT Opodatkowanie sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej przez Spółkę – brak zwolnienia.
 
IPTPP4/443-230/12-5/UNR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn., ponieważ jak wskazał Wnioskodawca efekty projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT.
 
IBPP2/443-1265/11/IK Opodatkowanie sprzedaży oraz zamiany nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, korekty faktur VAT dokumentujących te czynności oraz zwrotu nienależnego podatku VAT.
 
IPPP3/443-129/12-7/KT Korekta informacji podsumowującej w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej WNT w rozliczeniu za miesiąc, w którym faktura korygująca została wystawiona.
 
IPTPP2/443-150/12-5/IR Planowana czynność wniesienia aportem rzeczy ruchomych wchodzących w skład inwestycji do istniejącej spółki kapitałowej, spełniająca definicję dostawy towarów, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP3/443-129/12-8/KT Prawa do zmniejszenia kwoty odliczonego podatku naliczonego w związku z wystawianiem faktur korygujących do faktur wewnętrznych dokumentujących import usług i WNT w rozliczeniu za okres wystawienia faktur korygujących.
 
IPPP3/443-129/12-6/KT Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej WNT w deklaracji VAT-7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej oraz określenie kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 
IBPP2/443-1267/11/IK Przechowywania rejestrów podatku VAT.
 
IPPP3/443-129/12-5/KT Dot. prawidłowości rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji w zakresie importu usług w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej import usług oraz określenia kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 
IBPP2/443-1276/11/RSz Refakturowanie mediów.
 
IPTPP2/443-150/12-4/IR Wniesienie aportem budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład realizowanej w latach 2000-2002 inwestycji do istniejącej spółki kapitałowej, będzie stanowiło dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, do której znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 
IBPP2/443-1277/11/BW Czy kwota przyznanego odszkodowania jest kwotą brutto czy netto?
 
IPPP3/443-369/12-2/RD W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, a zatem zakupione towary i usługi nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Remont Świetlicy Wiejskiej Budynku OSP oraz Organizacji Imprez Sportowo – Kulturalnych”.
 
IPTPP1/443-138/12-8/MW Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi ze świetlicami wiejskimi.
 
IPPP3/443-1439/11-2/JF Usługa prowadzenia karetki świadczonej na rzecz Szpitala nie korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy.
 
ITPP2/443-1491/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
IBPP2/443-1274/11/BW Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego związanego z kosztami emisji nowych akcji.
 
IBPP2/443-1284/11/RSz Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku w związku ze świadczonymi przez Wnioskodawczynię usługami w ramach prowadzonego biura rachunkowego.
 
IPPP3/443-1415/11-4/JF Wnioskodawca winien niezwłocznie złożyć zaległe deklaracje miesięczne oraz dokonać zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.
 
IPTPP1/443-138/12-7/MW Świadczone przez Gminę usługi nieodpłatnego wynajmu świetlic wiejskich lokalnej społeczności, jako czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie będą stanowić odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP1/443-138/12-6/MW Świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich w celu organizowania imprez okolicznościowych, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
 
IBPP2/443-1288/11/IK Opodatkowanie czynności bezumownego korzystania z nieruchomości.
 
IBPP2/443-1289/11/KO W zakresie określenia stawki podatku do opłat za media.
 
IPTPP4/443-193/12-5/OS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1636/11/AP Jaką stawkę podatku powinien Wnioskodawca stosować na wystawianej fakturze: „np”, czy 0%?
 
ITPP2/443-191/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.

Wskaźniki gospodarcze