Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 czerwca 2012 r.
 
ITPP2/443-1498/11/RS Wynagrodzenie otrzymane w związku z transferem zawodnika nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-712/09/11-S/RS Stawka podatku do usług związanych z przyjęciem morskich środków transportu, ich wyładunkiem i załadunkiem oraz czynności dodatkowych.
 
ITPP2/443-1720/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1188/11/MD Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu.
 
ITPP1/443-69/12/AJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/4440-4/12/AT Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury (sieci wodociągowej i dróg dojazdowych) gminie, powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP1/443-62/12/AW Czy organizacja kolonii dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, w ramach której usługi nabywane są od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT?
 
IBPP3/443-93/12/MN Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu w części dotyczącej promocji terenów inwestycyjnych Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych promocją terenu inwestycyjnego, którego właścicielem jest Skarb Państwa będących w użytkowaniu wieczystym H.
 
IBPP2/443-119/12/IK 1. Czy opisane w pkt 54 czynności zawierają się w zakresie pojęciowym czynności ubezpieczeniowych wynikającym z art. 43 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy na podstawie art. 43 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług opisane czynności podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-108/12/ICz Prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0% w przypadku gdy podatnik nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających dokonanie WDT.
 
IBPP3/443-133/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na dokończeniu budowy krytej pływalni
 
ITPP1/443-814b/11/12-S/AT Zakres uznania darowizny budynku za czynność, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy.
 
IPPP1/443-1429/11-2/AP Istota interpretacji: określenie podstawy opodatkowania w przypadku nabycia papierów wartościowych, w szczególności obligacji, po cenie uwzględniającej wartość tzw. „zakupionych odsetek”, a następnie ich sprzedaży przed otrzymaniem odsetek od emitenta lub otrzymania odsetek w związku z wypłatą kuponu
 
IPPP1/443-23/12-4/AP Stawka podatku właściwa do świadczonych usług w budynkach i lokalach mieszkalnych, stawka podatku właściwa do świadczonych usług w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz budynków niemieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne, a także uznanie oświadczenia składanego przez klienta za wystarczający sposób potwierdzenia charakteru budynku, w którym prowadzone są prace
 
IPPP1/443-1571/11-2/AP Czy w przypadku przeniesienia praw i obowiązków z zawartych przez Spółkę umów na świadczenie usług na Spółkę Y, w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy usługi te zostaną wykonane w całości przez Spółkę Y, pobrane przez Spółkę zaliczki na poczet wykonania usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP1/443-917/11-7/MP Udzielanie oprocentowanych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie jest świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej oraz uwzględniania obrotu z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek przy obliczaniu udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem zawartej w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1493/11-2/MP Wnioskodawca postąpił prawidłowo wystawiając w terminie 7 dni od daty transakcji fakturę VAT dokumentującą nabyte wierzytelności i opodatkowując ww. transakcję podstawową tj. 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-280/12-2/BH o tym czy dana usługa została wykonana decyduje zawarta umowa cywilnoprawna
 
IPPP3/443-272/12-4/BH Rozpoczęcie procedury celnej w innym kraju niż Polska nie stanowi eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT
 
IPPP3/443-263/12-2/BH dokonując nabycia towarów na terenie Polski Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-313/12-2/BH prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu
 
IPPP3/443-246/12-4/BH Opodatkowanie usług pocztowych świadczonych przez konsorcjum, w skład którego wchodzi operator publiczny
 
IPPP3/443-254/12-2/BH sprzedaż działki budowlanej opodatkowana jest stawką 23%
 
IPPP2/443-1351/11-4/JW Czy działalność Wnioskodawcy w zakresie usług Stacji Kontroli Pojazdów oraz innych drobnych usług mechanicznych i samochodowych świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu podlega zwolnieniu od podatku VAT na zasadzie art. 43 ustawy, który ustala, że zwolnione od podatku są między innymi: usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych?
 
IPPP3/443-782/10/12-5/S/SM brak opodatkowania czynności polegających na zniszczeniu materiałów służących do produkcji papierosów , jak i gotowych papierosów z uwagi na utratę ich przydatności lub wartości rynkowej oraz dokumentowanie tego faktu poprzez wystawienie noty księgowej
 
IPPP2/443-1359/11-4/MM Zawieszenie działalności gospodarczej i obowiązek składania deklaracji w okresie zawieszenia
 
IPPP1/443-120/12-6/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa nabywanego do samochodu posiadającego homologację ciężarową, oraz ładowność powyżej 500 kg, w stanie prawnym przed i po 1.01.2011 r.
 
IPPP1/443-116/12-4/PR uznanie za dostawę towarów powierzenia paliwa podwykonawcom w celu wykonania przez nich usług na rzecz Spółki.
 
IPPP3/443-329/12-2/BH Opłaty za czynności związane z umorzeniem świadectw pochodzenia energii są opodatkowane stawką 23%
 
IPPP3/443-172/12-2/JF usługa finansowania, która będzie świadczona przez Bank na rzecz Dystrybutorów polegająca na dalszym udzielaniu finansowania, poprzez wydłużenie faktycznego terminu płatności jego zobowiązań podlega zwolnieniu jako usługa udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
 
ITPP2/443-1602/11/AW Stawka podatku obowiązująca do przekazania budynku mieszkalnego na cele osobiste oraz podstawy opodatkowania tej czynności.
 
IBPP2/443-1309/11/BW Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży gruntu z rozpoczętą na nim niedokończoną budową budynków mieszkalnych (stan surowy otwarty) objęta społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych pod symbolem PKOB w dziale 11?
 
IBPP2/443-1311/11/KO Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do wynagrodzenia w postaci odsetek od finansowania udzielanego w ramach kompleksowych usług factoringu.
 
IBPP2/443-1318/11/KO Ustalenie, czy zawarcie aneksu do umowy leasingowej, przedłużającego okres trwania umowy skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT z faktur dotyczących rat leasingowych.
 
IBPP2/443-1326/11/IK Dostawa nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek wzniesiony przez nabywcę nieruchomości.
 
IBPP2/443-1331/11/RSz Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur wystawionych przez menadżerów oraz możliwości dokonania korekty deklaracji za okresy, w których odliczył on naliczony VAT wykazany na fakturach wystawionych przez menadżerów.
 
IBPP2/443-1336/11/BW Czy jako przedsiębiorca, który na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT podlega podmiotowo zwolnieniu z podatku VAT Wnioskodawczyni będzie mogła starać się o zwrot bądź odzyskanie w innej formie od Urzędu Skarbowego podatku VAT zawartego w/w zakupach środków trwałych i wyposażenia?
 
IBPP2/443-1340/11/WN Stawka podatku VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z garażem lub piwnicą.
 
IBPP2/443-1353/11/WN Ustalenie jaka kwota transakcji, netto czy brutto z pierwotnej faktury, powinna się znaleźć na poprawnej fakturze korygującej.
 
IBPP2/443-1361/11/KO W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego zawartego ze spółką z o.o. oraz w zakresie rozliczenia korekt faktur dokumentujących czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
IBPP2/443-1363/11/BW Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach opisanych wyżej pakietów jednodniowych, wielodniowych oraz uzgadnianych indywidualnie podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną (obecnie 8%), jako usługi wymienione w poz. 163 Załącznika Nr 3 do tej ustawy?
 
IBPP2/443-1365/11/KO W zakresie kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa w świetle art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
 
IBPP2/443-1366/12/BW Czy prawidłowe jest zastosowanie 8% stawki VAT dla robót budowlanych, polegających na remoncie, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowie garażu stanowiącego integralną część obiektu budownictwa sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11?
 
IBPP2/443-1372/11/ICz Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
IBPP2/443-1374/11/IK Opodatkowanie zbycia działki stanowiącej drogę w rozumieniu prawa budowlanego.
 
IBPP2/443-1375/11/WN Stawka podatku VAT dla usług polegających na udostępnianiu toru do gry w kręgle.
 
IBPP2/443-1376/11/BW Czy szkolenia pilotów wycieczek są zwolnione z podatku VAT?
 
IBPP2/443-1377/11/WN Stawka podatku VAT na usługi budowlano-montażowe w zakresie stałej zabudowy przestrzennej: szafy wnękowej, zabudowy kuchennej, zabudowy łazienkowej.
 
ITPP1/443-120/12/BK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla usług dziennikarskich.
 
ITPP2/443-1475/11/EK Opodatkowanie sprzedaży gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wskaźniki gospodarcze