Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 czerwca 2012 r.
 
ITPP2/443-417/11/AF Czy Spółka spełnia kryteria zwolnienia od podatku, podane w art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-400/09/12-S/PG Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1532/11-2/HW Czy Spółka postąpiła prawidłowo wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą nieodpłatne przekazanie na rzecz operatora energetycznego i deklarując podatek należny?
 
ILPP1/443-1528/11-2/HW Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem praktyki zawodowej z zakresu szacowania nieruchomości.
 
ILPP4/443-790/11-4/ISN Czy w świetle postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Miasto będzie miało obowiązek rozliczenia należnego podatku VAT w dacie nieodpłatnego otrzymania biletów z tytułu importu usług oraz w dacie nieodpłatnego przekazania zaproszonym gościom biletów wstępu na mecze, z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług?
 
ILPP4/443-790/11-5/ISN Czy Miasto dokonując opodatkowania importu usług, z tytułu dokonania przedpłaty na zakup biletów wstępu na mecze miało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zakładając, że część z tych biletów będzie przekazywana nieodpłatnie, a część sprzedawana zgodnie z wytycznymi „A” w cenie nominalnej?
 
IPPP3/443-288/12-4/BH Dokonując sprzedaży towarów na terenie Polski Spółka nie będzie posiadać stałego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 
ILPP4/443-759/11-4/BA 1. Gdzie jest miejsce świadczenia usług świadczonych przez wnioskodawczynię, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy usługi świadczone przez wnioskodawczynię na rzecz firmy z Hong Kongu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski?
 
ILPP4/443-759/11-5/BA Czy wnioskodawczyni będzie miała prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych za zakupione towary i usługi służące świadczeniu usług oraz do zwrotu nadwyżki podatku należnego nad podatkiem należnym, jeżeli miejsce świadczenia usług znajdować się będzie poza terytorium Polski?
 
ILPP4/443-759/11-6/BA W jaki sposób należy ustalić obrót Wnioskodawczyni z tytułu świadczonych ww. usług?
 
ILPP4/443-796/11-2/EWW Czy w przypadku zakupu motocykla obowiązuje ograniczenie odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze do wartości 60% tego podatku, czy też może zakup motocykla nie podlega takiemu ograniczeniu?
 
ILPP4/443-694/11-2/EWW Czy usługi medyczne udzielane osobom zatrzymanym przez Policję, na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, świadczone przez Szpital na podstawie zawartej z Policją umowy, są zwolnione od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1362/11-2/BD Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali użytkowych.
 
ILPP1/443-1313/11-5/KG Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1483/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług kulturalnych.
 
IPPP3/443-1144/11-4/LK określenie stałego miejsca prowadzenia działalności oraz podmiotu zobowiązanego do rozliczenia dostaw towarów
 
IPPP3/443-88/11-2/KB 1. Czy w brzmieniu przepisów obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. (dalej Ustawa o VAT) usługi Spółki wykonywane w zakresie polis ubezpieczenia „assistance”, objętych reasekuracją przez Wnioskodawcę, będą podlegać zwolnieniu z VAT?2. Czy w brzmieniu przepisów obowiązującym od 1 stycznia 2011 (dalej Ustawa o VAT) usługi Spółki w zakresie polis ubezpieczenia „assistance”, nieobjętych reasekuracją przez Wnioskodawcę, będą podlegać zwolnieniu z podatku VAT?
 
IPPP2/443-812/11-2/AK usługi centrum telefonicznego świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Banku nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-20/12-9/RD 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 17?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 17 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-1464/11-2/PR opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 kwietnia 2011 r.
 
IPPP2/443-981/10-6/AK zwolnienie z podatku VAT czynności statutowych wykonywanych przez związek; zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej czynności wykonywanych przez związek
 
IPPP1/443-1532/11-2/EK Zbywana masa majątkowa nie stanowi przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPPP3/443-1007/11-6/MPe w zakresie uznania, że Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce oraz w zakresie dokonywanych rozliczeń sprzedaży
 
IPPP3/443-314/12-3/RD Czy Spółka jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT należnego w związku z wydawaniem nagród zwycięzcom Akcji promocyjnych przez Agencje?
 
IPPP2/443-270/11-2/JW Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że otrzymanie przez niego przedsiębiorstwa w formie majątku likwidacyjnego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT? Wnioskodawca prosi także o potwierdzenie, iż w przypadku otrzymania majątku, o którym mowa w pyt. 1, które nie podlega opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1468/11-4/JL W przypadku wypłaty kontrahentom premii pieniężnej - rabatu, prawidłowym dokumentem służącym do dokumentowania wzajemnych rozliczeń nie będzie nota księgowa. Wnioskodawca udzielający premii (rabatu) będzie zobowiązany wystawić fakturę korygującą.
 
IPPP2/443-893/11-2/JW Czy wniesienie przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości tj. prawa wieczystego użytkowania gruntów w formie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegało opodatkowaniu wg stawki podstawowej tj. 23%?
 
IPPP2/443-1094/11-2/JW Czy w przypadku wyboru zwolnienia z podatku VAT z dniem 1.01.2012 r. Wnioskodawca ma obowiązek dokonać korekty w wysokości 100% odliczonego podatku VAT od wpłaconych trzech zaliczek na zakup lokalu, zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług - jednorazowo w miesiącu wyboru zwolnienia - tj. w miesiącu styczniu 2012 r.? Czy w przypadku ponownego powrotu (bądź utraty prawa) do opodatkowania podatkiem VAT w latach następnych (np. na skutek przekroczenia limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia) Wnioskodawca ma prawo do zastosowania korekty odliczonego podatku VAT od trzech zaliczek stanowiących 90% ceny zakupu lokalu mieszkalnego, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT w okresie korekty 10- letniej - która powinna być liczona od miesiąca stycznia 2012 r.? Czy w przypadku ponownego powrotu (bądź utraty prawa) do opodatkowania podatkiem VAT w latach następnych i ewentualnej sprzedaży tego lokalu mieszkalnego używanego w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ponad 2 lata i w przypadku, kiedy kwota ponoszonych wydatków na ulepszenie lokalu nie przekroczy 30% wartości początkowej tej nieruchomości, sprzedaż taka będzie zwolniona od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-193/11-2/JW Jaką stawkę Podatnik powinien był zastosować do sprzedaży komórki lokatorskiej sprzedanej wraz z lokalem mieszkalnym?
 
IPPP3/443-48/12-2/RD Czy poprowadzenie imprezy i jednoosobowe wykonanie autorskiego programu satyryczno -kabaretowego przez podatnika podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1504/11-5/PR określenie właściwej stawki oraz zwolnienia dla szeroko rozumianych usług kulturalnych wykonywanych w ramach spółki cywilnej, w której jednym ze wspólników jest twórca, artysta wykonawca w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.
 
IPPP2/443-1016/11-6/JW Czy Wspólnota dokonując sprzedaży nieruchomości wspólnej stanie się podatnikiem VAT i czy będzie zobowiązana do odprowadzenia tego podatku do właściwego urzędu skarbowego?
 
IPPP3/443-1192/11-2/KT Opodatkowanie usługi cash-poolingu.
 
ILPP2/443-926/08/12-S/SJ Dostawa działek przez rolnika, które były wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynności podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i podlegać będzie opodatkowaniu.
 
ILPP2/443-926/08/12-S1/SJ Dostawa działek przez rolnika, które były wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynności podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i podlegać będzie opodatkowaniu.

Wskaźniki gospodarcze