Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 czerwca 2012 r.
 
ITPP1/443-735/11/IK Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 
IBPP3/443-80/12/JP opodatkowanie podatkiem VAT oraz zaewidencjonowanie na kasie rejestrującej kwoty uzyskanej ze sprzedaży kuponów uprawniających do nabycia biletów na spektakle teatralne po promocyjnej cenie
 
IBPP4/443-23/12/PH stanowisko Wnioskodawcy, iż w oparciu o wewnętrzny dokument zastępczy powinien rozpoznać import usług zgodnie z art. 28b ust. 1, gdyż przepisy ustawy nie warunkują posiadania faktury, rachunku wystawionych przez kontrahenta co do zasadności rozpoznania usługi, należy uznać za prawidłowe.
 
IPTPP1/443-117/12-4/MS Zainteresowanemu w ramach realizacji omówionego projektu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanymi zakupami inwestycyjnymi wynikającymi z faktur związanych z realizacją zadania wykonywanego na majątku przekazanym partnerom, a dokonywanym w ramach omówionego powyżej projektu polegającego na rozbudowie infrastruktury informatycznej, ponieważ powstałe mienie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych
 
IPPP1/443-706/09/12-11/S/IG Czy w przedstawionym stanie faktycznym dzierżawa lub leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu powinny być traktowane na gruncie przepisów o VAT jako świadczenie usługi i w związku z tym obowiązek podatkowy po stronie Spółki powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze?
 
IPPP2/443-44/12-2/IG 1. Czy w przypadku biletów miesięcznych na dojazd do pracy, finansowanych w 60% ze środków obrotowych Spółki oraz w 40% przez pracownika, Spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego przy ich nabyciu?2. Czy w przypadku zakupu a następnie przekazania pracownikom usług obcych oraz towarów, które zostały sfinansowane w 100% ze środków ZFŚS, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie oraz czy Spółka jest zobowiązana do opodatkowania VAT należnym ich przekazanie pracownikom?3. Czy udzielanie pracownikom Spółki pożyczek finansowanych w całości ze środków ZFŚS jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?4. Czy zakup usługi obcej finansowanej w części ze środków ZFŚS oraz w części przez pracownika daje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tych usług proporcjonalnie do wysokości udziału pracownika w kosztach ich zakupu? Jeżeli tak, to czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania VAT należnym przekazania usług pracownikom w tej części?
 
IPPP2/443-1345/11-2/KAN Niezabudowana działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części, gdzie znajduje się tereny leśne Ls oraz tereny rolne 1R będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9, natomiast w części, gdzie znajdują się tereny pod komunikację 1KD, 2KD nie będzie korzystała ze zwolnienia, gdyż jak to wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod zabudowę.
 
IPPP3/443-1601/11-2/KC w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku wskazanego w zgłoszeniu celnym
 
IPPB3/423-139/12-2/JD Czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu powstałej różnicy kwot podatku należnego, wynikającej z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług w momencie faktycznego otrzymania zwrotu tego podatku i w związku z tym nie powinien korygować wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnionych w rozliczeniach podatku dochodowego odpowiednio za lata 2007 - 2010?
 
IPPB3/423-140/12-2/JD 1) Czy Spółka w prawidłowym momencie dokonała obniżenia podstawy opodatkowania wynikającego z wystawienia wewnętrznych faktur korygujących, tj. czy prawidłowym było obniżenie podstawy opodatkowania w rozliczeniu za IV kwartał 2011 r.? 2) Czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu powstałej różnicy kwot podatku należnego, wynikającej z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług w momencie faktycznego otrzymania zwrotu tego podatku i w związku z tym nie powinien korygować wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnionych w rozliczeniach podatku dochodowego odpowiednio za lata 2005 i 2006?
 
IPPP1/443-1638/11-2/AW zwolnienie od podatku VAT dla usług MASTERCARD i VISA
 
IPPP2/443-1402/11-2/JW Czy sprzedaż Bagietek przez Wnioskodawcę powinna być opodatkowana 23% stawką podatku VAT?
 
IBPP4/443-184/12/PK Możliwość zastosowania zwolnienia dla usług edukacyjnych.
 
ILPP2/443-1463/09/12-S2/MN Opodatkowanie sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę, wykorzystywanych rolniczo przez podatnika podatku od towarów i usług, Wnioskodawca dokonywał wcześniej i planuje w przyszłości sprzedaż gruntów.
 
IPPP1/443-1290/11-2/AP Zwolnienie od podatku usług polegających na umożliwieniu klientom banków dokonywania wypłaty / uzyskania dostępu do środków pieniężnych za pośrednictwem bankomatów, realizacji transakcji bezgotówkowych, usług związanych z prowadzeniem rachunku bankowego (takich jak zmiana PIN czy sprawdzenie salda rachunku), a także obowiązków obejmujących proces rozliczania transakcji, przygotowywanie raportów transakcji dla banków klientów, uzgadnianie sald powierzonej gotówki oraz rozpatrywanie związanych z transakcjami wypłat reklamacji, a także – w przypadku np. awarii bankomatu lub zatrzymania karty - polegających na udostępnieniu klientom bieżącej linii telefonicznej (telefonicznego centrum obsługi), poprzez którą konsultanci udzielają klientom informacji i pomocy, jak również zarządzaniu zatrzymanymi przez bankomaty kartami
 
IPPP3/443-95/12-2/MK Obowiązek rejestracji na terytorium Polski w związku z wykonywaniem usług budowlanych na terytorium Szwecji
 
IPPP3/443-1332/11-2/KC W zakresie rozpoznania obrotu z tytułu świadczenia usług do momentu wniesienia aportu
 
IPPP3/443-1302/11-2/MK sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP3/443-223/12-2/RD 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Agenta, z tytułu których Spółka będzie okresowo obciążana (w tym koszty koordynowania cash-poolingu, zarządzania strukturą cash-poolingu) będą stanowiły świadczenie usług przez Agenta, w rozumieniu Ustawy o VAT?2. Czy miejscem opodatkowania powyższych usług nabywanych przez Spółkę od Agenta będzie Polska?3. Czy powyższe usługi nabywane przez Spółkę od Agenta będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?4. Czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu Spółka będzie świadczyła na rzecz Agenta usługi w rozumieniu Ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-145/12-2/LK opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Udziałowców
 
IPPP2/443-240/12-2/MM stawka VAT dla dostawy gruntów niezabudowanych
 
IPPP2/443-1282/11-4/MM podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawczynię nieruchomości do aktywów przedsiębiorstwa męża będzie, nie jak wskazała Zainteresowana wartość ewidencyjna nieruchomości (tj. wartość, o której odliczała podatek naliczony), lecz cena nabycia przedmiotowych nieruchomości, skorygowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania.
 
IPPP2/443-868/10-3/JW Istota interpretacji - Czy przeprowadzenie przez Wnioskodawcę prac badawczo - rozwojowych związanych z realizacją Projektu należy uznać za odpłatne świadczenie usług? W przypadku odpowiedzi, iż przeprowadzenie przez Wnioskodawcę prac badawczo - rozwojowych, należy uznać za odpłatne świadczenie usług, Wnioskodawcę zwraca się ponadto z prośbą o rozstrzygnięcie, który podmiot należy uznać za odbiorcę świadczenia tych usług (usługobiorcę)?
 
IPPP3/443-1088/11-4/LK Wnioskodawca winien rozpoznać import usług zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy i określić obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury. Natomiast faktura wewnętrzna winna zawierać stawkę podstawową 22% stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy za rok 2010 i lata poprzednie dla przedstawionych usług. Jak wyżej wskazano Wnioskodawca ma także prawo do odliczenia z tytułu importu usług na podstawie z art. 86 ust. 1 ustawy.
 
IPPP3/443-1589/11-4/RD Czy w niniejszej sprawie właściwe jest zastosowanie stawki 0% VAT na zakres wymienionych robót?
 
IPPP2/443-80/11-4/JW Czy do dostawy książek wraz z wchodzącymi w ich skład płytami DVD lub CD ma mieć zastosowanie 5% stawka podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 10 do ustawy?
 
IPPP2/443-43/11-4/JW Czy otrzymane przez Wnioskodawcę dotacja celowa i płatność ze środków europejskich na realizację projektu w ramach POKL stanowi obrót w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i jest opodatkowana tym podatkiem ?
 
IPPP3/443-195/12-2/JF Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy Wnioskodawca ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy dokumentującej czynności wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy na rzecz pracowników.
 
IPTPP1/443-209/12-2/MS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu „...”, ponieważ efekty projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-303/12-5/BM Prawo do zwrotu podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-295/12-6/IG Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z pomocą uzyskaną w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Odnowa i Rozwój Wsi”?
 
IPTPP2/443-287/12-2/PR Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IPTPP2/443-257/12-6/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-258/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-270/12-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-151/12-4/MW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez pełnomocnika dotyczącej wynagrodzenia dodatkowego (za efekt).

Wskaźniki gospodarcze