Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 czerwca 2012 r.
 
ITPP1/443-482/11/AJ Opodatkowanie sprzedaży (aportu) sieci telewizji kablowej.
 
ITPP1/443-1238/11/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawy nieruchomości.
 
ITPP1/443-897a/11/AP Stawka podatku obowiązująca dla usług sportowo-rekreacyjnych.
 
ITPP2/443-1326/11/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego z dokumentu wystawionego w języku niemieckim.
 
ITPP1/443-331/11/AP Zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów oraz pracowników szkoły i pozostałych osób.
 
IBPP1/443-1198/11/BM w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego
 
IBPP1/443-1199/11/LSz Planowana dostawa nieruchomości, tj. budynków wraz z gruntem, na którym są posadowione, będzie objęta zwolnieniem z opodatkowania.
 
IBPP1/443-1200/11/LSz Planowana dostawa udziału w drodze wraz z gruntem, na którym jest posadowiona, będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1233/11/AL W zakresie skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.
 
IBPP1/443-1234/11/BM w zakresie ustalenia czy usługa najmu lokalu powinna być przez Wnioskodawczynię jako kuratora spadku dokumentowana fakturą VAT lub rachunkiem i kto w takiej sytuacji jest podatnikiem podatku VAT
 
IBPP1/443-1291/11/AW Usługi świadczone na rzecz uczelni przez nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o dzieło nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, zatem nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26
 
IBPP1/443-1318/11/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów.
 
IBPP1/443-1319/11/AL W zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki, której część jest przeznaczona pod zabudowę a część stanowią lasy
 
IBPP1/443-1342/11/LSz Nieodpłatne przekazanie niezabudowanej działki na potrzeby osobiste Wnioskodawcy, nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1455/11/AW Dostawa gruntu nie podlega opodatkowaniu, jeżeli nie jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika
 
IBPP1/443-1477/11/AW Premia pieniężna udzielana za określone zachowanie kontrahenta polegające na świadczeniu na rzecz odbiorcy usługi, winna być dokumentowana fakturą VAT i rozliczana na zasadach ogólnych wraz prawem do odliczenia podatku naliczonego
 
IBPP1/443-1510/11/AW Czy opisane składniki majątkowe można traktować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której aport będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-1426/11-4/NS Stawka podatku na usługi dzierżawy gruntu.
 
ILPP1/443-1465/11-2/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków poniesionych na wybudowanie obiektu pod wynajem.
 
ILPP2/443-1628/11-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 
ILPP2/443-1645/11-4/AKr Stawka – sprzedaż budynku letniskowego.
 
ILPP2/443-1452/11-4/AD Czy jeżeli Wnioskodawca będzie w posiadaniu duplikatów ww. faktur będzie mógł odliczyć podatek naliczony za raty leasingowe?
 
ILPP4/443-718/11-4/ISN 1. Czy sprzedaż towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz B stanowi eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania, w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej na rzecz B, stawki VAT w wysokości 0% na podstawie przedstawionej dokumentacji?
 
ILPP4/443-718/11-5/ISN 1. Czy sprzedaż towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz B stanowi eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania, w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej na rzecz B, stawki VAT w wysokości 0% na podstawie przedstawionej dokumentacji?
 
ILPP4/443-706/11-4/ISN Czy Spółka powinna rozpoznać u siebie import usług?
 
ILPP4/443-718/11-6/ISN 1. Czy sprzedaż towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz B stanowi eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania, w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej na rzecz B, stawki VAT w wysokości 0% na podstawie przedstawionej dokumentacji?
 
ILPP4/443-718/11-7/ISN 1. Czy sprzedaż towarów dokonywana przez Spółkę na rzecz B stanowi eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania, w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej na rzecz B, stawki VAT w wysokości 0% na podstawie przedstawionej dokumentacji?
 
ILPP2/443-1627/11-3/EN 1) Czy powinno się złożyć deklarację VAT-7 za czerwiec 2011 r. za zmarłego ojca (bez podpisu) wykazując podatek należny z uwzględnieniem kwoty podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury (poz. 43 z deklaracji VAT-7) oraz podatek naliczony i kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji?
2) Czy powinno się powstałą w ten sposób nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym zadysponować do zwrotu na rachunek bankowy?
 
ILPP2/443-1627/11-5/EN 1) Czy powinno się złożyć deklarację VAT-7 za czerwiec 2011 r. za zmarłego ojca (bez podpisu) wykazując podatek należny z uwzględnieniem kwoty podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury (poz. 43 z deklaracji VAT-7) oraz podatek naliczony i kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji?
2) Czy powinno się powstałą w ten sposób nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym zadysponować do zwrotu na rachunek bankowy?
 
ILPP4/443-673/11-6/ISN Czy przedstawione wyżej usługi magazynowe (logistyczne) oraz usługi wynajmu powierzchni i związane z tą powierzchnią usługi magazynowe świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahenta węgierskiego są usługami związanymi z nieruchomościami wg art. 28e ustawy i czy w związku z tym winna ona uznać je za niepodlegające opodatkowaniu polskim podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-673/11-7/ISN Czy przedstawione wyżej usługi magazynowe (logistyczne) świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahenta duńskiego są usługami związanymi z nieruchomościami wg art. 28e ustawy i czy w związku z tym winna ona uznać je za niepodlegające opodatkowaniu polskim podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-673/11-8/ISN Czy przedstawione wyżej usługi magazynowe (logistyczne) świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahenta hiszpańskiego są usługami związanymi z nieruchomościami wg art. 28e ustawy i czy w związku z tym winna ona uznać je za niepodlegające opodatkowaniu polskim podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1478/11-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.
 
ILPP1/443-1357/11-4/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1449/11-5/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek.
 
ILPP1/443-1343/11-3/KG 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP1/443-1540/11-3/HW Czy sprzedaż przedmiotowego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1343/11-4/KG 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP1/443-1343/11-5/KG 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP4/443-791/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.
 
ILPP1/443-1343/11-6/KG 1) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę,2) stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP1/443-1488/11-4/MK Korekta podatku VAT naliczonego w związku z wystąpieniem niedoborów niezawinionych. Pożar jako czynnik niezawiniony.
 
ILPP4/443-753/11-2/EWW Czy transakcje udzielania Spółce pożyczek przez brytyjskiego pożyczkodawcę stanowią dla niej import usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, z tytułu którego jest ona podatnikiem VAT?
 
ILPP4/443-753/11-3/EWW Czy transakcje udzielania Spółce pożyczek przez brytyjskiego pożyczkodawcę stanowią dla niej import usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, z tytułu którego jest ona podatnikiem VAT?
 
ILPP2/443-1632/11-4/AK 1. Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i w związku z tym, że prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy wynajem samochodów dla instruktorów z którymi Wnioskodawca podpisał umowę o współpracę stanowią usługi ściśle związane z usługami szkoleniowymi (wynajem samochodów instruktorom w celu przeprowadzenia kursu/szkolenia) i korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Czy w związku z faktem otrzymania przez spółkę w dniu 28 lutego 2011 r. akredytacji wydanej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na kategorie nr 8/2001 (A, Al, B, C, C+E, D, operatora wózków widłowych, kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i osób) korzystają one (w szczególności szkolenia kategorii „A” oraz „A1) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-387/10/12-S/MR Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania kopii faktur w formie elektronicznej.
 
ILPP2/443-+387/10/12-S1/MR Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ILPP1/443-170/10/12-S/BD Czy Spółka zobowiązana jest do drukowania i przechowywania papierowych kopii faktur, skoro w dowolnym momencie może wydrukować kopię faktury, której treść będzie identyczna jak w sytuacji, gdy kopia faktury zostałaby wydrukowana w tym samym czasie co oryginał faktury?
 
ILPP1/443-226/12-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur dotyczących opłat leasingowych motocykla oraz od zakupu paliwa służącego do jego napędu.
 
IPPP1/443-135/12-3/EK Zwolnienie usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych świadczone na rzecz Banku
 
IPPP1/443-105/12-4/AW odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących usługi leasingu samochodów
 
IPPP1/443-194/12-4/EK Skrócenie okresu umowy leasingu nie wpłynie na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Spółkę na rzecz korzystającego usług. Sprzedaż budynku wraz z gruntem na rzecz korzystającego może zostać opodatkowana podatkiem VAT według podstawowej stawki.
 
IPPP1/443-228/12-2/EK Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na cele najmu.
 
IPPP1/443-234/12-2/MP Wydanie wierzycielowi (zastawnikowi) przedmiotu zastawu w postaci przeniesienia praw autorskich do oprogramowania stanowi świadczenie usług, które na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej – 23%. i winno być udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT przez świadczącego usługę (Wnioskodawcę).
 
IPPP1/443-345/12-2/MP Zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IPPP1/443-332/12-2/MP Do czynności sprzedaży działek dokonywanej w sferze prywatnej nie znajdą zastosowania unormowania ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-186/12-4/MP Sprzedaż wymienionych we wniosku nieruchomości, dokonywana przez dłużnika korzystałaby ze zwolnienia, to dostawa tej samej nieruchomości stanowi również dla Wnioskodawcy (komornika) dostawę zwolnioną od podatku od towarów i usług. Komornik sądowy w świetle przepisów ustawy o VAT jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości w imieniu dłużnika, jeśli dłużnik występowałby w charakterze podatnika VAT obowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu tej czynności.
 
IPPP1/443-232/12-2/IGo Z uwagi na pośredni związek z działalnością gospodarczą, Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od pozostałych wydatków. Jednakże prawo to przysługuje w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji podatku naliczonego wyłącznie do czynności opodatkowanych lub czynności zwolnionych od podatku.
 
IPPP1/443-195/12-4/IGo Stanowisko Wnioskodawcy uznające, że adres siedziby głównej oraz adres do doręczeń widniejący w CEIDG jako adres wykonywania działalności gospodarczej jest adresem właściwym do umieszczenia go na fakturze VAT wystawianej przez Wnioskodawcę oraz na fakturze wystawionej na firmę Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
 
IPPP1/443-309/12-2/IGo Przedmiotem planowanej transakcji (umowy sprzedaży) będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 
IPPP1/443-264/12-4/IGo Stawka podatku VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z miejscem postojowym w wielostanowiskowym garażu podziemnym.
 
IPPP1/443-309/12-3/IGo Sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
 
IBPP1/443-437/11/MS Czy kursy spawalnicze prowadzone przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT
 
IBPP1/443-438/11/MS Czy przeprowadzenie egzaminu sprawdzająco - weryfikacyjnego na spawacza podlega zwolnieniu z VAT
 
IBPP1/443-682/11/MS Czy począwszy od dnia 1 kwietnia 2011r., Wnioskodawca dokonując nabycia zużytych akumulatorów będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego, jako nabywca złomu w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT
 
IBPP1/443-683/11/MS Czy począwszy od dnia 1 kwietnia 2011r., Wnioskodawca dokonując sprzedaży złomu zużytych akumulatorów nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego, jako dostawca złomu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy VAT.
 
IBPP1/443-684/11/MS Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia akumulatorów w pełnej wysokości.
 
IBPP1/443-1578/11/AS Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-1579/11/AS Częściowe odliczenie podatku naliczonego oraz korekta podatku przy sprzedaży nieruchomości zwolnionej od podatku VAT.
 
IBPP3/443-1155/11/IK Prawo do skorygowania należnego podatku.
 
IPTPP1/443-82/12-6/RG Czy, Gmina jako beneficjent będzie miała możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w całości lub części dotyczącego zrealizowanej inwestycji pn. , w odniesieniu do zdarzenia przyszłego tj. po przekazaniu odpłatnie efektu inwestycji na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wskaźniki gospodarcze