Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 czerwca 2012 r.
 
IBPP4/443-1744/11/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.
 
IBPP4/443-1746/11/MN Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi reprograficzne w zakresie powielania czyli wykonywania w bibliotece odbitek materiałów piśmienniczych takich jak książki, czasopisma lub notatki za które pobierane są niewielkie opłaty określone w zarządzeniu dyrektora przeznaczane w całości na pokrycie wydatków związanych z obsługą urządzeń kopiujących, jako usługi kulturalne będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP4/443-1823/11/EJ W przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie przyporządkować tych zakupów do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w całości przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP4/443-1853/11/ASz Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1854/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia środków trwałych.
 
IBPP4/443-1863/11/UH Prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "...".
 
IPTPP1/443-134/12-3/RG Czy Firma Organizacyjno-Szkoleniowa X, zwolniona od podatku od towarów i usług, ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego i zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-154/12-4/MW Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez żonę, dokumentujących nabycie środków trwałych i wyposażenia, ponieważ nabyte towary będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, pod warunkiem, że nie zaistniały wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy.
 
IBPP2/443-114/12/WN stawk podatku VAT na montaż saun, wanien SPA, łaźni parowych lub basenów, wykonywany w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym
 
IPTPP2/443-248/12-2/PR Miejscem świadczenia wykonywanych przez Wnioskodawcę usług w zakresie produkcji filmów, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę.
 
IPTPP1/443-244/12-4/IG Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT lub zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego, wynikającego z faktury za zakup wyposażenia istniejących świetlic wiejskich w sołectwach.?
 
IPTPP2/443-232/12-2/KW Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących dokonanych zakupów związanych z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-227/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-226/12-2/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-219/12-2/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-217/12-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach tej operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP2/443-204/12-2/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-185/12-4/JN Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-181/12-2/AK Czy Wnioskodawca w związku z realizacją projektu ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot?
 
IPTPP4/443-163/12-2/JM Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-162/12-2/JM Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-161/12-4/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług związanego z realizacją zadań statutowych?
 
IPTPP4/443-161/12-2/JM Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-160/12-4/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-160/12-5/AK Czy czynności polegające na wynajmowaniu lokali użytkowych oraz świadczeniu usług reklamowych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki tego podatku w wysokości 23%
 
IPTPP1/443-160/12-4/AK Czy czynności polegające na sprzedaży biletów na basen podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki tego podatku w wysokości 8 % ?
 
IPTPP2/443-144/12-4/AW W przypadku udzielenia przez Wnioskodawcę bonusu warunkowego określanego jako procent od wartości dokonanych od Wnioskodawcy zakupów w uzgodnionym okresie rozliczeniowym, otrzymane przez kontrahentów premie, bonusy pieniężne nie są w żaden sposób związane z uzyskaniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać dokonywanych, przez tych kontrahentów zakupów o określonym wolumenie. Tym samym brak podstaw aby twierdzić, że w zamian za otrzymane premie (bonusy) kontrahenci świadczą na rzecz Wnioskodawcy usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W związku z tym, że nie ma miejsca import usług, to również u Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu.
 
IPTPP2/443-144/12-5/AW W przypadku udzielania przez Wnioskodawcę bonusu warunkowego określanego jako procent od wartości dokonanych od Wnioskodawcy zakupów w uzgodnionym okresie rozliczeniowym, otrzymane przez kontrahentów premie, bonusy pieniężne nie będą w żaden sposób związane z uzyskaniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać dokonywanych, przez tych kontrahentów zakupów o określonym wolumenie. Tym samym brak podstaw aby twierdzić, że w zamian za otrzymane premie (bonusy) kontrahenci będą świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W związku z tym, że nie będzie miał miejsca import usług, to również u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu.
 
IPTPP1/443-382/12-3/MH Czy Szpital może odliczyć podatek naliczony od zakupu materiałów służących tylko i wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT zakupionego w ramach projektu unijnego?
 
IPTPP1/443-240/12-2/MS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ efekty zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-228/12-2/MH Czy w związku z realizacją projektu „...” w ramach małych projektów wpisujących się w działanie „...” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a w związku z tym można uznać podatek VAT za koszt kwalifikowalny projektu?
 
IPTPP1/443-173/12-4/MS Czy Syndyk upadłej Spółki może i powinien dokonać przedmiotowych korekt deklaracji VAT?
 
IPTPP4/443-168/12-4/ALN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-167/12-4/RG Czy w świetle przedstawionej argumentacji usługi pomocnicze dotyczące likwidacji szkód (np. ekspertyzy, opinie, wyceny) świadczone na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
 
IPTPP4/443-143/12-4/ALN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-134/12-4/UNR Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-132/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-127/12-4/BM Prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-127/12-5/BM Prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-153/12/KM Zwrot odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-263/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku.
 
ITPP1/443-185/12/BJ Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektów unijnych.
 
ITPP1/443-201/12/KM Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz żony.
 
IBPP2/443-136/12/WN stawka podatku VAT na montaż saun, wanien SPA, łaźni parowych lub basenów, wykonywany w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym
 
ITPP1/443-192/12/IK Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1420/11/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP4/443-91/12-6/JM Wnioskodawca wystawiając faktury VAT za najem lokali nie będących lokalami mieszkalnymi prawidłowo stosuje stawkę podatku od towarów i usług 23% zarówno do czynszu jak i opłat eksploatacyjnych.
 
IPTPP4/443-91/12-7/JM Odnośnie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie cyt. wyżej art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy, zatem obowiązek podatkowy z tytułu opłat za najem lokali i pozostałych opłat eksploatacyjnych oraz opłat za środki czystości i higieny na potrzeby użytkownika obiektu powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą umową najmu.
 
IPTPP4/443-129/12-5/ALN Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części dotyczącej zrealizowanego zadania I pn. „...” oraz zadania II pn. „...” w odniesieniu do zdarzenia przyszłego tj. po przekazaniu odpłatnie zakresu rzeczowego wykonanego w ramach wyżej wymienionych zadań na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 
ITPP2/443-1652/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-146/12-4/ALN Czy płacąc za drób nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, który jest dostawcą drobiu i na którego jest wystawiana faktura RR, ale na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie wierzytelności Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury RR?
 
ITPP1/443-24/12/AT Opodatkowanie podatku od nieruchomości.
 
ITPP1/443-29/12/BJ Opodatkowanie otrzymanych bonusów.
 
ITPP1/443-1434/11/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z działalnością gospodarczą.
 
ITPP1/443-1336/11/JJ Zwolnienie od podatku usługi lombardu.
 
ITPP1/443-1197a/11/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IPTPP1/443-227/12-2/MW Dostawy (pobrania przez kontrahenta z magazynu) towarów, w ramach zawartej z kontrahentem umowy nie stanowią sprzedaży o charakterze ciągłym i Wnioskodawca winien dokumentować każdą dostawę towarów fakturą, wystawioną stosownie do § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia.
 
IPPP1/443-329/12-2/EK Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku VAT z tytułu sprzedaży gruntów.
 
IPPP1/443-267/11-2/MP Wnioskodawcy, w przypadku nabycia motocykla wykorzystywanego w działalności gospodarczej do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – z uwagi na treść art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty określonej w fakturze – nie więcej jednak niż 6.000 zł. W myśl art. 4 ustawy zmieniającej, Wnioskodawcy nie będzie natomiast przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do napędu motocykla.
 
IPPP3/443-238/12-3/SM w zakresie braku stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski
 
ILPP1/443-8/12-4/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działki gruntu.
 
ILPP1/443-8/12-5/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działki gruntu.
 
IPPP1/443-69/12-2/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez organizację zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z praw autorskich przynależnych twórcom za okres 1 grudnia 2008 – 31 marca 2011 r.,
 
IPPP1/443-171/12-2/AS Opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami
 
IPPP3/443-397/12-2/RD OSP nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu.
 
IPPP2/443-57/12-4/IZ dotyczy usługi najmu lokalu, w sytuacji, gdy strona umowy są obydwoje małżonkowie
 
IPPP3/443-1620/11-2/KC w zakresie powstania momentu obowiązku podatkowego dla otrzymanej prowizji kwartalnej
 
IPPP1/443-1406/11-3/ISZ uznanie za dostawę towarów sprzedaży posiłków z dostawą do klienta i posiłków przeznaczonych do odbioru przez klienta w lokalu bez możliwości ich spożycia
 
IPPP1/443-258/12-4/MP Dokonana czynność przeniesienia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej tj. 23%. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy. Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego faktury dokumentującej poniesione opłaty notarialne, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w części obejmującej otrzymaną należność powstaje na zasadach określonych w art. 19 ust. 11 ustawy tj. z chwilą otrzymania zapłaty (grudzień 2011 r.).
 
IPPP1/443-554/08/12-11/S/AW sprzedaż gruntu niezabudowanego z majątku prywatnego – podatnik
 
IPPP3/443-432/12-2/BH Koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, wymienionych we wniosku zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy tych towarów oraz winny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży
 
IPPP1/443-554/08/12-10/S/AW sprzedaż gruntów z majątku prywatnego – podatnik
 
IPPP3/443-441/12-2/BH Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia z podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z opcją opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości po spełnieniu przesłanek wynikających z art. 43 ust. 10 ustawy, w sytuacji gdy wydatki na ulepszenie Budynku wynosić będą mniej niż 30% jego wartości początkowej.
 
IBPP3/443-1237/11/KO Opodatkowanie czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa.
 
ILPP2/443-474/12-2/SJ Czy obrót osiągany z tytułu sprzedaży usług przejazdu autostradą powinien być ewidencjonowany w rozliczeniach VAT Spółki (ujmowany w rejestrach i deklaracjach VAT Spółki), jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Spółki za pośrednictwem „A”?
 
ILPP2/443-474/12-3/SJ Czy Spółka jest zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży usług przejazdu autostradą za pomocą własnych kas rejestrujących, jeśli sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Zleceniodawców, a Spółka prowadzi dodatkowo sprzedaż własną podlegającą obowiązkowi fiskalizacji (pomimo, że sprzedaż własna C nie będzie rejestrowana na wszystkich kasach rejestrujących C, jak również pomimo, iż sprzedaż ta może faktycznie w ogóle nie wystąpić wdanym dniu lub w wybranym okresie w wyniku braku popytu na jej towary lub usługi w omawianym zakresie)?
 
ILPP2/443-474/12-4/SJ Czy Spółka powinna być wskazywana jako podatnik na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż usług przejazdu autostradą, również w zakresie, w jakim sprzedaż ta jest prowadzona w imieniu i na rzecz Zleceniodawców?
 
ILPP2/443-474/12-5/SJ Czy dopuszczalne jest, aby jedna pozycja paragonu fiskalnego drukowanego (wydawanego) przez Spółkę dokumentowała sprzedaż usługi przejazdu autostradą (usług tego samego rodzaju) realizowanej przez obu Zleceniodawców?
 
ILPP2/443-474/12-6/SJ Czy jeśli na paragonie fiskalnym drukowanym (wydawanym) przez C będą dodatkowo nadrukowane (umieszczone oprócz danych C oraz innych danych wskazanych w § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie faktur) dane A i B (nazwa i NIP), to taki paragon fiskalny będzie spełniał warunki do uznania go za fakturę w rozumieniu § 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie faktur?
 
IBPP3/443-1223/11/PH Miejsce świadczenia i opodatkowania usług wykonywanych na nieruchomości położonej w Niemczech, sposób ich dokumentowania i wykazania w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej
 
ILPP4/443-823/11-5/EWW 1. Czy wykonywana w Polsce przez Wnioskodawcę usługa magazynowa na rzecz usługobiorcy z siedzibą w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%?
2. Czy wykonywana w Polsce przez Zainteresowanego wraz z usługą magazynowania usługa administracji magazynowej na rzecz usługobiorcy z siedzibą w Niemczech, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%?
 
ILPP4/443-823/11-6/EWW Czy wykonywana w Polsce przez Spółkę usługa administracji paletowej świadczona na rzecz usługobiorcy z siedzibą w Niemczech, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%?
 
ILPP4/443-823/11-7/EWW Czy dopuszczalne jest, by rozdzielić w przyszłości świadczone przez Zainteresowanego na rzecz usługobiorcy z siedzibą w Niemczech usługi w taki sposób, by usługa magazynowa i administracji magazynowej była fakturowana na usługobiorcę z siedzibą w Niemczech, lecz z wykorzystaniem jego rejestracji w Polsce dla celów podatku VAT (na fakturze polski numer VAT) i jednocześnie usługa administracji paletami była fakturowana na ten sam podmiot, ale przy wykorzystaniu niemieckiego numeru VAT (odrębna faktura z niemieckim numerem rejestracyjnym)?
 
ILPP1/443-109/12-2/AI Czy Spółka prawidłowo dokumentuje sprzedaż usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych ujmując do podstawy opodatkowania opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę, tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zimną i ciepłą wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu?
 
ILPP1/443-109/12-3/AI Czy Spółka prawidłowo dokumentuje sprzedaż usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych ujmując do podstawy opodatkowania opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę, tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zimną i ciepłą wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu?
 
ILPP1/443-103/12-2/HW Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo kwalifikując swoje usługi szkoleniowe, wykonane w ramach Projektu, za które wystawił faktury Vat dla S., jako zwolnione od podatku od towarów i usług?

Wskaźniki gospodarcze