Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 czerwca 2012 r.
 
IPTPP1/443-323/12-5/MH Czy Powiat jako czynny podatnik VAT może odzyskać zapłacony w fakturach VAT w sytuacji, gdy faktury te dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a sprzęt ten nie będzie służył do obsługi czynności opodatkowanych, bowiem wykorzystywany będzie do realizacji zadań publicznych e-Administracja w Powiecie?
 
IPTPP1/443-323/12-6/MH Czy Powiat jako czynny podatnik VAT może odzyskać zapłacony w fakturach VAT w sytuacji, gdy faktury te dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a sprzęt ten nie będzie służył do obsługi czynności opodatkowanych, bowiem wykorzystywany będzie do realizacji zadań publicznych e-Administracja w Powiecie?
 
IPTPP2/443-224/12-4/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-218/12-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-191/12-2/PR Czynności Spółdzielni wykonane na rzecz członków Spółdzielni lub osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub do lokali stanowiących odrębną własność, z tytułu których pobierane są opłaty, zwyczajowo zwane – jak wskazał Wnioskodawca – opłatami eksploatacyjnymi, należy traktować jako kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie zaś jako odsprzedaż usług.
 
IPTPP2/443-184/12-6/AW Wnioskodawczyni nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-172/12-14/AW Świadczone przez bursę usługi zakwaterowania (z wyżywieniem lub bez) innych osób niebędących wychowankami Bursy podczas odbywających się warsztatów, przeglądów i spartakiad organizowanych przez placówki oświatowe, sklasyfikowane – jak wskazał Wnioskodawca - według PKWiU z 2008r. pod numerem 55.90.11.0, mieszczące się w grupowaniu 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki obniżonej do wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. nr 163 załącznika nr 3 oraz art. 146a ustawy.W przypadku usług polegających na wynajmie pokoi podmiotom gospodarczym, o ile wynajem spełnia definicję wynikającą z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny oraz jest dokonywany przez Wnioskodawcę na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, a usługi te nie stanowią usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, to podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 
ITPP1/443-48/12/AP Opodatkowanie zbycia nieruchomości niezabudowanych.
 
ITPP1/443-31/12/AJ Opodatkowanie usług - sprzedaż projektu wraz z przekazaniem praw autorskich do tego projektu.
 
ITPP2/443-91/12/AP Stawki podatku obowiązujące dla usług polegających na uruchomieniu układu automatyki kotłowni.
 
ITPP2/443-136/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
ITPP2/443-213/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z wykonywaniem termomodernizacji budynków.
 
IPTPP1/443-164/12-4/RG Czy ustalona w Uchwale Rady Gminy dopłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie stanowiła obrót do opodatkowania podatkiem należnym VAT w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-206/12-2/MW Wnioskodawca – zakład budżetowy – świadcząc usługi z zakresu użyteczności publicznej na rzecz macierzystej Gminy nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. Zarówno ww. usługi, jak i usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki.
 
IPTPP1/443-200/12-2/IG Czy wykonując kompleksową usługę budowlaną polegającą na wyłożeniu podłóg i ścian marmurem i granitem, w mieszkaniu o powierzchni 50m2 (PKOB 112) można zastosować preferencyjną stawkę VAT 8% do całości robót budowlanych wraz z materiałem?
 
IPPP1/443-216/12-3/AS prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
 
IPPP1/443-218/12-2/AS prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały faktury korygujące do faktur wewnętrznych
 
IPPP1/443-153/12-2/AS opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług obcych przeznaczonych na cel prywatny
 
IPPP1/443-262/12-2/AW opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – podatnik
 
IPPP3/443-1576/11-4/KC w zakresie prawa do odliczenia nabytej usługi transportowej
 
IPPP2/443-1296/11-2/KOM możliwość dokonania korekty należnego podatku VAT na podstawie protokołu korekty
 
IPPP1/443-1332/11-2/BS Premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług, po stronie Wnioskodawcy. Otrzymane przez Wnioskodawcę premie pieniężne stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami i winny zostać udokumentowane fakturami korygującymi.
 
IPPP2/443-1227/11-3/KOM prawo do rezygnacji z ewidencji obrotu kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej w sklepie internetowym przy sprzedaży wysyłkowej.
 
IBPP1/443-1459/11/MS Opodatkowania sprzedaży: - prawa własności budynku posadowionego na działce nr 380/29 oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,- praw własności obmurzy nieistniejących zbiorników paliwa posadowionych na działkach nr 380/19 i 380/21 oraz praw użytkowania wieczystego tych działek
 
IBPP1/443-1460/11/MS Opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności budowli – dróg wewnętrznych posadowionych na działkach ewidencyjnych numer 380/16 i 380/23 i udziałów w prawie użytkowania wieczystego tych działek oraz udziału w prawie własności obwałowania rzeki S. posadowionego na działce nr 380/18 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego tej działki.
 
IBPP1/443-1627/11/LG Prawidłowość wystawiania faktur korygujących VAT.
 
IBPP1/443-1628/11/LG Prawidłowość wystawiania faktur korygujących VAT.
 
IBPP1/443-70/12/AW Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT na odsetki i prowizje z tytułu udzielania pożyczek?
 
IBPP1/443-71/12/AW Obowiązek podatkowy przy udzielaniu pożyczek.
 
IBPP4/443-123/12/PK opodatkowanie odsprzedaży usług hotelowych i związanych z infrastrukturą kolejową
 
IBPP1/443-1050/11/MS Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych o nr ewidencyjnych 380/15, 380/17, 380/33 i 380/34.
 
IBPP2/443-141/12/UH Stawka podatku VAT przy usłudze montażu bram garażowych w ramach budowy garażu wolnostojącego oraz w istniejącym garażu wolnostojącym
 
IBPP2/443-142/12/UH - Stawka podatku VAT dla usług montażu bram garażowych w garażach będących integralną częścią istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego PKOB 111,
- Stawka podatku VAT na usługi montażu rolet zewnętrznych oraz rolet zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w istniejących budynkach mieszkalnych PKOB 111, PKOB 112, PKOB 113,
- Stawka podatku VAT dla usług montażu bram garażowych w garażach będących integralną częścią istniejących budynków mieszkalnych o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych PKOB 112 oraz budynków zbiorowego zamieszkania PKOB 113.

Wskaźniki gospodarcze