Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 czerwca 2012 r.
 
IBPP4/443-1681/11/ASz Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. budowy kościoła parafialnego w R.
 
IBPP4/443-1693/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży sprzętu wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
IBPP4/443-1703/11/ASz Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu zakupu wyposażenia do świetlicy.
 
IBPP3/443-392/12/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem parkingu
 
IBPP3/443-345/12/KG Gmina jako partner nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z wdrożeniem systemu informacyjnego.
 
IBPP3/443-308/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-307/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-198/12/KG Badania psychologiczne kierowców nie są objęte zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-178/12/MN Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-147/12/MN korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 
IBPP3/443-162/12/KG Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IBPP2/443-57/12/RSz 1. czy sprzedaż mieszkania wraz ze schowkiem oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i prawem do korzystania z miejsca postojowego znajdującego się przed budynkiem mieszkalnym, które są integralnie związane ze sprzedażą lokalu mieszkalnego podlegała w chwili sprzedaży mieszkań w 2008r. i 2009r. opodatkowaniu jednolitą stawką podatku VAT w wysokości 7% 2. czy przy sprzedaży mieszkań, na fakturze końcowej dla każdego z lokali, wystawianej po akcie notarialnym, należało jako przedmiot sprzedaży wpisać:a. sprzedaż - dostawa mieszkania wraz ze schowkiem i świadczenie usługi – sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej (w tym infrastruktura towarzysząca) i zastosować dla całości dostawy stawkę VAT 7%,b. sprzedaż mieszkania wraz ze schowkiem oraz z udział w częściach wspólnych ze stawką VAT 7%.
 
IBPP3/443-132/12/JP prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych przez Gminę w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
IBPP3/443-189/12/AŚ W zakresie stawki podatku dla zabiegów masażu klasycznego
 
IBPP4/443-72/12/LG Dokumentowanie na jednej fakturze dostawy towarów i świadczenia usługi szkoleniowej
 
IBPP3/443-419/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-436/12/IK Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może zamiast przechowywać kopie faktur w formie papierowej, wystawiać i przechowywać je w formie elektronicznej w systemie komputerowym (księgowym)?
 
IPTPP4/443-100/12-6/UNR Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia i zwrotu kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-123/12-4/UNR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-117/12-4/ALN Czy Wnioskodawca może na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług skorzystać z zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 niniejszej ustawy?
 
IBPP2/443-427/12/ICz Czy kwoty należne uiszczane przez Spółkę w związku ze sprzedażą zwrotną Wierzytelności na rzecz Spółki powinny być opodatkowane VAT w Polsce jako import usług?
 
IBPP2/443-426/12/ICz Czy świadczenie przez Spółkę na rzecz E. F. usług, za które Spółka otrzymuje wynagrodzenie w postaci Servicing Fee, powinno być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-425/12/ICz Czy usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz E. F., za które Spółka uzyskuje wynagrodzenie (Servicing Fee), podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
 
IBPP2/443-423/12/ICz Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do uznania kwoty należnego podatku VAT (naliczonego przez Spółkę w ramach importu usług) za naliczony podatek VAT w całości podlegający odliczeniu?
 
IBPP2/443-424/12/ICz Czy nabycie przez Spółkę od E. F. usług w związku ze sprzedażą Wierzytelności za wynagrodzeniem w postaci Wynagrodzenia Transakcyjnego powinno być uwzględniane w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT?
 
IBPP4/443-185/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług wstępu na imprezy naukowe świadczonych dla niepodatników.
 
IPTPP2/443-212/12-4/PR Sprzedaż przedmiotowych budynków wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy, pod warunkiem, że Strony transakcji nie wybiorą opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy.
 
IPTPP1/443-229/12-3/MS Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione na realizację przedmiotowego zadania nie służyły do wykonywanych przez Powiat czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-235/12-2/IG Czy Spółka cywilna nie wykonując czynności doradztwa podatkowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?
 
IPTPP2/443-251/12-3/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-284/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP1/443-343/12-2/AK Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-238/12-3/AK Kto wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w związku z otrzymanym odszkodowaniem za działkę należącą do Skarbu Państwa?
 
ITPP1/443-27/12/IK Określenie stawki podatku dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 
ITPP2/443-42/12/AD Opodatkowanie sprzedaży działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego.
 
ITPP2/443-37/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-148/12-4/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP2/443-194/12-2/AW świadczone przez Wnioskodawczynię usługi polegające na wykonaniu roli artysty jurora w audycji telewizyjnej, w której organizowany jest konkurs wykonawców muzycznych, nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.
 
IPPP1/443-160/12-2/AS zwolnienie z opodatkowania nabywanej przez bank usługi
 
IPPP1/443-1512/11-4/PR opodatkowanie opłat od czystych nośników pobieranych od producentów i importerów urządzeń i nośników za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz kwot z tytułu reemisji pobieranych od nadawców kablowych.
 
IPPP1/443-1352/11-2/BS Określenie podstawy opodatkowania w przypadku udzielania kredytów i pożyczek.
 
IPTPP1/443-250/12-4/MH Czy będzie istniała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji?
 
IPPP3/443-1357/11-2/MPe w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-256/12-2/RD 1. Czy dostawę nieruchomości (gruntu działka nr ewidencyjny 412 wraz z halą usługowo-produkcyjną Bistyp) zakupionej na podstawie aktu notarialnego w dniu 21.12.1994 roku Rep. A. nr x/94 należy traktować jako dostawę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ustęp 1 pkt 10a ustawy o VAT?
2. Czy dostawę nieruchomości (gruntu działka nr ewidencyjny 413 wraz z wybudowaną halą produkcyjną WN w N. ) zakupionej na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr x/96 i wybudowaną we własnym zakresie halą należy traktować jako dostawę opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, czy też zwolnioną na podstawie Art. 43 ustęp 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT?
 
IPTPP2/443-147/12-4/JS przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT, bowiem dostawa tych lokali będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku należy naliczyć podatek VAT, ponieważ dostawa tych lokali nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/443-92/12-2/RR Zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego oraz sprzedawanych towarów i usług ściśle związanych z ich świadczeniem.
 
IPPP3/443-1568/11-2/KC w zakresie prawidłowego refakturowania usług gastronomicznych, hotelowych, przejazdu, wstępu na targi i wystawy oraz przelotu samolotem na polskiego kontrahenta
 
IPPP3/443-428/11-2/LK opodatkowanie nabycia usług transportu pasażerskiego
 
IPPP3/443-730/11-4/KT Opodatkowanie przekazania wspólnikowi majątku Spółki w ramach postępowania likwidacyjnego.
 
IPPP3/443-79/12-4/MK opodatkowania sprzedaży składników majątkowych
 
IPPP1/443-287/10/12-5/S/JL Wnioskująca dokonując sprzedaży działek z majątku prywatnego, na rzecz osób fizycznych, nie będzie działała w charakterze handlowca, podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-155/12-2/JL Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczących nabywanych przez Zleceniobiorcę towarów, przekazywanych następnie nieodpłatnie beneficjentom, bowiem Wnioskodawca nie nabywa prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, a ta część kwoty wynagrodzenia stanowi w istocie zapłatę przez Wnioskodawcę (jako podmiot trzeci) za dostawę towarów dokonaną przez Zleceniobiorcę na rzecz klientów.
 
IPPP1/443-123/12-3/JL Składniki majątku przedsiębiorstwa będące przedmiotem sprzedaży, z wyłączeniem należności i zobowiązań pieniężnych, nie mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa zdefiniowanym w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-43/12-2/JL Wydanie przez Wnioskodawcę nagród w ramach organizowanych akcji promocyjnych należy uznać za odpłatną dostawę towarów, a w konsekwencji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-372/11/MS opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym
 
IBPP1/443-373/11/MS opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę obejmujących przyjmowanie koni do stajni z zapewnieniem opieki i wyżywienia (bez usług weterynaryjnych) - tzw. pensjonat konny
 
IBPP1/443-374/11/MS opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności obejmujących pobór nasienia od ogierów własnych, jego konfekcjonowanie i wprowadzenie do obrotu (która to czynność jest czynnością jednorazową lub wielokrotną, a zakończenie dostawy następuje dopiero po zaźrebieniu klaczy odbiorcy)
 
IBPP3/443-12/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pn.: „... ”.
 
IBPP1/443-375/11/MS opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności obejmujących działalność weterynaryjną (usługi wykonane przez lekarza weterynarii takie jak: badanie ginekologiczne USG, zabiegi chirurgiczne, leczenie koni, pobieranie i zamrażanie dawki inseminacyjnej nasienia, przyuczanie ogiera do oddawania nasienia do sztucznej pochwy, przechowywanie dawki inseminacyjnej nasienia w ciekłym azocie, badanie nasienia ogierów w kierunku przydatności do rozrodu, obowiązkowe badania medyczno-weterynaryjne ogierów, wykonywanie zdjęć i dokumentacji RTG, badania USG, mechaniczne tarnikowanie zębów, konsultacje ortopedyczne)
 
IBPP1/443-376/11/MS opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nasienia ogierów (odpadów zwierzęcych niejadalnych)
 
IBPP1/443-377/11/MS opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży koni i bydła
 
IBPP1/443-378/11/MS opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług hotelarskich
 
IBPP3/443-1/12/AŚ Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty.
 
IBPP3/443-2/12/AŚ Skutki podatkowe przekazania Wnioskodawcy, w formie darowizny od ojca, całego przedsiębiorstwa.
 
IBPP3/443-7/12/EJ Prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego.
 
IBPP4/443-137/12/PK Wystąpienia różnic pomiędzy ilością towaru wykazanego na fakturze VAT a w liście przewozowym, które to są wyjaśniane e-mailowo, nie neguje faktu wywozu towarów z terytorium kraju do innego państwa członkowskiego. W konsekwencji transakcja ta, w wartości wykazanej na fakturze, winna zostać opodatkowana 0% stawką VAT.
 
IBPP4/443-165/12/PK rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 
IBPP3/443-13/12/ASz Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-17/12/AZ Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IBPP3/443-18/12/ASz Dokumentowanie oraz stawka podatku dla usług sprzedaży mediów.
 
IBPP3/443-22/12/UH Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze stworzeniem systemu e-informacji turystycznej.
 
IBPP3/443-23/12/ASz Zwolnienie od podatku usług polegających na wykonywaniu koncertów muzycznych.
 
IPTPP4/443-216/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze