Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 czerwca 2012 r.
 
IPTPP1/443-1003/11-7/RG Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz MGOK?
 
IBPP4/443-1790/11/KG Możliwość do częściowego odliczenia podatku naliczonego w wysokości 2% podatku VAT w związku z termomodernizacją budynków szpitala oraz obowiązek dokonania korekty w ciągu 10 lat od dnia oddania inwestycji do użytkowania z uwzględnieniem proporcji dla zakończonego roku podatkowego.
 
IBPP3/443-53/12/MN skoro Wnioskodawca wykonuje własne twórcze interpretacje utworów, co do których posiada prawa autorskie, a czynności te wynagradzane są w formie honorariów i z tytułu realizacji których Wnioskodawca występuje wyłącznie jako indywidualny twórca, będący artystą wykonawcą może w tym zakresie korzystać ze zwolnienia od podatku, w oparciu o powołany wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy.
 
IBPP3/443-43/12/MN Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. Wnioskodawca nie jest bowiem podmiotem zidentyfikowanym w ww. przepisie.
 
IBPP2/443-1371/11/RSz stawka podatku na roboty budowlane i budowlano-remontowe wykonywane w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2009r.
 
IBPP3/443-36/12/JP Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na odnowieniu elewacji zabytkowego budynku.
 
IBPP3/443-37/12/MN Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-39/12/UH Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1437/11/KG Momentu rozpoczęcia prowadzenie ewidencji, ustalenie limitu obrotów oraz zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług polegających na wydawaniu gier komputerowych udostępnianych do pobrania w Internecie.
 
IBPP4/443-1521/11/KG Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizację imprezy kulturalnej.
 
IBPP4/443-1537/11/AW Wnioskodawca nie jest podmiotem (twórcą i artystą wykonawcą), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.
 
IBPP4/443-1548/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP4/443-1578/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie przez gminę wozów strażackich i nieodpłatnym przekazaniu ich jednostkom straży pożarnej.
 
IBPP1/443-1197/11/BM w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego
 
IBPP2/443-4/12/RSz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia "adaptacji pomieszczeń na aptekę" (niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym) - udokumentowanego przez sprzedawcę fakturami VAT
 
IBPP2/443-7/12/RSz opodatkowanie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
IBPP2/443-1144/11/ASz stawka podatku na wykonanie pochylni dla osoby niepełnosprawne
 
IBPP3/443-74/12/MN świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu ekspozycji wystawienniczej wynagradzane w formie honorarium i z tytułu realizacji których Wnioskodawca występuje wyłącznie jako indywidualny twórca, będący artystą wykonawcą mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, w oparciu o powołany wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy
 
IBPP4/443-1640/11/KG Sprzedaż losów oraz kuponów związanych z grami losowymi korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IBPP4/443-1818/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na kompleksowej organizacji imprezy artystycznej
 
IBPP4/443-1645/11/AWi Zakupione w wyniku realizacji projektu mienie będzie wykorzystywane przez Stowarzyszenie nieodpłatnie.
 
IPTPP2/443-176/12-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach „...” na tzw. „Małe projekty”, finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP1/443-123/12-6/IG Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową zbiornika retencyjno-widokowego, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IBPP2/443-87/12/WN stawka podatku VAT na montaż rolet zewnętrznych i wewnętrznych, bram garażowych i pozostałych urządzeń z tym montażem związanych oraz stawki podatku VAT na usługi serwisowe świadczone w związku z montowanymi urządzeniami wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
IPTPP1/443-176/12-3/IG Zainteresowanemu, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrot podatku w związku z realizacją zadania, ponieważ efekty projektu będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-176/12-4/IG Zainteresowany będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
IPTPP2/443-282/12-2/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.
 
IPTPP2/443-272/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-157/12-4/MS Czy Spółka ma prawo stosować zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdy nabywcą usług świadczonych przez Spółkę są jednostki samorządu terytorialnego, które za zlecenie płacą ze środków publicznych, otrzymały finansowanie w 100% ze środków UE oraz budżetu państwa lub co najmniej 70% ze środków publicznych?
 
IPTPP1/443-157/12-5/MS Czy Spółka ma prawo stosować zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdy nabywcą usług świadczonych przez Spółkę są firmy prywatne szkoleniowe lub/i doradcze, stowarzyszenia, fundacje, prywatne szkoły, przedszkola, które są bezpośrednim beneficjentem i realizatorem dotacji/projektu (otrzymały finansowanie w 100% ze środków UE oraz budżetu państwa lub co najmniej 70% ze środków publicznych) i zapłacą za zlecenie z ww. środków?
 
IPTPP1/443-188/12-2/IG Czy prawidłowe jest stosowanie obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług do wszystkich opisanych powyżej rodzajów świadczonych usług budowlanych?
 
IPTPP1/443-157/12-6/MS Otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje na pokrycie kosztów Projektów nie zwiększają obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie stanowią czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-157/12-7/MS Świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty, usługi szkoleniowe objęte wpisem do ewidencji na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
 
IPTPP4/443-174/12-2/JM Wnioskodawca postępuje nieprawidłowo traktując usługi sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania energii cieplnej jako usługi odrębne od usługi najmu. Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-171/12-2/ALN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-283/12-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
IPTPP2/443-221/12-2/AW Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię nie są usługami właściwymi do usług ubezpieczeniowych świadczonych przez firmy ubezpieczeniowe.
 
IPTPP4/443-192/12-3/JM W analizowanym stanie faktycznym, wynajem przez Wnioskodawcę lokali na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 
IPTPP1/443-186/12-4/MW Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wydatek ma związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 
IPTPP2/443-182/12-5/JS miejsce opodatkowania dostawy stolarki okiennej wraz z montażem w budynku położonym w Niemczech
 
IPTPP2/443-167/12-6/AW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-163/12-4/IG Czy należności pobierane za wydruki aktów prawnych na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 197, poz. 1172 i Nr 232, poz.1378), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?
 
IPTPP4/443-149/12-4/JM Sprzedaż działek, będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostanie poza zakresem ustawy.
 
IPTPP4/443-137/12-4/BM Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług, za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty bądź na rachunek bankowy.
 
ITPP1/443-1682/11/KM Stawki podatku VAT dla usług związanych z wykonaniem grobów murowanych.
 
IPTPP4/443-154/12-4/OS Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-187/12-4/MW Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wydatek ma związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 
IPTPP4/443-198/12-4/OS Czy dla celów podatku VAT w przypadku udzielanych bonifikat na zasadach opisanych powyżej - przychodem (podstawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawą opodatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
ITPP2/443-1529/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego nabycia sprzętu do świetlic wiejskich.
 
ITPP2/443-1400/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy ośrodka promocji i prezentacji produktów regionalnych.
 
ITPP2/443-1237/11/AF Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem decyzji Naczelnika Urzędu Celnego?
 
ITPP1/443-1677/11/BJ W jaki sposób należy dokonać poprawnie zmiany danych nabywcy powodującej zmianę strony umowy sprzedaży?
 
ITPP1/443-1339/11/AT Opodatkowanie nieodpłatnego udostępnienia wstępu na spektakl teatralny.
 
ITPP1/443-134/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-358/12-2/AW sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego - podatnik VAT
 
ITPP1/443-74/12/AJ Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IPPP2/443-1159/11-2/JO prace budowlane wykonywane w nowym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym przez rozpoczęciem jego użytkowania opodatkowane będą preferencyjną stawką podatku 8%
 
IPPP3/443-55/12-2/MK opodatkowania czynności przekazania niezabudowanych działek gruntowych
 
IPPP3/443-1609/11-2/RD 1. Czy z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę czynności na podstawie Umowy Menedżerskiej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zwanego dalej („podatkiem VAT”)?
2. W przypadku gdy organy podatkowe nie przychylą się do stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania numer 1 tj. uznają, iż Wnioskodawca z tytułu zawarcia i wykonywania Umowy Menedżerskiej jest podatnikiem podatku VAT, czy Wnioskodawca może podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) („ustawa o podatku VAT”)?
 
IPPP3/443-43/12-2/JF Usługi udostępnienia siłowni nie podlegają opodatkowaniu według stawki podatku obniżonej do wysokości 8%, tylko stawką podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-204/12-3/JW Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na konserwacji i bieżącym utrzymaniu kanalizacji sanitarnej są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-117/12-3/MK Organ stwierdza, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi realizacji materiału programowego przeznaczonego do emisji oraz pełnego zarejestrowania całości przebiegu występu artystycznego pomimo, iż mieszczą się w grupowaniu PKWiU 59.11.1 nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Zainteresowany nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z realizacją materiału programowego przeznaczonego do emisji oraz pełnego zarejestrowania całości przebiegu występu artystycznego jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-63/12-4/RR Zawarcie pomiędzy stronami umowy odnowienia nie jest okolicznością powodująca obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a co się z tym wiąże nie powoduje obowiązku wystawienia faktury korygującej.
 
IPPP2/443-84/12-4/IZ dotyczy uznania świadczonych przez Stronę usług za usługi turystyki
 
IPPP1/443-862/11-4/ISz W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowych mediów
 
IPPP2/443-1223/11-3/JW Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT z tytułu wydania przez Agencje nagród (prezentów) uprawnionym konsumentom?
 
IBPP3/443-24/12/JP Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
 
IBPP3/443-27/12/AŚ DPS nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
 
IBPP3/443-30/12/AWi Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-42/12/UH Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu w ramach działania 431 funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
 
IBPP3/443-45/12/ASz Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-21/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
 
IPTPP2/443-261/12-4/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-48/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego.
 
IBPP3/443-50/12/UH Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie urządzeń zabawowych wraz z ich montażem.
 
IBPP3/443-52/12/EJ Brak zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług w zakresie pomocy społecznej.
 
IBPP3/443-56/12/AŚ Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem gazu zużytego do wyprodukowania przez kotłownię Wnioskodawcy ciepła i ciepłej wody dla jednostki budżetowej (Zespołu Szkół).
 
IBPP3/443-57/12/UH Brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pn.: „...”.

Wskaźniki gospodarcze