Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 czerwca 2012 r.
 
IBPP3/443-201/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki (nabycie towarów lub usług) związane z budową kanalizacji deszczowej na terenie Strefy Przemysłowej
 
IBPP3/443-206/12/MN skoro przedmiotowa subwencja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to nie powinna być uwzględniona przy obliczaniu współczynnika proporcji Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy
 
ILPP1/4441-23/12-3/HMW Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-154/12/KG Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących handlu wyłącznie oponami bieżnikowanymi.
 
IBPP3/443-148/12/MN działań Wnioskodawcy polegających na zorganizowaniu imprez artystycznych w tym na zapewnieniu udziału artystów wykonawców w tych imprezach w celu wykonania umowy zawartej ze zleceniodawcą tych imprez nie może uznać, w świetle ww. przepisów, za usługi korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-212/12/LŻ Opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z pobytem rodziców-opiekunów pacjentów w zakresie zakwaterowania i wyżywienia
 
IBPP2/443-227/12/JJ Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować względem usług wskazanych w pkt 1-2?
 
ILPP1/443-1284/10/12-S/HW Czy dostawa nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-45/08/12-S/PG Czy sprzedając działki oraz udziały w nieruchomości, które nie zostały nabyte w celu ich odsprzedaży Wnioskodawca działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a tym samym czy czynności te stanowiły działalność gospodarczą i czy w konsekwencji czego sprzedaż ta powinna była podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1670/11-5/TW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrot od wydatków związanych z realizacją wyżej wymienionej inwestycji?
 
ILPP1/443-1286/11-4/BD Czy skoordynowane działania prowadzone przez Spółkę oraz Sklep na rzecz klientów nie stanowią wzajemnego świadczenia (czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług) w relacji Spółka – Sklep i w związku z tym rozliczenia pomiędzy Spółką a Sklepem winny być dokonywane na podstawie not księgowych?
 
ITPP1/443-78/12/AJ Obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych w przypadku cesji wierzytelności powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d.
 
ITPP1/443-82/12/AT Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów w systemie wysyłkowym.
 
ITPP2/443-58/12/AD Stawki podatku obowiązujące do usług świadczonych w budynkach i lokalach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
ITPP2/443-96/12/PS Barak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu motocykla oraz kurtki ochronnej.
 
ITPP2/443-143/12/EB Zbycie lokalu użytkowego korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Również zbycie gruntu, przy uwzględnieniu art. 29 ust. 5 ustawy, będzie korzystać ze zwolnienia.
 
ILPP2/443-1568/11-2/AKr Sprzedaż nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 9
 
ITPP1/443-1624/11/KM Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń.
 
ITPP1/443-1401/11/DM Skutki podatkowe korekty deklaracji kwartalnej.
 
ITPP1/443-1548/11/KM Opodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłego sądowego.
 
ITPP2/443-332/12/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-388/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
ITPP2/443-357/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
ITPP2/443-330/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-326/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-324/12/RS Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
 
ITPP2/443-281/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
ITPP1/443-1330/11/BK Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia kombajnu.
 
ITPP1/443-1220/11/AT Opodatkowanie czynności dokonywanych w ramach nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług.
 
ITPP1/443-1544/11/AJ Opodatkowanie dostarczania zimnej wody oraz wywozu nieczystości stałych użytkownikom lokali użytkowych.
 
ILPP1/443-168/11/12-S/AW Czy opisane usługi świadczone, na mocy umowy przez Spółkę, pełniącej rolę agenta transferowego na rzecz Funduszy, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-554/12/AT Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-123a/12/PS Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu samochodu osobowego.
 
IPPP3/443-1472/11-4/JK opodatkowanie zadania badawczego polegającego na wykonaniu badań EKG
 
IPPP1/443-404/12-2/PR możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu
 
IPPP1/443-295/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 
IPPP2/443-196/12-2/IG Sprzedaż nieruchomości, wraz ze sprzedażą własności budynku chłodni i sortowni owoców nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Tym samym, ww. transakcja nie będzie objęta dyspozycją art. 6 pkt 1 ustawy, zatem będzie czynnością podlegającą przepisom ustawy (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) i co do zasady opodatkowaną – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – na zasadach ogólnych, tj. według stawek właściwych dla poszczególnych składników majątku. Należy jednakże zauważyć, że gdyby przedmiotem zbycia były towary lub usługi wymienione w ustawie (załącznikach do ustawy) lub też w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy jako objęte obniżoną stawką podatku, to wówczas Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania przy ich sprzedaży właściwej stawki podatku.
 
IPPP1/443-224/12-2/AP Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka może dokumentować przyznawane rabaty, które są kalkulowane na podstawie części asortymentu, a udzielane kwotowo w odniesieniu do wszystkich dostaw dokonanych dla danego odbiorcy w danym okresie, za pomocą zbiorczej faktury korygującej wystawionej w opisany powyżej sposób?
 
IPPP1/443-203/12-2/AP Czy nieodpłatne wydawanie nagród zgodnie z Regulaminem Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-224/12-3/AP Czy w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym wystawienie zbiorczej faktury korygującej będzie uprawniało Spółkę do obniżenia obrotu i kwoty należnego podatku VAT, jeżeli Spółka będzie posiadać potwierdzenie otrzymania tej faktury przez nabywcę towaru?
 
IPPP1/443-196/12-2/AP Czy stawka 8% podatku VAT, o której mowa w art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do refakturowania przez Spółdzielnię kosztów świadczenia usług, o których mowa w pozycjach od 140-144 załącznika nr 3 ustawy na następujące podmioty: członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych?
 
IPPP1/443-245/12-2/AP Ze zwolnienia od podatku korzystają tylko dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane czy też pod zabudowę, np. grunty rolne czy leśne. Przedmiotem dostawy w przedmiotowej sprawie będzie działka niezabudowana. Bez znaczenia przy tym pozostaje, iż przed zawarciem umowy sprzedaży budynki znajdujące się na tej działce zostaną wyburzone. Istotne jest bowiem to, że w chwili zawarcia umowy sprzedaży działka ta będzie niezabudowana. Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług zwalniając od podatku w ww. art. 43 ust. 1 pkt 9 dostawę gruntów niezabudowanych posługuje się kryterium przeznaczenia terenu. Z uwagi zaś na fakt, iż Spółka wskazała, że Działka A- zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - jest terenem przeznaczonym pod zabudowę, do jej sprzedaży przepis powyższy nie znajdzie zastosowania. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i nie będzie korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Tym samym do powyższej transakcji należy zastosować podstawową stawkę podatku VAT określoną w art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.
 
IPPP1/443-146/12-8/AP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku skorzystania z opcji opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości 2 będzie podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT?
 
IPPP1/443-220/12-4/AP Czy ww. działalność - Opieka dzienna nad dziećmi, podlega zwolnieniu z podatku VAT jako Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej?
 
IPPP1/443-203/12-3/AP Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom konkursu?
 
IPPP1/443-276/12-2/AP Czy w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), usługi szkoleniowe: warsztaty psychoedukacyjne wykonywane na rzecz Miasta w ramach projektu finansowanego w 100% ze środków UE w ramach EFS, podlegają zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług § 13 ust. 1 pkt 20?
 
IPPP1/443-246/12-2/AP Spółka nie jest zobowiązana do opodatkowania kwoty należności wpłaconej przez klienta w chwili nabycia przez niego karty podarunkowej. Dopiero realizacja karty, czyli fizyczne wydanie zakupionego towaru klientowi regulującemu zapłatę za towar ww. kartą, będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dla której obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT – powstanie z chwilą wydania towaru, natomiast w przypadku, gdy przedmiotowa dostawa powinna być potwierdzona fakturą – zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania zakupionego towaru.
 
IPPP2/443-265/10/12-7/S/JW Czy z tytułu dokonania czynności sprzedaży współwłasności nieruchomości powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-187/12-2/MM Jeżeli wykonanie świadczonych przez Spółkę usług w zakresie konsultacji, nadzoru budowlanego, nadzoru inwestorskiego oraz inżynierii projektu zostało dokonane w roku 2011 - poprzez zatwierdzenie dokumentacji i potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego - to usługi powyższe należy opodatkować według stawki 23% stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-497/11-4/JW Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy na przedmiotową inwestycję (budowę budynku gospodarczego). Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w ramach inwestycji będą służyły czynnościom opodatkowanym w prowadzonym wspólnie z żoną gospodarstwie rolnym.
 
IBPP3/443-58/12/ASz Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-60/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-63/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z kompleksowym przygotowaniem i uzbrojeniem terenów, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom w formie sprzedaży lub dzierżawy.
 
IBPP3/443-65/12/AŚ OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu związanego z zakupem umundurowania.
 
IBPP3/443-66/12/UH Brak możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 413.
 
IBPP4/443-1/12/PK Zastosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku, gdy towary te przeznaczone są do wykonania na nich usług na terytorium kraju, przed ich wywozem na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.
 
IBPP4/443-6/12/PK Opodatkowania dostawy lokalu mieszkalnego za należności.
 
IBPP4/443-20/12/PK Wystąpienia różnic pomiędzy ilością towaru wykazanego na fakturze VAT a w liście przewozowym, które to są wyjaśniane e-mailowo, nie neguje faktu wywozu towarów z terytorium kraju do innego państwa członkowskiego. W konsekwencji transakcja ta, w wartości wykazanej na fakturze, winna zostać opodatkowana 0% stawką VAT.
 
IBPP4/443-153/12/PK Prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów usług w przypadku sprzedaży samochodów osobowych używanych.

Wskaźniki gospodarcze