Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 czerwca 2012 r.
 
IBPP3/443-31/12/UH Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...”
 
IBPP1/443-139/12/AW Usługi szkolenia w zakresie obrony cywilnej, które – jak podał Wnioskodawca – nie są kształceniem lub przekwalifikowaniem zawodowym, nie mogą korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lecz są opodatkowane 23% stawka podatku
 
IBPP3/443-166/12/KG Przejęcie przez Wnioskodawcę wszelkich praw i obowiązków, jakie ciążyły na spółce przejmowanej, w tym również obowiązek kontynuowania ewidencji sprzedaży na rzecz pracowników za pomocą kas rejestrujących.
 
IBPP3/443-283/12/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-239/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
 
IBPP3/443-161/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 
ILPP1/443-1332/11-4/MS Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług rachunkowo – księgowych.
 
ILPP1/443-797/08/12-S/PG Czy po sprzedaży 6 działek budowlanych, wydzielonych z gruntu rolnego, Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek VAT?
 
ILPP1/443-1340/11-4/BD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r.
 
ILPP1/443-1340/11-5/BD Czy Wnioskodawca będzie postępował prawidłowo stosując do sprzedaży sadzonek drzew i krzewów roślin ozdobnych, liściastych i iglastych w tym drzewek choinkowych stawkę VAT w wysokości 8% do końca 2013 r. i stawkę VAT w wysokości 7% od dnia 1 stycznia 2014 r.?
 
ILPP2/443-1479/11-2/TW Czy Stowarzyszenie może odzyskać z urzędu skarbowego podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją w roku 2011 działania 4.1 „Udrażnianie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013?
 
ILPP2/443-1580/11-4/AK Czy jeżeli przyszłe świadczenie nie jest określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru lub usługi, tzn. w sposób uniemożliwiający ich identyfikację to obowiązek podatkowy VAT nie powstaje mimo wpłacenia zaliczki i nie należy od niej naliczać VAT-u, wystawiać faktury i wykazywać w deklaracji VAT?
 
ILPP1/443-1448/11-2/AWa Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu?
 
ILPP2/443-1600/11-4/SJ Czy Spółka może zastosować projektowane rozwiązanie w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT i rozliczenia na podstawie tej ewidencji podatku VAT w świetle obowiązujących przepisów podatkowych?
 
ILPP1/443-182/11/12-S/PG Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę, wykorzystywanej w działalności rolniczej.
 
ILPP2/443-1462/11-4/AD Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług VAT naliczonego od zrealizowanego działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2007 -2013?
 
ITPP2/443-358/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
ILPP1/443-1443/11-4/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek .
 
IPPP2/443-1388/11-19/IZ W przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające Spółce rezygnację z zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości 20 i opodatkowania jej stawką podatku w wysokości 23%.
 
ITPP2/443-346/12/AP Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP1/443-1357b/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1/12/AP Jaką stawkę podatku należy stosować za usługi polegające na montażu rolet zewnętrznych w budynku lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym?
 
ITPP1/443-1085/11/AP 1. Czy w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowej nieruchomości jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług i powinna opodatkować tą transakcję tym podatkiem?
2. Czy planowana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1414/11/IK Zbycie nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1230/11/AF Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
ITPP2/345/12/MD Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę działającą w ramach systemu oświaty.
 
ITPP1/443-1342/11/IK Odliczenie podatku naliczonego poprzez zastosowanie proporcji.
 
ITPP2/443-340/12/RS Możliwość odliczenia i zwrotu podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1211/11-2/JF przesyłanie, otrzymywanie, udostępnianie i przechowywania faktur w formie elektronicznej w postaci pliku PDF
 
IPPP2/443-261/12-3/JW Należy uznać, iż Wnioskodawca w wyniku dokonania czynności sprzedaży należącej do Wnioskodawcy części nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, dla Wnioskodawcy z tytułu dokonania przedmiotowej sprzedaży nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-536/12/EB Odliczenie i zwrot podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1079/11-4/IGo Opodatkowanie oraz sposób dokumentowania przyznanych premii pieniężnych/ dokumentowanie udzielanych gratyfikacji pieniężnych/ wystawienie zbiorczej faktury korygującej.
 
IPPP3/443-297/12-2/JF Zakaz konkurencji za wynagrodzeniem stanowi świadczenie usługi na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2; obowiązek powstaje w upływem okresów rozliczeniowych zgodnie z art. 19 ust. 19a pkt 1 ustawy.
 
IPPP3/443-1437/11-2/JF Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego 60% kwoty podatku od wykupu i nie będzie mała obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego.
 
IPPP1/443-42/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1547/11-2/JF Wnioskodawca poza czynnościami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 43 ustawy oraz świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, rozliczał będzie import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wobec tego nie przysługuje Mu status podatnika VAT zwolnionego wykonującego wyłącznie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ustawy.
 
IPPP3/443-152/12-3/JF Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1424/11-5/JF brak obowiązku podatkowy z tytułu dokonania powierniczego przeniesienia praw i roszczeń dekretowych na Spółkę, ani z tytułu przekazania finansowania wydatków do wykonania umowy powierniczego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku.
 
IPPP1/443-1391/11-2/ISZ Spółka wnosi o potwierdzenie, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT świadczone przez nią usługi, polegające na przeprowadzaniu opisanych w stanie faktycznym obligatoryjnych szkoleń zawodowych dla biegłych rewidentów realizowanych przez podwykonawcę są zwolnione z opodatkowania VAT.
 
IPPP3/443-1306/11-3/JF W przypadku kiedy obowiązek podatkowy powstaje m.in. na podstawie art. 19 ust. 19a ustawy fakturę wewnętrzną wystawić należy na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia, nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego
 
IPPP2/443-344/12-4/MM sprzedaż produktu o nazwie „Anyż cały ziarno” sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.14.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.
 
IPPP3/443-224/12-2/JF miejsce świadczenia, opodatkowanie i zwolnienie dla usługi Cash poolingu
 
IPPP3/443-1392/11-2/JF Spółka nie ma obowiązku opodatkować nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych (ciastka, kawa, herbata, kanapki) pracownikom, w trakcie narad, posiedzeń, gościom w trakcie wizyt zachowując prawo do odliczenia.
 
IPPP3/443-1254/11-2/LK stawka podatku dla usług polegających na ułożeniu płytek wykładzinowych na ściany i posadzki oraz założenie parapetów, oraz blatów kuchennych
 
IPPP3/443-118/12-3/JF Wypłata premii jest tożsama z przyznaniem kontrahentowi rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy i nie jest wynagrodzeniem z tytułu wyświadczonych usług w rozumieniu art. 8 ustawy. Spółka powinna wystawić fakturę korygującą.
 
IPPP3/443-552/09/11-8/S/KB W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią usługi wynajmu pokoi lub mieszkań sklasyfikowane w grupie PKWiU ex 70.20.11, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.
 
IBPP4/443-51/12/PK Rozliczenie transakcji łańcuchowej.
 
IBPP4/443-55/12/PK Opodatkowanie transakcji dokonywanej poza terytorium kraju.
 
ITPP2/443-1167a/11/AF Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich i budżetu państwa.
 
IBPP4/443-77/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług wstępu na imprezy naukowe świadczonych dla podatników.
 
IBPP4/443-64/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług edukacyjnych dla podmiotów nie będącymi podatnikami.
 
IBPP4/443-65/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług edukacyjnych dla podmiotów będącymi podatnikami.
 
IBPP4/443-69/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług na ruchomym majątku.
 
IBPP4/443-75/12/PK Rozliczenie zaliczki na poczet eksportu.
 
IBPP4/443-76/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług magazynowania.

Wskaźniki gospodarcze