Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 czerwca 2012 r.
 
IPTPP1/443-172/12-2/IG Czy Spółka jako pośredni beneficjent środków publicznych może realizując na zasadzie podwykonawstwa usługi szkoleniowe – kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-128/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-126/12-4/JM Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Wnioskodawcę do towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU (mocznik), jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia.
 
IPTPP2/443-281/12-5/JN Uznanie remanentu likwidacyjnego za zerowy oraz brak obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 
IPTPP2/443-281/12-4/JN Opodatkowanie przekazania przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty podatku VAT.
 
IPTPP4/443-240/12-2/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ mienie zakupione w ramach realizacji projektu jest wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-208/12-4/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot, w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-265/12-4/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-264/12-4/KW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-263/12-4/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-262/12-4/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu, wdrażanego w latach 2008-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-153/12-4/JM Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-310/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-145/12-10/JM Jak wskazał Wnioskodawca nieruchomość zostanie przekazana odpłatnie w dzierżawę. W związku z powyższym nastąpi zmiana przeznaczenia przedmiotowej świetlicy wiejskiej i od tego momentu przedmiotowy budynek będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty podatku naliczonego związanego z remontem przedmiotowej świetlicy w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty.
Przedmiotowej korekty Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, jeżeli Wnioskodawca rozlicza się miesięcznie to za miesiąc styczeń, jeżeli kwartalnie – za I kwartał roku następującego po roku, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia, w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.
 
IPTPP1/443-165/12-4/MW Usługi wstępu na organizowaną imprezę będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 146a pkt 2 w związku z art. 41 ust. 2 ustawy, pod warunkiem, że w momencie sprzedaży biletów wstępu nie będzie znane, które z osób nabywających bilety będą brały czynny udział w organizowanych konkursach, zawodach, turniejach.
 
IPTPP1/443-165/12-5/MW Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizowaniem imprez Dni X, ponieważ wydatki te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-204/12-4/MH Czy w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WL, Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-169/12-6/KW Możliwość odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych ze sprzedażą w przyszłości biletów wstępu do obiektu kulturalnego po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT, ustalanie proporcji zgodnie z art. 90 ustawy oraz korekta podatku naliczonego.
 
IPTPP2/443-195/12-2/JN Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług.
 
IPTPP4/443-179/12-2/UNR Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych opłatami z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków zobowiązany jest do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-195/12-3/JN Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług.
 
ILPP1/443-1443/11-5/AI Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPP1/443-1443/11-6/AI Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku ze sprzedażą działek.
 
ILPP1/443-1443/11-7/AI Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku ze sprzedażą działek.
 
ILPP1/443-1354/11-4/BD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 
IPTPP1/443-205/12-2/IG Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?
 
ILPP1/443-86/08/12-S/TW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek budowlanych.
 
IPTPP1/443-178/12-4/MW W związku z dostawą książek Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy i § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia.
 
IPTPP1/443-174/12-4/RG Czy w opisanym stanie faktycznym właściwym jest stosowanie stawki VAT w wysokości 5% dla czasopisma „”, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054)?
 
IPTPP4/443-156/12-4/OS 1. Czy po zakupie motocykla Wnioskodawca może odliczyć pełną wartość podatku VAT jaki zapłaci przy jego nabyciu?
2. Czy od zakupu paliwa, zużywanego w związku z eksploatacją motocykla Wnioskodawca może odliczać podatek VAT?
3. Czy od nabycia kasku oraz odzieży ochronnej: rękawiczki, buty, kurtka spodnie itp. Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT?
 
IPTPP1/443-169/12-5/RG Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu „...” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Gmina będzie mogła zaliczyć wydatki poniesione na podatek VAT (zawarty w fakturach dotyczących zrealizowanej inwestycji) do kosztów kwalifikowalnych projektu ze względu na brak możliwości „odzyskania” podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-169/12-8/KW opodatkowanie usług polegających na organizowaniu spotkań kulturalnych
 
IPTPP2/443-193/12-4/AW Planowana dostawa nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy.
 
ILPP2/443-310/11/12-S/TK Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT od sprzedaży w/w działek, mimo że nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie kupował gruntów celem sprzedaży, a jeśli nie to chce sprzedać swój majątek osobisty?
 
ILPP1/443-1441/11-2/KG Czy ZGKiM w zakresie powierzonej mu działalności, powinien być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, tj. nie Gmina a ta jednostka organizacyjna (zakład budżetowy) powinien rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nią usług (względnie sprzedaży towarów)?
 
ILPP1/443-1441/11-3/KG Czy ZGKiM w zakresie powierzonej mu działalności, powinien być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, tj. nie Gmina a ta jednostka organizacyjna (zakład budżetowy) powinien rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nią usług (względnie sprzedaży towarów)?
 
IPPP3/443-64/12-2/LK Miejsce świadczenia usług kompleksowych polegających na wyprodukowaniu i zamontowaniu ruchomych tablic wolnostojących i banerów reklamowych
 
IPPP3/443-1434/11-2/KB Czy czynność jednorazowego wniesienia aportem do spółki nieruchomości gruntowej składającej się z kilku działek rolnych stanowiących osobisty majątek Wnioskodawcy będzie podlegała podatkowi od towarów i usług?
 
IPPP2/443-1312/11-2/IG 1. Czy transakcja zbycia przez Zbywcę nieruchomości gruntowej lub jej części wraz z posadowionymi na niej Obiektami będzie opodatkowana podatkiem VAT?2. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu opisanej transakcji?3. Czy jeżeli transakcja będzie miała miejsce po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia Obiektów, a strony na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT zrezygnują ze zwolnienia przewidzianego art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu opisanej transakcji?
 
IPPP2/443-251/11-2/JW Czy do opodatkowania usług budowlano-montażowych, polegających na wykończeniu, modernizacji lub remoncie lokali mieszkalnych należy zastosować stawkę VAT w wysokości 8%?
 
IPPP2/443-11/12-4/IZ Dotyczy prawa do obniżenia obrotu i podatku należnego z tytułu udzielonych rabatów na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego
 
IPTPP4/443-155/11-6/ALN Czy zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym Wnioskodawca ma słuszność i przysługuje Jemu możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT od wprowadzonych od marca 2012 roku usług w zakresie badań psychologicznych kierowców i pozostałych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?
 
IPPP2/443-257/12-3/MM o ile zespół składników majątkowych Spółki będzie stanowić - jak wskazał Zainteresowany we wniosku – przedsiębiorstwo - w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, Wnioskodawca jako nabywca tych składników majątku będzie podmiotem zobowiązanym do dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego w sytuacji wykorzystywania tych składników majątku do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP2/443-1137/11-4/JO Czy przedmiotowa usługa zwolniona będzie od podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-751/11-2/BA Mając na uwadze wskazany w opisie zdarzenia przyszłego sposób wysyłania faktur elektronicznych Spółka zwraca się z pytaniem o to, w którym momencie powstanie obowiązek podatkowy, po wdrożeniu opisanego modelu przesyłania efaktur, dla sprzedaży towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy VAT, w przypadkach, dla których termin płatności, zgodnie z umową zawartą z kontrahentem, liczony jest od daty dostarczenia faktury kontrahentowi?
 
ITPP2/443-372/12/AK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.
 
ILPP4/443-751/11-3/BA Mając na uwadze wskazany w opisie zdarzenia przyszłego sposób uzyskiwania potwierdzenia otrzymania przez kontrahentów faktur elektronicznych Spółka zwraca się z zapytaniem o to, w którym momencie będzie uprawniony do rozpoznania zmniejszenia kwoty podatku należnego - wynikającego ze-faktury korygującej in minus, po wdrożeniu opisanego elektronicznego modelu przesyłania e-faktur?
 
IPPP1/443-1406/11-6/ISZ w zakresie stawki podatku dla dostawy pizzy
 
IPPP3/443-1389/11-2/MPe W zakresie opodatkowania artykułów spożywczych zużytych w ramach poczęstunku pracowników, kontrahentów, gości oraz prawa do odliczenia od tych zakupów podatku naliczonego
 
IPPP1/443-275/12-2/MP Dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-417/12-2/MP Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu.
 
ITPP2/443-33/12/AW Stawka podatku obowiązująca do wykonanych robót budowlanych.
 
IPPP2/443-1220/11-2/KG W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika w sytuacji wnoszenia nieruchomości aportem do spółki komandytowej
 
IPPP2/443-40/12-4/KG Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia udziału w nieruchomości oraz rozpoznania obowiązku podatkowego z tego tytułu
 
IPPP1/443-388/12-4/MP Sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy , która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów o usług. Planowana dostawa będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
 
IPPP2/443-126/12-4/JW Czy od dokonanych zakupów przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-128/12-2/IG Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów od firmy X?
 
ILPP2/443-1464/11-4/AKr Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca - jako czynny podatnik VAT - ma prawo uwzględnienia w swoich rozliczeniach kwoty podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez sędziego sportowego bądź komisarza technicznego za obsługę zawodów?
 
IPPP2/443-132/12-6/KG Opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej darowizny w postaci wierzytelności własnych
 
IPPP2/443-210/12-2/KG prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem urządzeń
 
IPPP2/443-219/12-6/KG Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych w ramach projektu wydatków, ponieważ nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1491/11-4/KG 1. Czy Wynajmujący, refakturując media związane z usługą najmu, powinien stosować stawki podatkowe VAT obowiązujące dla danej usługi, tzn. zastosować zwolnienie od podatku VAT dla pozostałych refakturowanych pozycji dotyczących mediów?
2. Czy MZK ma prawo odliczyć podatek VAT z tak otrzymanej faktury, tj. wg stawek zastosowanych przez Wynajmującego: za czynsz – zw, za centralne ogrzewanie – 23%, za utrzymanie terenu na zewnątrz – 8%?
 
IPPP3/443-1558/11-2/MK VAT - w zakresie rozliczenia importu usług, podstawy opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz ustalenia współczynnika proporcji dla usług pośrednictwa finansowego
 
IPPP2/443-166/12-4/KG opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia działek
 
IPPP2/443-132/12-5/KG opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży 100 % udziałów w Spółce zależnej – podatnik
 
IPPP2/443-1388/11-18/IZ W przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające Spółce rezygnację z zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości 19 i opodatkowania jej stawką podatku w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-202/12-3/KG uznanie czynności wykonywanych przez Stowarzyszenie za działalność gospodarczą
 
IPPP2/443-130/12-2/IZ Dotyczy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów
 
IPPP2/443-48/12-5/IZ Otrzymywane przez Stronę wynagrodzenie z tytułu sprzedaży biletów wstępu (karnetów) na naukę gry czyli uczestnictwo w zajęciach sportowo rekreacyjnych prowadzonych przez instruktora podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-251/12-2/RR Stawka podatku na sprzedaż biletów wstępu na dyskotekę
 
IPPP2/443-151/12-4/KG Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących raty leasingu samochodu osobowego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej oraz prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących wydatki związane z użytkowaniem samochodu w okresie po wznowieniu działalności
 
ITPP2/443-2/12/AD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu.
 
ITPP2/443-84/12/EK W związku z dostawą powyższej nieruchomości dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, gdyż czynności ta nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
 
ITPP1/443-1452/11/TS Stawka podatku przy opłacie za organizację imprez okolicznościowych w sali zabaw.
 
ITPP1/443-1527/11/TS Stawka podatku za zużyte media w związku z najmem (dzierżawą) pomieszczeń biurowych oraz lokali mieszkalnych.
 
ITPP1/443-1480/11/BJ Stawka podatku dla usług świadczonych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego.
 
ITPP2/443-548/12/AJ Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach ww. projektu?
 
IPTPP2/443-12/11-14/12-S/BM Opłatę za uczestnictwo w konferencjach pracowników dydaktyczno – naukowych, należy traktować jako płatność za usługę wstępu na imprezę naukową, w przypadku uczestnictwo ma bierny charakter. W takiej sytuacji usługa taka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym się odbywa konferencja. Jeżeli pracownicy Wnioskodawczyni biorą aktywny udział w konferencji, to opłata nie dotyczy usługi wstępu na konferencje. Miejscem świadczenia takiej usługi jest miejsce siedziby usługobiorcy, w związku z czym usługa ta podlega opodatkowaniu w kraju.
 
IPTPP2/443-12/11-15/12-S/BM Opłatę za uczestnictwo w konferencjach pracowników dydaktyczno – naukowych, należy traktować jako płatność za usługę wstępu na imprezę naukową, w przypadku uczestnictwo ma bierny charakter. W takiej sytuacji usługa taka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym się odbywa konferencja. Jeżeli pracownicy Wnioskodawczyni biorą aktywny udział w konferencji, to opłata nie dotyczy usługi wstępu na konferencje. Miejscem świadczenia takiej usługi jest miejsce siedziby usługobiorcy, w związku z czym usługa ta podlega opodatkowaniu w kraju.

Wskaźniki gospodarcze