Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 czerwca 2012 r.
 
IPTPP4/443-197/12-4/OS Czy dla celów podatku VAT w przypadku udzielanych bonifikat na zasadach opisanych powyżej - przychodem (podstawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawą opodatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
ITPP1/443-1456/11/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-419/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-302/12/PS Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-89/12/AT Korzystanie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-292/12-2/JS ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut
 
IPTPP4/443-187/12-2/JM Stawki podatku VAT w przypadku fakturowania i refakturowania kosztów mediów oraz potraktowania usług sprzedaży mediów jako usług odrębnych od usług najmu, dzierżawy, użyczenia, administrowania.
 
ITPP2/443-400/12/EK Starostwu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
ITPP2/443-241/12/AK Opodatkowanie zakupu wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej, w celu ich odzyskiwania na własny rachunek.
 
ITPP2/443-376/12/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1467/11/AD Opodatkowanie dostawy gruntu zabudowanego.
 
IPPP1/443-244/12-2/AP Jaką stawką podatku VAT winna być obciążona budowa budynku plebanii?
 
IPPP1/443-289/12-3/AP istota interpretacji: Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z budową infrastruktury drogowej?
 
IPPP1/443-289/12-2/AP Czy wybudowanie i nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej wzniesionej na cudzym gruncie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
 
IPTPP2/443-888/11-6/IR Rozliczenie pomiędzy Sprzedającym i Wnioskodawcą z tytułu rękojmi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP3/443-357/12-2/MK Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług cateringowych
 
IPPP3/443-336/12-2/RD Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym budynek oraz część gruntu mu odpowiadająca, których nabycie zostało opodatkowane VAT, będzie również stanowić dostawę opodatkowaną VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt l0 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, natomiast pozostałe nabyte ze zwolnieniem budynki oraz odpowiadające im części gruntu będą stanowiły dostawę nieruchomości zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0 a ustawy oVAT?
 
IPPP3/443-410/12-2/RD Sprzedaż opisanego wyrobu, mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU („mocznik”) - jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% (wykluczeniu z powyższego prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku podlega bowiem jedynie cyjanamid wapnia).
 
IPPP1/443-133/12-2/PR Zastosowanie właściwej stawki dla usług polegających na montażu paneli grzewczych w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
IPPP1/443-144/12-2/PR opodatkowanie sprzedaży działek oraz udziałów w działce przeznaczonej na drogę, a także nieodpłatnego przekazania Gminie działek przeznaczonych pod nową drogę gminną.
 
IPPP3/443-380/12-4/RD Czy sklasyfikowanie produktu „Gałka muszkatołowa cała” w grupowaniu PKWiU 01.28.13.0, co zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, wskazuje na stawkę podatku VAT w wysokości 8% jest poprawną klasyfikacją?
 
IPPP2/443-881/11-4/AK - uznanie wydzielonego Działu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa- planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje powstania obowiązku do zapłaty podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-85/12-2/AK Zainteresowanemu na sprzedaż karnetów na usługi: siłowni, fitness, aerobiku, sauny, solarium, masażu suchego częściowego, magnetronik, lasera, ultradźwięków, lampy solux nie przysługuje uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-1190/11-2/KAN interpretacji-opodatkowanie świadczonych przez spółkę usług, które wykonywane są przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę dietetyków
 
IPPP3/443-236/12-2/JF Wnioskodawca podejmując wskazane czynności wykonuje samodzielną działalność gospodarczą na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.
 
IPPP2/443-1066/11-4/JO Czy dokonanie przez Podatnika aportu Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną do spółki komandytowej będzie wyłączone spod zastosowania przepisów ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-1149/11-4/IG Czy spółka fakturując klienta za świadczenia pracownicze, nabywane we własnym imieniu, ale na rzecz pracowników klientów, w postaci usług wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług może stosować stawkę podatku VAT określoną w art. 41 ust. 2 tj. na dzień dzisiejszy 8%?
 
IPPP1/443-270/12-2/PR zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług szkoleń z zakresu BHP przeprowadzanych dla pracowników jak i pracodawców
 
IPPP1/443-299/12-4/IGo Istota interpretacji: Sprzedaż produktu o nazwie „Owoce jałowca ziarno” sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.14.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.
 
IPPP2/443-1281/11-2/JW Czy w związku z wprowadzeniem do ustawy pkt 19a do art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który mówi, że zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz świadczenie tych usług, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od powyżej wskazanych podmiotów, Spółka ma prawo wystawiać faktury VAT na rzecz swoich kontrahentów za organizację usług medycznych w formie abonamentów medycznych i usług Medycyny Pracy jako zwolnione z podatku VAT?
 
IPPP2/443-1275/11-4/KAN Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wykonuje je jako podwykonawca innej firmy, a jego wynagrodzenie jest pośrednio w co najmniej 70 % finansowane ze środków publicznych będą korzystać ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392).
 
IPPP3/443-1154/11-2/MK miejsce świadczenia usług doradczych, zwrot podatku naliczonego po dokonaniu korekty
 
IPPP2/443-1327/11-2/KAN przekazanie prezentów o małej wartości
 
IPPP1/443-300/12-4/AW 8% VAT dla dostawy produktu liść laurowy PKWiU 01.28.19.0
 
IPPP1/443-254/12-4/AW rozliczenie arkuszy usterkowych in-plus i in-minus w okresie w którym powstał obowiązek podatkowy
 
ITPP2/443-1438/11/AK Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-1398/11/AK Zakres uznania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości za odpłatne świadczenie usług.
 
ITPP2/443-1559e/11/AK Opodatkowanie czynności sprzedaży udziałów w spółce.
 
ITPP2/443-1559c/11/AK Zakres korekty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących ulepszeniu środków trwałych wnoszonych aportem do spółek celowych.
 
ITPP2/443-1559b/11/AK Stawka podatku dla dostaw nieruchomości zabudowanych.
 
ITPP2/443-1559a/11/AK Zakres powstania obowiązków podatkowych związanych z korektą granic działek i wydzieleniem działek jako nowych nieruchomości.
 
IBPP1/443-466/11/MS Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację projektu jest obrotem w rozumieniu ustawy o VAT i czy w związku z realizacją szkoleń finansowanych tą dotacją wystąpi podatek należny?
 
ITPP2/443-456/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
ITPP1/443-1737/11/KM Stawki podatku właściwej przy sprzedaży gotowych posiłków.
 
ITPP1/443-1313/11/AP Czy otrzymywane premie pieniężne za przekroczenie, wynikającego z umów limitu zakupów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Wskaźniki gospodarcze