Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 czerwca 2012 r.
 
IPTPP2/443-178/12-3/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-141/12-2/MH Czy stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW?
 
IPTPP1/443-87/12-2/RG Czy w związku z zakupem ww. aparatu RTG, który będzie służył wyłącznie usługom medycznym zwolnionym z podatku VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT?
 
IPTPP1/443-19/12-5/AK Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja zadania pn. „...”, w drodze korekty podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy.
 
IPTPP1/443-19/12-6/AK Wniesienie aportu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej do Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej 23 %.
 
IPTPP2/443-17/12-5/JS Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: ... współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 w ramach osi IV Leader PROW 2007-2013), ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-6/12-4/KW Wnioskodawca dokonując sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład majątku osobistego, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. Tym samym zbycie przedmiotowych działek nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w VAT.
 
IPTPP4/443-28/12-5/ALN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-47/12-4/KW Możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „...” po oddaniu efektu ww. inwestycji w dzierżawę.
 
IPTPP2/443-76/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-17/12-4/JM Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować od 1 stycznia 2011 r. stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia usługi najmu – zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy. Natomiast w przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, znajdzie zastosowanie zwolnienie o którym w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 
IPTPP2/443-53/12-4/AW Dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy oraz w związku z art. 146a pkt 2 ustawy – korzysta z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT.
 
IPTPP2/443-238/12-5/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-237/12-5/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-70/12-2/ALN Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawcy przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez finansującego na okoliczności skrócenia okresu umowy leasingu operacyjnego w świetle uregulowań zawartych w art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym?
 
IPTPP2/443-96/12-4/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-69/12-4/KW Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru na terytorium Polski.
 
IPTPP4/443-92/12-2/BM Termin, w którym występuje obowiązek wystawienia faktury na rzecz podatnika, w przypadku uprzedniego udokumentowania sprzedaży paragonem fiskalnym.
 
IPTPP4/443-225/12-4/BM Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-114/12-4/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-111/12-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadania związanego z remontem budynku świetlicowego w ramach operacji: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-104/12-4/ALN Zainteresowany nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu aparatu USG, gdyż mienie zakupione w ramach realizacji projektu nie będzie służyło do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-322/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-85/12-4/BM Stawki podatku na media.
 
IPTPP2/443-112/12-4/JS w zakresie obowiązku zapłaty oraz terminu odliczenia podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem koparki gąsiennicowej
 
IPTPP2/443-100/12-4/KW opodatkowanie dostawy niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 
IPTPP4/443-112/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-137/12-4/IG W przypadku wytwarzania wraz z montażem kabin prysznicowych, drzwi szklanych jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych, przesuwanych oraz tworzących całość ze ścianami szklanymi, szklanych ścianek, parapetów, schodów, elementów szklanych montowanych w balustradach, barierkach, daszkach, elementów szklanych montowanych na ścianach, podłogach i sufitach, zastępujących tradycyjną glazurę i terakotę, o ile czynności te wykonywane będą w ramach budowy, przebudowy, remontu, modernizacji termomodernizacji i świadczone będą w budynkach (lokalach mieszkalnych) objętych społecznym programem mieszkaniowym, to świadczenie przez Wnioskodawcę ww. czynności podlegać będzie w całości opodatkowaniu 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy. Natomiast, analiza stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prawa, prowadzi do wniosku, że do wytwarzanych przez Wnioskodawcę luster, półek szklanych, zabudowy szklanej, a także stanowiących element kominków, zastosowanie znajdzie stawka 23% VAT.
 
IPTPP1/443-338/12-2/MH Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją niniejszego projektu?
 
IPTPP2/443-203/12-2/JN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-182/12-2/RG Czy Gimnazjum jako partnerowi projektu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją niniejszej inwestycji pn. "...."?
 
IPTPP2/443-121/12-4/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokumentów otrzymanych w dniu lub po dniu nabycia aportu oraz złożenia deklaracji przez Spółkę Jawną.
 
IPTPP2/443-121/12-5/JN Prawo do odliczenia i zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej przez Spółkę Jawną.
 
IPTPP2/443-130/12-6/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. ..., ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-135/12-4/RG Jaką stawką VAT Wnioskodawca powinien obciążać usługi wykonywane dla KP?
 
IPTPP1/443-175/12-2/RG Czy przy prowadzonej działalności gospodarczej jako płatnik VAT Wnioskodawczyni może jednocześnie prowadzić gospodarstwo sadownicze jako rolnik ryczałtowy?
 
IPTPP4/443-121/12-4/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 
IPTPP4/443-121/12-5/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 
IPTPP1/443-121/12-4/RG 1. Czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzonej w formie i na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)?
2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w przypadku finansowania tej usługi w całości ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług wobec tego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług?
3. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w przypadku dofinansowania tej usługi w co najmniej 70% ze środków publicznych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług wobec tego na podstawie §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.)?
 
IPTPP2/443-290/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-249/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-316/12/MD Opodatkowanie aportu, którego przedmiotem są nieruchomości zabudowane (dostawa gruntu z wyłączeniem budowli na nim posadowionych).
 
ITPP2/443-1157/11/AF Czy zbycie prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa we wniosku, wraz ze znajdującymi się na nich budynkiem magazynowo-produkcyjnym oraz wiatą, zwolnione będę od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1349/11/JJ Czy Powiat ma możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT, którego wysokość została ujęta w kosztach wydatków kwalifikowanych przy realizacji inwestycji?
 
ITPP1/443-1182/11/AP Czy postąpił Pan prawidłowo stosując:
- dla montażu zestawu solarnego, montażu pompy ciepła i instalacji CO w nowo budowanym budynku oraz w użytkowanych mieszkaniach o powierzchni do 150 m2, stawkę 8% VAT?
- dla montażu instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (w budowie) o pow. 400 m2, stawkę podatku w wysokości 8% VAT w odniesieniu do powierzchni 300 m2, oraz 23% VAT - w odniesieniu do nadwyżki 100 m2?
 
ITPP2/443-446/12/EB Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-519/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-236/12-2/AW Wnioskodawca w zakresie poboru opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej lub urząd obsługujący organ władzy publicznej i tym samym przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączenie z kategorii podatników nie znajduje w opisanym stanie faktycznym uzasadnienia.W konsekwencji, opłata za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które odnosi się do jednostek samorządu terytorialnego. Zatem czynności polegające na udostępnieniu przewoźnikom przystanków komunikacyjnych i pobieraniu opłat (w wysokości określonej uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego), będą podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku.
 
ILPP2/443-342/08/12-S/PG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów.
 
ILPP2/443-706/08/12-S/PG Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę wykorzystywanych w działalności rolniczej.
 
IPTPP1/443-208/12-4/IG Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur, które są związane z realizacją przedmiotowego projektu?
 
ILPP2/443-926/08/12-S2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
 
ILPP2/443-100/07/12-S/PG Sprzedaż przez osobę fizyczną (lekarz weterynarii, płatnik VAT) działek przeznaczonych pod zabudowę, powstałych po podzieleniu działek rolnych, otrzymanych w formie darowizny oraz zakupionych z własnych środków jako majątek osobisty.
 
ITPP1/443-15/12/BJ Opodatkowanie usługi polegającej na wykonywaniu prac rekultywacyjnych składowisk odpadów.
 
ILPP1/443-1522/11-2/AWa Czy wpłata dokonana przez dzierżawcę w wysokości wyższej od należnej w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli tytuł zapłaty wskazany został jako „,wpłata za dzierżawę gruntu, powoduje powstanie obowiązku podatkowego jak od zaliczki, tj. na podstawie przepisu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054)?
 
IPPP1/443-175/12-7/JL Wnioskodawca nie jest obowiązany do opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wydań towarów w Wariancie II, otrzymanych uprzednio od klienta, których wartość nie stanowi elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia przysługującego Spółce od klienta.
 
IPPP1/443-142/12-5/JL Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż przedmiotowe Nieruchomości, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
IPPP1/443-91/12-2/JL Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem (twórcą i artystą wykonawcą), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, świadczone przez Wnioskującego usługi oprawy muzycznej i artystycznej imprez opisane we wniosku, wynagradzane w formie honorarium, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT. Usługa polegająca na zapewnieniu przez Wnioskodawcę sprzętu muzycznego, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez organizowanych dla klientów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wys. 23%.
 
IPPP1/443-175/12-4/JL Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nagród wydawanych następnie uczestnikom akcji marketingowych.
 
IPPP1/443-213/12-4/AW obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług w zakresie organizowania i obsługiwania serwisów sms
 
IPPP1/443-391/12-2/AW odliczenie podatku VAT w części – nieruchomość służy częściowo czynnościom opodatkowanym a częściowo do świadczenia usług medycznych
 
IPPP1/443-381/12-2/AW obowiązek podatkowy z tytułu planowanej umowy częściowego działu spadku
 
IPPB1/415-196/12-4/KS Czy otrzymanie majątku z tytułu likwidacji Y - Spółka Osobowa będzie neutralne podatkowo dla wspólników Y, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?
 
IPPP1/443-176/12-4/JL Brak jest przesłanek świadczących o aktywności Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Zatem zbycie gruntu/udziału w gruncie będącego własnością prywatną Wnioskodawcy nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym
 
IPPP3/443-239/12-4/JK określenie stawki dla usług rekreacyjnych w zakresie wstępu na siłownię i aerobik
 
IPPP2/443-84/12-5/IZ Dotyczy sposobu obliczania kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 
IPPP3/443-1513/11-2/MK Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów związanych ze zwiększeniem sprzedaży produktów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1281/11-2/JK IPPP3/443-1281/11-2/JK
 
IPPP3/443-341/12-4/RD Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych.
 
IPPP2/443-106/12-4/KG uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału we współwłasności w nieruchomości
 
IPPP2/443-317/12-5/KG w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT
 
IPPP3/443-1517/11-2/KC W zakresie odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego w procedurze importu towarów
 
IPPP3/443-50/12-2/KB stwierdzić należy, iż skoro motocykl wypełnia definicję pojazdu samochodowego, to mając na uwadze art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej jego nabycie (a nie jak wskazano w całości), przy założeniu, że przedmiotowy motocykl wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi i nie wystąpią wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy.
 
IPPP3/443-1420/11-6/MK miejsca świadczenia usług montażu urządzeń dźwigowych
 
IPPP2/443-229/12-4/MM czynności sporadyczne nie są uwzględniane w proporcji VAT
 
IPPP2/443-1164/11-6/JO jeżeli świadczone przez Wnioskodawczynię usługi szkoleniowe są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych w sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie
 
IPPP1/443-554/09/12-14/S/IZ dotyczy opodatkowania sprzedaż

Wskaźniki gospodarcze