Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 czerwca 2012 r.
 
IPTPP1/443-392/11-4/RG Czy nabycie bez zamiaru odsprzedaży, a następnie dostawa lub darowizna siedmiu działek budowlanych (powstałych z podziału działki nr 266) stanowiących majątek prywatny mieści się w zakresie definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., a co za tym idzie czy będę zobowiązany do zapłaty podatku VAT od dokonanych dostaw lub darowizny tych działek?
 
IPTPP2/443-481/11-2/JS zwolnienie od podatku świadczonych usług pośrednictwa przy zawieraniu umów kredytowych
 
IPTPP1/443-612/11-5/MS Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku, w którym mieści się figloraj w związku z tym, iż zrealizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy?
Czy gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku, w którym mieści się figloraj w związku z tym, iż jej rejestracja jako płatnika podatku od towarów i usług nastąpiła po dokonaniu poniesionych nakładów inwestycyjnych a przed uzyskaniem przychodu?
Czy w sytuacji, gdy to Gmina była nabywcą inwestycji a faktury były wystawione na Urząd Gminy, czy możliwe jest wystawienie not korygujących zawierających prawidłowe oznaczenie odbiorcy (Gmina)?
Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed rejestracją do podatku VAT poprzez złożenie deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące za okres maj 2006 r. – października 2008 r. (miesiące otrzymania faktur), po odpowiednim skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
Czy Gmina może złożyć deklaracje VAT dotyczące rozliczeń faktur otrzymanych w roku 2006 do końca 2010 r. czy 2011 r.?
 
IPTPP2/443-649/11-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013, Osi 4-Leader, gdyż stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, prawo to nie przysługuje podmiotowi niebędącemu zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-693/11-4/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji współfinansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z zakresu małych projektów w ramach działania „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-67/11-2/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w z związku z realizacją projektu „...”, ponieważ zakupione środki trwałe – jak wskazał Wnioskodawca - nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.
 
IPTPP1/443-921/11-6/AK Czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług VAT w całości lub w części dotyczących zrealizowanego projektu?
 
IPTPP1/443-997/11-2/AK Czy Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup aparatury medycznej i wyposażenia gabinetu?
 
IPTPP2/443-848/11-4/KW Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-863/11-5/JN Możliwość obniżenia kwoty podatku lub zwrotu podatku należnego VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-885/11-5/AW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji.
 
IPTPP1/443-1064/11-6/RG Czy Wnioskodawca prawidłowo wystawia faktury VAT do opisanych transakcji (nie podlega VAT, podatek rozlicza nabywca)?
 
IPTPP1/443-1057/11-4/RG Czy usługi wymienione w opisie stanu faktycznego są usługami świadczonymi w zakresie doskonalenia zawodowego i są zwolnione z podatku VAT, a podstawą ich zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-18/12-5/ALN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.;..”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-24/12-5/BM Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-85/11-2/IG Ponieważ nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Realizowana przez Wnioskodawcę inwestycja, o której mowa w pytaniu nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, tak więc Parafia nie będzie miała prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT, związanych z realizacją inwestycji, gdyż zakupione – w ramach projektu - towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-82/12-2/JN Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-74/12-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-62/12-4/UNR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT realizując projekt pn. „...”, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-1059/11-4/IG czynność sprzedaży części (transformatorów) i złomu w wyniku modernizacji środka trwałego nie korzysta ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy lecz podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.
 
IPTPP1/443-1058/11-7/MW Czy nieodpłatne przekazanie odbiorcom odpadów (mieszanki popiołowo - żużlowej) podlega opodatkowaniu zgodnie z art 7. ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jako wszelkie inne przekazania bez wynagrodzenia do 31.03.2011 r., a czy będzie podlegać opodatkowaniu po zmianie art. 7 ust. 2 pkt 2 od 01.04.2011 r.?
 
IPTPP4/443-71/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-1058/11-8/MW Czy nieodpłatne przekazanie odbiorcom odpadów (mieszanki popiołowo - żużlowej) podlega opodatkowaniu zgodnie z art 7. ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jako wszelkie inne przekazania bez wynagrodzenia do 31.03.2011 r., a czy będzie podlegać opodatkowaniu po zmianie art. 7 ust. 2 pkt 2 od 01.04.2011 r.?
 
IPTPP1/443-63/12-4/RG Czy Gmina, zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług VAT, do rozliczeń podatkowych w zakresie umów cywilno-prawnych zawieranych przez Burmistrza Miasta, do realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-57/12-4/AK Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z odliczeń podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP4/443-26/12-2/OS Przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty nie stanowią dla sprzedającego podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-21/12-2/RG Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na: organizacji i prowadzeniu szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych, organizacji i prowadzeniu lotów treningowych, organizowaniu skoków spadochronowych w ramach sportu spadochronowego, zapewnianiu możliwości wykonywania startów szybowców (wyciągarka, samolot holujący, start grawitacyjny), obsłudze technicznej statków powietrznych, zarządzaniu ciągłą zdolnością do lotów statków powietrznych (utrzymanie ich właściwego stanu technicznego) oraz hangarowaniu statków powietrznych korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. Natomiast usługi polegające na wynajmie sal, wynajmie statków powietrznych do wykorzystania na cele niezwiązane z uprawianiem sportu lub organizacją współzawodnictwa sportowego, świadczeniu usług reklamowych oraz organizowaniu skoków spadochronowych dla podmiotów i osób trzecich podlegają opodatkowaniu stawką podstawową wynikającą z art. 41 ust. 1 ustawy. Jednocześnie dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy nie jest istotne, czy nabywca świadczenia jest osobą uprawiającą sport lotniczy jako członek Wnioskodawcy, czy też jest osobą uprawiającą sport lotniczy nie będąc członkiem Wnioskodawcy jak również nie jest istotne, czy nabywca świadczenia jest osobą uprawiającą sport lotniczy jako sportowiec zawodowy czy sportowiec amator. Natomiast, względem usług wypożyczania statków powietrznych i spadochronów w celu umożliwienia uprawiania sportów lotniczych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia.
 
IPTPP4/443-107/12-2/UNR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-137/11-4/ALN Czy w przypadku - wchodzących w skład będących przedmiotem darowizny przedsiębiorstwa - sprzedaży samochodu ciężarowego oraz wycofania samochodu z działalności gospodarczej w celu wykorzystywania go na potrzeby osobiste podatnika samochodu osobowego mamy do czynienia z czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-150/11-5/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-152/11-6/OS Wnioskodawca, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z faktur związanych z realizacją projektu, gdyż poniesione wydatki, jak wskazał Wnioskodawca, nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-38/12-5/PR Jeżeli kwota początkowa (partycypacji) wkładu gotówkowego przyszłego użytkownika mieszkania na sfinansowanie budowy tego mieszkania będzie miała charakter świadczenia zwrotnego to nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP4/443-2/12-4/ALN Stawka na media przy najmie pomieszczenia o charakterze użytkowym.
 
IPTPP1/443-18/12-5/MW Opodatkowanie usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, związanych ze sprzedawanymi przez Gminę budynkami i lokalami, którymi obciążani są nabywcy budynków lub lokali wraz z czynnością oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, na którym się one znajdują.
 
IPTPP1/443-18/12-8/MW Odliczenie podatku naliczonego dotyczącego wydatków (tj. nabycia usług rzeczoznawcy) związanych ze sprzedażą lokali lub budynków wraz z czynnością oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, na którym się one znajdują.
 
IPTPP1/443-18/12-7/MW Odliczenie podatku naliczonego dotyczącego wydatków (tj. nabycia usług rzeczoznawcy) związanych ze sprzedażą lokali lub budynków wraz z czynnością oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, na którym się one znajdują.
 
IPTPP1/443-18/12-6/MW Opodatkowanie usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, związanych ze sprzedawanymi przez Gminę budynkami i lokalami, którymi obciążani są nabywcy budynków lub lokali wraz z czynnością oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, na którym się one znajdują.
 
IPTPP2/443-70/12-5/PR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-52/12-2/JS otrzymywane przez Wnioskodawcę od Gminy dopłaty z tytułu utraconych wpływów wynikających z honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w sytuacji gdy cennik i ulgi uchwalane są przez Radę Miasta w drodze uchwały a wysokość dopłaty ustalana była szacunkowo w zależności od ilości przewiezionych pasażerów w okresie poprzednich 12 miesięcy oraz możliwości finansowych Gminy i nie miała wpływu na wysokość ceny usługi, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-45/12-2/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ani prawo uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pod nazwą „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-12/12-4/JN Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 
IPTPP2/443-9/12-7/AW Miejscem świadczenia usług wykonywanych przez podmiot zagraniczny są terytoria krajów trzecich, czyli miejsca, w których Wykonawca wykonuje czynności wynikające z umowy.
 
IPTPP4/443-156/11-4/OS Wnioskodawca w ramach realizacji projektu pn.: „...” ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT od nabytych środków trwałych związanych z realizacją przedmiotowego projektu, ponieważ zakupione środki trwałe są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-140/12-2/MS Czy Gminie przy realizacji inwestycji będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot?
 
IPTPP1/443-61/12-5/IG Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-60/12-2/IG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu w ramach projektu pn. „...”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-53/12-2/BM Pomniejszenie obrotu o kwoty udzielanych bonifikat oraz dokumentacja udzielonych bonifikat.
 
IPTPP1/443-50/12-2/MS 1. Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na wykonanie lodowiska w związku z tym, iż realizowana inwestycja przynosi przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy?
2. Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma praw do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na wykonanie namiotu wraz z rusztowaniem do lodowiska w związku z tym, iż uległy on zniszczeniu zanim przyniosły przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy?
3. Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na wykonanie lodowiska w związku z tym, iż jej rejestracja jako płatnika podatku od towarów i usług nastąpiła po dokonaniu nakładów inwestycyjnych a przed uzyskaniem przychodu?
4. Czy odliczenie ma zostać wykonane w sposób wskazany w art. 91 ust. 2 i 7 ustawy o VAT w terminie 5 lat od końca roku 2008?
5. Czy w wypadku zmiany sposobu wykorzystania inwestycji w trakcie roku decydujące jest wykorzystanie na koniec roku podatkowego czy też odliczenia należy dokonywać proporcjonalnie wraz ze zmianami w toku roku podatkowego?
 
IPTPP1/443-45/12-4/IG Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”, ponieważ mienie wytworzone w ramach realizowanego projektu nie będzie miało związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-29/12-4/MH Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT, naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w latach 2012-2015 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, na realizację zadań w zakresie Działania „...”?
 
IPTPP2/443-21/12-4/JS Wnioskodawczyni dokonując w 2011 r. transakcji zbycia jednej z wydzielonych działek, którą nabyła do majątku osobistego w celu wybudowania budynku mieszkalnego, nie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie nosiła znamion działalności gospodarczej. Tym samym, dostawa przedmiotowej działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-21/12-5/JS Wnioskodawczyni dokonując przeniesienia własności – sprzedaży pozostałych działek, które nabyła do majątku osobistego w celu wybudowania budynku mieszkalnego, nie będzie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. Tym samym, dostawa przedmiotowych działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-28/12-4/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego.
 
IPTPP1/443-28/12-4/MW Przy sprzedaży usług związanych z termomodernizacją budynku przy pomocy rolet zewnętrznych w mieszkalnych obiektach budowlanych spełniających definicję budownictwa społecznego, Wnioskodawca będzie mógł, stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT wynoszącą 8%, w odniesieniu do całości kompleksowej usługi wykonywanej indywidualnie na potrzeby klienta.
 
IPTPP4/443-38/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-48/12-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego, ponieważ mienie zakupione w ramach realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-150/12-4/BM Możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-125/12-2/PR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-101/12-4/BM Możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT związanego z realizacją projektu
 
IPTPP2/443-78/12-4/JN Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
IPTPP4/443-54/12-2/ALN Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Tym samym sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-73/12-5/ALN Czy prawidłowe jest stanowisko podatnika, według którego - jako świadczący wyłącznie usługi zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług i jako nie będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem tego podatku - nie ma on prawnej możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług?
 
IPTPP1/443-72/12-4/MW Usługi medyczne opisane we wniosku wykonywane przez Wnioskodawcę nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Usługi te nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Tym samym podlegają one opodatkowaniu stawką 23%.
 
IPTPP2/443-64/12-4/JN Prawo do zwrotu podatku z faktur dotyczących zakupów towarów i usług.
 
IPTPP1/443-202/12-4/RG Czy Szpital ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją opisanego wyżej projektu?
 
IPTPP2/443-85/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu usług dotyczących termomodernizacji budynku, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-75/12-4/AW Prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-66/12-4/MW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione towary nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-47/12-4/RG Czy Spółdzielnia miała prawo zastosować stawkę zwolnioną w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-96/12-2/AK Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, ponieważ poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT
 
IPTPP2/443-73/12-2/JS dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego towaru na rzecz podmiotu mającego swoją siedzibę w Polsce (Spółka B) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Wobec powyższego Zainteresowany nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu jej dokonania
 
IPTPP1/443-98/12-2/MS Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową budynku mieszkalno – usługowego, jednakże tylko tę część podatku naliczonego, którą będzie można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia, zgodnie z art. 90 ust. 2 i następnych ustawy.
 
IPTPP2/443-256/12-6/IR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku VAT i ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-59/12-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie wybudowaną infrastrukturę Zakładowi zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-106/12-4/JN Prawo do korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.
 
IPTPP2/443-91/12-7/KW opodatkowanie transakcji wniesienia wyodrębnionych w udziałach nieruchomości nowych nieruchomości do kilku spółek komandytowo-akcyjnych
 
IPTPP2/443-190/12-2/IR Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury i rozliczenia przedmiotowych czynności oraz będzie mógł zastosować stawkę podatku dla tej czynności w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania dowodów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenia do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, wymienionych w art. 42 ustawy.
 
IPTPP4/443-199/12-5/OS Czy dla celów podatku VAT w przypadku udzielanych bonifikat na zasadach opisanych powyżej - przychodem (podstawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawą opodatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
 
IPTPP2/443-333/12-4/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-248/12-3/MH Czy prawidłowe jest stanowisko uznające, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być Starostwo Powiatowe, wiąże się to z wystawianiem, przyjmowaniem faktur oraz składaniem deklaracji rozliczeniowej VAT-7, pomimo faktu, że stroną umowy cywilnoprawnej jest zawsze Powiat jako podmiot posiadający osobowość prawną?
 
IPTPP2/443-244/12-2/KW W przypadku darowizny przedsiębiorstwa spełniającego wymogi art. 551 Kodeksu cywilnego, czynność ta wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego przedsiębiorstwo.
 
ITPP2/443-140/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-241/12-2/AW Czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię, nie są usługami udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych. Nie mieszczą się również w zakresie pojęcia „pośrednictwa” nakreślonego orzeczeniami TSUE. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są czynnościami technicznymi obejmującymi jedynie poinformowanie klienta o usługach kredytowych czy leasingowych świadczonych przez instytucję finansową Jak wskazała Wnioskodawczyni, nie uczestniczy Ona w przygotowaniu wniosku leasingowego czy kredytowego, nie uczestniczy także w analizie dokumentów, jedynie poleca instytucję finansową. Przedmiotowe czynności, w zamian za które Wnioskodawczyni otrzymuje prowizję nie zmierzają do zawarcia umowy kredytowej czy leasingowej, lecz stanowią jej odrębny element, poboczny względem usługi pośrednictwa. Tym samym nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy i zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 14 ustawy. W konsekwencji ww. czynności są opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej – 23%.
 
IPTPP4/443-201/12-4/BM Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-8/12-4/JW Czy na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego (obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty), Spółka ma prawo obniżyć obrót, a w związku z tym również podatek należny, o wartość udzielonej bonifikaty?
 
IPTPP4/443-177/12-4/BM Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-310/12/EB Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym został oddany w najem.
 
IPPP2/443-15/12-2/JW Czy na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego (obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty), Spółka ma prawo obniżyć obrót, a w związku z tym również podatek należny, o wartość udzielonej bonifikaty?
 
IPTPP4/443-167/12-5/BM Pomniejszenie podstawy opodatkowania w związku z udzielonym rabatem.
 
IPPP1/443-1277/10/BM w zakresie ustalenia czy sprzedaż udziału w lokalu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT i czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do korekty deklaracji VAT, w której wykazał podatek należny z tytułu sprzedaży ww. udziału w lokalu i żądania zwrotu tego podatku oraz czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze zakupu ww. udziału lokalu w rozliczeniu za okres, w którym fakturę otrzyma
 
IPPP3/443-259/12-4/JF VAT - w zakresie opodatkowania i prawa do odliczenia podatku z tytułu dostawy paliwa do samochodów oddanych w leasing
 
IPPP2/443-1028/11-6/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o wskazany klucz powierzchniowy
 
IPPP1/443-1329/11-2/JL stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe – w zakresie opodatkowania otrzymywanych premii pieniężnych, oraz nieprawidłowe - zakresie sposobu dokumentowania otrzymywanych premii.
 
IPPP2/443-1308/11-2/IG Czy bank z tytułu opisanych we wniosku:usług ewidencyjnych, rozliczanych w ramach importu usług, powinien stosować podstawową stawkę podatku VAT?usług transakcyjnych w ramach rozliczenia importu usług powinien zastosować zwolnienie z podatku VAT?<dalej: usługi pomocnicze do usług finansowych>.
 
IPPP2/443-1372/11-2/IZ stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości opodatkowania sprzedaży wyrobów jubilerskich (metal obrobiony) i antycznych ze złota, srebra, platyny, oraz z kamieniami szlachetnymi należy uznać za prawidłowe.
 
IPPP2/443-946/11-2/IZ Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia, jaką jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP2/443-807/11-2/IZ Wszystkie usługi produkcyjne mieszczące się w grupowaniu 59.11.1 (których efektem nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji oraz które nie są jednocześnie wykonywane przez podmiot świadczący usługę medialną), wykonywane przez Wnioskodawcę, podlegać będą opodatkowaniu stawką podstawową, to jest 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1017/11-2/IZ Zużycie artykułów spożywczych tj. kawy, herbaty, napoi, soków, art. cukierniczych itp., przez pracowników, członków rady nadzorczej bądź kontrahentów Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/43-872/11-2/IZ dotyczy opodatkowania usług szkoleniowo-doradczych.
 
IPPP2/443-445/11-6/IZ W przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu rejestracji przydomka hodowlanego, rejestracji karty krycia, rejestracji karty miotu, przeglądu miotu, tatuowania lub czipowania, wydania metryki, rejestracji psa, wydania rodowodu, opłat za egzaminy, opłat za testy psychiczne, opłat za biegi licencyjne, książeczki startowe.
 
IPPP2/443-661/11-2/JW Przepis art. 6 pkt 1 ustawy, nie będzie miał zastosowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Przepis ten bowiem jak wyżej wskazano, odnosi się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast, fakt wyłączenia z przedmiotu zbycia praw wynikające z umów najmu lokali oraz należności i zobowiązań stanowi istotny element niepozwalający uznać, iż przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, lecz składniki majątku przedsiębiorstwa, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. według właściwych stawek podatkowych lub z zastosowaniem zwolnienia, o ile takie będzie wynikało z przepisów.
 
IPPP1/443-1396/11-4/EK Czynności związane z likwidacją szkód nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 
IPPP1/443-709/09/S/12-7/MP Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni wykonuje czynności pozostające poza zakresem ustawy o VAT, w konsekwencji czego, z tytułu wykonywania tych czynności nie stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług, stąd w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania wskazany w poz. 47 wniosku o wydanie interpretacji przepis art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, który odnosi się do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże korzystających ze zwolnienia od podatku. Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „przy sprzedaży przedmiotowych działek powinno zostać zastosowane zwolnienie z podatku VAT” należało uznać za nieprawidłowe.
 
IPPP2/443-1133/11-5/KOM brak opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania pracownikom artykułów spożywczych
 
IPPP2/443-1186/11-8/KOM Stosowanie do końca roku ustalonej szacunkowo proporcji wstępnej odliczenia podatku VAT, dokonanie korekt deklaracji VAT-7 za miesiące I-VII 2011r. oraz dokonanie korekty rocznej podatku odliczonego zgodnie z art.90 ust.2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku
 
IPPP2/443-1186/11-6/KOM Stawka podatku VAT na sprzedaż usług polegających na udzielaniu pożyczek pod zastaw obejmujących odsetki od udzielonej pożyczki oraz opłatę za przechowywanie przedmiotu zastawu za okres trwania umowy, opodatkowanie sprzedaży zastawionych rzeczy w postaci biżuterii złotej i srebrnej.
 
IPPP3/443-1126/11-2/LK Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dokumenty do WDT)
 
IPPP2/443-1271/11-2/KOM Przechowywanie otrzymanych faktur elektronicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur
 
IPPP1/443-1289/11-3/IGo Usługi bankomatowe oraz pomocnicze do nich.
 
IPPP1/443-1279/11-4/PR zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeń
 
IPPP3/443-552/12-2/MK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego projektu.
 
IPPP1/443-1643/11-5/ISZ W przypadku nabycia, wyleasingowania lub wynajmu pojazdu, oznaczonego w dowodzie rejestracyjnym jako pojazd specjalny — bankowóz, Wnioskodawcy wykorzystującemu ten pojazd w działalności gospodarczej, tj. do wyświadczenia usług prawnych i usług doradztwa podatkowego, nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup, leasing lub najem takiego bankowozu oraz zakup paliwa do bankowozu.
 
IPPP3/443-233/12-2/MK prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymanymi od kontrahentów unijnych notami korygującymi
 
IPPP2/443-959/11-6/JO Poniesione przez Wnioskodawczynię koszty budowy lokalu użytkowego służyć będą do wykonywania przez Zainteresowaną czynności opodatkowanych
 
IPPP2/443-959/11-7/JO Warunki wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, umożliwiające zwolnienie, muszą być spełnione łącznie, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT.
 
IPPP3/443-354/11-2/LK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-225/12-2/RR W przypadku gdy roczna proporcja obliczona na podstawie art. 90 ust. 1 i 3 ustawy wyniesie 99,1% lub więcej, zaś zaokrąglona następnie na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy wyniesie 100%, to Spółka będzie uprawniona do odliczenia całego podatku naliczonego od zakupów związanych z czynnościami, w stosunku do których Spółce przysługuje jaki nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego. Co więcej, w takim przypadku, prawo to będzie przysługiwać Spółce niezależnie od tego czy kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu w skali roku jest większa czy mniejsza niż 500 zł. Skoro bowiem już na etapie zaokrąglania (art. 90 ust. 4 ustawy), proporcja wyniesie 100% to nie znajdzie do niej zastosowania art. 90 ust. 10 ustawy.
 
IPPP3/443-1319/11-5/KT Opodatkowanie czynności użyczenia samochodu osobowego pracownikowi Spółki.
 
IPPP1/443-212/12-2/PR opodatkowanie sprzedaży akcji w spółce, oraz związanego z tym prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1364/11-2/IZ Podział majątku likwidacyjnego polegający na przekazaniu w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz jej udziałowca - jedynego wspólnika, stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPP2/443-1388/11-20/IZ dotyczy opodatkowania nieruchomości zabudowanej budowlami
 
IPPP2/443-1388/11-25/IZ dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem wybudowanym przez osobę trzecią korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem spełnione zostały dwa warunki, o którym mowa w tym przepisie. Tym samym w świetle wyżej powołanego § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 23/4 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1329/11-2/KOM opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP2/443-168/12-6/KOM Wnioskodawca z tytułu nabycia wierzytelności, o których mowa we wniosku nie będzie miał statusu podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawca nie będzie świadczył na rzecz swojego udziałowca żadnej usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-474/09/11-3/S/BM/KOM Czy dostawa udokumentowana w powyżej opisany sposób, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i ust. 1 ustawy o VAT, powinna być opodatkowana 0% stawką VAT?
 
IPPP2/443-200/09/11-4/S/SAP/KOM W rozpoznawanej sprawie, Spółka wskazała, że dokonała WDT, natomiast nie dysponowała wszystkimi dokumentami, które wymienione zostały w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. Spełniła więc warunek merytoryczny do zastosowania stawki VAT 0%, lecz nie była w stanie dopełnić w pełnym zakresie warunku formalnego. Pozostawała więc ocena, czy dokonanie WDT Spółka może wykazywać innymi dowodami, w szczególności posiłkując się dowodami z otwartego katalogu przewidzianego w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT. W świetle przytoczonych wyżej uwag odpowiedź musi być pozytywna albowiem odmienne stanowisko byłoby wyrazem nieuzasadnionego formalizmu, który skutkowałby naruszeniem zasady proporcjonalności, a także neutralności VAT, powodując podwójne opodatkowanie tej samej dostawy.
 
IPPP1/443-140/12-2/PR Stosowanie właściwej stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług udostępniania urządzeń siłowni, prowadzenia zajęć sportowych, groty solnej, sauny suchej oraz łaźni parowej.
 
PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298 Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli środki te stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i ich udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej usługi wynosi co najmniej 70%.

Wskaźniki gospodarcze