Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 czerwca 2012 r.
 
IPTPP1/443-224/12-3/MS Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze dokumentującej nabycie usługi organizacji konferencji, w sytuacji, gdy w fakturze nie są wyodrębnione poszczególne elementy składające się na usługę w zakresie, w jakim nabywane usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
IPTPP1/443-224/12-2/MS Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze dokumentującej nabycie usługi organizacji konferencji, w sytuacji, gdy w fakturze nie są wyodrębnione poszczególne elementy składające się na usługę w zakresie, w jakim nabywane usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
IPTPP2/443-268/12-4/JN Uznanie darowizny przedsiębiorstwa za czynność, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-194/12-2/UNR Świadczone przez Wnioskodawcę usługi „odsprzedaży” energii elektrycznej oraz usługi sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i dostarczania energii cieplnej na rzecz najemców należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie związaną z usługą najmu i do ich opodatkowania należy zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23% - w przypadku lokali użytkowych, oraz zwolnienie – w przypadku najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 
IPTPP4/443-173/12-4/ALN Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilości 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 uPTU?
 
IPTPP2/443-220/12-4/JS moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów w ramach umowy komisu do Finlandii oraz termin wystawienia faktury VAT z tego tytułu
 
IPTPP1/443-226/12-2/IG Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodów osobowych stanowiących środki trwałe, w momencie ich sprzedaży traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?
 
ITPP2/443-315/12/EK Dostawa budynków posadowionych na działkach nr 282/10, 282/11, 282/14 i 282/15, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, z uwagi na regulację § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia, zwolnienie będzie miało również zastosowanie do dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntów.
 
ITPP1/443-39/12/KM Zakres prawa do skorzystania z „ulgi za złe długi”.
 
ITPP1/443-210/12/AJ Zakres prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-118a/12/AT Zakres podatku od towarów i usług, dotyczącej opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki komunalnej oraz sposobu dokumentowania tej czynności.
 
ITPP2/443-156/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-1353/11/DM Opodatkowanie otrzymnego "wynagrodzenia" za czynności związane z rozporządzaniem prawem do przysługującej Skarbowi Państwa informacji geologicznej.
 
ITPP1/443-274/12/IK Czy prawidłowe jest stanowisko, że sprzedaż przez Spółkę niezabudowanych działek gruntu nr 191 i 495, znajdujących się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została w odniesieniu do tych działek wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren ten został określony jako „potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy”, a w istniejącej ewidencji gruntów teren ten został wskazany jako: grunty pod stawami, pastwiska trwałe, grunty orne (działka nr 191), użytki rolne zabudowane oraz łąki trwałe (działka nr 495), podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na to, że zgodnie ze wskazanym wyżej i odnoszącym się do tych działek zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki te powinny być uznane za „przeznaczone pod zabudowę”?
 
ILPP2/443-1653/11-3/SJ Termin dokonania przez Spółkę korekty podatku VAT należnego.
 
ITPP2/443-12a/12/RS Czy zbycie przez Samorząd Województwa Zespołu Opieki Zdrowotnej - przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na rzecz podmiotu zobowiązanego do przyjęcia świadczeń zdrowotnych w miejsce zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, mając na względzie, że składniki stanowiące przedsiębiorstwo służyły wcześniej udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez zlikwidowany Zespół oraz fakt, że w dalszym ciągu służyć będą udzielaniu świadczeń zdrowotnych, podlegać będzie wyłączeniu ze stasowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w oparciu o normę prawną wyrażoną w art. 6 pkt 1 ww. ustawy?
 
ILPP1/443-1520/11-2/NS Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w wysokości wyższej od należnej w danym roku.
 
ILPP1/443-1521/11-2/NS Wpłaty dokonywane przez użytkowników wieczystych w wysokości wyższej od należnej w danym roku.
 
ILPP1/443-1523/11-2/NS Wpłaty dokonywane przez dzierżawców w wysokości wyższej od należnej w danym okresie rozliczeniowym.
 
ILPP1/443-1549/11-2/HW Czy od wydatków poniesionych ze środków otrzymanych z PFRON można odliczyć podatek naliczony?
 
ITPP1/443-1355/11/MN 1. Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od całości zakupionej działki oraz dokumentacji budowy (opracowania projektu)?
2. Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od otrzymanych faktur za budowę zarówno części mieszkalnej, jak i kotłowni, czy tylko części mieszkalnej?
3. Czy po wybudowaniu kotłowni od wytworzonego i sprzedanego ciepła mieszkańcom należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%?
 
ILPP2/443-1665/11-4/MR Czynność wypłaty dywidendy niepieniężnej w postaci rzeczy i praw, nabytych przez Spółkę lub wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług.
 
ITPP1/443-1654/11/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym piór wiecznych, długopisów, ołówków z końcówkami platerowanymi złotem, palladem lub chromowanymi.
 
ITPP1/443-41a/12/MS 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności na udziały w Spółce, w wyniku której nastąpi wygaśnięcie długu Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego, nie stanowi dostawy towaru, ani świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu po stronie wspólnika, jak i Spółki?
2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jeśli czynność polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności na udziały w Spółce, w wyniku której nastąpi wygaśnięcie długu Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego, stanowi świadczenie usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to czy podstawą naliczenia podatku VAT (obrotem) jest wartość, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy?
 
ITPP1/443-111/12/BJ Brak prawa do odzyskania podatku VAT.
 
ITPP2/443-1712/11/AK Zwolnienie od podatku ksiąg szacowania szkód wykonywanych na rzecz zakładów ubezpieczeń.
 
ILPP1/443-220/10/12-S/AI Czy prawidłowe jest stanowisko, że przeniesienie zwrotne przez Wnioskodawcę lokali, budynków wraz z gruntami oraz z poniesionymi nakładami na tych nieruchomościach na rzecz Miasta nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, nie obligując jednocześnie Wnioskodawcy do dokonania korekty odliczonego przez Wnioskodawcę podatku VAT?
 
ILPP2/443-866/08/12-S/PG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 
IPPP2/443-173/12-4/IZ planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż posiadanego przez Niego udziału w przedmiotowej nieruchomości nastąpi w ramach działalności gospodarczej, a Wnioskodawca z tytułu tej transakcji działać będzie jako podatnik podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-103/12-6/IZ dotyczy uznania świadczonych przez Stronę usług za usługi turystyki, ich dokumentowania oraz określenia podstawy opodatkowania
 
IPPP2/443-112/12-4/IZ Fakt, że E. Sp. z o.o., jako członek konsorcjum nie jest podmiotem uprawnionym na mocy umowy konsorcjalnej do wystawiania faktur za usługi wykonane przez konsorcjum na rzecz Wnioskodawcy, pozostaje bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury.
 
ILPP2/443-1489/11-3/SJ Stawka VAT dla robót wykonywanych w budynku mieszkalnym oraz robót zewnętrznych.
 
IPPP2/443-159/12-4/KOM prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów wykorzystywanych w działalności
 
IPPP2/443-1288/11-2/KOM 289533, 292652, 298402
 
IPPP2/443-1296/11-3/KOM konieczność ponownej zapłaty podatku VAT
 
ILPP2/443-1601/11-3/MR Czy wymieniona wyżej sprzedaż stopni do schodów i parapetów wraz z montażem, objętych stawką od towarów i usług w wysokości 8% wystarczy udokumentowywać poprzez kasę fiskalną w postaci paragonu, a jedynie na żądanie osoby fizycznej wystawiać fakturę VAT?
 
ILPP1/443-1350/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur na właścicieli lokali użytkowych w związku z zakupami związanymi z przeprowadzoną inwestycją.
 
IPPP2/443-1194/11-2/KOM przechowywanie faktur elektronicznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP1/443-1432/11-2/AWa Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT przewidziane jest zwolnienie tej sprzedaży?
 
ILPP1/443-1333/11-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy obiadów przez stołówkę szkolną na rzecz pracowników Szkoły oraz osób zewnętrznych.
 
ILPP2/443-1643/11-3/AD 1. Czy Gmina była podatnikiem VAT z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do P. dokonanego w styczniu 2008 r. i czy czynność ta podlegała opodatkowaniu VAT?
2. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do P. dokonane w styczniu 2008 r. korzystało ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1382/11-2/MK Usług świadczonych przez Wnioskodawcę polegające na udostępnienie urządzenia diagnostycznego oraz oprogramowania serwerowego za pomocą sieci Internet, przesłaniu poprzez siec Internet danych z badania pacjenta z urządzenia na serwer Spółki, automatycznej analizie danych z badania przez system serwerowy, analizie i opisie wyników badania przez technika medycznego, udostępnieniu danych, wyników i opisu badania lekarzowi/podmiotowi medycznemu świadczonych na terenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie można uznać za usługi w zakresie opieki medycznej świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw. Tym samym zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 18a w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania. Zatem usługi będące przedmiotem wniosku podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, bowiem jak wykazano powyżej, nie zostały spełnione przesłanki umożliwiające objęcie tych usług zwolnieniem od podatku, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 18, pkt 18a, pkt 19 i pkt 19a ustawy.
 
ILPP2/443-1654/11-3/AKr Sprzedaż gruntu z fundamentami – stawka
 
ILPP4/443-704/11-2/TK Czy zasadnie uznaje Wnioskodawca, że w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach nabycia usług i towarów?
 
ILPP2/443-342/12-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku.
 
IPPP3/443-1456/11-4/MPe w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności, rejestracji dla potrzeb podatku VAT w Polsce, prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1508/11-2/JF korekta podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy
 
IPPP2/443-21/12-2/KG Uznanie organizowanych kursów za usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, opodatkowania podatkiem VAT wnoszonego przez uczestników wkładu prywatnego, prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych przy realizacji projektu oraz prawa do jego zwrotu na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług
 
ILPP1/443-1355/11-2/MS Czy powstała w lipcu 2003 r. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ulega przedawnieniu oraz czy jest możliwość zwrotu tej nadwyżki?
 
IPPP2/443-99/12-4/IG W przypadku nabycia pojazdu, oznaczonego w dowodzie rejestracyjnym jako pojazd specjalny - bankowóz, Wnioskodawca planujący wykorzystywać ten pojazd w działalności gospodarczej, w zakresie przewozu aktywów pieniężnych jak i działalności statutowej nie będzie mógł odliczyć 100% VAT od zakupionego pojazdu jak i zakupionego w przyszłości paliwa na potrzeby eksploatacji powyższego samochodu zmodyfikowanego na bankowóz .
 
IPPP3/443-60/12-2/MK obowiązku składania deklaracji VAT-8
 
IPPP3/443-193/12-2/MK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do realizowanego projektu z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną. Zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, jak wskazuje Wnioskodawca towary i usługi nabywane przez Uczelnię w ramach realizacji przedmiotowego projektu służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności, których następstwem nie jest określenie podatku należnego (tzn. powstanie zobowiązania podatkowego).
 
IPPP3/443-190/12-2/LK zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących
 
IPPP3/443-833/11-2/KT Uznanie czynności wykonywanych przez Spółkę za usługi podlegąjące opodatkowaniu na terytorium kraju – dostawa leków w związku z badaniami klinicznymi.
 
IPPP3/443-93/12-2/RD Czy spółka jako sprzedawca stłuczki szklanej kwalifikowanej przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 38.32.31.0, powstającej w sposób szczegółowo opisany w stanie faktycznym, jest zobowiązana do wystawienia z tytułu sprzedaży faktury VAT ze stawką 23% i odprowadzenia podatku VAT?
 
IPPP2/443-68/11-4/JW Sprzedawane towary (gazety/magazyny/czasopisma wraz z płytami), które Spółka klasyfikuje pod symbolem PKWiU 58.14.1 oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, stanowią jednolity przedmiot dostawy opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług jako wymienione w załączniku nr 3 pod pozycją 74.
 
IPPP3/443-1221/11-4/MK opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP3/443-392/12-2/RD Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP2/443-266/12-2/KOM Stawka podatku VAT właściwa dla transakcji zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 
IPPP2/443-245/12-5/KOM Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione przy realizacji budowy inwestycji wodno-kanalizacyjnej oraz prawa do dokonania korekty podatku VAT w związku ze zmianą przeznaczenia kanalizacji
 
ITPP2/443-344/12/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-421/11/MS - czy Wnioskodawca ma obowiązek drukować i dostarczać faktury VAT w formie papierowej (oryginały) wszystkim kontrahentom,
- czy Wnioskodawca ma obowiązek drukować i przechowywać w formie papierowej kopie wystawionych faktur.
 
IBPP1/443-525/11/MS Zwolnienie od podatku VAT przeprowadzanych przez Wnioskodawcę egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla osób, które spełniają wymogi zawarte w § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820).
 
IBPP1/443-538/11/MS Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-615/11/MS Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych świadczonych przez niepubliczną placówkę artystyczną.
 
IBPP1/443-658/11/MS Czy do sprzedaży wymienionego we wniosku złomu i odpadów ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT?

Wskaźniki gospodarcze