Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 czerwca 2012 r.
 
IPTPP4/443-166/12-4/OS Przerobienie samochodu ciężarowego (demontaż „kratki”) na samochód osobowy, dla którego nie wydano zaświadczenia, o którym mowa wyżej, nie spowoduje u Wnioskodawcy obowiązku zwrotu odliczonego podatku naliczonego od zakupu tego samochodu.
 
ITPP2/443-1559d/11/AK Zakres podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych do spółek celowych.
 
ITPP1/443-1559/11/AJ Zaktes stawki podatku dla dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów związanych z lokalami użytkowym.
 
ITPP2/443-382/12/AK Czy postępuje Pan prawidłowo naliczając krajowy podatek w stawce 23% do wykonanej usługi na rzecz holenderskiego podmiotu gospodarczego, czy powinien Pan potraktować tę czynność jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług i zastosować 0% stawkę podatku?
 
ITPP2/443-1367/11/KT Zwolnienie od podatku czynności stanowiących element usługi związanej z udzielaniem pożyczek pod zastaw na rzeczach ruchomych.
 
ITPP2/443-1797/11/AP 1. Czy sprzedaż nieruchomości (budynków i prawa wieczystego użytkowania gruntu) podlega opodatkowaniu z zastosowaniem zwolnienia?
2. Czy wystawiona faktura winna obejmować pełną kwotę sprzedaży, czy tylko różnicę między ceną zakupu a sprzedaży?
 
ITPP2/443-1156/11/AJ Czy Szpital ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu?
 
ITPP1/443-1146/11/AP Zakres określenia statusu podatnika podatku od towarów i usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z budową kanalizacji sanitarnej.
 
ITPP2/443-1735a/11/AK Czy w przypadku wykonywania usługi transportowej powierzonym środkiem transportu Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup paliwa do ww. pojazdu?
 
ITPP2/443-1735b/11/AK Czy podatnik za wykonane usługi może wystawić fakturę ze stawką NP zgodnie z artykułem 28b ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-299/12-2/KOM opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego
 
IPPP2/443-220/12-4/KOM uznanie Wnioskodawcy za podatnika w sytuacji wnoszenia działek aportem do spółki komandytowej
 
IPPP2/443-288/12-2/KOM prawo do dalszego korzystania w 2012r. ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług opodatkowanych i zwolnionych
 
IPPP2/443-1073/11-2/JO Czy podpisanie porozumienia (quasi dzierżawy) oraz wykonywanie na jego podstawie świadczenia przez Miasto na rzecz Ośrodka będzie czynnością opodatkowaną
 
IPPP3/443-1480/11-3/LK opodatkowanie sprzedaży nieruchomości,
 
IPPP3/443-31/12-4/KC w zakresie prawidłowego rozpoznania podatnika dla celów miejsca świadczenia usług, który nie posiada numeru identyfikacji podatkowej
 
IPPP2/443-1167/11-2/IG 1. Czy w opisanej sytuacji, otrzymywane przez Spółkę premie pieniężne wyłącznie z tytułu osiągnięcia lub przekroczenia ustalonego poziomu obrotów z danym Dostawcą podlegają opodatkowaniu VAT?2. W jaki sposób należy dokumentować otrzymaną przez Spółkę premię pieniężną w odniesieniu do opisanego przypadku?
 
IPPP1/443-1682/11-4/IGo Opodatkowanie świadczonych usług szkoleniowych oraz sposób dokumentacji świadczonych usług szkoleniowych (art. 43.1.29c).
 
IPPP1/443-1257/11-2/AS skutki podatkowe wydzielenia ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej aportem do spółki kapitałowej
 
IPPP1/443-1398/11-2/ISZ możliwość dokonania anulowania sprzedaży poprzez wystawienie faktury korygującej niewprowadzonej do obrotu
 
IPPP3/443-304/12-2/JF premia pieniężna wypłacana przez Spółkę kontrahentowi za osiągnięcie określonego pułapu zakupów i terminową zapłatę stanowi rabat obniżający obrót
 
IPPP2/443-811/11-2/JW W jakim terminie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej powinna zgłosić żądanie wystawienia faktury do otrzymanego paragonu fiskalnego, aby Wnioskodawca był zobowiązany do jej wystawienia?
 
IPPP1/443-1320/11-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa finansowego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-95/12-4/EK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
IPPP2/443-1119/11-2/JO dostawa udziału we współwłasności przedmiotowego budynku dotycząca części powierzchni budynku, która była wynajmowana na cele usługowe będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT
 
IPPP2/443-1187/11-4/JW Czynności Wnioskodawcy polegające na wytworzeniu produktu (książki/czasopisma) w oparciu o własne materiały należy uznać za dostawę towarów, która będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z załącznikiem nr 10 do powołanej ustawy. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca książki/czasopisma specjalistyczne drukowane oznaczone są stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN i ISSN oraz mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 58.11.1 i ex 58.14.1. Natomiast dostawa czasopism wymienionych w załączniku nr 3 poz. 74 do ustawy o podatku od towarów i usług oznaczonych, zgodnie z tym co wskazał Wnioskodawca stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISSN oraz mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 58.14.1 również podlegają opodatkowaniu preferencyjna stawką podatku VAT w wysokości 8%. W odniesieniu do sytuacji, gdy w procesie produkcji Wnioskodawca zużywa surowce i komponenty dostarczone Stronie przez zamawiającego, o ile stanowią 100% materiałów zużytych przy wykonaniu danego produktu bądź przeważającą część w stosunku do materiałów własnych, przedmiotowe czynności należy uznać jako świadczenie usług, do których nie znajdzie zastosowania preferencyjna stawka podatku. W związku z powyższy przedmiotowe świadczenie usług wyprodukowania książki/czasopisma opodatkowane będzie podstawową stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPPP2/433-1126/11-2/JW Czy przy obecnym stanie prawnym (po 1 stycznia 2011 r.) usługi szkoleniowe świadczone przez placówkę Wnioskodawcy w postaci kursów (charakteryzacji, wizażu, stylizacji włosów) oraz szkoły, przygotowujące do konkretnych zawodów, finansowane ze środków prywatnych korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29, z którego wynika, że zwolnione są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach?
 
IPPP1/443-1448/11-4/ISZ W zakresie możliwości przechowywania faktur elektronicznych poza granicami kraju – prawo do odliczenia
 
IPPP1/443-330/12-2/PR Zastosowanie zwolnienia dla aportu zabudowanej nieruchomości dokonywanego w ramach pierwszego zasiedlenia, w sytuacji gdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-274/12-2/PR stawka podatku VAT właściwa dla refakturowania na najemców kosztów usług dostarczania wody oraz ubezpieczenia nieruchomości oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania na najemcę usług dostarczania wody.
 
IPPP3/443-1364/11-5/MK Czy sprzedaż w postaci przejęcia długu jest wyłączona z podatku VAT? Czy Urząd ma prawo odliczenia podatku naliczonego w fakturze za wykonane usługi wybudowania kanalizacji deszczowej?
 
IPPP3/443-151/12-2/RD Czy w przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na z jednej strony - kompleksowy charakter nabywanej usługi związanej z organizacją Konwentu, z drugiej - związek tego nabycia z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, polegającą w szczególności na dystrybucji/sprzedaż produktów marki P(...), w ramach której Spółka wykonuje czynności, w związku z którymi przysługuje co do zasady prawo do odliczenia, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowej usługi w pełnej wysokości, wynikającej z faktury dokumentującej jej zakup?
 
IPPP2/443-186/12-4/JW Stawka podatku VAT dla dostawy książek i czasopism specjlalistycznych.
 
IPPP3/443-1297/11-2/JK opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-364/12-2/IGo Obowiązek dokonania zwiększenia podatku należnego w związku z uregulowaniem należności w trybie art. 89a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-417/12-2/JF Spółka w sytuacji dostaw towarów z Polski do odbiorców w Niemczech lub innym kraju UE, nie ma prawo do zastosowania stawki preferencyjnej 0% dla tych dostaw, gdyż dostawy te nie były dokonane przez krajowego podatnika, o którym mowa w art. 97 ustawy.
 
IBPP1/443-971/11/MS Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje przepisy art. 119 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży usługi turystycznej dla klienta, który realizuje podczas wyjazdu inne cele niż wyłącznie rekreacyjne, np. badania naukowe, udział w konferencji naukowej lub targach?
 
IBPP2/443-1150/11/WN Stawka podatku VAT na dostawę mediów w związku z zawartą umową najmu pomieszczeń bądź nieruchomości pod działalność gospodarczą.
 
IBPP1/443-38/12/BM Zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń.
 
IBPP1/443-40/12/LG Opodatkowanie premii pieniężnej i możliwość odliczenia podatku z faktury VAT dokumentującej otrzymanie przez kontrahenta Wnioskodawcy premii pieniężnej.
 
ITPP2/443-1744/11/AF Kto jest podatnikiem: Starostwo Powiatowe czy powiat w związku z wykonywaniem zadań zleconych w zakresie administracji rządowej?
 
IBPP1/443-363/11/MS Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych dla lekarzy stomatologów i ortodontów.
 
IBPP1/443-1067/11/MS Zwolnienie od podatku VAT przeprowadzanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Ośrodku Szkolenia Rzemiosła Izby Rzemieślniczej (powołaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty) egzaminów na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie, kandydatów spełniających wymogi § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 
IBPP1/443-1069/11/MS Zwolnienie od podatku VAT przeprowadzanych egzaminów sprawdzających dla osób dorosłych kończących przyuczenie do nauki zawodu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr 61, poz. 502).
 
IBPP1/443-1123/11/MS Czy dokonana na rzecz Wnioskodawcy dostawa skrzepów żelazowych powinna być rozliczana na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1168/11/MS Czy przekazanie na potrzeby sekretariatu kawy, herbaty, cukru, mleczka do kawy, słodyczy, owoców, wody mineralnej, soków itp. zużywanych podczas spotkań z kontrahentami, narad z pracownikami oraz posiedzeń rady nadzorczej i zarządu stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej dostawy.
 
IBPP1/443-1176/11/MS Opodatkowanie sprzedaży suwnic.
 
IBPP1/443-1229/11/MS Wystawienie faktury korygującej.
 
IBPP1/443-1298/11/AZb Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktury VAT RR.
 
IPTPP1/443-1048/11-3/12/S/MS Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przedmiotowa działka zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków jest gruntem rolnym.

Wskaźniki gospodarcze