Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 czerwca 2012 r.
 
ITPP2/443-190/08/AW Jeżeli świadczone roboty budowlane związane są z budową budynku mieszkalnego skalsyfikowanego w PKOB 11, w którym lokale użytkowe zajmują mniej niż 50% powierzchni całego budynku, zastosowanie ma 7% stawka podatku dla całości robót.
 
ITPP2/443-159/08/PS Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących przekazanie premii pieniężnych.
 
ITPP2/443-300b/08/AP Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług gastronomicznych przy świadczeniu usług hotelowych.
 
ITPP2/443-362/08/RS Jaką stawką podatku VAT powinny zostać opodatkowane roboty remontowo-budowlane będące przedmiotem zamówienia?
 
ITPP2/443-984a/08/AK Czy świadczenie odszkodowawcze otrzymane przez Wnioskodawcę od unijnego dostawcy tytułem szkody wynikającej z wadliwości maszyn jest objęte zakresem art. 5, 7, 8, 29 i 31 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-984b/08/AK Czy świadczenie odszkodowawcze otrzymane przez Wnioskodawcę od unijnego dostawcy tytułem szkody wynikającej z wadliwości maszyn jest objęte zakresem art. 5, 7, 8, 29 i 31 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-129/11-2/IR Skoro z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotowe usługi nie są świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych, Archiwum świadcząc usługi archiwalne w zakresie wykonywania kwerend i reprodukcji materiałów archiwalnych, stanowiących zasób archiwum państwowego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym opłaty uzyskiwane z tytułu wykonywania kwerend i reprodukcji materiałów archiwalnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1431/11-2/IG Czy dokonanie przez Podatnika aportu Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną do spółki komandytowo - akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wyłączone spod zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług <dalej ustawa VAT> co oznacza, że w związku z tą transakcją po stronie Podatnika nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku VAT?
 
IPTPP2/443-266/12-4/PR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-193/12-2/KG W przypadku gdy świadczenie usługi opisanej we wniosku powinno zostać udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT, moment powstania obowiązku podatkowego ustala się na zasadach ogólnych, określonych w art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy, czyli w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi, przy czym za moment wykonania usługi w takim przypadku należy przyjąć datę sporządzenia raportu przez kontrahenta weryfikującego usługę Wnioskodawcy.
 
IPTPP2/443-230/12-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją działania „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji działania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP4/443-195/12-2/BM Refakturowanie mediów dla najemców powierzchni użytkowych.
 
IPTPP1/443-195/12-4/MS Jaka jest prawidłowa data zgłoszenia firmy Wnioskodawcy jako podatnika zarejestrowanego w zakresie podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-158/12/RS Wniesienie aportem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych przez Gminę podlega zwolnieniu od podatku.
 
IPPP1/443-159/12-2/JL Kompleksowa usługa, świadczona na rzecz Banku, podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1) w zw. z poz. 3 Załącznika nr 4 Ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.
 
ITPP2/443-1584/11/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1183/11/JJ Stawki podatku obowiązującej dla montażu trwałej zabudowy meblowej.
 
ITPP1/443-1332/11/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP2/443-1777/11/AP Stawki podatku obowiązujące przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków.
 
ITPP2/443-1772/11/AW Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy nieruchomości niezabudowanej.
 
ITPP2/443-1778/11/AD Przedmiotem planowanej czynności będzie wniesienie aportem poszczególnych składników majątku, nie stanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-1779/11/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-1367/11-2/KOM opodatkowania przekazania wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku spółki z o.o.
 
IPPP2/443-521/11-2/KG Opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych Spółce przez organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi oraz obowiązku ich dokumentowania
 
ITPP2/443-1771/11/RS Stawki podatku obowiązujące do sprzedaży budynków oraz ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 
IPPP3/443-1541/11-4/KC W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie usług magazynowania towarów w magazynie na terenie Polski.
 
IPPP2/443-1189/11-4/MM Czy Sprzedający zbywa zorganizowaną część przedsiębiorstwa i czy na wystawionej fakturze VAT kwota podatku jest podatkiem naliczonym i uprawnia Wnioskodawcę do obniżenia podatku należnego?
 
ITPP2/443-197/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki z o.o. w formie nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-165a/12/EB Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, gdyż istnieje związek z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP2/443-193/12/EB Miejscem opodatkowania usług szatkowania kukurydzy (usługi związane z rolnictwem), przy uwzględnieniu art. 28 b ust. 1 ustawy będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę.
 
ILPP1/443-1530/11-2/AWa Czy Gmina może wystawić fakturę obejmującą czynsz najmu opodatkowany stawką 23% oraz refakturowane koszty mediów ze stawką właściwą dla danej usługi, tj. 8% dla usług dostawy wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych oraz 23% dla usług dostawy ciepła.
 
ITPP1/443-1376/11/KM Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.
 
IPPP3/443-1290/11-2/JF nieodpłatne przekazanie Infrastruktury nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z prawem do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-1538/11-2/AW W art. 43 ust. 8 ustawy został zamieszczony katalog czynności które należy utożsamiać z usługą zarządzania. Powyższy przepis nie zawiera usług zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie wypełniają definicji zarządzania określonej w art. 43 ust. 8 ustawy, tym samym należy jednoznacznie wskazać, iż opisane w złożonym wniosku usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 43 ust. 8 ustawy.
 
ITPP2/443-236/12/EB Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupem mikrobusu.
 
IPPP1/443-1164/11-2/AS ustalenie podstawy opodatkowania dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych
 
ITPP2/443-244/12/AW Zwolnienie od podatku czynności odpłatnego wydawania kart bibliotecznych.
 
ILPP2/443-477/12-2/MN Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 
ILPP2/443-477/12-3/MN Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 
ILPP2/443-477/12-4/MN Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 
ILPP2/443-477/12-5/MN Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 
ILPP2/443-477/12-6/MN Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 
IPPP2/443-2/12-4/KAN/RR Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty.
 
ITPP1/443-1397/11/DM Zwolnienia od podatku dzierżawy gruntów.
 
ILPP1/443-1403/11-6/BD Prawo do odliczenia podatku VAT oraz możliwość dokonania korekty tego podatku.
 
ITPP1/443-1341/11/KM Prawo do korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy.
 
IPPP2/443-1362/11-2/IG Czy przekazanie Wspólnikowi całości majątku w związku z likwidacją Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1702/11/BK Prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia maszyn rolniczych.
 
IBPP1/443-677/11/MS Czy w świetle ustawy o VAT planowane przez Wnioskodawcę wniesienie aportem do spółki cywilnej udziału w gruncie budowlanym będzie opodatkowane podatkiem VAT i czy w związku z tym Wnioskodawca powinien dla tej transakcji zarejestrować się jako podatnik VAT i udokumentować ją fakturą VAT?
 
IBPP1/443-881/11/MS Czy wystawione przez Producenta faktury korygujące VAT zmieniające stawkę podatku VAT z 22% na 23% są zasadne w świetle obowiązujących przepisów podatku od towarów i usług (faktury korygujące dotyczą usługi S. na 12 miesięcy uregulowanej przez Wnioskodawcę po 1 stycznia 2011r.)?
 
IPPP3/443-428/12-2/JF Wydanie przez Spółki Zależne w związku z ich likwidacją składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będzie czynnością wyłączoną spod działania przepisów ustawy o podatku do towarów i usług. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku należnego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na obejmującego przedsiębiorstwo, czyli w analizowanej sprawie na Wnioskodawcę.
 
IPPP1/443-400/12-4/IGo Wnioskodawczyni nie ma możliwości skorygowania podatku należnego w związku z przepisem art. 89a ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-296/12-2/IGo Skoro oddanie przez Wnioskodawcę Inwestycji w obcych środkach trwałych do użytkowania przez Klientów na podstawie umowy leasingu finansowego nie stanowi na gruncie ustawy VAT dostawy towarów, to powinno być uznane za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT
 
IPPP2/443-276/11-3/JW Czy jeżeli Wnioskodawca podpisze porozumienie, a tym samym wyrazi zgodę na wystawienie faktur korygujących dotyczących pojazdów, będzie mógł zgodnie z art. 86 ust. 10a i 11 ustawy o VAT podatek naliczony rozliczyć w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym je otrzyma bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych? Czy przepis ten dotyczy, również zakończonych umów leasingowych, polis ubezpieczeniowych, które już wygasły?
 
IPPP2/443-89/12-2/MM zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla dostawy książki, właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury dokumentującej dostawę
 
IPPP3/443-1178/11-2/KB Możliwość wystawienia faktury korygującej oraz prawa do obniżenia z tego tytułu kwoty podatku należnego
 
IBPP1/443-882/11/MS Czy Wnioskodawca we właściwym okresie rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT należnego z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży usługi?
 
IBPP1/443-883/11/MS Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez Producenta a dotyczących zakupu usługi S. na okres 12 miesięcy (przeznaczonych do dalszej odsprzedaży).
 
IPPP3/443-1245/11-2/LK prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie działki gruntu
 
IPPP3/443-1316/11-2/MPe W zakresie określenia miejsca świadczenia usług
 
IPPP3/443-1419/11-4/MPe W zakresie określenia miejsca świadczenia oraz obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług wynajmu maszyn budowlanych i oddelegowania personelu
 
IPPP3/443-112/12-2/MK zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z fakturą korygującą
 
ILPP2/443-1380/09/12-S2/MN Sprzedaż dwóch działek, wydzielonych z gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej jako rolnik ryczałtowy i podzielonej na 10 działek. Obecnie Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej – podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.
 
ILPP2/443-1648/09/12-S/PG Czy Zainteresowana powinna opodatkować sprzedaż działek budowlanych?
 
IBPP1/443-953/11/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez Z., S., Z. dokumentujących udzielenie zezwolenia na korzystanie z praw autorskich.
 
IPPP1/443-1479/11-2/ISz W zakresie wniesienia aportem wierzytelności własnych do innego podmiotu z grupy kapitałowej oraz w zakresie określenia obrotu z tytułu udzielonych pożyczek
 
IBPP1/443-954/11/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez Z., S., Z. dokumentujących udzielenie zezwolenia na korzystanie z praw autorskich.
 
ITPP1/443-1732/11/AP Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego.
 
IPPP3/443-1253/11-2/MPe W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz korekty faktur VAT
 
ITPP1/443-1/10/11-S/JJ Czy transakcja podlega jednej stawce podatku 7%, czy należy dokonać pobrania podatku od towarów i usług w wysokości 7% od lokalu mieszkalnego i 22% od miejsca postojowego?
 
IBPP2/443-298/11/ASz Określenie miejsca świadczenia usług badawczo-rozwojowych dla podmiotu mającego siedzibę na terenie ....
 
IPPP2/443-137/12-2/IG Czy w związku z powyższym może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług VAT, czy powinna być zarejestrowana jako podatnik VAT?
 
ILPP2/443-1590/11-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Integracyjne i kulturowe spotkania ...”
 
IBPP2/443-299/11/ASz Określenie miejsca świadczenia usług badawczo-rozwojowych dla podmiotu mającego siedzibę na terenie ....
 
ITPP1/443-1728/12/BK Stawki podatku dla przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych oraz napraw.
 
IPPP3/443-1226/11-2/KC W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla nabywanych usług w oparciu o art. 43 ust. 13 ustawy
 
ILPP2/443-1574/11-2/EN 1. W jaki sposób należy ewidencjonować na kasie rejestrującej wpłaty klientów przyjęte przez agenta działającego w imieniu Organizatora, tytułem dostawy usług opodatkowanych u Organizatora w systemie „VAT-marża”?
2. Jakie oznaczenia literowe i jakie stawki stosować na kasie fiskalnej do ewidencjonowania wpłat klientów przyjętych przez agenta działającego w imieniu Organizatora, tytułem dostawy usług opodatkowanych u Organizatora w systemie „VAT-marża”?
3. Czy miejsce realizacji usługi (miejsce w którym odbywa się wycieczka) ma znaczenia dla określenia litery i stawki podatku na kasie fiskalnej (wycieczka na terenie UE czy poza UE) i jaka ona powinna być?
 
ILPP4/443-776/11-4/TK Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania?
 
IPPP1/443-1546/11-2/AS kalkulacja wartości współczynnika struktury sprzedaży
 
ITPP1/443-21/10/12-S/AP Czy sprzedaż gruntów opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-290/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-1421/11-2/IG Czy dla celów przepisów o VAT, w opisanym stanie faktycznym dojdzie do zbycia przez Spółkę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy powyższa transakcja nie będzie podlegać VAT?
 
IPPP3/443-486/12-2/RD W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektu dofinansowywanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
ITPP2/443-286/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
IPPP3/443-1078/11-6/KC W zakresie zasadności wystawienia faktury korygującej dla importera towaru
 
IPPP3/443-1343/11-2/KC Należy stwierdzić, że aktywność gospodarcza Wnioskodawcy w Polsce oraz wykonywanie czynności opodatkowanych na jej terytorium daje możliwość uznania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z bieżąca działalnością gospodarczą Wnioskodawcy w Polsce. Zatem, w związku z art. 86 ust. 1 oraz art. 87 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku VAT w ciągu 60 dni.
 
ITPP2/443-549/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1211/11/MD Opodatkowanie sprzedaży posiłków i napojów w ramach realizowanej promocji oraz podstawa opodatkowania tych czynności.
 
ITPP2/443-426/12/EB Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-13/12-2/KG pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość udzielonej bonifikaty
 
IBPP1/443-1068/11/MS Zakresie zwolnienia od podatku VAT egzaminów przeprowadzanych przez Wnioskodawcę na podstawie § 16 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 ze zm.) oraz Uchwały Nr 11 Zarządu ZRP z dnia 10 września 2003r. w sprawie egzaminów sprawdzających dla pracowników młodocianych po zakończeniu przyuczania do wykonywania określonej pracy.
 
IPPP2/4440-25/11-2/JO Sprzedaż przez Wnioskodawcę wydzielonych działek z przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca otrzymał nieruchomości w darowiźnie, jednak obecnie chce pozbyć się majątku w postaci ziemi by obdarować uzyskanymi środkami dorastające dzieci. Zainteresowany nie podejmował aktywnych działań - celem zbycia przedmiotowych działek - w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, czyli typowych dla działalności handlowej. Wnioskodawca wykorzystywał ww. nieruchomości w celach osobistych, o czym może świadczyć wybudowanie na jednej z działek domu, w którym zamieszkał. Zatem, w przedmiotowej sprawie mamy więc do czynienia ze zwykłym wykonywaniem przez Stronę prawa własności, które nie może być same z siebie uznane za prowadzenie działalności gospodarczej.
 
ITPP2/443-504/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ani możliwość otrzymania jego zwrotu.
 
IPPP2/443-306/12-2/AO Dot. możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług
 
ITPP2/443-1269/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy sieci wodociągowej.
 
IPPP2/443-328/12-2/AO dot. zwolnienia podmiotowego z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 na podstawie art. 113 ust. 11?
 
IPPP2/443-345/12-4/AO stawki podatku VAT na produkt o nazwie „Ziele angielskie ziarno”
 
ILPP2/443-290/08/12-S/PG Dostawa działek jest czynności podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i podlegać będzie opodatkowaniu.
 
IPPP2/443-258/12-4/AO prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury zużytej energii elektrycznej
 
IPPP2/443-260/12-3/AO obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług tytułu dokonania czynności sprzedaży udziałów w nieruchomości
 
IPPP2/443-276/12-2/AO Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na wynagrodzeniu za świadczenie dokonywane przez kluczowych najemców na rzecz Spółki. Świadczenie dokonywane przez kluczowych najemców wykorzystywane jest w celu uatrakcyjnienia oferty najmu powierzchni użytkowej budynku wobec innych najemców. Wynajem powierzchni użytkowej nieruchomości stanowi działalność Spółki podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istnieje zatem związek nabywanych usług z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę. W związku z powyższym, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i usługi nabywane przez Spółkę mają związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę (wynajem powierzchni użytkowej nieruchomości) Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-21/12-2/JL Spółka uczestnicząca w systemie Cash poolingu organizowanym przez Bank, nie będzie świadczyć usługi w rozumieniu przepisów o VAT, a będzie jedynie usługobiorcą usługi świadczonej przez Bank. Uczestnictwo Spółki w opisanym we wniosku systemie Cash – poolingu nie ma wpływu na wskaźnik proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP1/443-615/10/12-8/S/JL Brak prawa najmu do nieruchomości wśród będącego przedmiotem obrotu zespołu składników nie wyklucza poglądu o istnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tym bardziej że nowy podmiot już takie umowy zawarł, a podmiot wnoszący zorganizowaną część przedsiębiorstwa wcześniej je rozwiązał.
 
IPPP1/443-215/12-2/JL Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi wynajmu od swoich kontrahentów przedmiotowych samochodów, przeznaczonych wyłącznie do świadczenia usług najmu, z wyłącznym przeznaczeniem do wykorzystania na ten cel przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
 
IPPP1/443-27/12-2/JL Opodatkowanie dodatkowych opłat związanych z udzieloną pożyczką.
 
ILPP2/443-1526/09/12-S/SJ Czy sprzedaż w 2009 r. i ewentualnie w latach następnych po jednej działce gruntu rocznie, będących własnością prywatną, przeznaczone na cele budowlane (budownictwo mieszkaniowe) podlega w świetle przepisów o podatku od towarów i usług obowiązkowi podatkowemu?
 
ILPP2/443-290/12-2/MN Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: szkolenia wewnętrzne prowadzone dla jednostek samorządowych i jednostek państwowych oraz szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, organizowane dla instytucji, które w 100% finansowane są ze środków publicznych – finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1193/11/KT Stawka podatku obowiązująca przy dostawie wyrobu medycznego.
 
IPPP1/443-51/12-2/JL Podstawa opodatkowania dla usług polegających na obrocie instrumentami finansowymi takimi jak kontrakty na różnicę (Equity CFD i CFD) oraz kontrakty opcyjne.
 
ITPP1/443-142/12/JJ Stawki podatku dla dostawy bukietów i wieńców.
 
IPPP2/443-335/12-3/KOM prawidłowość danych, jakie muszą znaleźć się na fakturze korygującej dokumentującej udzielenia rabatu przez Spółkę w odniesieniu do wszystkich Sprzedaży dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie
 
IPPP2/443-335/12-2/KOM Prawidłowość danych, jakie muszą znaleźć się na fakturze korygującej w przypadku udzielenia rabatu przez Spółkę, zwrotu towarów do Spółki lub zwrotu zaliczki (zadatku)
 
IPPP2/443-335/12-4/KOM prawidłowość danych, jakie muszą znaleźć się na fakturze korygującej w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dochodzi do podwyższenia ceny nie będącej wynikiem pomyłki lub błędu
 
ILPB1/443-1442/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego przekazania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zakładowi budżetowemu Gminy.
 
IPPP3/443-884/11-2/KB Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanymi projektami.
 
ILPP1/443-1442/11-3/KG Podatek od towarów i usług w zakresie uznania jednostki organizacyjnej gminy za odrębnego od niej podatnika VAT.
 
ITPP2/443-1434/11/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-551/12/AP Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-101/12-2/JW Czy świadczenie usług podologicznych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług będzie podlegać zwolnieniu z podatku VAT ? Czy świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczelni i szkół wyższych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług podlega zwolnieniu z podatku VAT ? Czy świadczenie usług szkoleniowych na podstawie umów o świadczenie usług zawieranych z urzędami pracy w ramach przekwalifikowania zawodowego, aktywizacji bezrobotnych oraz zwiększających kwalifikacje w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług podlega zwolnieniu z podatku VAT ? Czy świadczenie usług szkoleniowych w zakresie wykonywania zabiegów podologicznych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług podlega zwolnieniu z podatku VAT ?
 
ITPP2/443-475/12/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-451/12/EK Skoro działki nie zostały nabyte w celu dalszej odsprzedaży, a ponadto spadkobiercy nie podjęli jakiekolwiek zorganizowanych działań w celu ich zbycia, sprzedaż licytacyjna tych działek będzie sprzedażą majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.
 
IBPP1/443-1820/11/MS stwierdzenie czy w przypadku gdy Wnioskodawca otrzyma fakturę VAT dokumentującą świadczenie usług serwisowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, prenumeraty czasopism i gazet oraz konsultingu (wystawioną przed całościowym wykonaniem usługi), a należność z niej wynikającą opłaca po jej otrzymaniu, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym reguluje należność z tej faktury
 
IBPP1/443-1851/11/LSz Czynność zbycia przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę do Spółki z o.o. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-340/12-2/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP2/443-334/12-2/KW Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.
 
IBPP1/443-1613/11/AZb Czy w przypadku obciążenia użytkownika nieruchomości wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z gruntu za okres od 2001r., Wnioskodawca powinien uznać wysłanie wezwania do zapłaty wynagrodzenia za moment powstania zobowiązania i doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, czy stawka podatku VAT winna być naliczona, zgodnie z wysokością jej obowiązywania w latach ubiegłych?
 
ITPP1/443-803/09/12-S/MS Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 
ITPP2/443-1750/11/AK Uznanie dostawy towarów za eksport pośredni oraz prawo zastosowania dla tej dostawy 0% stawki podatku
 
IPPP1/443-242/12-2/JL Usługi przetwarzania danych, o których mowa we wniosku nie mieszczą się w zakresie zwolnień ani w zakresie stawek preferencyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi podatku VAT. W konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%.
 
IPTPP1/443-259/12-4/MH Czy Gmina może odliczyć całość podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej?
 
IPPP1/443-288/12-4/JL W sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym, planowana przez Wnioskodawcę dostawa niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunt orny oraz nieużytki, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 
ILPP2/443-1567/11-3/AK 1. W jaki sposób Spółka powinna dokumentować sprzedaż dokonaną na mocy umowy agencyjnej w zakresie sprzedaży wycieczek i biletów lotniczych?
2. Czy w przypadku wpływu na konto poprawne jest ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej następnego dnia, czyli po otrzymaniu wyciągu bankowego?
3. W jaki sposób należy dokumentować zmniejszenie obrotu w przypadku odwołania wycieczki/rezygnacji klienta i dokonania zwrotu klientowi wpłaconych środków?
 
IPTPP1/443-257/12-4/MW Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej?
 
IPPP2/443-1379/11-2/IG Należy stwierdzić, że premia pieniężna wypłacona z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów stanowi w swej istocie rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy i jej udokumentowanie przez wypłacającego powinno się odbywać za pośrednictwem wystawienia faktur korygujących.
 
IPPP2/443-213/12-4/IG Należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy. Wnioskodawca w związku z wykonywaniem usług zarządzania w ramach prowadzonej działalności oraz w związku z faktem zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, powinien wystawiać faktury VAT ze stawką podstawową.
 
IPPP3/443-381/12-4/JF Sprzedaż produktu o nazwie „Kminek cały ziarno” sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.14.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.
 
ILPP1/443-1430/11-3/KG Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury VAT dokumentującej transakcję zakupu nieruchomości.
 
IBPP1/443-1612/11/MS opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług na rzecz niepublicznej szkoły policealnej
 
IPPP1/443-315/12-2/PR opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości.
 
IPPP3/443-524/12-2/JF Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy naliczonego przy nabyciu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Przygotowanie systemu...w Polsce”.
 
IPPP1/443-322/12-2/PR Opodatkowanie wniesienia aportem składników majątku do jednoosobowej spółki z.o.o. z wyłączeniem niektórych praw i obowiązków zidentyfikowanych na nazwisko właściciela jako osoby fizycznej.
 
ILPP1/443-1430/11-4/KG Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada faktury VAT dokumentującej transakcję zakupu nieruchomości.
 
ILPP1/443-1462/11-4/AI Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.
 
IPPP1/443-290/12-4/MP Oddanie przez Leasingodawcę inwestycji w obcych środkach trwałych do użytkowania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy leasingu finansowego należy traktować jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przedmiotu leasingu.
 
IPPP3/443-337/11/12-7/S/JF Prawo do odliczeni na podstawie proporcji w sytuacji kiedy podatnik nie jest w stanie wyodrębnić zakupów związanych z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu i pozostałą sprzedażą
 
IPPP3/443-404/12-2/JF Wnioskodawca dokonując dostawy udziału w nieruchomości otrzymanej w drodze spadku sprzedaje majątek prywatny, zatem nie działa w charakterze podatnika VAT.
 
IPPP3/443-460/12-2/JF kontrahent jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT i tym samym miejscem opodatkowania przedmiotowych usług świadczonych przez Spółkę jest terytorium Litwy, tj. miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę.
 
IPPP3/443-437/12-2/JF sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu podlega stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 7 w zw. z pkt 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów według stawki podstawowej, tj. 23%.
 
IPPP3/443-276/12-2/JF Stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie oryginałów dokumentów i jak i kopii.
 
IPPP3/443-267/12-4/JF stawka podatku dla montażu żaluzji, rolet zewnętrznych aluminiowych, markiz tarasowych i balkonowych
 
IPPP3/443-211/12-4/JF Miejscem świadczenia usług udzielania licencji na rzecz Ambasad RP będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy jest terytorium siedziby tych ambasad. Zatem usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w kraju świadczenia.
 
IPPP2/443-1086/11-2/JO Według jakiej stawki VAT Spółka powinna refakturować odsprzedaż wody i ścieków przy wynajmie lokalu użytkowego, a jaką przy wynajmie lokali mieszkalnych?
 
IPPP2/443-297/12-4/MM Wnioskodawca w wyniku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż tej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPPP3/443-1612/11-2/MK Stawki na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych
 
ITPP2/443-1708/11/AW Termin rozliczenia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i zmniejszających podatek należny.
 
IPPP1/443-1195/11-2/EK Usługi związane z niepubliczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu korzystają ze zwolnienia
 
IPTPP4/443-221/12-4/UNR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych Interpretacje po 1 lipca 2007 roku:
 
ITPP2/443-1307/11/MD Określenie miejsca świadczenia oraz opodatkowania usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wykonywanych na rzecz zleceniodawcy z kraju trzeciego.
 
IPPP2/443-1378/11-4/MM Premia pieniężna jako wynagrodzenie za świadczenie usług
 
IBPP1/443-1854/11/BM Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości.
 
IBPP2/443-107/12/KO Opodatkowanie czynności zbycia przedsiębiorstwa przez spadkobiercę.
 
ITPP2/443-1305/11/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją operacji polegającej na remoncie dachu i elewacji zabytkowej chaty borowiackiej.
 
IBPP2/443-156/12/BW Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż, gdy wraz z lokalem mieszkalnym kupujący nabędzie prawo do wyłącznego użytku miejsca postojowego znajdującego się w kondygnacji podziemnej budynku lub miejsca postojowego usytuowanego na powierzchni działki?
 
IBPP2/443-242/12/ICz Obrót wierzytelnościami.
 
ITPP2/443-307/12/EB Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia poatku naliczonego o ile poniesione wydatki mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.
 
IBPP2/443-897/11/ASz Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu importu usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych, które nabywane są od podmiotu posiadającego siedzibę w kraju wymienionym w załączniku nr 5 do ustawy.
 
IBPP2/443-1093/11/ASz Rozliczenie usług nabywanych w krajach Unii Europejskiej.
 
ITPP2/443-399/12/AK Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-187/12-5/JF Spółka ma obowiązek rejestracji z tytułu importu usług i rozliczyć podatek a deklaracji VAT-9M.
 
ITPP2/443-901/11/AK Zwolnienie od podatku usług polegających na pośrednictwie w wymianie walut.
 
IPPP2/443-228/12-2/KG Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, sposobu dokumentacji oraz terminu powstania obowiązku podatkowego
 
ITPP2/443-680/11/12-S/AD Sprzedaż działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1191/11/WN Stawka podatku VAT dla robót wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 
IBPP2/443-1204/11/BW Czy Spółka prawidłowo zastosuje stawkę 8% do fakturowania usług polegających na odpłatnym udostępnianiu lokalu mieszkalnego (krótkoterminowe zakwaterowanie) dla studentów w okresie od września do czerwca roku następnego?
 
IBPP2/443-1218/11/WN Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu otrzymanego wynagrodzenia prowizyjnego.
 
IBPP2/443-1231/11/ICz Stawka podatku do dostawy towaru – gotowy projekt architektoniczno-budowlany o symbolu PKWiU 58.11.19-0.
 
IBPP2/443-1237/11/IK Stawka podatku VAT dla usługi instalacji systemów solarnych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wykonywanych w ramach termomodernizacji.
 
IBPP2/443-1248/11/WN Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.
 
IBPP2/443-1249/11/RSz Dokumentowanie sprzedaży ciągłej.
 
IBPP2/443-1254/11/ICz Odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług transportowych.
 
IBPP2/443-1261/11/BW Czy inwestorowi (Gminie) przysługuje możliwość odliczenia podatku od inwestycji związanej z budową lokali socjalnych, które będą wynajmowane na cele mieszkaniowe?
 
IBPP2/443-1264/11/ICz Usługa montażu rolet, żaluzji i moskitier.
 
IBPP2/443-1281/11/ICz Obrót wierzytelnościami.
 
IBPP2/443-1287/11/AB Opodatkowanie zbycia nieruchomości niezabudowanej oraz zabudowanej budynkiem.
 
IBPP2/443-1290/11/WN Opodatkowanie czynności związanych z nabyciem we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko „wierzytelności trudnych”.
 
IBPP2/443-1291/11/WN Opodatkowanie czynności związanych z nabyciem we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko „wierzytelności trudnych”.
 
IBPP2/443-1293/11/AM Czy sprzedaż w/w nieruchomości Skarbu Państwa będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-1295/11/BW Czy zespół składników, który ma być przedmiotem aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-1296/11/BW Czy opisana we wniosku transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-1297/11/AB Stawka podatku VAT przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego działki wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego oraz sieciami zewnętrznymi, murem oporowym i drogą.
 
IBPP3/443-213/12/KG Zarząd Dróg nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych.
 
IBPP3/443-200/12/MN w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami poczynionymi na ten cel
 
ILPP2/443-490/10/12-S/PG Czy zastosowanie 7% jednolitej stawki podatku od towarów i usług, jest odpowiednie do przedstawionej we wniosku sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z koniecznym udziałem, który to udział będzie obejmował udział w częściach wspólnych obu budynków – balkonach, tarasach, garażu podziemnym, jak również w urządzeniach zainstalowanych na tych częściach wspólnych – brama garażową, plac zabaw dla dzieci, lampy, ogrodzenie, śmietnik, utwardzone chodniki i place, zieleń i inne elementy małej architektury jako części składowych gruntu w rozumieniu art. 48 kodeksu cywilnego, które to części składowe nie mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem obrotu i nie jest możliwe ich zbycie na inny podmiot jak tylko na ten, który nabywa odrębną własność lokalu?
 
IBPP3/443-126/12/MN z chwilą stania się czynnym podatnikiem podatku VAT, Wnioskodawcy, co do zasady będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, którego przedmiotem jest budowa i wyposażenie obiektu badawczo-szkoleniowego, jednakże przy uwzględnieniu przepisów szczególnych regulujących kwestię dokonywania takiego odliczenia
 
IBPP1/443-1502/11/AL W zakresie braku możliwości dokumentowania sprzedaży jedną fakturą wystawioną za cały miesiąc.
 
IPPP2/443-586/09-5/11/S/BM/AK Jeżeli Spółka posiada dowody w postaci kopii faktury, specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku oraz zamówienia, dowody zapłaty i inne dowody stwierdzające wygaśnięcie zobowiązania oraz spełnia pozostałe warunki zawarte w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług, to w takiej sytuacji przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0%, pomimo braku posiadania dokumentów przewozowych potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju

Wskaźniki gospodarcze